Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:630 Utkom från trycket den 27 juni 2014Lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223);utfärdad den 12 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262. föreskrivs att 32 § förvaltningslagen (1986:223)Lagen omtryckt 2003:246. ska ha följande lydelse.32 §32 § Senaste lydelse 2006:703. Bestämmelserna i 8–30 §§ gäller inte Kronofogdemyndighetens exekutiva verksamhet och inte heller Polismyndighetens, Säkerhetspolisens, åklagarmyndigheternas, Skatteverkets, Tullverkets eller Kustbevakningens brottsbekämpande verksamhet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarBEATRICE ASKJohan Lundmark(Justitiedepartementet)