Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 1783/2001 av den 10 augusti 2001 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxanEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 241 , 11/09/2001 s. 0007 - 0008Kommissionens förordning (EG) nr 1783/2001

av den 10 augusti 2001

om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1230/2001(2), särskilt artikel 9 i denna, och

av följande skäl:

(1) I syfte att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen bör nummer 6111 och undernumren 6116 10 20 och 6116 10 80 samt numren 6209 och 6216 i Kombinerade nomenklaturen klargöras i fråga om handskar, halvhandskar och vantar som är impregnerade, överdragna eller belagda med (porös) plast eller (poröst) gummi.

(2) Av denna anledning bör det läggas till en kompletterande anmärkning 3 till kapitel 61 och en kompletterande anmärkning 2 till kapitel 62 i Kombinerade nomenklaturen.

(3) Bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 bör därför ändras.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande kompletterande anmärkning skall läggas till i kapitel 61 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87: "3. Nr 6111 och nr 6116 10 20 och 6116 10 80 omfattar handskar, halvhandskar och vantar som är impregnerade, överdragna eller belagda med plast eller gummi, oavsett

- om de är tillverkade av trikå som är impregnerad, överdragen eller belagd med plast eller gummi och som klassificeras enligt nr 5903 eller 5906, eller

- om de är tillverkade av trikå som inte är impregnerad, överdragen eller belagd med plast eller gummi och som därefter impregnerats, överdragits eller belagts med plast eller gummi.

I de fall där trikån enbart utgör förstärkning skall handskar, halvhandskar och vantar som är impregnerade, överdragna eller belagda med porös plast eller poröst gummi, hänföras till kapitel 39 eller 40, även om de tillverkats av trikå som inte är impregnerad, överdragen eller belagd med plast eller gummi och som därefter impregnerats, överdragits eller belagts med plast eller gummi (anmärkning 2 a 5 och anmärkning 4 sista stycket till kapitel 59)."

Artikel 2

Följande kompletterande anmärkning skall läggas till i kapitel 62 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87: "2. Nr 6209 och 6216 omfattar handskar, halvhandskar och vantar som är impregnerade, överdragna eller belagda med plast eller gummi, oavsett

- om de är tillverkade av textilmaterial (annat än trikå) som är impregnerat, överdraget eller belagt med plast eller gummi och som klassificeras enligt nr 5903 eller 5906, eller

- om de är tillverkade av textilmaterial (annat än trikå) som inte är impregnerat, överdraget eller belagt med plast eller gummi och som därefter impregnerats, överdragits eller belagts med plast eller gummi.

I de fall där textilmaterialet enbart utgör förstärkning skall handskar, halvhandskar och vantar som är impregnerade, överdragna eller belagda med porös plast eller poröst gummi, hänföras till kapitel 39 eller 40, även om de tillverkats av textilmaterial som inte är impregnerat, överdraget eller belagt med plast eller gummi och som därefter impregnerats, överdragits eller belagts med plast eller gummi (anmärkning 2 a 5 och anmärkning 4 sista stycket till kapitel 59)."

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 augusti 2001.

På kommissionens vägnar

Philippe Busquin

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2) EGT L 168, 23.6.2001, s. 6.