Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 1230/2001 av den 21 juni 2001 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxanEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 168 , 23/06/2001 s. 0006 - 0007Kommissionens förordning (EG) nr 1230/2001

av den 21 juni 2001

om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1229/2001(2), särskilt artikel 9 i denna, och

av följande skäl:

(1) I kompletterande anmärkning 2 C till kapitel 2 i Kombinerade nomenklaturen, som bifogas nämnda förordning, fastställs att nummer 0206 30 30, 0206 49 20 och 0210 90 39 omfattar i synnerhet hela eller halva huvuden av tamsvin, med eller utan hjärna, kindback eller tunga och delar därav. Dessutom fastställs i nämnda kompletterande anmärkning att huvudet skall vara skilt från resten av den halva slaktkroppen genom ett snitt genom atlaskotan, och att dessa delar anses utgöra delar av huvudet. Slutligen fastställs det att det benfria köttet från framänden (inbegripet halsbiten) skall klassificeras enligt nr 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 51 eller 0210 19 81.

(2) Det har konstaterats att klassificeringen av de delar som utgörs av käkarna och halsbitarna enligt kompletterande anmärkning 2 C till kapitel 2 ställer sig svår eftersom det saknas klara definitioner i Kombinerade nomenklaturen. I de fall där huvudet är skilt från resten av den halva slaktkroppen genom ett snitt genom atlaskotan upp till ögonhöjd och därefter snett ned till huvudets framsida, finns käkarna kvar på den halva slaktkroppen. Den senare snittekniken beskrivs emellertid inte i ifrågavarande kompletterande anmärkning. Käkar synes beroende på vilken snitteknik som används, kunna klassificeras enligt olika nummer i kapitel 2 i Kombinerade nomenklaturen.

(3) För att garantera en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen bör kompletterande anmärkning 2 C till kapitel 2 ändras, så att den omfattar de använda snitteknikerna och så att det framgår hur käkar och halsbitar av tamsvin eller käkar och halsbitar av tamsvin som föreligger tillsammans klassificeras i kapitel 2 i Kombinerade nomenklaturen.

(4) Det är nödvändigt att ändra kompletterande anmärkning 2 A a och c till kapitel 2 för att återspegla de båda snittekniker av halva slaktkroppar som används.

(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel 2 i Kombinerade nomenklaturen som bifogas förordning (EEG) nr 2658/87 skall ändras på följande sätt:

1. Tredje meningen i kompletterande anmärkning 2 A a skall ersättas med följande: "Hela eller halva slaktkroppar kan förekomma med eller utan huvud, med eller utan käkar, fötter, ister, njurar, svans eller mellangärde."

2. Första stycket i kompletterande anmärkning 2 A c skall ersättas med följande: "Med framändar enligt nr 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 och 0210 19 60 förstås den främre (kraniala) delen av den halva slaktkroppen utan huvud, med eller utan käkar, med ben, med eller utan fot, lägg, svål och underhudsfett."

3. Kompletterande anmärkning 2 C ersätts av följande: "Nr 0206 30 30, 0206 49 20 och 0210 90 39 omfattar i synnerhet hela eller halva huvuden av tamsvin, med eller utan hjärna, kindback eller tunga och delar därav.

Huvudet är avskilt från resten av den halva slaktkroppen på följande sätt:

- Genom ett snitt genom atlaskotan.

- Genom ett snitt genom atlaskotan upp till ögonhöjd och därefter snett ned till huvudets framsida, varigenom käkarna finns kvar på den halva slaktkroppen.

Kindback, trynen och öron liksom det kött som finns på huvudet, särskilt på den bakre delen, anses utgöra delar av huvudet. Det benfria köttet från framändan separat föreliggande (halsbiten, käkarna eller halsbit och käkar ihopsittande), omfattas av nummer 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 51 eller 0210 19 81."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 juni 2001.

På kommissionens vägnar

Frederik Bolkestein

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2) Se sidan 5 i detta nummer av EGT.