Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets förordning (EG) nr 254/2000 av den 31 januari 2000 om ändring av förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxanEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 028 , 03/02/2000 s. 0016 - 0018RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 254/2000

av den 31 januari 2000

om ändring av förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 26 och 133 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

1. Förordning (EEG) nr 2658/87(1), utgör den rättsliga grunden för upprättandet och förvaltningen av den Kombinerade nomenklaturen, Gemensamma tulltaxan och den integrerade tulltaxan för Europeiska gemenskaperna (TARIC).

2. Utformningen och förvaltningen av förordning (EEG) nr 2658/87 bör moderniseras och förenklas i enlighet med SLIM-initiativet (enklare lagstiftning för den inre marknaden).

3. Uppgifterna i förordning (EEG) nr 2658/87 och andra uppgifter som offentliggörs i enlighet med den förordningen, särskilt i enlighet med artiklarna 6 och 9, bör när så är möjligt göras tillgängliga för allmänheten också i digitalt format.

4. I tabellen över tulltaxor i bilaga I del II till förordning (EEG) nr 2658/87 anges i kolumnerna 3 och 4 de autonoma respektive de konventionella tullsatserna. För att rationalisera och förenkla användningen av tabellen bör endast den ena av dessa kolumner behållas och den bör ange de konventionella tullsatserna. Undantag från tillämpningen av den konventionella tullsatsen genom autonoma åtgärder bör dock anges.

5. Uppgifter för statistiska behov hämtas normalt på den Kombinerade nomenklaturens nivå. För att begränsa antalet underrubriker i den Kombinerade nomenklaturen och undvika parallella system för inhämtande av uppgifter är det i vissa fall lämpligare att tillgodose de statistiska behoven genom att i TARIC skapa underuppdelningar för statistiska ändamål.

6. En uppförandekod för förvaltningen av Kombinerade nomenklaturen har införts för att begränsa en omotiverad ökning av KN-nr och i TARIC tillskapade statistiska underuppdelningar för TARIC.

7. Vad gäller TARIC bör dess nuvarande definition, åtgärdernas räckvidd, sammansättningen av kodnumren samt bestämmelserna om förvaltning av systemet, överföring och offentliggörande av uppgifter ses över för att anpassas till den senare tidens utveckling på området.

8. Samarbete med medlemsstaternas tullaboratorier bör främjas i syfte att garantera en enhetlig tillämpning av Gemensamma tulltaxan och TARIC.

9. Europeiska gemenskapernas tulltaxa har definierats genom artikel 20.3 i förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen(2) och det behövs följaktligen inte längre någon definition av Gemensamma tulltaxan i förordning (EEG) nr 2658/87. Att den Kombinerade nomenklaturen kan användas för statistik över utrikeshandeln har redan fastställts i artikel 1 i denna förordning och i artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 1172/95 av den 22 maj 1995 om statistik avseende gemenskapens och dess medlemsstaters varuhandel med icke-medlemsstater(3). Artikel 4 i förordning (EEG) nr 2658/87 kan alltså upphävas.

10. I kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen(4), anges reglerna för de koder som skall användas vid tulldeklarationer på medlemsstatsnivå och gemenskapsnivå.

11. De åtgärder som krävs för att genomföra förordning (EEG) nr 2658/87 bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2658/87 ändras på följande sätt:

1. Artikel 1.1 skall ersättas med följande:

"1. En varunomenklatur, nedan kallad den Kombinerade nomenklaturen, eller förkortat 'KN', upprättas härmed av kommissionen för att tillgodose behoven i Gemensamma tulltaxans statistik över gemenskapens yttre handel och annan gemenskapspolitik om import och export av varor."

2. Artikel 1.3 skall ersättas med följande:

"3. Den Kombinerade nomenklaturen återges i bilaga I. I denna bilaga fastställs tullsatserna i Gemensamma tulltaxan och, då så är tillämpligt, ytterligare statistiska enheter och annan nödvändig information.

Bilagan innehåller de konventionella tullsatserna.

I de fall då det finns autonoma tullsatser som är lägre än de konventionella tullsatserna eller då konventionella tullsatser inte är tillämpliga anges också de autonoma tullsatserna i bilagan."

3. Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

En integrerad tulltaxa för Europeiska gemenskaperna, i det följande kallad 'TARIC', upprättas härmed av kommissionen för att tillgodose behoven i Gemensamma tulltaxan, i statistik över gemenskapens yttre handel samt gemenskapens handelspolitik, jordbrukspolitik och annan politik om import och export av varor.

Den skall bygga på den Kombinerade nomenklaturen och omfatta

a) åtgärderna som anges i denna förordning,

b) de ytterligare underuppdelningar på gemenskapsnivå, kallade 'TARIC-underrubriker', som behövs för genomförande av de särskilda gemenskapsåtgärder som anges i bilaga II,

c) all annan information som behövs för tillämpning och förvaltning av koderna och tilläggskoderna i TARIC, vilka definieras i artikel 3.2 och 3.3,

d) tullsatserna och andra avgifter som tillämpas på import eller export, inbegripet fall av befrielse från tull samt förmånstullar som tillämpas på import och export av vissa varor,

e) de åtgärder som räknas upp i bilaga II och som är tillämpliga på import och export av vissa varor."

4. Artikel 4 skall utgå.

5. Artikel 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

1. TARIC skall användas av kommissionen och medlemsstaterna vid tillämpning av gemenskapsåtgärder om import till och export från gemenskapen.

2. Koder och tilläggskoder i TARIC skall tillämpas på all import och, i fall då det är tillämpligt, all export av varor som omfattas av motsvarande underrubriker.

3. Medlemsstaterna får införa underuppdelningar eller tilläggskoder för nationella syften. Sådana underuppdelningar och tilläggskoder skall ges identifieringskoder i enlighet med förordning (EEG) nr 2454/93."

6. Artikel 6 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

TARIC upprättas, uppdateras, förvaltas och sprids av kommissionen med, när det är möjligt, hjälp av datamedier. Kommissionen skall särskilt vidta de åtgärder som krävs för att

a) integrera alla åtgärder som anges i denna förordning eller i bilaga II i TARIC,

b) tilldela koder och tilläggskoder i TARIC,

c) omedelbart uppdatera TARIC, och

d) omedelbart sprida ändringar i TARIC i digitalt format."

7. I artikel 9.1 skall a ersättas med följande:

"a) Tillämpning av den Kombinerade nomenklaturen och TARIC, särskilt beträffande:

- klassificeringen av varor i de nomenklaturer som avses i artikel 8,

- de förklarande kommentarerna, och

- skapandet, vid behov och för att svara mot gemenskapens egna behov, av underrubriker av statistisk art i TARIC när detta visar sig lämpligare än att göra det i KN."

8. I artikel 9.1 skall g ersättas med följande:

"g) Frågor om det harmoniserade systemets tillämpning, funktion och handhavande som skall diskuteras i Tullsamarbetsrådet, samt gemenskapens genomförande av dessa frågor."

9. Artikel 9.2 skall ersättas med följande:

"2. Bestämmelserna i punkt 1 skall inte påverka

- tullsatserna,

- jordbrukstullar, återbetalningar eller andra belopp som tillämpas inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken eller inom ramen för särskilda ordningar som är tillämpliga på vissa varor som har framställts genom behandling av jordbruksprodukter,

- kvantitativa restriktioner som fastställts i enlighet med gemenskapsbestämmelser,

- nomenklaturer som antas inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken."

10. Artikel 10 skall ersättas med följande:

"Artikel 10

1. Kommissionen skall biträdas av Tullkodexkommittén, inrättad genom artikel 247 i förordning (EEG) nr 2913/92(6).

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas(7).

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader."

11. Artikel 12 skall ersättas med följande:

"Artikel 12

1. Kommissionen skall varje år genom en förordning anta en fullständig version av den Kombinerade nomenklaturen och av tullsatser i enlighet med förfarandet i artikel 1, i dess lydelse efter de åtgärder som har vidtagits av rådet eller kommissionen. Denna förordning skall senast den 31 oktober offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och skall tillämpas från och med den 1 januari påföljande år.

2. Åtgärder och information om Gemensamma tulltaxan eller TARIC skall, när så är möjligt, spridas i digital form med användning av datamedier.

3. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Gemensamma tulltaxan och TARIC skall kommissionen främja samordningen och harmoniseringen av tullaboratoriernas praxis för att i medlemsstaterna, närhelst så är möjligt med användning av datamedier."

12. Artikel 13 skall utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efrer det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning skall tillämpas från och med den 1 januari 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 januari 2000.

På rådets vägnar

J. PINA MOURA

Ordförande

(1) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2204/1999 (EGT L 278, 28.10.1999, s. 1).

(2) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 955/1999 (EGT L 119, 7.5.1999, s. 1).

(3) EGT L 118, 25.5.1995, s. 10. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 374/98 (EGT L 48, 19.2.1998, s. 1).

(4) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1662/1999 (EGT L 197, 29.7.1999, s. 25).

(5) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 955/1999 (EGT L 119, 7.5.1999, s. 1).

(7) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.