Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1086 Publicerad den 15 juni 2018Lag om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområdeUtfärdad den 7 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:204, bet. 2017/18:UbU25, rskr. 2017/18:331. föreskrivs att 14 § lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområdeLagen omtryckt 1990:232.Senaste lydelse av14 § 1992:317. ska upphöra att gälla.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för utbildningsbidrag för doktorander som lämnas senast den 30 juni 2022.På regeringens vägnarHELENE HELLMARK KNUTSSONEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)