Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 31 § förvaltningslagen (1986:223)2 ska ha följande lydelse.

31 §

3 Bestämmelserna i 13–30 §§ gäller inte sådana ärenden hos myndigheter i kommuner och landsting där besluten kan överklagas enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725). Bestämmelserna gäller inte heller ärenden hos samordningsförbund som avses i 4 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

SFS 2017:734

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMathias Säfsten(Justitiedepartementet)
Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.
Lagen omtryckt 2003:246.
Senaste lydelse 2005:330.