Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2017:292) med instruktion för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Uppgifter

1 §

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska bedriva och främja ett kunskapsbaserat arbete och ansvara för kunskapsförmedling i frågor som rör socialnämndernas familjerättsliga ärenden om
 • 1. barns vårdnad, boende och umgänge,
 • 2. fastställande av faderskap och föräldraskap,
 • 3. samarbetssamtal som sker på uppdrag av domstol, och
 • 4. föräldraförberedelse, medgivandeutredning och stöd till barn och föräldrar vid internationell adoption.

2 §

Myndigheten ska även bedriva och främja ett kunskapsbaserat arbete och ansvara för kunskapsförmedling av förebyggande insatser inom områdena
 • 1. samarbetssamtal som inte sker på uppdrag av domstol,
 • 2. familjerådgivning, och
 • 3. stöd till föräldrar i föräldraskapet för att främja barnets utveckling och hälsa (föräldraskapsstöd).

3 §

Myndigheten ska i frågor om internationella adoptioner särskilt
 • 1. övervaka att de svenska auktoriserade sammanslutningarnas arbete med internationell adoptionsförmedling sker i enlighet med lag och Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner samt på ett i övrigt etiskt godtagbart sätt,
 • 2. följa den internationella utvecklingen och samla information i frågor som rör adoption av utländska barn, och
 • 3. följa utvecklingen av kostnaderna för adoption av utländska barn.

4 §

Myndigheten ansvarar i fråga om internationella adoptioner även för de uppgifter som åligger myndigheten enligt
 • 1. lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner,
 • 2. lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling,
 • 3. förordningen (2008:1239) om statsbidrag till auktoriserade adoptionssammanslutningar och till riksorganisationer för adopterade, och
 • 4. förordningen (2018:1296) om adoption i internationella situationer.
SFS 2018:1298

5 §

Myndigheten ska ansvara för de uppgifter som åligger myndigheten i fråga om officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

6 §

Myndigheten ska i all sin verksamhet främja barnets rättigheter med utgångspunkt i Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Myndigheten ska även främja jämställdhet och ett jämställt föräldraskap.

Rapportering

7 §

Myndigheten ska i sin årsredovisning rapportera om utvecklingen inom sitt verksamhetsområde, belysa aktuella problem och redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit.

Samverkan

8 §

Myndigheten ska samråda med andra myndigheter och organisationer som är verksamma i sådan verksamhet som avses i 1, 2 och 4 §§.

Ledning

9 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

10 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

11 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Rätt att meddela föreskrifter

12 §

Myndigheten ansvarar för föreskrifter i enlighet med vad som anges i lag och förordning samt för allmänna råd inom sitt ansvarsområde.
Myndigheten kungör sina föreskrifter i Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. i enlighet med bilaga 1 till författningssamlingsförordningen (1976:725).

Undantag från myndighetsförordningen

13 §

Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:
29 § om ärendeförteckning.

SFS 2017:292

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.
2. Genom denna förordning upphävs förordningen (2007:1020) med instruktion för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

SFS 2018:1298

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018.