Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 1229/2001 av den 19 juni 2001 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxanEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 168 , 23/06/2001 s. 0005 - 0005Kommissionens förordning (EG) nr 1229/2001

av den 19 juni 2001

om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2559/2000(2), särskilt artikel 9 i denna, och

av följande skäl:

(1) I punkt 1 a i i bilaga I till kommissionens beslut 2000/418/EG av den 29 juni 2000 om användning av material som utgör en risk när det gäller transmissibel spongiform encefalopati och om ändring av beslut 94/474/EG(3), senast ändrat genom beslut 2001/233/EG(4), anges att ryggraden från nötkreatur som är äldre än 12 månader skall klassas som specificerat riskmaterial, varför den måste avlägsnas i enlighet med bestämmelserna i punkt 2 i den bilagan.

(2) Kompletterande anmärkning 1 till kapitel 2 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87, vilken dels i 1 A föreskriver att hela slaktkroppar, halva slaktkroppar och kvartsparter av nötkreatur avser produkter med samtliga ben, dels i 1 B föreskriver hur antalet hela eller avskurna revben som nämns i 1 A, skall räknas, måste ändras med verkan från och med ikraftträdandet av ovannämnt beslut 2001/233/EG, eftersom slaktkropparna och kvartsparterna kan uppvisas med eller utan ryggrad.

(3) Denna åtgärd leder inte till några kvantitativa begränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan, i den mening som avses i artikel 35 i rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknanden för nötkött(5), i handeln med tredje land.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kompletterande anmärkning 1 till kapitel 2 i Kombinerade nomenklaturen, som utgör bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87 skall ändras enligt följande:

1. Kompletterande anmärkning 1 B skall ersättas av följande: "B. Produkter som omfattas av kompletterande anmärkning 1 A a till g till detta kapitel kan uppvisas med eller utan ryggrad."

2. Följande nya kompletterande anmärkning 1 C skall införas: "C. Vid fastställandet av antalet hela eller avskurna revben som nämns i kompletterande anmärkning 1 A, skall hänsyn endast tas till dem som hänger samman med ryggaden. Om ryggraden avlägsnats, skall hänsyn endast tas till de hela eller avskurna revben som i annat fall skulle ha varit sammanhängande med ryggraden."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 31 mars 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 juni 2001.

På kommissionens vägnar

Frederik Bolkestein

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2) EGT L 293, 22.11.2000, s. 1.

(3) EGT L 158, 30.6.2000, s. 76.

(4) EGT L 84, 23.3.2001, s. 59.

(5) EGT L 160, 26.6.1999, s. 21.