Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk

dels att 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 3 a och 3 b §§, av följande lydelse.

3 a §

Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs.

3 b §

Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs.

5 §

Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer.

SFS 2014:182

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2014.
På regeringens vägnarLENA ADELSOHN LILJEROTHMaria Eka(Kulturdepartementet)