Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken ska ha följande lydelse.

7 §

1 När en statistikansvarig myndighet samlar in uppgifter för framställning av statistik från någon annan än en statlig myndighet, ska den samtidigt lämna information om
  • 1. ändamålet med uppgiftsinsamlandet,
  • 2. vilka bestämmelser en eventuell skyldighet att lämna uppgifter grundas på,
  • 3. vem som samlar in uppgifterna eller på vems uppdrag insamlandet sker,
  • 4. ifall samråd har skett med den organisation som företräder uppgiftslämnaren,
  • 5. vilka bestämmelser om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som kan bli tillämpliga på uppgifterna hos den insamlande myndigheten,
  • 6. vad som gäller om uppgifternas bevarande,
  • 7. andra förhållanden som är av betydelse i sammanhanget, såsom den enskildes rätt att ansöka om information och få rättelse, och
  • 8. eventuella påföljder om uppgiftsskyldigheten inte fullgörs.
Om uppgiftslämnandet är frivilligt, ska myndigheten upplysa om det.
Bestämmelser om information till den registrerade vid insamling av personuppgifter finns även i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

SFS 2018:359

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.
På regeringens vägnarARDALAN SHEKARABIMagnus Bengtson(Finansdepartementet)
Senaste lydelse 2013:946.