Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk

Regeringen föreskriver att 2, 10 och 17 §§ förordningen (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk ska ha följande lydelse.

2 §

Myndigheten ska särskilt
  • 1. vara en resurs för musiklivet genom att som konstnärlig samarbetspart tillvarata initiativ från musiklivet och koordinera och stödja samverkansprojekt av nationellt intresse inom musiklivet,
  • 2. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika samlingar och dokumentation av teaterns, dansens och musikens kulturarv,
  • 3. hålla ett urval av de samlingar som anförtrotts myndigheten tillgängliga för allmänheten,
  • 4. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med universitet, högskolor och andra samt förmedla denna kunskap inom sina olika verksamhetsområden,
  • 5. vara en plattform för kontaktförmedling och bildande av nätverk i musiklivet samt en nationell part vid internationellt samarbete,
  • 6. pröva frågor om statsbidrag enligt förordningen (2010:1921) om statsbidrag till musiklivet,
  • 7. genom återutgivning av musikinspelningar som myndigheten förfogar över främja tillgången till konstnärligt intressant musik, och
  • 8. upplåta studior åt professionella tonsättare och ljudkonstnärer inom den elektroakustiska musiken och ljudkonsten för produktion, utvecklingsarbete och utbildningsverksamhet.

10 §

1 Konstnärliga rådet består av en ordförande och högst åtta andra ledamöter.
Rådet är beslutsfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

17 §

När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 3, 7 och 8 får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).
Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten ha fri entré till alla utställningar.

SFS 2018:255

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018.
På regeringens vägnarALICE BAH KUHNKEHelena Swenzén(Kulturdepartementet)
Senaste lydelse 2016:1331.