Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

dels att 16 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 13 § ska lyda ”Kvalitet och tillgängliggörande”,

dels att det ska införas en ny paragraf, 13 a §, av följande lydelse.

13 a §

De statistikansvariga myndigheterna ska var och en inom sitt statistikområde utvärdera den officiella statistikens kvalitet.

16 §

1 Statistiska centralbyrån får, utöver av vad som följer av 15 §, meddela föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna
  • 1. i 13 § första stycket och 13 a §, och
  • 2. om kvalitet i 3 a § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.
Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den höra övriga statistikansvariga myndigheter.

SFS 2016:823

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2016.
På regeringens vägnarARDALAN SHEKARABIRikard Jermsten(Finansdepartementet)
Senaste lydelse 2013:946.