Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2013:692 Utkom från trycket den 9 juli 2013Förordning om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten;utfärdad den 27 juni 2013.Regeringen föreskriverJfr rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inrättande av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall (EUT L 199, 2.8.2011, s. 48, Celex 32011L0070). i fråga om förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten dels att 12 a, 12 b och 13 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 9 a, 12 c, 12 d och 13 a §§, av följande lydelse.9 a §9 a §Strålsäkerhetsmyndigheten ska vara en sådan kontaktpunkt som avses i artikel 5.1 i konventionen om fysiskt skydd av kärnämne (SÖ 1985:24).12 a §12 a § Senaste lydelse 2011:448. Strålsäkerhetsmyndigheten skasenast den 1 juni vart tredje kalenderår sammanställa en rapport om genomförandet av rådets direktiv 2009/71/Euratom av den 25 juni 2009 om upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningarEUT L 172, 2.7.2009, s. 18 (Celex 32009L0071). och senast den 22 juli samma år skicka rapporten till Europeiska kommissionen, ochsenast den 1 juli vart tredje kalenderår sammanställa en rapport om genomförandet av rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inrättandet av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfallEUT L 199, 2.8.2011, s. 48 (Celex 32011L0070). och senast den 23 augusti samma år skicka rapporten till Europeiska kommissionen.Rapporterna ska på lämpligt sätt samordnas med det förberedande nationella arbete som följer av 1994 års konvention om kärnsäkerhet och av 1997 års gemensamma konvention om säkerhet vid hantering av använt kärnbränsle och säkerhet vid hantering av radioaktivt avfall enligt 9 § första stycket.12 b §12 b § Senaste lydelse 2011:448. Strålsäkerhetsmyndigheten ska till regeringenföreslå lämplig tid för de utvärderingar och internationella granskningar som ska göras minst vart tionde år enligt artikel 9.3 i rådets direktiv 2009/71/EuratomEUT L 172, 2.7.2009, s. 18 (Celex 32009L0071). och artikel 14.3 i rådets direktiv 2011/70/EuratomEUT L 199, 2.8.2011, s. 48 (Celex 32011L0070). ,redovisa resultatet av de utvärderingar och granskningar som görs och vid behov föreslå åtgärder med anledning av resultatet.12 c §12 c §Strålsäkerhetsmyndigheten ska se till att det finns en aktuell nationell plan för hantering av kärnämne som inte är avsett att användas på nytt, kärnavfall och annat radioaktivt avfall. Planen ska innehålla den redovisning som är nödvändig enligt artikel 12 i rådets direktiv 2011/70/EuratomEUT L 199, 2.8.2011, s. 48 (Celex 32011L0070)..I arbetet med att ta fram eller ändra planen ska Strålsäkerhetsmyndigheten på lämpligt sätt ge företrädare för berörda myndigheter, kommuner, allmänheten och näringslivet tillfälle att lämna synpunkter.12 d §12 d §Strålsäkerhetsmyndigheten ska hålla Europeiska kommissionen informerad om den nationella plan som avses i 12 c § och alla viktiga ändringar som görs i den. Myndigheten ska ge kommissionen den information som kommissionen begär enligt artikel 13 i rådets direktiv 2011/70/EuratomEUT L 199, 2.8.2011, s. 48 (Celex 32011L0070)..13 §13 § Senaste lydelse 2011:1589. Strålsäkerhetsmyndigheten ska inom sitt verksamhetsområde delta i det arbete som regeringen bedriver inom EU och internationellt. I arbetet ska myndigheten särskiltbistå regeringen med underlag och expertstöd,delta i möten enligt instruktioner från Regeringskansliet och rapportera från mötena,vid sitt deltagande i Europeiska kommissionens arbetsgrupper tidigt bedöma konsekvenserna av viktiga förslag och ge dem som berörs möjlighet att lämna synpunkter till myndigheten,när Europeiska kommissionen lämnat ett slutligt förslag till EU-lagstiftning skyndsamt redovisa en konsekvensbedömning av förslaget till Regeringskansliet,bevaka framtagandet av internationella rekommendationer och standarder som utarbetas av erkända internationella organisationer och som kan förväntas få betydelse inom myndighetens verksamhetsområde, ochhålla regeringen löpande informerad om det arbete som myndigheten är engagerad i.13 a §13 a §Strålsäkerhetsmyndigheten ska inom sitt verksamhetsområdebedriva utvecklings- och grannlandssamarbete med samhällsfunktioner och organisationer i de länder som regeringen beslutar om, ochbedriva annat internationellt samarbete än det som avses i 1 med motsvarande samhällsfunktioner i andra länder och med multinationella organisationer.1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.2. Sammanställning och rapportering enligt 12 a § första stycket 1 ska ske första gången 2014.3. Sammanställning och rapportering enligt 12 a § första stycket 2 ska ske första gången 2015.På regeringens vägnarLENA EKEgon Abresparr(Miljödepartementet)