Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2011:1589 Utkom från trycket den 30 december 2011Förordning om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten;utfärdad den 22 december 2011.Regeringen föreskriver att 5 a, 6, 13 och 15 §§ förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten ska ha följande lydelse.5 a §5 a § Senaste lydelse 2011:448. Strålsäkerhetsmyndigheten får på uppdrag av enskilda och myndigheter upp till full kostnadstäckning utföra mätningar i det syfte som anges i 1 § andra stycket 4.6 §6 § Senaste lydelse 2009:949. Strålsäkerhetsmyndigheten ska bidra till att nationell kompetens för dagens och framtidens behov utvecklas inom myndighetens verksamhetsområde. Myndigheten ska därför ta initiativ till forskning, utbildning och studier samt bedriva omvärldsanalys och utvecklingsverksamhet.Myndigheten ska vidare genomföra beräkningar och mätningar samt ta fram underlag för bedömningar inom strålskyddsområdet och upprätthålla kompetens för att kunna förutse och möta framtida frågor.13 §13 §Strålsäkerhetsmyndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bedriva internationellt samarbete med motsvarande samhällsfunktioner i andra länder och med multinationella organisationer. Myndigheten ska bedriva utvecklings- och grannlandssamarbete med samhällsfunktioner och organisationer i de länder som regeringen beslutar om.Myndigheten ska biträda regeringen med underlag och expertkunskaper inom internationell verksamhet på strålskydds- och kärnsäkerhetsområdet samt i fråga om nukleär icke-spridning, inklusive exportkontroll.Myndigheten ska bevaka framtagandet av internationella rekommendationer och standarder som utarbetas av erkända internationella organisationer och som kan förväntas få betydelse inom myndighetens ansvarsområde.15 §15 §Strålsäkerhetsmyndigheten ska inom den nationella strålskyddsberedskapen samordna de beredskapsåtgärder som krävs för att förebygga, identifiera och detektera nukleära eller radiologiska händelser som kan leda till skador på människors hälsa eller miljön. Myndigheten ska i detta sammanhangge råd om strålskydd och sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen, om en nukleär eller radiologisk nödsituation inträffar inom eller utom landet,upprätthålla och leda en nationell organisation för expertstöd vid nukleära och radiologiska nödsituationer,svara för teknisk rådgivning till de myndigheter som är ansvariga för hanteringen av konsekvenserna av en olycka i kärnteknisk verksamhet, om den inträffar inom eller utom landet,svara för expertkompetens samt kunskaps- och beslutsunderlag inom strålskyddsområdet inklusive spridningsprognoser och strålskyddsbedömningar, ochupprätthålla förmåga att inom strålskyddsområdet genomföra mätning, provtagning och analys i fält.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.På regeringens vägnarLENA EKEgon Abresparr(Miljödepartementet)