Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:278 Utkom från trycket den 25 april 2017Lag om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde;utfärdad den 13 april 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:50, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208. föreskrivs att 2 § lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområdeLagen omtryckt 1990:232.Senaste lydelse av 2 § 1991:932. ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2017.Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för utbildningsbidrag för doktorander som lämnas senast den 30 juni 2022.På regeringens vägnarHELENE HELLMARK KNUTSSONAngela Öst(Utbildningsdepartementet)