Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 2559/2000 av den 16 november 2000 om ändring av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och Gemensamma tulltaxanEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 293 , 22/11/2000 s. 0001 - 0002Rådets förordning (EG) nr 2559/2000

av den 16 november 2000

om ändring av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Genom rådets förordning (EEG) nr 2658/87(1) inrättades en varunomenklatur, nedan kallad Kombinerade nomenklaturen, och fastställdes de konventionella tullsatserna i Gemensamma tulltaxan.

(2) Genom sitt beslut 97/359/EG av den 24 mars 1997 om avskaffande av tullar på informationsteknikprodukter(2) godkände rådet på gemenskapens vägnar avtalet om handel med informationsteknikprodukter (ITA) samt meddelandet om dess genomförande.

(3) Enligt nämnda avtal skall deltagarna sammanträda för att diskutera eventuella skillnader dem emellan vad gäller klassificering av informationsteknikprodukter och därvid först behandla de produkter som tas upp i tillägg B i bilagan. Som ett resultat av denna process är det nödvändigt att göra vissa ändringar i gemenskapens tulltaxa, så som den återges i förordning (EEG) nr 2658/87. När dessa ändringar väl har godtagits av deltagarna i avtalet måste de genomföras så fort som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. I bilaga I andra delen till förordning (EEG) nr 2658/87 skall KN-nr 8528 ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

2. De ändringar av undernummer i Kombinerade nomenklaturen som görs genom denna förordning skall gälla som undernummer i TARIC tills de förs in i Kombinerade nomenklaturen enligt artikel 12 i förordning (EEG) nr 2658/87.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 oktober 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 november 2000.

På rådets vägnar

R. Schwartzenberg

Ordförande

(1) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1264/2000 (EGT L 144, 17.6.2000, s. 6).

(2) EGT L 155, 12.6.1997, s. 1.

BILAGA

>Plats för tabell>