Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:448 Utkom från trycket den 17 maj 2011Förordning om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten;utfärdad den 5 maj 2011.Regeringen föreskriverJfr rådets direktiv 2009/71/Euratom av den 25 juni 2009 om upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar (EUT L 172, 2.7.2009, s. 18, Celex 32009L0071). att det i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten ska införas fyra nya paragrafer, 5 a, 12 a, 12 b och 28 §§, samt närmast före 28 § en ny rubrik av följande lydelse.5 a §5 a §Strålsäkerhetsmyndigheten får på uppdrag av enskilda och myndigheter inom ramen för full kostnadstäckning utföra mätningar i det syfte som anges i 1 § andra stycket 4.12 a §12 a §Strålsäkerhetsmyndigheten ska senast den 1 juni vart tredje kalenderår sammanställa en rapport om genomförandet av rådets direktiv 2009/71/Euratom av den 25 juni 2009 om upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningarEUT L 172, 2.7.2009, s. 18 (Celex 32009L0071)..Rapporten ska på lämpligt sätt samordnas med det förberedande nationella arbete som följer av 1994 års konvention om kärnsäkerhet enligt 9 § första stycket.12 b §12 b §Strålsäkerhetsmyndigheten ska till regeringenföreslå tidpunkt för den utvärdering och internationella granskning som enligt artikel 9.3 i rådets direktiv 2009/71/Euratom ska göras minst vart tionde år, ochredovisa resultatet av de utvärderingar och granskningar som görs och vid behov föreslå åtgärder med anledning av resultatet.Avgifter28 §28 §Strålsäkerhetsmyndigheten får ta ut avgifter för sådan uppdragsverksamhet som avses i 5 a § och disponera avgiftsinkomsterna.Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.2. En rapport enligt 12 a § ska sammanställas första gången 2014.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)