Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

dels att 3 och 20 §§ och rubriken närmast före 20 § ska upphöra att gälla,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 §, av följande lydelse.

3 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska bistå med den information och de analyser inom sitt ansvarsområde som Riksgäldskontoret behöver för att kunna utföra sina uppgifter enligt lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter och förordningen (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter.

SFS 2018:1452

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018.
På regeringens vägnarKAROLINA SKOGMagnus Moreau(Miljö- och energidepartementet)