Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:734 Utkom från trycket den 4 juli 2017Lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223);utfärdad den 22 juni 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335. föreskrivs att 31 § förvaltningslagen (1986:223)Lagen omtryckt 2003:246. ska ha följande lydelse.31 §31 § Senaste lydelse 2005:330. Bestämmelserna i 13–30 §§ gäller inte sådana ärenden hos myndigheter i kommuner och landsting där besluten kan överklagas enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725). Bestämmelserna gäller inte heller ärenden hos samordningsförbund som avses i 4 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMathias Säfsten(Justitiedepartementet)