Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk;

Regeringen föreskriver att 10 och 14 §§ förordningen (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk ska ha följande lydelse.

10 §

Konstnärliga rådet består av en ordförande och högst sex andra ledamöter.
Rådet är beslutsfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

14 §

Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter i Konstnärliga rådet för en bestämd tid.

SFS 2016:1331

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.
På regeringens vägnarALICE BAH KUHNKEDaniel Ström(Kulturdepartementet)