Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 1264/2000 av den 8 juni 2000 om ändring av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxanEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 144 , 17/06/2000 s. 0006 - 0006Rådets förordning (EG) nr 1264/2000

av den 8 juni 2000

om ändring av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 26 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Genom förordning (EEG) nr 2658/87(1) inrättades en varunomenklatur kallad den kombinerade nomenklaturen, enligt vilken kondomer av gummi, som klassificeras i kapitel 40, är befriade från tull.

(2) Kondomer av polyuretan klassificeras i kapitel 39 och för dessa gäller därför en tull på 6,5 %.

(3) Av folkhälsoskäl ligger det i gemenskapens intresse att autonomt utvidga denna tullfrihet till att omfatta också kondomer av polyuretan. Den kombinerade nomenklaturen och tullsatserna för dessa artiklar bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87, del 2 ("Tulltaxan"), avdelning VII, kapitel 39 skall, för KN-nummer 3926 90 99, i kolumn 3 läggas till en fotnotshänvisning "2". Fotnot 2 skall ha följande lydelse: "Autonom tullfrihet tills vidare för kondomer av polyuretan (TARIC-nummer 3926 90 99 60)."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 8 juni 2000.

På rådets vägnar

G. Oliveira Martins

Ordförande

(1) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 254/2000 (EGT L 28, 3.2.2000, s. 16).