Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter

Utkom från trycket den 9 maj 2012
utfärdad den 26 april 2012.

Uppgifter

1 §

Statens servicecenter har till uppgift att efter överenskommelse med myndigheter under regeringen tillhandahålla tjänster som gäller administrativt stöd åt myndigheterna.

Myndigheten får även tillhandahålla tjänster som gäller administrativt stöd åt andra än myndigheter i enlighet med de överenskommelser som myndigheten har övertagit från Kammarkollegiet.

SFS 2012:823

1 a §

Myndigheten ska ingå serviceavtal med de myndigheter som regeringen bestämmer om att för dessa myndigheters räkning utföra uppgifter enligt lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service.

Myndigheten ska bedriva verksamheten vid servicekontor.

Myndigheten får även ingå serviceavtal med andra myndigheter.

SFS 2019:218

2 §

Myndigheten ska i sin verksamhet säkerställa en ändamålsenlig balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service.

Samverkan

3 §

Myndigheten ska kontinuerligt samverka med de myndigheter som nyttjar myndighetens tjänster i syfte att utveckla tjänsternas utformning och innehåll med avseende på kvalitet och effektivitet.

3 a §

Myndigheten ska samverka om verksamheten vid servicekontoren med de myndigheter som den ingått serviceavtal med.

SFS 2019:218

Ledning

4 §

Myndigheten leds av en styrelse.

5 §

Styrelsen består av högst sju ledamöter.

Anställningar

6 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Om ett ärende i nämnden rör uppgifter som en arbetstagare har utfört med stöd av ett särskilt uppdragsavtal enligt 5 § lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service, ska nämnden innan den fattar beslut samråda med den myndighet som ansvarar för förvaltningsuppgifterna.

SFS 2019:218

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

9 §

Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som anges i 1 §, besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna i verksamheten.

Avhändande av allmänna handlingar

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0218

10 §

Myndigheten får i sådan verksamhet som anges i 1 a § avhända sig allmänna handlingar i enlighet med 12 § arkivlagen (1990:782) genom att överlämna dem till den myndighet som är avsedd mottagare av handlingen i fråga eller i vars verksamhet handlingen upprättats.

SFS 2019:218

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:208

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2012.

SFS 2012:823

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013. Bestämmelsen i sin nya lydelse ska dock tillämpas för tid från och med d. 1 okt. 2012.

SFS 2019:218

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2019.