Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten;

Regeringen föreskriver1 att det i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten ska införas fyra nya paragrafer, 5 a, 12 a, 12 b och 28 §§, samt närmast före 28 § en ny rubrik av följande lydelse.

5 a §

Strålsäkerhetsmyndigheten får på uppdrag av enskilda och myndigheter inom ramen för full kostnadstäckning utföra mätningar i det syfte som anges i 1 § andra stycket 4.

12 a §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska senast den 1 juni vart tredje kalenderår sammanställa en rapport om genomförandet av rådets direktiv 2009/71/Euratom av den 25 juni 2009 om upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar2.
Rapporten ska på lämpligt sätt samordnas med det förberedande nationella arbete som följer av 1994 års konvention om kärnsäkerhet enligt 9 § första stycket.

12 b §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska till regeringen
  • 1. föreslå tidpunkt för den utvärdering och internationella granskning som enligt artikel 9.3 i rådets direktiv 2009/71/Euratom ska göras minst vart tionde år, och
  • 2. redovisa resultatet av de utvärderingar och granskningar som görs och vid behov föreslå åtgärder med anledning av resultatet.

Avgifter

28 §

Strålsäkerhetsmyndigheten får ta ut avgifter för sådan uppdragsverksamhet som avses i 5 a § och disponera avgiftsinkomsterna.
Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

SFS 2011:448

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
2. En rapport enligt 12 a § ska sammanställas första gången 2014.
På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)
Jfr rådets direktiv 2009/71/Euratom av den 25 juni 2009 om upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar (EUT L 172, 2.7.2009, s. 18, Celex 32009L0071).
EUT L 172, 2.7.2009, s. 18 (Celex 32009L0071).