Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 1776/2001 av den 7 september 2001 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxanEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 240 , 08/09/2001 s. 0003 - 0003Kommissionens förordning (EG) nr 1776/2001

av den 7 september 2001

om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1230/2001(2), särskilt artikel 9 i denna, och

av följande skäl:

(1) För att säkerställa att Kombinerade nomenklaturen, som bifogas ovannämnda förordning, tillämpas på ett enhetligt sätt är det nödvändigt att skilja mellan, å ena sidan, frukt- och bärsaft med tillsats av socker som klassificeras enligt nummer 2009 och, å andra sidan, beredningar för framställning av drycker, inklusive aromatiserade sockerlösningar, som klassificeras enligt nummer 2106.

(2) Enligt de förklarande anmärkningarna till nummer 2009 i Harmoniserade systemet får frukt- och bärsaft innehålla socker och andra tillsatsämnen under förutsättning att saften bibehåller sin ursprungliga karaktär.

(3) Frukt- och bärsaft eller blandningar av frukt- och bärsaft, även med tillsats av socker, klassificeras enligt undernummer till nummer 2009 i Kombinerade nomenklaturen efter deras densitet - med en densitet av mer än 1,33 g/cm3 vid 20 °C och andra - som bland annat beror på produktens sockerinnehåll.

(4) I kompletterande anmärkning 2 till kapitel 20 i Kombinerade nomenklaturen anges vilken beräkningsmetod som skall användas för att bestämma innehållet av olika sockerarter, uttryckt som sackaros, i produkterna hänförliga till kapitlet, inbegripet frukt- och bärsafterna enligt nummer 2009.

(5) En nedre gräns på 50 viktprocent bör fastställas för halten av fruktsaft i de produkter som klassificeras enligt undernummer till nummer 2009 med lydelsen "en densitet av högst 1,33 g/cm3 vid 20 °C" för att produkterna skall bibehålla sin ursprungliga karaktär av fruktsaft enligt detta nummer.

(6) Kompletterande anmärkning 5 till kapitel 20 bör därför ändras.

(7) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kompletterande anmärkning 5 till kapitel 20 i Kombinerade nomenklaturen, som bifogas förordning (EEG) nr 2658/87, skall ersättas med följande: "5. a) Med tillsats av socker i produkter enligt nr 2009 förstås sockerinnehållet minskat med nedanstående tal:

- Citron- eller tomatsaft: 3.

- Äppelsaft: 11.

- Druvsaft: 15.

- Andra frukt- eller grönsakssafter, inbegripet blandsafter: 13.

b) Frukt- och bärsafter med tillsats av socker med en densitet av högst 1,33 g/cm3 vid 20 °C samt innehållande mindre än 50 viktprocent naturlig fruktsaft, vilka framställs av frukter eller genom utspädning av fruktsaftskoncentrat, förlorar sin ursprungliga karaktär av frukt- och bärsaft enligt nr 2009."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 september 2001.

På kommissionens vägnar

Frederik Bolkestein

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2) EGT L 168, 23.6.2001, s. 6.