Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 2216/97 av den 3 november 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, samt om autonom befrielse från uttag av Gemensamma tulltaxans tullar för vissa produkter som hänför sig till informationsteknikEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 305 , 08/11/1997 s. 0001 - 0015RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2216/97 av den 3 november 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, samt om autonom befrielse från uttag av Gemensamma tulltaxans tullar för vissa produkter som hänför sig till informationsteknik

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 28 och 113 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 (1) upprättades en varunomenklatur, nedan kallad "den kombinerade nomenklaturen".

Genom beslut 97/359/EG (2) binds samt avskaffas senast från och med den 1 januari 2000 tullarna på vissa informationsteknikprodukter. I bilagan till ministerförklaringen i Singapore av den 13 december 1996 om handel med informationsteknikprodukter uppmuntras deltagarna att autonomt avskaffa tullarna före utgången av tidsfristen. För vissa av de produkter, inbegripet vissa halvledare, som omfattas av nämnda beslut bör autonom befrielse från tull eller ytterligare sänkning av tullen medges.

Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar P vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet P av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986 P1994) (3) fick för övrigt till följd att vissa apparater för tillverkning och provning av halvledare befriades från tull. Vissa delar till dessa apparater är fortfarande underkastade tullarna för de tulltaxenummer som delarna omfattas av. På vissa andra apparater för tillverkning och provning av halvledare och delar till de apparaterna tillämpas inte befrielser. Det vore lämpligt att låta dessa delar och apparater omfattas av tullbefrielsen.

I rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (4), särskilt artiklarna 21, 82, 88 och 90 i denna, och kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (5), särskilt artikel 291 och följande artiklar i denna, fastställs villkoren på grund av vilka av vissa varor skall medges en gynnsam behandling i tullhänseende på grund av varornas användning för särskilda ändamål. Det är för vissa apparater berättigat att utnyttja dessa bestämmelser.

Det bör införas undernummer i den kombinerade nomenklaturen för dessa produkter och vissa av undernumren bör vara förenade med bestämmelser om användning för särskilda ändamål. Den kombinerade nomenklaturen bör följaktligen ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Bilaga I del 2 i den kombinerade nomenklaturen, som utgör bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, skall ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

2. De ändringar av undernummer i den kombinerade nomenklaturen vilka fastställs i denna förordning skall vara tillämpliga som undernummer i Taric tills de införs i den kombinerade nomenklaturen i enlighet med bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EEG) nr 2658/87.

Artikel 2

Den autonoma tullsatsen för de produkter som avses i bilaga II skall sänkas gradvis, i enlighet med tidsplanen i denna bilaga.

Artikel 3

Fotnotshänvisningen "(z)" skall för KN-nummer 8471 10 10 till 8471 90 00, 8473 10 11, 8473 21 10 till 8473 40 11, 8473 50 10, 8473 50 90 och 8541 10 10 till 8542 90 00 införas efter den autonoma tullsatsen i kolumn 3 i del 2 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87. Texten i fotnot (z) skall ha följande lydelse:

"(z) Autonom tullfrihet tills vidare".

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artiklarna 1 och 2 skall tillämpas från och med den 1 november 1997.

Artikel 3 skall tillämpas från och med den 1 januari 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 november 1997.

På rådets vägnar

M.-J. JACOBS

Ordförande

(1) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1734/96 (EGT L 238, 19.9.1996, s. 1).

(2) EGT L 155, 12.6.1997, s. 1.

(3) EGT L 336, 23.12.1994, s. 1.

(4) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 82/97 (EGT L 17, 21.1.1997, s. 1).

(5) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 89/97 (EGT L 17, 21.1.1997, s. 28).

BILAGA I

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA II

>Plats för tabell>