Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:295 Utkom från trycket den 20 maj 2014Lag om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde;utfärdad den 8 maj 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:117, bet. 2013/14:KrU5, rskr. 2013/14:227. föreskrivs att det i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområdeLagen omtryckt 1990:232. ska införas en ny paragraf, 8 §, av följande lydelse.8 §8 § Tidigare 8 § upphävd genom 2007:1338. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna prövar frågor om fördelning av statsbidrag till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.På regeringens vägnarMARIA ARNHOLMEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)