Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1452 Publicerad den 6 juli 2018Förordning om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för StrålsäkerhetsmyndighetenUtfärdad den 28 juni 2018Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten dels att 3 och 20 §§ och rubriken närmast före 20 § ska upphöra att gälla, dels att det ska införas en ny paragraf, 3 §, av följande lydelse.3 §3 §Strålsäkerhetsmyndigheten ska bistå med den information och de analyser inom sitt ansvarsområde som Riksgäldskontoret behöver för att kunna utföra sina uppgifter enligt lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter och förordningen (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGMagnus Moreau(Miljö- och energidepartementet)