Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 1281/1999 av den 18 juni 1999 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med införselpris för druvsaft och druvmustEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 153 , 19/06/1999 s. 0038 - 0039KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1281/1999

av den 18 juni 1999

om tillämpningsföreskrifter för ordningen med införselpris för druvsaft och druvmust

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1627/98(2), särskilt artikel 53.3 och artikel 83 i denna, och

av följande skäl:

(1) I artikel 53 i förordning (EEG) nr 822/87 föreskrivs att för druvsaft och druvmust vars tullavgifter beror av importpriset skall detta pris fastställas antingen genom kontroll av varje parti eller med hjälp av ett schablonvärde, som beräknats med hänsyn till ursprung och produkt på grundval av prisuppgifter för produkterna i ursprungslandet. Det bör även fastställas kriterier för beslut om vilket kontrollsystem som skall tillämpas. På grund av särdragen i det nuvarande systemet för import av druvsaft och druvmust inom gemenskapen, i synnerhet det faktum att importen är oregelbunden såväl beträffande volym och periodicitet som beträffande importplats och produkternas ursprung, är det inte möjligt att beräkna representativa schablonvärden för kontroll av importpriset. Eftersom importen inte är särskilt regelbunden bör priset under dessa omständigheter fastställas genom kontroll av varje parti.

(2) Det importpris som ligger till grund för de importerade produkternas klassificering i den gemensamma tulltaxan bör uppgå till priset fritt ombord för de berörda produkterna plus kostnader för försäkring och transport till platsen för införsel till gemenskapens tullområde.

(3) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för ordningen med införselpriser för produkter med KN-nummer 2009 60 och 2204 30, som anges i bilaga I tredje avsnittet avdelning I bilaga 2 till Europeiska gemenskapernas tulltaxa.

Artikel 2

Importpriset för de produkter som anges i artikel 1 skall fastställas genom kontroll av varje parti.

Artikel 3

Med "parti" avses i denna förordning de produkter för vilka en deklaration för övergång till fri omsättning presenteras. En deklaration för övergång till fri omsättning får endast gälla produkter som har samma ursprung och som omfattas av ett enda nummer i den kombinerade nomenklaturen.

Artikel 4

1. Det importpris som ligger till grund för klassificeringen i Europeiska gemenskapernas tulltaxa av de produkter som anges i artikel 1 skall uppgå till priset fritt ombord i ursprungslandet för de berörda produkterna plus kostnader för försäkring och transport till den ort där de förs in i gemenskapens tullområde.

2. Om importpriset inte kan fastställas enligt punkt 1 i denna artikel skall de produkter som anges i artikel 1 klassificeras i Europeiska gemenskapernas tulltaxa på grundval av ett tullvärde som fastställts i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 30 och 31 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92(3).

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 juni 1999.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 84, 27.3.1987, s. 1.

(2) EGT L 210, 28.7.1998, s. 8.

(3) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.