Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001, om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxanEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 279 , 23/10/2001 s. 0001 - 0944I

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2031/2001

av den 6 augusti 2001

om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe-och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSIONHAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987(1), särskilt artiklarna 9 och 12 i denna, och

av följande skäl:

(1) I syfte att på en och samma gång tillgodose kraven i samband med Gemensamma tulltaxan, statistiken över gemenskapens utrikeshandel och annan gemenskapspolitik rörande import eller export av varor upprättades genom förordning (EEG) nr 2658/87 en varunomenklatur, nedan kallad Kombinerade nomenklaturen.

(2) Kombinerade nomenklaturen återges i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87, tillsammans med de autonoma och konventionella tullsatserna och de statistiska extra mängdenheterna.

(3) Bilaga I bör moderniseras och förenklas i enlighet med SLIM-initiativet (Simpler Legislation for the Internal Market; förenklad lagstiftning på den inre marknaden).

(4) Det är nödvändigt att ändra Kombinerade nomenklaturen för att ta hänsyn till

1) ändringar i det harmoniserade systemets nomenklatur i enlighet med Tullsamarbetsrådets rekommendation av den 25 juni 1999 och följderna därav vad beträffar Gemensamma tulltaxan,

2) förändrade behov i samband med statistik och handelspolitik,

3) den tekniska utvecklingen och utvecklingen inom handeln, och

4) behovet av att anpassa texter eller göra dem tydligare.

(5) Bilaga I omfattar de anpassningar av tullsatser som följer av rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar - vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet - av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986 - 1994)(2)och av andra rättsakter som antagits av rådet eller kommissionen (3).

(6) Enligt artikel 12 i förordning (EEG) nr 2658/87 skall kommissionen varje år anta en förordning i vilken en fullständig version av Kombinerade nomenklaturen - med de ändringar införlivade som följer av de rättsakter som antagits av rådet eller kommissionen - återges tillsammans med de autonoma och konventionella tullsatserna. Förordningen skall offentliggöras iEuropeiska gemenskapernas officiella tidningsenast den 31 oktober och skall tillämpas från och med den 1 januari påföljande år.

(7) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 augusti 2001.

På kommissionens vägnar

Frederik BOLKESTEIN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1264/2000 (EGT L 144, 17.6.2000, s. 6).

(2) EGT L 336, 23.12.1994, s. 1.

(3) I bilaga I till förordningen är de ändringar införlivade som följer av att följande rättsakter antagits:

- Rådets beslut 96/611/EG av den 16 september 1996 (EGT L 271, 24.10.1996, s. 31).

- Rådets beslut 97/359/EG och 97/360/EG av den 24 mars 1997 (EGT L 155, 12.6.1997, s. 1 och 60).

- Rådets förordning (EG) nr 2216/97 av den 3 november 1997 (EGT L 305, 8.11.1997, s. 1).

- Rådets förordning (EG) nr 1110/1999 av den 10 maj 1999 (EGT L 135, 29.5.1999, s. 1).

- Rådets förordning (EG) nr 2559/2000 av den 16 november 2000 (EGT L 293, 22.11.2000, s. 1).

- Kommissionens förordning (EG) nr 1229/2001 av den 19 juni 2001 (EGT L 168, 23.6.2001, s. 5).

- Kommissionens förordning (EG) nr 1230/2001 av den 21 juni 2001 (EGT L 168, 23.6.2001, s. 6).

- Kommissionens förordning (EG) nr 1776/2001 av den 7 september 2001 (EGT L 240, 8.9.2001, s. 3).

- Kommissionens förordning (EG) nr 1777/2001 av den 7 september 2001 (EGT L 240, 8.9.2001, s. 4).

- Kommissionens förordning (EG) nr 1783/2001 av den 10 september 2001 (EGT L 241, 11.9.2001, s. 7).

BILAGA I

KOMBINERADE NOMENKLATUREN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

DEL 1

INLEDANDE BESTÄMMELSER

AVSNITT I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

A.Allmänna bestämmelser för tolkning av Kombinerade nomenklaturen

Vid klassificering av varor enligt Kombinerade nomenklaturen skall följande gälla:

1. Benämningarna på avdelningar, kapitel och underavdelningar av kapitel är endast vägledande. Klassificeringen skall bestämmas med ledning av lydelsen av tulltaxenumren (med fyrställig sifferkod), av anmärkningarna till avdelningarna eller kapitlen och, om inte annat föreskrivs i tulltaxenumren eller i anmärkningarna, med ledning av följande bestämmelser.

2. a) Anges en viss vara i ett tulltaxenummer skall varan klassificeras enligt detta tulltaxenummer även när den är inkomplett eller inte färdigarbetad, under förutsättning att varan i detta skick har den kompletta eller färdigarbetade varans huvudsakliga karaktär. En komplett eller färdigarbetad vara (eller en vara som enligt denna regel skall klassificeras som komplett eller färdigarbetad), som föreligger i delar som är avsedda att sättas ihop, skall klassificeras enligt samma tulltaxenummer som den hopsatta varan.

b) Anges ett visst material eller ämne i ett tulltaxenummer skall materialet eller ämnet klassificeras enligt detta tulltaxenummer även i blandning eller förening med andra material eller ämnen. Anges varor av ett visst material eller ämne i ett tulltaxenummer skall varor som helt eller delvis består av detta material eller ämne klassificeras enligt detta tulltaxenummer. Klassificeringen av varor som består av mer än ett material eller ämne regleras närmare av regel 3.

3. När vid tillämpning av regel 2 b, eller i annat fall, två eller flera tulltaxenummer kan komma ifråga för en vara gäller följande:

a) Det tulltaxenummer som har den mest specificerade varubeskrivningen skall tillämpas framför ett tulltaxenummer som har en mera allmän varubeskrivning. När det i var och en av två eller flera tulltaxenummer anges endast en del av de material eller ämnen som ingår i en blandning eller i en sammansatt vara eller endast en del av de artiklar som ingår i en sats för försäljning i detaljhandeln, skall dock dessa tulltaxenummer anses ha lika specificerad varubeskrivning, även om ett av tulltaxenumren ger en fullständigare eller noggrannare beskrivning än något av de andra.

b) Blandningar, varor som består av olika material eller är sammansatta av olika beståndsdelar samt varor i satser för försäljning i detaljhandeln vilka inte kan klassificeras med ledning av regel 3 a, skall såvitt möjligt klassificeras som om de bestod av det material eller den beståndsdel som ger blandningen, varan eller satsen dess huvudsakliga karaktär.

c) När en vara inte kan klassificeras med ledning av 3 a eller 3 b, skall det tulltaxenummer tillämpas som står sist av de tulltaxenummer som skäligen kan komma ifråga.

4. Varor som inte kan klassificeras med ledning av ovanstående, skall klassificeras enligt det tulltaxenummer som är tillämpligt för närmast liknande vara.

5. Förutom ovanstående bestämmelser skall följande regler gälla för nedanstående varor:

a) Fodral, etuier och väskor till kameror, musikinstrument, vapen, ritbestick eller smycken samt liknande förvaringsartiklar som dels är speciellt utformade eller inredda för att innehålla ett visst föremål eller en viss sats av föremål, dels är lämpliga att användas under lång tid och dels föreligger tillsammans med de föremål för vilka de är avsedda, skall klassificeras tillsammans med dessa föremål, under förutsättning att de är av sådana slag som i normala fall försäljs tillsammans med dessa. Denna regel behöver dock inte tillämpas för förvaringsartiklar som ger det hela dess huvudsakliga karaktär.

b) Om inte annat följer av regel 5 a skall förpackningsmaterial och förpackningar(1)i vilka varor är förpackade klassificeras tillsammans med varorna om de är av sådan typ som normalt används för varan i fråga. Denna regel behöver dock inte tillämpas när det tydligt framgår att förpackningsmaterialet eller förpackningen lämpar sig för upprepad användning.

6. Klassificeringen av varor enligt de olika undernumren till ett tulltaxenummer skall bestämmas med ledning av undernumrens lydelse, av anmärkningarna till dessa undernummer och av ovanstående regler i tillämpliga delar, varvid gäller att endast varubeskrivningar på samma siffernivå skall jämföras med varandra. Vid tillämpningen av denna regel skall anmärkningarna till den berörda avdelningen och det berörda kapitlet också beaktas, om inte omständigheterna kräver annat.

B.Allmänna bestämmelser om tullsatser

1. De tullsatser som är tillämpliga på importerade varor med ursprung i länder som är avtalsslutande parter till Allmänna tull-och handelsavtalet (GATT) eller med vilka Europeiska gemenskapen har avtal som innehåller en klausul om mest gynnad-nation skall vara de konventionella tullsatser som anges i kolumn 3 i tulltaxan. Om inte omständigheterna kräver annat är dessa konventionella tullsatser tillämpliga på varor, andra än dem som anges ovan, som importeras från tredje land.

De konventionella tullsatser som återges i kolumn 3 är tillämpliga fr.o.m. 1 januari 2002.

I de fall då det finns autonoma tullsatser som är lägre än de konventionella tillsatserna, skall de autonoma tillsatserna, vilka indikeras via en fotnot, tillämpas.

2. Punkt 1 skall inte tullämpas om särskilda autonoma tullsatser anges i fråga om varor med ursprung i vissa länder eller om förmånstullsatser är tullämpliga enligt avtal.

3. Punkt 1 och 2 hindrar inte medlemsstaterna från att tillämpa andra tullsatser än de som anges i Gemensamma tulltaxan, om tillämpningen av dessa andra tullsatser är berättigad enligt gemenskapsrätten.

4. De tullsatser som är angivna som procentsatser är värdetullsatser.

5. Förkortningen EA innebär att varorna i fråga skall beläggas med en jordbrukskomponent som fastställs enligt bilaga 1.

6. Förkortningen"AD S/Z"eller"AD F/M"i kapitel 17-19 de innebär att den högsta tullsatsen består av en värdetullsats plus en tilläggstullsats för vissa slag av socker eller för mjöl. Denna tilläggstullsats fastställs enligt bilaga 1.

7. Förkortningen"[fmxeuro]/% vol/hl"i kapitel 22 innebär att en specifik tull, uttryckt i euro, skall beräknas för varje volymprocent alkohol per hektoliter. Således skall en dryck som innehåller 40 volymprocent alkohol taxeras på följande sätt:

- "1 [fmxeuro]/% vol/hl"= [fmxeuro] 1 × 40, vilket ger en tull på 40 [fmxeuro] per hektoliter, eller

- "1 [fmxeuro]/% vol/hl+ 5 [fmxeuro]/hl"= [fmxeuro] 1 × 40 plus 5 [fmxeuro], vilket ger en tull på 45 [fmxeuro] per hektoliter.

Om dessutom förkortningen"MIN"för minimivärde anges, t.ex."1,6 [fmxeuro]/% vol/hl MIN 9 [fmxeuro]/hl", innebär det att den tull som beräknats med stöd av ovannämnda bestämmelse skall jämföras med minimitullen, t.ex."9 [fmxeuro]/hl", och att den högsta av dessa två skall tillämpas.

C.Allmänna bestämmelser tillämpliga på både nomenklatur och tullsatser

1. Om inget annat anges, skall de bestämmelser som gäller tullvärde tillämpas för att fastställa, förutom värdet för bestämmande av värdetullsatser, de värden som skall användas för att bestämma omfattningen av vissa nummer eller undernummer.

2. Den tullpliktiga vikten, när det gäller varor som taxeras efter vikt, och den vikt som används för att fastställa omfattningen av vissa nummer eller undernummer skall vara följande:

a) Vid angivande av bruttovikt, den sammanlagda vikten av varorna och allt förpackningsmaterial och annat emballage.

b) Vid angivande av nettovikt eller endast vikt utan precisering, vikten av själva varorna utan något slag av förpackningsmaterial och annat emballage.

3. Motvärdet till euro i nationella valutor för medlemsstater, andra än deltagande medlemsstater såsom definierat i rådets förordning (EG) nr 974/98(2)(nedan kallade inte deltagande medlemsstater), skall fastställas i enlighet med artikel 18 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92(3), ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 82/97(4).

AVSNITT II

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

A.Varor för vissa kategorier av båtar och andra fartyg samt för borrnings-eller produktionsplattformar

1. Tullbefrielse skall medges för varor som är avsedda att ingå i de båtar eller andra fartyg som anges i följande tabell och som är avsedda att användas för deras konstruktion, reparation, underhåll eller ombyggnad samt för varor som är avsedda att användas till montering eller utrustning av sådana båtar och andra fartyg.

2. Tullbefrielse skall medges för följande varor:

a) Varor avsedda att användas ombord på borrnings-eller produktionsplattformar:

1) stationära, ur nr 8430 49 installerade i eller utanför medlemsstaternas territorialvatten,

2) eller flytande eller nedsänkbara, nr 8905 20,

för deras konstruktion, reparation, underhåll eller ombyggnad samt varor som är avsedda som utrustning till nämnda plattformar.

Även sådana varor som motorbränsle, oljor och gas, vilka behövs för driften av maskiner och apparater som inte är avsedda för ständigt bruk och som inte är en integrerad del av plattformarna och som används ombord på dessa plattformar för deras konstruktion, reparation, underhåll, ombyggnad eller utrustning skall också anses vara avsedda att ingå i borrnings-eller produktionsplattformar.

b) Slangar, rör, kablar och anslutningsdelar som förbinder dessa borrnings-eller produktionsplattformar med fastlandet.

>Plats för tabell>

3. Tullbefrielse skall gälla enligt villkoren i tillämpliga gemenskapsbestämmelser i fråga om tullkontroll av sådana varors användning.

B.Civila luftfartyg och varor avsedda att användas i civila luftfartyg

1. Tullbefrielse gäller för

- civila luftfartyg,

- vissa varor avsedda att användas i civila luftfartyg och att införlivas med sådana under deras tillverkning, reparation, underhåll, ombyggnad, modifiering eller omformning,

- markträningsapparater för civil flygutbildning samt delar till dessa.

Dessa varor omfattas av undernummer(5)med en fotnot med följande lydelse:

För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i särskilda gemenskapsbestämmelser är uppfyllda (se artiklarna 291 till 300 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (EGT L 253, 11.10.1993, s. 71) och efterföljande ändringar). Se även avsnitt II B i inledande bestämmelserna.

2. Under punkt 1 avses med civila luftfartyg andra luftfartyg än de som används i medlemsstaterna inom försvarsmakten eller liknande och som är försedda med militär eller icke-civil beteckning.

3. Vid tillämpning av punkt 1 andra strecksatsen skall uttrycket avsedda att användas i civila luftfartyg i alla berörda nummer(6)innefatta varor avsedda att användas i markträningsapparater för civil flygutbildning.

C.Farmaceutiska produkter

1. Tullbefrielse gäller för farmaceutiska produkter av följande kategorier:

i) De farmaceutiska ämnen som omfattas av CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) och de internationella generiska benämningar (INN) som förtecknas i bilaga 3.

ii) De salter, estrar eller hydrater av INN som betecknas genom en kombination av INN i bilaga 3 och prefix eller suffix i bilaga 4, under förutsättning att dessa produkter kan klassificeras enligt samma sexsiffriga HS-nummer som motsvarande INN.

iii) De salter, estrar eller hydrater av INN som förtecknas i bilaga 5 och inte kan klassificeras enligt samma sexsiffriga HS-nummer som motsvarande INN.

iv) De farmaceutiska mellanprodukter som förtecknas i bilaga 6, identifierbara genom ett kemiskt namn och ett CAS RN, och som används för framställning av färdiga farmaceutiska produkter.

2. Särskilda fall:

i) INN omfattar endast de ämnen vilka är upptagna i förteckningen över rekommenderade och föreslagna INN:s som publiceras av Världshälsoorganisationen (WHO). När antalet ämnen som omfattas av INN är färre än de som omfattas av CAS RN, kan endast de ämnen som omfattas av INN komma i fråga för tullbefrielse.

ii) När en produkt i bilaga 3 eller 6 identifieras med hjälp av ett CAS RN som motsvarar en specifik isomer, kan endast denna isomer beviljas tullbefrielse.

iii) De dubbelderivat (salter, estrar eller hydrater) av INN, som betecknas genom en kombination av INN i bilaga 3 och prefix eller suffix i bilaga 4 omfattas av tullbefrielsen, under förutsättning att dessa produkter kan klassificeras enligt samma sexsiffriga HS-nummer som motsvarande INN.

exempel: alaninmetylester, hydroklorid

iv) Om en INN i bilaga 3 är ett salt (eller en ester) omfattas inget annat salt (ingen annan ester) av den syra som motsvarar den INN det gäller av tullbefrielse.

exempel: oxprenoatkalium (INN): tullfri

oxprenoatnatrium: inte tullfri

D.Schablontullsats

1. Tull skall debiteras enligt en schablonvärdetullsats på 3,5 % av värdet för varor

- i sändningar som skickas från en privatperson till en annan,

eller

- i en resandes personliga reseutrustning,

under förutsättning att införseln av dessa varor inte sker i kommersiellt syfte.

Denna schablontullsats på 3,5 % skall tillämpas under förutsättning att värdet av de importtullbelagda varorna inte överskrider 350 [fmxeuro] per sändning eller per resande.

En sådan schablontulltaxering skall inte tillämpas på varor enligt kapitel 24 vilka ingår i en sändning eller i en resandes personliga reseutrustning i kvantiteter som överstiger dem som fastställs i artikel 31 eller i artikel 46 i förordning (EEG) nr 918/83(7), senast ändrad genom förordning (EG) nr 355/94(8).

2. Införsel av varor skall inte anses ske i kommersiellt syfte om följande gäller:

a) Varorna skall ingå i sändningar som sänds av en privatperson till en annan och dessa sändningar

- skall vara av tillfällig natur,

- skall innehålla varor enbart avsedda för mottagarens eller dennes familjs personliga bruk och varornas art eller mängd skall inte tyda på något kommersiellt syfte,

- skall sändas till mottagaren av avsändaren utan någon som helst betalning.

b) Varorna skall ingå i resandes personliga reseutrustning och införseln

- skall vara av tillfällig natur,

och

- skall omfatta uteslutande varor för resandes eller deras familjers personliga bruk eller varor som är avsedda som gåvor, och varornas art eller mängd skall inte tyda på något kommersiellt syfte.

3. Schablontullsatsen skall inte tillämpas på varor som införs enligt de villkor som anges i punkterna 1 och 2 om den berättigade personen, innan schablontullsats har tillämpats på varorna, har begärt att de skall beläggas med de tullar som är tillämpliga på varorna. Alla varorna i sändningen skall då taxeras enligt de importtullar som är tillämpliga på dem, med beaktande av den tullfria införsel som föreskrivs enligt artiklarna 29-31 och 45-49 i förordning (EEG) nr 918/83.

I första stycket avses med importtullar både tullar och avgifter med motsvarande verkan och andra avgifter vid import enligt den gemensamma jordbrukspolitiken eller enligt särskilda arrangemang för vissa varor som tillverkats genom bearbetning av jordbruksprodukter.

4. Medlemsstaterna får avrunda det belopp som blir resultatet vid omräkning av beloppet 350 [fmxeuro] till nationella valutor.

5. Icke deltagande medlemsstater får behålla motsvarigheten i nationell valuta till beloppet 350 [fmxeuro] oförändrat, om vid den årliga kursjustering som anges i artikel 18.2 i förordning (EEG) nr 2913/92, omräkningen av detta belopp, före den avrundning som anges i punkt 4, resulterar i en ändring av beloppet i nationell valuta som är mindre än 5 % eller i en sänkning av beloppet.

E.Behållare och förpackningsmaterial

Följande bestämmelser är tillämpliga på sådana behållare och sådant förpackningsmaterial som avses i de allmänna tolkningsreglerna 5 a och 5 b och som börjar omsättas fritt vid samma tidpunkt som de varor behållarna innehåller eller presenteras tillsammans med:

1. När behållare och förpackningsmaterial klassificeras tillsammans med varorna enligt bestämmelserna i den allmänna tolkningsregeln 5 skall de

a) tullbeläggas enligt samma tullsats som varorna

- om dessa varor är belagda med värdetull, eller

- om de skall inbegripas i varornas tullpliktiga vikt,

b) införas tullfritt

- om varorna är tullfria,

- om varorna är tullpliktiga på annat sätt än enligt vikt eller värde, eller

- om behållarna och förpackningsmaterialet inte skall inbegripas i varornas tullpliktiga vikt.

2. Om behållare och förpackningsmaterial som omfattas av bestämmelserna i punkt 1 a och 1 b ovan innehåller eller presenteras med varor med flera olika varubeskrivningar i tulltaxan skall, när behållarna och förpackningsmaterialets tullpliktiga vikt eller värde bestäms, deras vikt och värde fördelas på alla varor i förhållande till vikten eller värdet av var och en av dessa varor.

F.Gynnsam behandling i tullhänseende som en följd av varors beskaffenhet

1. Följande varor kan på vissa villkor beviljas gynnsam behandling i tullhänseende som en följd av sin beskaffenhet:

- Vissa varor som är olämpliga som livsmedel.

- Vissa utsäden.

- Okonfektionerad siktduk.

- Vissa bordsdruvor, ostfonduer, Tokayviner, tobakstyper och nitrater.

Dessa varor omfattas av undernummer(9)med en fotnot med följande lydelse:

"För tillämpning av detta undernummer erfordras att villkoren i avsnitt II F i Inledande bestämmelser är uppfyllda."

2. De som livsmedel olämpliga varor för vilka gynnsam behandling i tullhänseende kan beviljas som en följd av deras beskaffenhet förtecknas i bilaga 8, tillsammans med de undernummer enligt vilka de klassificeras och med benämningarna på och kvantiteterna av de denatureringsmedel som används. Sådana varor skall anses som olämpliga som livsmedel om de blandas homogent med denatureringsmedlet och det inte är ekonomiskt lönsamt att separera varorna från denatureringsmedlet.

3. Följande varor kan klassificeras enligt de relevanta undernumren för utsäde, under förutsättning att de uppfyller villkoren i särskilda gemenskapsbestämmelser:

- Sockermajshybrider, spält, majshybrider, ris och sorghumhybrider för utsäde: rådets direktiv 66/402/EEG(10).

- Utsädespotatis: rådets direktiv 66/403/EEG(11).

- Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter för utsäde: rådets direktiv 69/208/EEG(12).

För sådana slag av sockermajshybrider, spält, majshybrider, ris, sorghumhybrider, oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter för vilka jordbruksbestämmelserna inte är tillämpliga kan gynnsam behandling i tullhänseende som en följd av varors beskaffenhet dock beviljas enbart om det klart påvisas att varorna är avsedda att användas som utsäde.

4. Gynnsam behandling i tullhänseende kan beviljas för okonfektionerad siktduk, under förutsättning att den är försedd med outplånliga märken som gör att den identifieras såsom avsedd för siktning eller liknande industriellt bruk.

5. Gynnsam behandling i tullhänseende kan beviljas för vissa bordsdruvor, ostfonduer, Tokayviner, tobakstyper eller nitrater, under förutsättning att ett vederbörligen påtecknat intyg-åtföljt av en faktura som bär intygets ordningsnummer-uppvisas tillsammans med de varor som intyget avser. Förlagor för intyg och bestämmelser om utfärdande av intyg finns i bilaga 9.

Anmärkning:

Tulltaxenummer som är satt inom hakparentes i kolumn 1 i tulltaxan har upphört att gälla (t.ex. nr [ 1519 ]).

TECKEN, FÖRKORTNINGAR OCH SYMBOLER

[starf ] avser nya nummer

[squf ] avser nummer använda föregående år men med annan omfattning

AD F/M tilläggstull på mjöl

AD S/Z tilläggstull på socker

b/f flaska

EA jordbrukskomponent

[fmxeuro] euro

INN internationell generisk benämning

INNM modifierad internationell generisk benämning

ISO Internationella standardiseringsorganisationen

Kbit 1024bitar

kg/br kilogram bruttovikt

kg/net kilogram nettovikt

kg/net eda kilogram avrunnen nettovikt

100 kg/net mas 100 kilogram, netto torrsubstans

MAX maximum

Mbit 1048576bitar

MIN minimum

ml/g milliliter per gram

RON Research octane number

EXTRA MÄNGDENHETER

c/k karat (1 karat= 2 × 10 - 4 kg)

ce/el antal celler

ct/l lastförmåga i ton(13)

g gram

gi F/S gram klyvbara isotoper

GT bruttodräktighet

kg C 5H 14ClNO kilogram kolinklorid

kg H 2O 2 kilogram väteperoxid

kg K 2O kilogram kaliumoxid

kg KOH kilogram kaliumhydroxid

kg met.am. kilogram metylaminer

kg N kilogram kväve

kg NaOH kilogram natriumhydroxid (kaustik soda)

kg/net eda kilogram avrunnen nettovikt

kg P 2O 5 kilogram fosforpentaoxid

kg 90 % sdt kilogram torrvikt (med torrvikt avses varans vikt vid en beräknad vattenhalt av 10 %)

kg U kilogram uran

1000 kWh 1000kilowattimmar

l liter

1000 l 1000liter

l alc. 100 % liter ren (100 %) alkohol

m meter

m 2 kvadratmeter

m 3 kubikmeter

1000 m 3 1000kubikmeter

pa antal par

p/st styck

100 p/st 100 styck

1000 p/st 1000styck

TJ terajoule (total värmeenergi)

DEL 2

TULLTAXAN

AVDELNING I

LEVANDE DJUR; ANIMALISKA PRODUKTER

Anmärkningar

1. Om inte annat föreskrivs skall i denna avdelning ett omnämnande av ett visst djursläkte eller en viss djurart också avse unga djur av det släktet eller den arten.

2. Om inte annat föreskrivs skall i hela tulltaxan med torkade produkter också avses produkter som har dehydratiserats, evaporerats eller frystorkats.

KAPITEL 1

LEVANDE DJUR

Anmärkning

1. Detta kapitel omfattar alla levande djur utom

a) fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur enligt nr 0301, 0306 och 0307,

b) kulturer av mikroorganismer och andra produkter enligt nr 3002,

c) djur enligt nr 9508.

>Plats för tabell>

KAPITEL 2

KÖTT OCH ANDRA ÄTBARA DJURDELAR

Anmärkning

1. Detta kapitel omfattar inte

a) produkter av sådana slag som är nämnda i nr 0201 - 0208 och 0210, otjänliga eller olämpliga som livsmedel,

b) tarmar, blåsor och magar av djur (nr 0504 ) samt djurblod (nr 0511 eller 3002 ),

c) animaliskt fett, annat än produkter enligt nr 0209 (kap. 15).

Kompletterande anmärkningar

1. A. I nr 0201 och 0202 gäller följande:

a) Med hela slaktkroppar av nötkreatur eller andra oxdjur enligt nr 0201 10 och 0202 10 förstås hela slaktkroppar av slaktade djur, som är avblodade, urtagna och utan hud, med eller utan huvud, med eller utan fötter och med eller utan andra delar. Om slaktkropparna importeras utan huvud, skall detta vara avskuret från kroppen mellan atlaskotan och skallbenet. Om slaktkropparna importeras utan fötter, skall dessa ha skurits av vid den övre eller nedre fotleden. Med hel slaktkropp förstås även den främre delen av slaktkroppen med samtliga ben, hals och bog, med mer än tio par revben.

b) Med halva slaktkroppar av nötkreatur eller andra oxdjur enligt nr 0201 10 och 0202 10 förstås produkter erhållna genom symmetrisk delning av en hel slaktkropp genom mitten av varje hals-, bröst-, länd-och korskota och genom mitten av bröstbenet och bäckenbensfogen. Med halv slaktkropp förstås även den främre delen av den halva slaktkroppen med samtliga ben, hals och bog, med mer än tio revben.

c) Med kompenserade kvartsparter enligt nr 0201 20 20 och 0202 20 10 förstås varor bestående av

- framkvartsparter med samtliga ben, hals och bog, med tio revben och bakkvartsparter med samtliga ben och den bakre och den främre delen av lårklumpen med tre revben, eller

- framkvartsparter med samtliga ben, hals och bog, med fem revben, med hela kållappen och bringan och bakkvartsparter med samtliga ben och den bakre och den främre delen av lårklumpen med åtta avskurna revben.

Framkvartsparter och bakkvartsparter som utgör kompenserade kvartsparter skall importeras samtidigt och i samma antal och den sammanlagda vikten av framkvartsparterna skall vara den samma som bakkvartsparternas sammanlagda vikt. Emellertid tillåts en skillnad mellan vikten av sändningens två delar om den inte överstiger 5 % av vikten av den tyngsta delen (framkvartsparter eller bakkvartsparter).

d) Med sammanhängande framkvartsparter enligt nr 0201 20 30 och 0202 20 30 förstås den främre delen av en slaktkropp med samtliga ben, hals och bog, med minst fyra och högst tio par revben (de fyra första paren revben skall vara hela, medan de övriga kan vara avskurna), med eller utan tunnbringa.

e) Med avskilda framkvartsparter enligt nr 0201 20 30 och 0202 20 30 förstås den främre delen av en halv slaktkropp med samtliga ben, hals och bog med minst fyra och högst tio revben (de fyra första revbenen skall vara hela, medan de övriga kan vara avskurna), med eller utan tunnbringa.

f) Med sammanhängande bakkvartsparter enligt nr 0201 20 50 och 0202 20 50 förstås den bakre delen av en slaktkropp med samtliga ben och den bakre och den främre delen av lårklumpen, inbegripet filén, med minst tre par hela eller avskurna revben, med eller utan lägg och med eller utan tunnbringa.

g) Med avskilda bakkvartsparter enligt nr 0201 20 50 och 0202 20 50 förstås den bakre delen av en halv slaktkropp med samtliga ben och den bakre och den främre delen av lårklumpen, inbegripet filén, med minst tre hela eller avskurna revben, med eller utan lägg och med eller utan tunnbringa.

h) 11. Med styckningsdelar av framkvartspart eller sida benämnda crop, chuck and blade enligt nr 0202 30 50 förstås ryggstycket av framkvartsparten, inbegripet den övre delen av bogen, som erhålls från en framkvartspart med minst fyra och högst tio revben genom att lägga ett snitt efter en linje genom den punkt där det första revbenet är fäst vid den första bröstkotan till mellangärdets början vid det tionde revbenet.

22. Med styckningsdelar av framkvartspart eller sida benämnda brisket enligt nr 0202 30 50 förstås den nedre delen av framkvartsparten med bringans nedre del.

B. Produkter som omfattas av kompletterande anmärkning 1 A a) till g) till detta kapitel kan uppvisas med eller utan ryggrad.

C. Vid fastställandet av antalet hela eller avskurna revben som nämns i kompletterande anmärkning 1 A, skall hänsyn endast tas till dem som hänger samman med ryggraden. Om ryggraden avlägsnats, skall hänsyn endast tas till de hela eller avskurna revben som i annat fall skulle ha varit sammanhängande med ryggraden.

2. A. I nr 0203 och 0210 gäller följande:

a) Med hela eller halva slaktkroppar enligt nr 0203 11 10 och 0203 21 10 förstås slaktkroppar av slaktade tamsvin, som är avblodade och urtagna och från vilka borsten och klövarna har tagits bort. Halva slaktkroppar erhålls av hela slaktkroppar genom delning genom varje hals-, bröst-, länd-, och korskota, genom eller längs bröstbenet och bäckenbensfogen. Hela eller halva slaktkroppar kan förekomma med eller utan huvud, med eller utan käkar, fötter, ister, njurar, svans eller mellangärde. Halva slaktkroppar kan förekomma med eller utan ryggmärg, hjärna och tunga. Hela och halva slaktkroppar av suggor kan förekomma med eller utan juver.

b) Med skinka enligt nr 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 och 0210 11 31 förstås den bakre (kaudala) delen av den halva slaktkroppen med ben, med eller utan fot, lägg, svål och underhudsfett.

Skinkan är skild från resten av den halva slaktkroppen så att den som mest omfattar den sista ländkotan.

c) Med framändar enligt nr 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 och 0210 19 60 förstås den främre (kraniala) delen av den halva slaktkroppen utan huvud, med eller utan käkar, med ben, med eller utan fot, lägg, svål och underhudsfett.

Framänden är skild från resten av den halva slaktkroppen så att den som mest omfattar den femte bröstkotan.

Den övre (dorsala) delen av framänden (nacke), med eller utan bogblad och därtill hörande muskler, avses utgöra en del av ryggen, när den är skild från den nedre (ventrala) delen av framänden med ett snitt vilket högst läggs strax under ryggmärgskanalen.

d) Med bog enligt nr 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 och 0210 11 39 förstås den nedre delen av framänden med eller utan bogblad och därtill hörande muskler, med eller utan fot, lägg, svål och underhudsfett.

Bogblad och därtill hörande muskler som föreligger särskilt klassificeras enligt detta nummer som del av bogen.

e) Med rygg enligt nr 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 och 0210 19 70 förstås den övre delen av den halva slaktkroppen, från den första halskotan till den näst sista ländkotan, med ben, med eller utan filé, bogblad, underhudsfett och svål.

Ryggen är skild från den nedre delen av den halva slaktkroppen med ett snitt strax under ryggmärgskanalen.

f) Med sida enligt nr 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 och 0210 12 19 förstås den nedre delen av den halva slaktkroppen mellan skinkan och bogen, (randig), med eller utan ben, men med svål och underhudsfett.

g) Med baconsidor enligt nr 0210 19 10 förstås halva slaktkroppar av svin utan huvud, kindback, käke, fot, svans, ister, njure, filé, bogblad, bröstben, kotpelare, bäckenben och mellangärde.

h) Med spencers enligt nr 0210 19 10 förstås baconsida utan skinka, även benfri.

ij) Med trekvartssida enligt nr 0210 19 20 förstås baconsida utan framände, även benfri.

k) Med mittbit enligt nr 0210 19 20 förstås baconsida utan skinka och framände, även benfri.

Numret omfattar även delar av mittbiten, innehållande väv av rygg och sida motsvarande det naturliga förhållandet i hela mittbiten.

B. Delar av de styckningsdelar, som är definierade i anmärkning 2 A f, klassificeras enligt samma nummer om de innehåller svål och underhudsfett.

Om styckningsdelar, vilka klassificeras enligt nr 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 och 0210 19 60, erhålls från en baconsida från vilken de ben som nämns i anmärkning 2 A g redan har tagits bort, skall snitten läggas på samma sätt som definieras i anmärkning 2 A b, c och d; dessa styckningsdelar eller delar därav skall i varje fall innehålla ben.

C. Nr 0206 30 30, 0206 49 20 och 0210 90 39 omfattar i synnerhet hela eller halva huvuden av tamsvin, med eller utan hjärna, kindback eller tunga och delar därav.

Huvudet är avskilt från resten av den halva slaktkroppen på följande sätt:

- Genom ett snitt genom atlaskotan.

- Genom ett snitt genom atlaskotan upp till ögonhöjd och därefter snett ned till huvudets framsida, varigenom käkarna finns kvar på den halva slaktkroppen.

Kindback, trynen och öron liksom det kött som finns på huvudet, särskilt på den bakre delen, anses utgöra delar av huvudet. Det benfria köttet från framändan separat föreliggande (halsbiten, käkarna eller halsbit och käkar ihopsittande), omfattas av nummer 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 51 eller 0210 19 81.

D. Med underhudsfett av svin enligt nr 0209 00 11 and 0209 00 19 förstås den fettvävnad som lagras under svålen på svinet och hänger samman med den på alla delar av svinet; vikten av fettvävnaden skall alltid överstiga svålens vikt.

Numren omfattar även underhudsfett av svin från vilket svålen är borttagen.

E. Med torkat eller rökt nr 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 och 0210 19 60 - 0210 19 89 förstås varor hos vilka förhållandet mellan vatten/protein (kväveinnehåll x 6,25) i köttet är 2,8 eller därunder. Kväveinnehållet skall bestämmas enligt ISO-metod 937- 1978.

3. A. I nr 0204 gäller följande:

a) Med hela slaktkroppar enligt nr 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 och 0204 50 51 förstås hela slaktkroppar av slaktade djur, som är avblodade, urtagna och utan hud, med eller utan huvud, med eller utan fötter och med eller utan andra delar. Om slaktkropparna inkommer utan huvud, skall detta vara avskuret från slaktkroppen mellan atlaskotan och skallbenet. Om slaktkropparna inkommer utan fötter skall dessa ha skurits av vid den övre eller nedre fotleden.

b) Med halva slaktkroppar enligt nr 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 och 0204 50 51 förstås varor erhållna genom en symmetrisk delning av en hel slaktkropp genom mitten av varje hals-, bröst-, länd-och korskota och genom mitten av bröstbenet och bäckenbensfogen.

c) Med kort framkvartspart enligt nr 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 och 0204 50 53 förstås den främre delen av slaktkroppen med eller utan bringa, med samtliga ben, bog, hals och rygg, skuren vinkelrätt mot sadeln med minst fem och högst sju par revben, hela eller avskurna.

d) Med kort framkvartspart enligt nr 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 och 0204 50 53 förstås den främre delen av den halva slaktkroppen med eller utan bringa, med samtliga ben, bog, hals och rygg, skuren vinkelrätt mot sadeln med minst fem och högst sju hela eller avskurna revben.

e) Med"Chines and/or best ends"(dubbelrygg) enligt nr 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 och 0204 50 55 förstås resten av slaktkroppen när culotte och kort framkvartspart har tagits bort, med eller utan njurar; chines avskurna från best ends skall innehålla minst fem ländkotor; best ends avskurna från chines skall innehålla minst fem par hela eller avskurna revben.

f) Med"Chine and/or best end"(enkelrygg) enligt nr 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 och 0204 50 55 förstås resten av den halva slaktkroppen när culotte och kort framkvartspart har tagits bort, med eller utan njurar; chine avskuren från best end skall innehålla minst fem ländkotor; best end avskuren från chine skall innehålla minst fem hela eller avskurna revben.

g) Med"culotte"(dubbel kyl med ben) enligt nr 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 och 0204 50 59 förstås den bakre delen av slaktkroppen med samtliga ben och kylarna skurna vinkelrätt mot sadeln vid den sjätte ländkotan strax under höftbenet eller vid den fjärde korskotan genom höftbenet framför bäckenbensfogen.

h) Med halv culotte (enkel kyl) enligt nr 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 och 0204 50 59 förstås den bakre delen av den halva slaktkroppen med samtliga ben och kylen, skuren vinkelrätt mot sadeln vid den sjätte ländkotan strax under höftbenet eller vid den fjärde korskotan genom höftbenet framför bäckenbensfogen.

B. Vid fastställandet av antalet hela eller avskurna revben som nämns i anmärkning 3 A, skall hänsyn endast tas till dem som hänger samman med ryggraden.

4. I nr 0207 gäller följande:

a) Med styckningsdelar av fjäderfä med ben enligt nr 0207 13 20 - 0207 13 60, 0207 14 20 - 0207 14 60, 0207 26 20 - 0207 26 70, 0207 27 20 - 0207 27 70, 0207 35 21 - 0207 35 63, och 0207 36 21 - 0207 36 63 förstås de i dessa nummer nämnda styckningsdelarna, med samtliga ben.

Styckningsdelar av fjäderfä nämnda i a från vilka en del av benen har blivit borttagna klassificeras enligt nr 0207 13 70, 0207 26 80, 0207 35 79, 0207 14 70 eller 0207 36 79.

b) Med halvor enligt nr 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 och 0207 36 25 förstås halva slaktkroppar av fjäderfä som delats med ett snitt längs bröstbenet och ryggraden.

c) Med kvarter enligt nr 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 och 0207 36 25 förstås lår och bröstkvarter som erhållits genom att en halva delats med ett tvärsnitt.

d) Med hela vingar, med eller utan vingspetsar enligt nr 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31 och 0207 36 31 förstås styckningsdelar av fjäderfä bestående av överarmsbenet, underarmsbenet och armbågsbenet med omgivande muskulatur. Spetsen med handlovsbenen kan vara borttagen men behöver inte vara det. Snitten skall göras vid lederna.

e) Med bröst enligt nr 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 och 0207 36 53 förstås styckningsdelar av fjäderfä bestående av bröstbenet och revbenen, fördelade på båda sidor om bröstbenet, med omgivande muskulatur.

f) Med klubbor enligt nr 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 36 61 och 0207 36 63 förstås styckningsdelar av fjäderfä bestående av lårbenet, skenbenet och vadbenet med omgivande muskulatur. De två snitten skall göras vid lederna.

g) Med underlår av kalkon enligt nr 0207 26 60 och 0207 27 60 förstås styckningsdelar av kalkon bestående av skenbenet och vadbenet med omgivande muskulatur. De två snitten skall göras vid lederna.

h) Med andra klubbor av kalkon enligt nr 0207 26 70 och 0207 27 70 förstås styckningsdelar av kalkon bestående av lårbenet med omgivande muskulatur eller av lårbenet, skenbenet och vadbenet med omgivande muskulatur. De två snitten skall göras vid lederna.

ij) Med gås-eller ankpaletat enligt nr 0207 35 71 och 0207 36 71 förstås plockade och fullständigt urtagna gäss och ankor, utan huvud och fötter, med skelettet (bröstben, revben, ryggrad och korsben) borttaget men med lårben, skenben och överarmsben

5. De tullsatser som är tillämpliga för blandningar som klassificeras enligt detta kapitel skall vara:

a) För blandningar där en av beståndsdelarna utgör minst 90 viktprocent tillämpas importavgiften för denna beståndsdel.

b) För andra blandningar tillämpas importavgiften för den beståndsdel som har den högsta avgiften.

6. a) Okokt kryddat kött klassificeras enligt kapitel 16. Med kryddat kött förstås okokt kött som har kryddats antingen i själva köttet eller över hela ytan så att kryddningen är synlig för blotta ögat eller tydligt framgår av smaken.

b) Produkter som klassificeras enligt nr 0210 vilka har tillsatts kryddor under framställningen klassificeras enligt detta nummer under förutsättning att kryddningen inte har ändrat deras karaktär av produkter enligt nr 0210.

7. Med kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake i nr 0210 förstås kött och ätbara slaktbiprodukter som saltats djupgående och enhetligt i alla delar, med ett totalt saltinnehåll av minst 1,2 viktprocent.

>Plats för tabell>

KAPITEL 3

FISK SAMT KRÄFTDJUR, BLÖTDJUR OCH ANDRA RYGGRADSLÖSA VATTENDJUR

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) däggdjur enligt nr 0106,

b) kött av däggdjur enligt nr 0106 (nr 0208 eller 0210 ),

c) fisk (inbegripet fisklever, fiskrom och fiskmjölke) samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, döda, otjänliga eller olämpliga till människoföda antingen på grund av sin art eller på grund av sitt tillstånd (kap. 5); mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, otjänliga till människoföda (nr 2301 ),

d) kaviar eller Kaviarersättning som framställts av fiskrom (nr 1604 ).

2. Med pelletar förstås i detta kapitel små cylindrar, kulor e.d. som agglomererats genom hoppressning, eller genom tillsats av en liten mängd bindemedel.

>Plats för tabell>

KAPITEL 4

MEJERIPRODUKTER; FÅGELÄGG; NATURLIG HONUNG; ÄTBARA PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS

Anmärkningar

1. Med mjölk förstås oskummad mjölk och helt eller delvis skummad mjölk.

2. I nr 0405 förstås med

a) smör: naturligt smör, vasslesmör eller rekombinerat smör (färskt, saltat eller härsket, inbegripet konserverat smör) helt framställda av mjölk, med en halt av mjölkfett om minst 80 viktprocent men högst 95 viktprocent, en högsta halt fettfri mjölktorrsubstans om 2 viktprocent och en högsta vattenhalt om 16 viktprocent. Smör är inte försatt med emulgeringsmedel, men får innehålla natriumklorid, livsmedelsfärg, neutraliserande salter och kulturer av oskadliga bakterier för framställning av mjölksyra.

b) bredbar smörfettsprodukt: en bredbar emulsion av typen vatten-i-olja, inte innehållande annat fett än mjölkfett, med en halt av minst 39 viktprocent men mindre än 80 viktprocent.

3. Produkter som erhållits genom koncentrering av vassle och som är försatta med mjölk eller mjölkfett skall klassificeras som ost enligt nr 0406, under förutsättning att de

a) har en halt av mjölkfett av minst 5 viktprocent beräknat på torrsubstansen,

b) har en torrsubstanshalt av minst 70 viktprocent men högst 85 viktprocent,

c) är gjutna eller kan gjutas i formar.

4. Detta kapitel omfattar inte

a) produkter framställda av vassle, innehållande mer än 95 viktprocent laktos, uttryckt som vattenfri laktos i torrsubstansen (nr 1702 ),

b) albuminer (inbegripet koncentrat av två eller flera vassleproteiner, innehållande mer än 80 viktprocent vassleproteiner beräknat på torrsubstansen) (nr 3502 ) och globuliner (nr 3504 ).

Anmärkningar till undernummer

1. Med modifierad vassle enligt nr 0404 10 förstås produkter som består av vasslebeståndsdelar, dvs. vassle från vilken mjölksockret, proteinerna eller mineralerna helt eller delvis har avlägsnats, vassle till vilken naturliga vasslebeståndsdelar har tillsatts och produkter erhållna genom blandning av naturliga vasslebeståndsdelar.

2. I nr 0405 10 inbegriper smör inte dehydratiserat smör eller smörolja (nr 0405 90 ).

Kompletterande anmärkningar

1. Den tullsats som skall tillämpas på blandningar som omfattas av nr 0401 - 0406 skall vara följande:

a) I blandningar där en av beståndsdelarna representerar minst 90 % av vikten skall tullsatsen gällande den beståndsdelen tillämpas.

b) För andra blandningar tillämpas importavgiften för den beståndsdel som har den högsta avgiften.

2. Med hela ostar enligt nr 0406 90 02 och 0406 90 03 förstås hela ostar med följande nettovikter:

- Emmentaler: minst 60 kg men högst 130 kg.

- Gruyère och Sbrinz: minst 20 kg men högst 45 kg.

- Bergkäse: minst 20 kg men högst 60 kg.

- Appenzeller: minst 6 kg men högst 8 kg.

>Plats för tabell>

KAPITEL 5

PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) ätbara produkter (andra än tarmar, blåsor och magar av djur, hela eller i bitar, samt djurblod, flytande eller torkat),

b) hudar och skinn (inbegripet pälsskinn), andra än varor enligt nr 0505 samt avklipp och liknande avfall av oberedda hudar och skinn enligt nr 0511 (kap. 41 eller 43),

c) animaliska textilmaterial, andra än tagel och tagelavfall (avd. XI),

d) bindlar för borsttillverkning (nr 9603 ).

2. För tillämpning av nr 0501 gäller att sortering av hår efter längd inte skall anses utgöra bearbetning (under förutsättning att det inte rotvänts).

3. I hela tulltaxan anses elefant-, flodhäst-, valross-, narvals-och vildsvinsbetar, noshörningshorn samt tänder av alla djur som elfenben.

4. Med tagel förstås i hela tulltaxan hår från manar och svansar av hästdjur, nötkreatur och anda oxdjur.

>Plats för tabell>

AVDELNING II

VEGETABILISKA PRODUKTER

Anmärkning

1. Med pelletar förstås i denna avdelning små cylindrar, kulor e.d. som agglomererats genom hoppressning, eller genom tillsats av högst 3 viktprocent bindemedel.

KAPITEL 6

LEVANDE TRÄD OCH ANDRA LEVANDE VÄXTER; LÖKAR, RÖTTER O.D.; SNITTBLOMMOR OCH SNITTGRÖNT

Anmärkningar

1. Bortsett från andra delen av nr 0601 omfattar detta kapitel endast levande träd och varor (inbegripet grönsaksplantor) av sådana slag som vanligen levereras av trädgårdsodlare, plantskolor eller blomsterhandlare för planterings-eller prydnadsändamål; kapitlet inbegriper dock inte potatis, ätbar lök och andra produkter enligt kap. 7.

2. Enligt nr 0603 eller 0604 klassificeras även buketter, blomsterkorgar, kransar och liknande artiklar, som är helt eller delvis tillverkande av i dessa nummer omnämnda varor, även om artiklarna är försedda med tillbehör av andra material. Dessa nummer skall dock inte tillämpas för collage och liknande prydnadstavlor enligt nr 9701.

>Plats för tabell>

KAPITEL 7

GRÖNSAKER SAMT VISSA ÄTBARA RÖTTER OCH STAM-ELLER ROTKNÖLAR

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte djurfoder enligt nr 1214.

2. Till grönsaker i nr 0709 - 0712 räknas också ätbara svampar, tryffel, oliver, kapris, pumpor, auberginer, sockermajs (Zea maysvar.saccharata), frukter av släktenaCapsicumochPimenta, fänkål, persilja, körvel, dragon, krasse och mejram (Majorana hortensisellerOriganum majorana).

3. Nr 0712 omfattar alla torkade grönsaker av sådana slag som omfattas av nr 0701 - 0711 med undantag av

a) torkade, spritade baljväxtfrön (nr 0713 )

b) sockermajs i sådana former som anges i nr 1102 - 1104

c) mjöl, pulver, flingor, korn och pelletar av potatis (nr 1105 )

d) mjöl och pulver av torkade baljväxtfrön enligt nr 0713 (nr 1106 ).

4. Detta kapitel omfattar emellertid inte torkade, krossade eller malda frukter av släktenaCapsicumochPimenta(nr 0904 ).

Kompletterande anmärkning

1. Med pelletar av mjöl enligt nr 0714 10 10 förstås pelletar av vilka minst 95 viktprocent, beräknat på torrsubstansen, passerar genom en sikt av vävd metalltrådsduk med en maskvidd av 2 mm, när varan dispergerats i vatten.

>Plats för tabell>

KAPITEL 8

ÄTBAR FRUKT SAMT ÄTBARA BÄR OCH NÖTTER; SKAL AV CITRUSFRUKTER ELLER MELONER

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte oätlig frukt eller oätliga bär och nötter.

2. Med färska varor avses också kylda varor.

3. Torkad frukt och torkade nötter enligt detta kapitel får ha delvis återställd vattenhalt och får, under förutsättning att de har bibehållit sin karaktär av torkad frukt eller torkade nötter, även vara behandlade för att

a) förbättra deras hållbarhet (t.ex. genom måttlig värmebehandling, behandling med svaveldioxid eller tillsats av sorbinsyra eller kaliumsorbat),

b) förbättra eller bibehålla deras utseende (t.ex. genom tillsats av vegetabilisk olja eller liten mängd stärkelsesirap).

Kompletterande anmärkningar

1. Innehållet av olika sockerarter uttryckt som sackaros (sockerinnehåll) i produkter enligt detta kapitel beräknas genom att multiplicera det tal, som konstateras refraktometriskt vid 20 °C enligt den i bilaga till förordning (EEG) nr 558/93 föreskrivna metoden, med faktorn 0,95.

2. Med tropiska frukter enligt nr 0811 90 11, 0811 90 31 och 0811 90 85 förstås guava, mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya.

3. Med tropiska nötter enligt nr 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 och 0813 50 31 förstås kokosnötter, cashewnötter, paranötter, arekanötter (betelnötter), kolanötter och makadamianötter.

>Plats för tabell>

KAPITEL 9

KAFFE, TE, MATTE OCH KRYDDOR

Anmärkningar

1. Blandningar av produkter enligt nr 0904 - 0910 skall klassificeras på följande sätt:

a) Blandningar av två eller flera produkter enligt samma tulltaxenummer skall klassificeras enligt detta nummer.

b) Blandningar av två eller flera produkter enligt olika tulltaxenummer skall klassificeras enligt nr 0910.

Tillsats av andra ämnen till produkter enligt nr 0904 - 0910 (eller till de blandningar som avses i a eller b ovan) skall inte påverka produkternas klassificering, under förutsättning att de erhållna blandningarna bibehåller den huvudsakliga karaktären av varor enligt dessa nummer. I annat fall klassificeras sådana blandningar inte enligt detta kapitel; blandningar som utgör preparat för smaksättning klassificeras enligt nr 2103.

2. Detta kapitel omfattar inte kubebapeppar (Piper cubeba) och andra produkter enligt nr 1211.

Kompletterande anmärkning

1. Den tullsats, som skall tillämpas för de blandningar som avses i anm. 1 a ovan, är den som är tillämplig för den beståndsdel, som har den högsta tullsatsen.

>Plats för tabell>

KAPITEL 10

SPANNMÅL

Anmärkningar

1. a) De produkter som är omnämnda i tulltaxenumren i detta kapitel skall klassificeras enligt dessa nummer endast då de föreligger som spannmålskärnor, även i ax eller på strå.

b) Kapitlet omfattar inte spannmål som skalats eller bearbetats på annat sätt. Skalat, slipat, polerat, glaserat, förvällt, ångbehandlat eller brutet ris klassificeras dock enligt nr 1006.

2. Nr 1005 omfattar inte sockermajs (kap. 7).

Anmärkning till undernummer

1. Med durumvete förstås vete av artenTriticum durumsamt sådana hybrider som erhållits genom korsning av andra vetearter medTriticum durumoch som har samma antal (28) kromosomer som denna art.

Kompletterande anmärkningar

1. I detta kapitel används följande ord och uttryck med de betydelser som här anges:

a) Med rundkornigt ris i nr 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 och 1006 30 92 förstås ris, vars korn har en längd av högst 5,2 mm och hos vilket förhållandet mellan kornets längd och bredd är under 2.

b) Med mellankornigt ris i nr 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 och 1006 30 94 förstås ris, vars korn har en längd av mer än 5,2 mm men högst 6,0 mm och hos vilket förhållandet mellan kornets längd och bredd är under 3.

c) Med långkornigt ris i nr 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 och 1006 30 98 förstås ris, vars korn har en längd av mer än 6,0 mm.

d) Med ris med ytterskal (paddy) i nr 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 och 1006 10 98 förstås ris som behållit ytterskalet efter tröskningen.

e) Med ris endast befriat från ytterskalet (råris) i nr 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 och 1006 20 98 förstås ris från vilket ytterskalet har avlägsnats. Hit hör t.ex. ris med handelsbenämningarna"brown rice","cargo rice","loonzain"och"riso sbramato".

f) Med delvis slipat ris i nr 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 och 1006 30 48 förstås ris, från vilket ytterskalet, en del av grodden och hela eller en del av den yttre fruktväggen, men inte den inre fruktväggen, har avlägsnats.

g) Med helt slipat ris i nr 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 och 1006 30 98 förstås ris, från vilket ytterskalet, den yttre och inre fruktväggen och grodden - i fråga om långkornigt eller mellankornigt ris fullständigt och i fråga om rundkornigt ris åtminstone en del därav - har avlägsnats, men hos vilket högst 10 % av kornen kan ha vita längsgående räfflor.

h) Med brutet ris i nr 1006 40 förstås bitar av korn vars längd inte överstiger tre fjärdedelar av hela kornets genomsnittliga längd.

2. Den tullsats som skall tillämpas på blandningar som faller inom detta kapitel skall vara följande:

a) I blandningar där en av beståndsdelarna representerar minst 90 % av vikten skall tullsatsen gällande den beståndsdelen tillämpas.

b) För andra blandningar tillämpas importavgiften för den beståndsdel som har den högsta avgiften.

>Plats för tabell>

KAPITEL 11

PRODUKTER FRÅN KVARNINDUSTRIN; MALT; STÄRKELSE; INULIN; VETEGLUTEN

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) rostat malt som föreligger som kaffesurrogat (nr 0901 eller 2101 ),

b) berett mjöl, krossgryn eller beredd stärkelse enligt nr 1901,

c) majsflingor och andra produkter enligt nr 1904,

d) grönsaker, beredda eller konserverade, enligt nr 2001, 2004 eller 2005,

e) farmaceutiska produkter (kap. 30),

f) stärkelse med karaktär av parfymeringsmedel, kosmetiskt preparat eller toalettmedel (kap. 33).

2. A. Förmalningsprodukter av de slag av spannmål som är förtecknade i nedanstående tabell klassificeras enligt detta kapitel om de, beräknat på vikten av torrsubstansen, har

a) en stärkelsehalt (bestämd med Ewers modifierade polarimetriska metod) som överstiger den som anges i kolumn 2,

b) en askhalt (efter avdrag för eventuellt tillsatta mineralämnen) som inte överstiger den som anges i kolumn 3.

I annat fall klassificeras de enligt nr 2302. Spannmålsgroddar, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda, skall dock alltid klassificeras enligt nr 1104.

B. Produkter som enligt ovanstående bestämmelser omfattas av detta kapitel skall klassificeras enligt nr 1101 eller 1102, om den mängd som passerar genom en sikt av vävd metalltrådsduk med den maskvidd som anges i kolumn 4 eller 5 efter vikten räknat uppgår till minst det procenttal som anges för respektive slag av spannmål.

I annat fall klassificeras de enligt nr 1103 eller 1104.

>Plats för tabell>

3. Med krossgryn och grovt mjöl i nr 1103 förstås produkter som erhållits genom sönderdelning av spannmålskorn av vilka:

a) i fråga om majsprodukter minst 95 viktprocent passerar genom en sikt av vävd metalltrådsduk med en maskvidd av 2 mm;

b) i fråga om andra spannmålsprodukter minst 95 viktprocent passerar genom en sikt av vävd metalltrådsduk med en maskvidd av 1,25 mm.

Kompletterande anmärkningar

1. Den tullsats som skall tillämpas på blandningar som faller inom detta kapitel skall vara följande:

a) I blandningar där en av beståndsdelarna representerar minst 90 % av vikten skall tullsatsen gällande den beståndsdelen tillämpas.

b) För andra blandningar tillämpas importavgiften för den beståndsdel som har den högsta avgiften.

2. Med"finmalet mjöl","grovt mjöl"och"pulver"i nr 1106 förstås produkter, andra än torkade kokosflingor, som erhållits genom valsning eller någon annan sönderdelning av torkade baljväxter enligt nr 0713, av sago eller av rötter eller stammar ur nr 0714 eller av produkter enligt kap. 8, av vilka:

a) i fråga om torkade baljväxter, sago, rötter, stammar och produkter enligt kap. 8 (med undantag av nötter enligt nr 0801 och 0802 ), minst 95 viktprocent passerar genom en sikt av vävd metalltrådsduk med en maskvidd av 2 mm;

b) i fråga om nötter enligt nr 0801 och 0802, minst 50 viktprocent passerar genom en sikt av metalltrådsduk med en maskvidd av 2,5 mm.

>Plats för tabell>

KAPITEL 12

OLJEVÄXTFRÖN OCH OLJEHALTIGA FRUKTER; DIVERSE ANDRA FRÖN OCH FRUKTER; VÄXTER FÖR INDUSTRIELLT ELLER MEDICINSKT BRUK; HALM OCH FODERVÄXTER

Anmärkningar

1. Nr 1207 skall tillämpas för bl.a. palmnötter och palmkärnor, bomullsfrön, ricinusfrön, sesamfrön, senapsfrön, safflorfrön, vallmofrön och sheanötter (karitenötter). Det skall inte tillämpas för produkter enligt nr 0801 eller 0802 eller för oliver (kap. 7 eller 20).

2. Nr 1208 skall tillämpas för icke avfettat mjöl, för delvis avfettat mjöl och för mjöl som helt avfettats och därefter helt eller delvis återfettats med sin ursprungliga olja. Numret skall emellertid inte tillämpas för återstoder enligt nr 2304 - 2306.

3. För tillämpning av nr 1209 gäller att betfrön, gräsfrön och andra vallväxtfrön, blomsterfrön, köksväxtfrön, frön av skogsträd och fruktträd, frön av växter tillhörande vickersläktet (andra än frön av artenVicia faba, dvs. bondbönor och hästbönor) samt frön av lupiner anses utgöra frön av sådana slag som används som utsäde.

Nr 1209 skall emellertid inte tillämpas för följande produkter, även om de är avsedda att användas som utsäde:

a) Baljfrukter och baljväxtfrön samt sockermajs (kap. 7).

b) Kryddor och andra produkter enligt kap. 9.

c) Spannmål (kap. 10).

d) Produkter enligt nr 1201 - 1207 och 1211.

4. Nr 1211 skall tillämpas för bl.a. följande växter och delar av dessa: basilikört, gurkört,ginseng, isop, lakritsrot, mynta av alla slag, rosmarin, vinruta,salviaoch malört.

Nr 1211 skall emellertid inte tillämpas för:

a) medikamenter enligt kap. 30,

b) parfymerings-eller kroppsvårdsmedel enligt kap. 33,

c) insekts-, svamp-och ogräsbekämpningsmedel, desinfektionsmedel och liknande produkter enligt nr 3808.

5. Med alger i nr 1212 avses inte

a) döda encelliga mikroorganismer enligt nr 2102,

b) kulturer av mikroorganismer enligt 3002,

c) gödselmedel enligt nr 3101 eller 3105.

Anmärkning till undernummer

1. Med rapsfrön och rybsfrön med låg halt av erukasyra enligt nr 1205 10 förstås raps-och rybsfrön som ger en icke flyktig olja med en halt av erukasyra på mindre än 2 viktprocent och en komponent i fast form som innehåller mindre än 30 mikromol glukosinolater per gram.

>Plats för tabell>

KAPITEL 13

SCHELLACK O.D.; NATURLIGA GUMMIARTER OCH HARTSER SAMT ANDRA VÄXTSAFTER OCH VÄXTEXTRAKTER

Anmärkning

1. Nr 1302 skall tillämpas för bl.a. lakritsextrakt, pyrethrumextrakt, humleextrakt, aloeextrakt och opium.

Numret skall inte tillämpas för

a) lakritsextrakt som innehåller mer än 10 viktprocent sackaros eller föreligger som konfektyrer (nr 1704 ),

b) maltextrakt (nr 1901 ),

c) extrakter av kaffe, te eller matte (nr 2101 ),

d) växtsafter och växtextrakter som utgör alkoholhaltiga drycker enligt kap. 22,

e) kamfer, glycyrrhizin och andra produkter enligt nr 2914 och 2938,

f) vallmohalmkoncentrat innehållande minst 50 viktprocent alkaloider (nr 2939 ),

g) medikamenter enligt nr 3003 och 3004 samt blodgrupperingsreagens (nr 3006 ),

h) garvämnesextrakter och färgämnesextrakter (nr 3201 och 3203 ),

ij) eteriska oljor,"concretes","absolutes", resinoider, extraherade gummihartser, vatten från destillation av eteriska oljor och vattenlösningar av sådana oljor samt blandningar baserade på sådana doftämnen som används för framställning av drycker (kap. 33), eller,

k) naturgummi,balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och liknande naturliga produkter (nr 4001 ).

>Plats för tabell>

KAPITEL 14

VEGETABILISKA FLÄTNINGSMATERIAL; VEGETABILISKA PRODUKTER, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte följande produkter, vilka skall klassificeras enligt avd. XI: vegetabiliska material och fibrer av vegetabiliska material av sådana slag som används främst vid tillverkning av textilvaror, oavsett bearbetning, samt andra vegetabiliska material som behandlats för att göra dem lämpliga för användning enbart som textilmaterial.

2. Nr 1401 skall tillämpas för bl.a. bambu (även kluven, sågad på längden, kapad i längder, avrundad i ändarna, blekt, brandsäkerhetsbehandlad, polerad eller färgad), för kluven vide, kluven vass o.d., för rottingbast samt för skalad eller kluven rotting. Numret skall inte tillämpas för träspån (nr 4404 ).

3. Nr 1402 skall inte tillämpas för träull (nr 4405 ).

4. Nr 1403 skall inte tillämpas för bindlar för borsttillverkning (nr 9603 ).

>Plats för tabell>

AVDELNING III

ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA FETTER OCH OLJOR SAMT SPALTNINGSPRODUKTER AV SÅDANA FETTER OCH OLJOR; BEREDDA ÄTBARA FETTER; ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA VAXER

KAPITEL 15

ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA FETTER OCH OLJOR SAMT SPALTNINGSPRODUKTER AV SÅDANA FETTER OCH OLJOR; BEREDDA ÄTBARA FETTER; ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA VAXER

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) svinfett och fjäderfäfett enligt nr 0209,

b) kakaosmör (fett eller olja) (nr 1804 ),

c) ätbara beredningar som innehåller mer än 15 viktprocent av produkter enligt nr 0405 (i allmänhet kap. 21),

d) grevar (nr 2301 ) samt återstoder enligt nr 2304 - 2306,

e) fettsyror, beredda vaxer, medikamenter, färger, lacker, tvål och såpa, parfymerings-, skönhets-och kroppsvårdsmedel, sulfonerade oljor och andra varor enligt avd. VI,

f) faktis framställd av oljor (nr 4002 ).

2. Nr 1509 skall inte tillämpas för oljor som erhållits ur oliver genom extraktion med lösningsmedel (nr 1510 ).

3. Nr 1518 omfattar inte fetter och oljor som enbart denaturerats; sådana produkter skall klassificeras enligt samma nummer som motsvarande odenaturerade fetter och oljor.

4. "Soapstocks", bottensatser och avslemningsåterstoder erhållna vid rening av oljor samt stearinbeck, glycerolbeck och ullfettbeck skall klassificeras enligt nr 1522.

Anmärkning till undernummer

1. Med uttrycket rapsolja eller rybsolja med låg halt av erukasyra enligt nr 1514 11 och 1514 19 förstås varor där den icke flyktiga oljan har en halt av erukasyra på mindre än 2 viktprocent.

Kompletterande anmärkningar

1. Vid tillämpning av nr 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 90 21, 1515 90 29, 1515 90 40 till 1515 90 59 och 1518 00 31 gäller följande:

a) Feta vegetabiliska fetter och oljor som har utvunnits genom pressning anses vara oraffinerade om de inte har undergått annan bearbetning än:

- dekantering inom normala tidsgränser;

- centrifugering eller filtrering, under förutsättning att endast mekaniska krafter såsom tyngdkraften eller press-eller centrifugalkraft, har utnyttjats för att avskilja fasta partiklar ur oljan. Däremot får oljan inte ha underkastats adsorptionsfiltrering eller någon annan fysikalisk eller kemisk process.

b) Feta vegetabiliska fetter och oljor som har utvunnits genom extraktion skall anses vara oraffinerade om de inte, varken i fråga om färg, lukt eller smak eller med särskilda erkända analytiska egenskaper, skiljer sig från motsvarande varor utvunna genom pressning.

c) Avslemmad sojabönolja och bomullsfröolja, som är befriad från gossypol, anses vara oraffinerade.

2. A. Nr 1509 och 1510 omfattar endast oljor som uteslutande är framställda av bearbetning av oliver och vars analytiska egenskaper beträffande fettsyrasammansättning som bestämts med hjälp av de metoder som anges i bilagorna V, X A och X B till förordning (EEG) nr 2568 /91 och beträffande sterol är följande:

Tabell I

Fettsyrainnehåll i procent av totalt fettsyrainnehåll

>Plats för tabell>

Tabell II

Sterolinnehåll i procent av totalt sterolinnehåll

>Plats för tabell>

Nr 1509 och 1510 omfattar inte kemiskt modifierad olivolja (i synnerhet omförestrad olivolja) eller blandningar av olivolja med andra oljor. Närvaro av omförestrad olivolja eller andra oljor påvisas med hjälp av metoden i bilaga VII till förordning (EEG) nr 2568 /91.

B. Nr 1509 10 omfattar endast olivoljor som definieras i I och II nedan, som uteslutande är framställda på mekanisk väg eller med andra fysikaliska metoder under sådana förhållanden, särskilt i fråga om temperatur, som inte medför att oljan försämras och som inte har undergått någon annan behandling än tvättning, dekantering, centrifugering eller filtrering. Oljor som utvunnits genom extraktion ur oliver med hjälp av lösningsmedel klassificeras enligt nr 1510.

I. Med jungfrubomolja enligt nr 1509 10 10 förstås, oavsett surhetsgrad, olivolja med

a) ett innehåll av vax av högst 350 mg/kg,

b) ett innehåll av erytrodiol och uvaol av högst 4,5 %,

c) ett innehåll av mättade fettsyror i 2-ställning i triglyceriderna av högst 1,3 %,

d) en summa av transoleinisomerer av högst 0,10 % och en summa av translinolisomerer + translinolenisomerer av högst 0,10 %,

e) ett innehåll av stigmastadiener av högst 0,50 mg/kg,

f) en skillnad mellan sammansättningen HPLC och den teoretiska sammansättningen av triglycerider i ECN42 av högst 0,3,

och

g) en eller flera av följande egenskaper:

1. Ett peroxidtal som är högre än 20 meq aktivit O 2/kg.

2. Ett innehåll av flyktiga halogenerade lösningsmedel som är mer än 0,2 mg/kg eller som är mer än 0,1 mg/kg för något annat lösningsmedel.

3. En extinktionskoefficient större än 0,25 vid K 270, som efter behandling med aktiverad aluminiumoxid inte är större än 0,11. Oljor, som har en halt av fria fettsyror, uttryckt som oljesyra, av mer än 3,3 g/100 g, får, efter att ha passerat genom aktiverad aluminiumoxid enligt den metod som anges i bilaga IX till förordning (EEG) nr 2568 /91, ha en extinktionskoefficient vid K 270som är större än 0,10. I detta fall skall de efter att ha neutraliserats och avfärgats på laboratoriet, i enlighet, med den metod som fastställs i bilaga XIII till ovannämnda förordning, ha följande egenskaper:

- En extinktionskoefficient vid K 270nm av högst 1,20.

- En variation (ΔK) av extinktionskoefficienten i området kring 270 nm, som än högre är 0,01 men högst 0,16, dvs.

>Plats för tabell>

4. Organoleptiska egenskaper som innefattar påvisbara brister som överstiger gränserna för det acceptabla och en panelbedömning som ger under 3,5 enligt bilaga XII till förordning (EEG) nr 2568 /91.

II. Med jungfruolja enligt nr 1509 10 90 förstås olivolja med följande egenskaper:

a) Ett innehåll av fria fettsyror, uttryckt som oljesyra, av högst 3,3 g/100 g.

b) Ett peroxidtal av högst 20 meq aktivt O 2/kg.

c) Ett innehåll av vax av högst 250 mg/kg.

d) Ett innehåll av flyktiga halogenerade lösningsmedel av högst 0,2 mg/kg totalt eller högst 0,1 mg/kg för varje lösningsmedel.

e) En extinktionskoefficient vid K 270på högst 0,25 och efter passage genom aktiverad aluminiumoxid på högst 0,10.

f) En variation (ΔK) av extinktionskoefficienten i området kring 270 nm av högst 0,01.

g) Organoleptiska egenskaper som innefattar påvisbara brister inom gränserna för det acceptabla och en panelbedömning av minst 3,5 enligt bilaga XII till förordning (EEG) nr 2568 /91.

h) Ett innehåll av erytrodiol och uvaol av högst 4,5 %.

ij) Ett innehåll av mättade fettsyror i 2-ställning i triglyceriderna av högst 1,3 %.

k) En summa av transoleinisomerer av högst 0,05 % och en summa av translinolisomerer + translinolenisomerer av högst 0,05 %.

l) Ett innehåll av stigmastadiener av högst 0,15 mg/kg.

m) En skillnad mellan sammansättningen HPLC och den teoretiska sammansättningen av triglycerider i ECN42 av högst 0,2.

C. Nr 1509 90 omfattar olivolja som utvunnits genom behandling av olivoljor enligt nr 1509 10 10 eller 1509 10 90, även blandade med jungfruolja och med följande egenskaper:

a) Ett innehåll av fria fettsyror, uttryckt som oljesyra, av högst 1,5 g/100 g.

b) Ett innehåll av vax av högst 350 mg/kg.

c) En extinktionskoefficient vid K 270av högst 1,0.

d) En variation (ΔK) av extinktionskoefficienten i området kring 270 nm av högst 0,13.

e) Ett innehåll av erytrodiol och uvaol av högst 4,5 %.

f) Ett innehåll av mättade fettsyror i 2-ställning i triglyceriderna av högst 1,5 %.

g) En summa av transoleinisomerer av högst 0,20 % och en summa av translinolisomerer + translinolenisomerer av högst 0,30 %.

h) En skillnad mellan sammansättningen HPLC och den teoretiska sammansättningen av triglycerider i ECN42 av högst 0,3.

D. Med oraffinerade oljor enligt nr 1510 00 10 förstås särskilt oljor från pressåterstoder av oliver med följande egenskaper:

a) Ett innehåll av fria fettsyror, uttryckt som oljesyra, som överskrider 0,5 g/100 g.

b) Ett innehåll av erytrodiol och uvaol av minst 12 %.

c) Ett innehåll av mättade fettsyror i 2-ställning i triglyceriderna av högst 1,8 %.

d) En summa av transoleinisomerer av högst 0,20 % och en summa av translinolisomerer + translinolenisomerer av högst 0,10 %.

e) En skillnad mellan sammansättningen HPLC och den teoretiska sammansättningen av triglycerider i ECN42 av högst 0,6.

E. Nr 1510 00 90 omfattar oljor som utvunnits genom bearbetning av oljor enligt nr 1510 00 10, även blandade med jungfruolja och oljor som inte har egenskaperna hos de oljor som avses i de kompletterande anmärkningarna 2 B, 2 C och 2 D. Oljorna enligt detta nummer måste ha ett innehåll av mättade fettsyror i 2-ställning i triglyceriderna av högst 2,0 % och summan av translinolisomerer skall vara lägre än 0,40 % och summan av translinolisomerer + translinolenisomerer skall vara lägre än 0,35 % och det skall finnas en skillnad mellan sammansättningen HPLC och den teoretiska sammansättningen av triglycerider i ECN42 av högst 0,5.

3. Nr 1522 00 31 och 1522 00 39 omfattar inte:

a) återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen som innehåller olja, vars iodtal bestämt enligt metoden i bilaga XVI till förordning (EEG) nr 2568 /91 är under 70 eller över 100,

b) återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen som innehåller olja, vars iodtal är mellan 70 och 100, men där ytan av den topp som svarar mot retentionsvolymen för betasitosterol(14)och som är bestämd enligt bilaga V till förordning (EEG) nr 2568 /91 är mindre än 93,0 % av den totala ytan av steroltoppen.

4. För att bestämma ovannämnda egenskaper hos produkterna används de analytiska metoder som fastställs i bilagorna till förordning (EEG) nr 2568 /91. Därför bör även anmärkningarna nederst på sidorna i bilaga I till den förordningen beaktas.

>Plats för tabell>

AVDELNING IV

BEREDDA LIVSMEDEL; DRYCKER, SPRIT OCH ÄTTIKA; TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING

Anmärkning

1. Med pelletar förstås i denna avdelning små cylindrar, kulor e.d. som agglomererats genom hoppressning, även efter tillsats av högst 3 viktprocent bindemedel.

KAPITEL 16

BEREDNINGAR AV KÖTT, FISK, KRÄFTDJUR, BLÖTDJUR ELLER ANDRA RYGGRADSLÖSA VATTENDJUR

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte kött, slaktbiprodukter, fisk, kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur som är beredda eller konserverade på de sätt som sägs i kap. 2 eller 3 eller nr 0504.

2. Livsmedelsberedningar klassificeras enligt detta kapitel under förutsättning att de innehåller mer än 20 viktprocent korv, kött, slaktbiprodukter, blod, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur eller mer än 20 viktprocent av någon kombination av dessa produkter. Då en beredning innehåller två eller flera av ovannämnda produkter, klassificeras den enligt det nummer i kap. 16 som motsvarar den beståndsdel eller de beståndsdelar som dominerar viktmässigt. Dessa bestämmelser gäller dock inte för fyllda produkter enligt nr 1902 eller för beredningar enligt nr 2103 och 2104.

För beredningar innehållande lever skall bestämmelserna i andra meningen inte tillämpas vid fastställandet av nummer inom nr 1601 och 1602.

Anmärkningar till undernummer

1. Med homogeniserade beredningar enligt nr 1602 10 förstås beredningar av kött, slaktbiprodukter eller blod, som är fint homogeniserade och som föreligger i detaljhandelsförpackningar med en nettovikt av högst 250 g för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål. Vid tillämpning av denna definition skall ingen hänsyn tas till små mängder av sådana beståndsdelar som kan ha tillsatts beredningarna för smaksättning, konservering eller andra ändamål. Beredningarna får innehålla en liten mängd synliga bitar av kött eller slaktbiprodukter. Detta nummer har företräde framför alla andra nummer under nr 1602.

2. De svenska namn på fiskar och kräftdjur som är nämnda i numren under nr 1604 och 1605 avser samma arter som de som är nämnda med samma namn i kap. 3, om inte annat framgår av numrens lydelse.

Kompletterande anmärkningar

1. Med inte kokt i nr 1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 21, 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 och 1602 90 74, förstås produkter, som inte är värmebehandlade, eller som inte är tillräckligt värmebehandlade för att säkra koaguleringen av köttproteinerna i hela produkten och som därför, vad gäller varor enligt nr 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 och 1602 90 74 visar spår av en röd vätska på ytan, när produkten styckas längs en linje som går genom dess tjockaste del.

2. Med delar därav i nr 1602 41 10, 1602 42 10 och 1602 49 11 - 1602 49 15 förstås endast berett eller konserverat kött, som på grund av storleken och beskaffenheten hos den sammanhängande muskelväven kan identifieras som delar av skinka, bog, rygg eller nacke av tamsvin.

>Plats för tabell>

KAPITEL 17

SOCKER OCH SOCKERKONFEKTYRER

Anmärkning

1. Detta kapitel omfattar inte

a) sockerkonfektyrer innehållande kakao (nr 1806 ),

b) kemiskt rena sockerarter (andra än sackaros, laktos, maltos, glukos och fruktos) och andra produkter enligt nr 2940,

c) medikamenter och andra produkter enligt kap 30.

Anmärkning till undernummer

1. Med råsocker enligt nr 1701 11 och 1701 12 förstås socker som vid polarimetrisk bestämning av den viktmässiga halten sackaros i torrsubstansen ger en avläsning som är mindre än 99,5°.

Kompletterande anmärkningar

1. Med råsocker enligt nr 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 och 1701 12 90 avses socker utan tillsats av aromämnen, färgämnen eller andra ämnen, med en sackaroshalt i torrsubstansen av mindre än 99,5 viktprocent vid polarimetrisk bestämning.

2. Den tullsats som är tillämplig för råsocker som klassificeras enligt nr 1701 11 10 och 1701 12 10 och för vilken avkastningen, fastställd i enlighet med bilaga I punkt II i förordning (EG) nr 1260/2001, avviker från 92 % beräknas som följer:

Den angivna tullsatsen multipliceras med en korrektionskoefficient som erhålls genom att det procenttal som fastställts i enlighet med ovannämnda artikel divideras med 92.

3. Med vitt socker enligt nr 1701 99 10 avses socker utan tillsats av aromämnen, färgämnen eller andra ämnen, med en sackaroshalt i torrsubstansen av minst 99,5 viktprocent vid polarimetrisk bestämning.

4. För beräkningen av den tullsats som är tillämplig för produkter som klassificeras enligt nr 1702 20 10, 1702 60 80, 1702 60 95, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 80 och 1702 90 99 bestäms sackaroshalten, inbegripet halten av annat socker uttryckt som sackaros, enligt den metod som anges i artikel 5.2 och 5.4 i förordning (EG) nr 1423 /95.

5. Med isoglukos enligt nr 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 och 1702 90 30 avses en vara som är framställd av glukos eller dess polymerer, med ett fruktosinnehåll av minst 10 viktprocent beräknat på torrsubstansen.

För beräkning av den tullsats som är tillämplig för de produkter som klassificeras enligt de nummer som anges i föregående strecksats bestäms halten av torrsubstans enligt artikel 5.3 i förordning (EG) nr 1423 /95.

6. Med inulinsirap:

a) enligt nr 1702 60 80 avses den produkt, som erhållits genom hydrolys av inulin eller oligofruktos, med ett fruktosinnehåll av över 50 % beräknat på torrsubstansen, i fri form eller som sackaros;

b) enligt nr 1702 90 80 avses den produkt, som erhållits genom hydrolys av inulin eller oligofruktos, med ett fruktosinnehåll av minst 10 % men högst 50 % beräknat på torrsubstansen, i fri form eller som sackaros.

7. Varor enligt nr 1704 90, som importeras i blandningar, beläggs med en jordbrukskomponent (EA) som fastställs enligt det genomsnittliga innehållet av mjölkfett, mjölkproteiner, sackaros, isoglukos, glukos och stärkelse i blandningen som helhet.

>Plats för tabell>

KAPITEL 18

KAKAO OCH KAKAOBEREDNINGAR

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte beredningar enligt nr 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 eller 3004.

2. Nr 1806 omfattar sockerkonfektyrer som innehåller kakao samt, om inte annat följer av anm. 1 till detta kapitel, andra livsmedelsberedningar som innehåller kakao.

Kompletterande anmärkningar

1. Varor enligt nr 1806 20, 1806 31, 1806 32 och 1806 90, som importeras i blandningar, beläggs med en jordbrukskomponent (EA) som fastställs enligt det genomsnittliga innehållet av mjölkfett, mjölkproteiner, sackaros, isoglukos, glukos och stärkelse i blandningen som helhet.

2. Nr 1806 90 11 och 1806 90 19 omfattar inte konfekt, som enbart består av ett slags choklad.

>Plats för tabell>

KAPITEL 19

BEREDNINGAR AV SPANNMÅL, MJÖL, STÄRKELSE ELLER MJÖLK; BAKVERK

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) livsmedelsberedningar som innehåller mer än 20 viktprocent korv, kött, andra djurdelar, blod, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur eller mer än 20 viktprocent av någon kombination av dessa produkter (kap. 16); denna bestämmelse gäller dock inte för fyllda produkter enligt nr 1902,

b) bröd och andra varor tillverkade av mjöl eller stärkelse, särskilt beredda för att användas för utfodring av djur (nr 2309 ),

c) medikamenter och andra produkter enligt kap. 30.

2. I nr 1901 förstås med

a) krossgryn, krossgryn av spannmål enligt kap. 11,

b) mjöl:

1) mjöl av spannmål enligt kap. 11,

2) mjöl och pulver av vegetabiliskt ursprung enligt vilket kapitel som helst, med undantag av mjöl och pulver av torkade grönsaker (nr 0712 ), av potatis (nr 1105 ) eller av torkade baljväxtfrön (nr 1106 ).

3. Nr 1904 omfattar inte beredningar som innehåller mer än 6 viktprocent kakaopulver beräknat på helt avfettad bas eller som är överdragna med choklad eller andra livsmedelsberedningar innehållande kakao enligt nr 1806.

4. Med på annat sätt beredd spannmål i nr 1904 förstås spannmål som är bearbetad utöver vad som gäller enligt lydelsen av tulltaxenumren i och anmärkningarna till kap. 10 och 11.

Kompletterande anmärkningar

1. Varor enligt nr 1905 31, 1905 32, 1905 40 och 1905 90, som importeras i blandningar, beläggs med en jordbrukskomponent (EA) som fastställs enligt det genomsnittliga innehållet av mjölkfett, mjölkproteiner, sackaros, isoglukos, glukos och stärkelse i blandningen som helhet.

2. Med söta kex, småkakor o.d. i nr 1905 31 avses enbart varor med en vattenhalt av högst 12 viktprocent och en fetthalt av högst 35 viktprocent. Vid bestämning av dessa halter skall ingen hänsyn tas till fyllning eller överdrag.

3. Nr 1905 32 omfattar inte våfflor och rån (wafers) med en vattenhalt av mer än 10 viktprocent (nr 1905 90 40 ).

>Plats för tabell>

KAPITEL 20

BEREDNINGAR AV GRÖNSAKER, FRUKT, BÄR, NÖTTER ELLER ANDRA VÄXTDELAR

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) grönsaker, frukt, bär och nötter, beredda eller konserverade på sätt som sägs i kap. 7, 8 och 11,

b) livsmedelsberedningar som innehåller mer än 20 viktprocent korv, kött, andra djurdelar, blod, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur eller mer än 20 viktprocent av någon kombination av dessa produkter (kap. 16),

c) homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar enligt nr 2104.

2. Nr 2007 och 2008 skall inte tillämpas för frukt-och bärgeléer, frukt-och bärpastor, sockeröverdragna mandlar e.d. i form av sockerkonfektyrer (nr 1704 ) eller chokladkonfektyrer (nr 1806 ).

3. Nr 2001, 2004 och 2005 omfattar endast sådana produkter enligt kap. 7 eller enligt nr 1105 eller 1106 (andra än mjöl och pulver av produkter enligt kap. 8) som har beretts eller konserverats på annat sätt än vad som anges i anm. 1 a.

4. Tomatsaft i vilken torrsubstansen uppgår till minst 7 viktprocent skall klassificeras enligt nr 2002.

5. Med erhållna genom kokning i nr 2007 förstås erhållna genom värmebehandling vid atmosfärstryck eller reducerat tryck eller på annat sätt för att öka en varas viskositet genom sänkning av vattenhalten.

6. Med saft, ojäst och utan tillsats av alkohol i nr 2009 förstås saft med en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent (angående volymprocent alkohol se anm. 2 till kap. 22).

Anmärkningar till undernummer

1. Med homogeniserade grönsaker i nr 2005 10 förstås beredningar av grönsaker, som är fint homogeniserade och som föreligger i detaljhandelsförpackningar med en nettovikt av högst 250 g för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål. Vid tillämpning av denna definition skall ingen hänsyn tas till små mängder av sådana beståndsdelar som kan ha tillsatts beredningarna för smaksättning, konservering eller andra ändamål. Beredningarna får innehålla en liten mängd synliga bitar av grönsaker. Nr 2005 10 har företräde framför alla andra varunummer under nr 2005.

2. Med homogeniserade beredningar i nr 2007 10 förstås beredningar av frukt eller bär, som är fint homogeniserade och som föreligger i detaljhandelsförpackningar med en nettovikt av högst 250 g för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål. Vid tillämpning av denna definition skall ingen hänsyn tas till små mängder av sådana beståndsdelar som kan ha tillsatts beredningarna för smaksättning, konservering eller andra ändamål. Beredningarna får innehålla en liten mängd synliga bitar av frukt eller bär. Nr 2007 10 har företräde framför alla andra varunummer under nr 2007.

3. Med Brixtal i nr 2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 och 2009 71 förstås direkt avläsning av grader Brix från en Brix-hydrometer eller ett refraktionsindex uttryckt i sackaroshalt avläst med refraktometer, vid en temperatur på 20 °C eller korrigerad till 20 °C om avläsningen sker vid annan temperatur.

Kompletterande anmärkningar

1. Nr 2001 omfattar endast grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra, med ett innehåll av fri, flyktig syra, uttryckt som ättiksyra, av 0,5 viktprocent eller däröver. Svampar hänförliga till nr 2001 90 50 får ha en salthalt av högst 2,5 viktprocent.

2. a) Innehållet av olika sockerarter, uttryckt som sackaros (sockerinnehåll), i produkter enligt detta kapitel beräknas genom att multiplicera det tal som konstateras refraktometriskt vid 20 °C enligt den i bilaga till förordning (EEG) nr 558/93 föreskrivna metoden, med följande faktor:

- 0,93 för produkter enligt nr 2008 20 - 2008 80, 2008 92 och 2008 99, eller

- 0,95 för produkter enligt andra nr.

b) Med Brixtal i undernumren under nr 2009 förstås det tal som konstateras refraktometriskt vid 20 °C enligt den i bilaga till förordning (EEG) nr 558/93 föreskrivna metoden.

3. Produkter enligt nr 2008 20 - 2008 80, 2008 92 och 2008 99 skall anses ha tillsats av socker när sockerinnehållet är högre än nedanstående viktprocent:

- Ananasoch druvor: 13 %,

- Andra frukter, inbegripet blandningar av frukter och andra ätbara växtdelar: 9 %.

4. I nr 2008 30 11 - 2008 30 39, 2008 40 11 - 2008 40 39, 2008 50 11 - 2008 50 59, 2008 60 11 - 2008 60 39, 2008 70 11 - 2008 70 59, 2008 80 11 - 2008 80 39, 2008 92 12 - 2008 92 38 och 2008 99 11 - 2008 99 40 gäller följande:

- Med verklig alkoholhalt uttryckt i massa avses antal kg ren alkohol som ingår i 100 kg av produkten;

- Med % mas avses enheten för alkoholhalt uttryckt i massa.

5. a) Med tillsats av socker i produkter enligt nr 2009 förstås sockerinnehållet minskat med nedanstående tal:

- Citron-eller tomatsaft: 3.

- Äppelsaft: 11.

- Druvsaft: 15.

- Andra frukt-eller grönsakssafter, inbegripet blandsafter: 13.

b) Frukt-och bärsafter med tillsats av socker och med ett Brixtal av högst 67 samt innehållande mindre än 50 viktprocent naturlig fruktsaft, vilka framställs av frukter eller genom utspädning av fruktsaftskoncentrat, förlorar sin ursprungliga karaktär av frukt-och bärsaft enligt nr 2009.

6. Med koncentrerad druvsaft (inbegripet druvmust) i nr 2009 69 51 och nr 2009 69 71 förstås druvsaft (inbegripet druvmust) för vilken refraktometern, använd enligt den i bilaga till förordningen (EEG) nr 558/93 föreskrivna metoden, anger 50,9 % eller däröver vid 20 °C.

7. Med tropisk frukt i nr 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 59, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94, 2008 92 97, 2008 99 36, 2008 99 38, 2009 80 36, 2009 80 73, 2009 80 88, 2009 80 97, 2009 90 92, 2009 90 95 och 2009 90 97 förstås guava,mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter,carambolaoch pitahaya.

8. Med tropiska nötter i nr 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 51, 2008 19 59, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94 och 2008 92 97 förstås kokosnötter, cashewnötter, paranötter, arekanötter (betelnötter), kolanötter och makadamianötter.

>Plats för tabell>

KAPITEL 21

DIVERSE ÄTBARA BEREDNINGAR

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte:

a) blandningar av grönsaker enligt nr 0712,

b) rostade kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden (nr 0901 ),

c) aromatiserat te (nr 0902 ),

d) kryddor och andra produkter enligt nr 0904 - 0910,

e) livsmedelsberedningar (andra än sådana produkter som är nämnda i nr 2103 och 2104 ) som innehåller mer än 20 viktprocent korv, kött, slaktbiprodukter av kött, blod, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur eller mer än 20 viktprocent av någon kombination av dessa produkter (kap. 16),

f) jäst som föreligger som medikament samt andra produkter enligt nr 3003 och 3004,

g) enzympreparat enligt nr 3507.

2. Extrakter av sådana surrogat som avses i anm. 1 b ovan skall klassificeras enligt nr 2101.

3. Med homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar i nr 2104 förstås beredningar som består av en fint homogeniserad blandning av två eller flera grundbeståndsdelar, såsom kött, fisk, grönsaker, frukt och bär, och som föreligger i detaljhandelsförpackningar med en nettovikt av högst 250 g för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål. Vid tillämpning av denna definition skall ingen hänsyn tas till små mängder av sådana beståndsdelar som kan ha tillsatts blandningen för smaksättning, konservering eller andra ändamål. Beredningarna får innehålla en liten mängd synliga bitar av ingående beståndsdelar.

Kompletterande anmärkningar

1. Vid tillämpning av nr 2103 20 00 och 2103 90 90 omfattar uttrycket sås inte beredningar av grönsaker, frukt eller andra ätbara växtdelar om den procenthalt av nämnda ingredienser som passerar genom en sikt av vävd metalltrådsduk med en maskvidd om 5 mm, efter sköljning i vatten med en temperatur av 20 °C, är mindre än 80 viktprocent beräknat på den ursprungliga beredningen.

2. Begreppet stärkelse enligt nr 2106 10 20 och 2106 90 92 skall även anses omfatta nedbrytningsprodukter av stärkelse.

3. Med ostfondue enligt nr 2106 90 10 avses beredningar som innehåller minst 12 men mindre än 18 % mjölkfett, vilka är framställda enbart av smält ost av typerna Emmentaler och Gruyère med tillsats av vitt vin, kirsch, stärkelse och kryddor, i förpackningar om högst 1 kg netto.

Ett villkor för att ovannämnda nr skall kunna tillämpas är att ett certifikat företes, vilket är utfärdat i enlighet med villkoren i tillämpliga gemenskapsbestämmelser.

4. Med"sammansatta alkoholhaltiga beredningar, inte baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker"avses enligt nr 2106 90 20 beredningar med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent

5. Med isoglukos enligt nr 2106 90 30 avses en vara som är framställd av glukos eller dess polymerer, med ett fruktosinnehåll av minst 10 viktprocent beräknat på torrsubstansen.

För beräkning av den tullsats som är tillämplig för de produkter som klassificeras enligt nr 2106 90 30 bestäms halten av torrsubstans enligt artikel 5.3 i förordning (EG) nr 1423 /95.

6. För beräkning av den tullsats som är tillämplig för de produkter som klassificeras enligt nr 2106 90 59 bestäms sackaroshalten, inbegripet halten av annat socker uttryckt som sackaros, enligt den metod som anges i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1423 /95.

>Plats för tabell>

KAPITEL 22

DRYCKER, SPRIT OCH ÄTTIKA

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte:

a) produkter enligt detta kapitel (andra än sådana enligt nr 2209 ) som har beretts för att användas för matlagningsändamål och därigenom blivit olämpliga som drycker (i allmänhet nr 2103 ),

b) havsvatten (nr 2501 ),

c) destillerat vatten, ledningsförmågevatten och vatten av motsvarande renhetsgrad (nr 2851 ),

d) utspädd ättiksyra som innehåller mer än 10 viktprocent ättiksyra (nr 2915 ),

e) medikamenter enligt nr 3003 och 3004,

f) parfymerings-och kroppsvårdsmedel (kap. 33).

2. Vid tillämpning av detta kapitel och av kap. 20 och 21 gäller att alkoholhalten uttryckt i volymprocent skall bestämmas vid en temperatur av+ 20 °C.

3. Med alkoholfria drycker i nr 2202 förstås sådana drycker som har en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent. Alkoholhaltiga drycker klassificeras enligt nr 2203 - 2206 eller 2208, alltefter beskaffenheten.

Anmärkning till undernummer

1. Med mousserande vin enligt nr 2204 10 förstås vin som vid förvaring i slutna behållare vid en temperatur av+ 20 °C har ett övertryck av minst 3 bar.

Kompletterande anmärkningar

1. Nr 2202 10 00 omfattar vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, under förutsättning att det konsumeras direkt som dryck.

2. Vid tillämpning av nr 2204 och 2205 och nr 2206 00 10 gäller följande:

a) Med verklig alkoholhalt i volymprocent avses antal liter ren alkohol vid 20 °C i 100 liter av varan vid samma temperatur.

b) Med potentiell alkoholhalt i volymprocent avses antal liter ren alkohol vid 20 °C, som kan framställas genom utjäsning av det socker som finns i 100 liter av varan vid samma temperatur.

c) Med total alkoholhalt i volymprocent avses summan av verklig alkoholhalt i volymprocent och potentiell alkoholhalt i volymprocent.

d) Med naturlig alkoholhalt i volymprocent avses en varas totala alkoholhalt uttryckt i volymprocent före varje förstärkning.

e) Volymprocent (% vol) är den enhet som används för alkoholhalt uttryckt i volym.

3. Med druvmust i jäsning i nr 2204 30 10, avses den vara som framställs vid jäsning av druvmust och som har en verklig alkoholhalt av mer än 1 volymprocent och av mindre än tre femtedelar av sin totala alkoholhalt, uttryckt i volymprocent.

4. I nr 2204 21 och 2204 29 gäller följande:

A. Med totalt torrsubstansinnehåll avses innehållet i gram per liter av ämnen i en produkt, vilka under särskilt fastställda fysiska förhållanden inte förångas.

Total torrsubstans fastställs genom densitetsbestämning vid 20 °C.

B. a) Varor enligt nr 2204 21 11 - 2204 21 99 och 2204 29 12 - 2204 29 99 klassificeras enligt sina respektive nummer, under förutsättning att den totala mängden torrsubstans per liter inte överstiger:

I. 90 g per liter för varor med en verklig alkoholhalt av högst 13 volymprocent,

II. 130 g per liter för varor med en verklig alkoholhalt av mer än 13 men högst 15 volymprocent,

III. 130 g per liter för varor med en verklig alkoholhalt av mer än 15 men högst 18 volymprocent,

IV. 330 g per liter för varor med en verklig alkoholhalt av mer än 18 men högst 22 volymprocent.

Varor som har ett totalt torrsubstansinnehåll överstigande de maximivärden som nämns under punkterna I-IV klassificeras enligt närmast följande nummer. Varor med ett totalt torrsubstansinnehåll av mer än 330 g per liter klassificeras enligt nr 2204 21 99 och 2204 29 99.

b) Regeln i punkt a gäller inte för varor enligt nr 2204 21 93, 2204 21 97, 2204 29 93 och 2204 29 97.

5. Nr 2204 21 11 - 2204 21 99 och 2204 29 12 - 2204 29 99 omfattar t.ex. följande:

a) Druvmust vars jäsning har avbrutits genom tillsats av alkohol, dvs. en vara:

- med en verklig alkoholhalt av minst 12 men understigande 15 volymprocent, och

- framställd genom tillsats av en produkt som erhållits vid destillation av vin till ojäst druvmust med en naturlig alkoholhalt av minst 8,5 volymprocent.

b) Vin som tillsatts alkohol, dvs. en vara:

- med en verklig alkohohalt av minst 18 men högst 24 volymprocent,

- framställd enbart genom att vin utan restsocker har tillsatts en orektificerad produkt, som har erhållits vid destillering av vin och som har en alkoholhalt av högst 86 volymprocent, och

- som har en största halt av flyktig syra av högst 1,5 g per liter, uttryckt som ättiksyra.

c) Starkvin, dvs. varor

- med en total alkoholhalt av minst 17,5 volymprocent och en verklig alkoholhalt av minst 15 men högst 22 volymprocent,

- framställda av druvmust eller vin, som måste härröra från vinstockssorter, som i det tredje land där de har sitt ursprung har godkänts för framställning av starkvin och har en minsta naturlig alkoholhalt av minst 12 volymprocent,

- genom frysning, eller

- genom tillsats under eller efter jäsningen

- antingen av en vara som erhållits vid destillation av vin,

- eller av koncentrerad druvmust eller, beträffande vissa kvalitetsstarkviner, upptagna i en förteckning över dylika viner, som av tradition framställs på detta sätt, druvmust som koncentrerats genom direkt uppvärmning och som i övrigt motsvarar definitionen på koncentrerad druvmust,

- eller en blandning av dessa produkter.

Vissa kvalitetsstarkviner, som är upptagna i en förteckning, kan emellertid erhållas från ojäst färsk druvmust som inte behöver ha en minsta naturlig alkoholhalt av 12 volymprocent.

6. Med kvalitetsviner framställda i vissa regioner (nr 2204 21 11 - 2204 21 78, 2204 21 81, 2204 21 82 och 2204 29 12 - 2204 29 58, 2204 29 81 och 2204 29 82 ) avses viner framställda i den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen, vilka uppfyller bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om särskilda bestämmelser om kvalitetsvin framställt inom specificerade områden ( EGT nr L 179, 14. 7. 1999, s. 1) och de tillämpningsföreskrifter som utfärdats till denna, och som framgår av nationella bestämmelser.

7. Med koncentrerad druvmust enligt nr 2204 30 92 och 2204 30 96 avses druvmust, hos vilken det tal som konstateras refraktometriskt vid 20 °C enligt i bilaga till förordning (EEG) nr 558/93 föreskrivna metoden, är minst 50,9 %.

8. Endast vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen, med en verklig alkoholhalt av minst 7 volymprocent, skall anses utgöra produkter enligt nr 2205.

9. Med piquettevin (nr 2206 00 10 ) avses en vara framställd genom jäsning av obehandlade pressåterstoder av druvor, urlakade i vatten, eller genom extraktion med vatten av pressåterstoder av druvor.

10. Med mousserande (nr 2206 00 31 och 2206 00 39 ) avses:

- jästa drycker i flaskor med champagnekork, som hålls på plats med fasthållningsanordning,

- jästa drycker förpackade på annat sätt, med ett övertryck av minst 1,5 bar vid 20 °C.

11. Med vinättika (nr 2209 00 11 och 2209 00 19 ) avses vinäger erhållen enbart genom ättiksyrajäsning av vin och som har en sammanlagd syrahalt, uttryckt som ättiksyra, av minst 60 g per liter.

>Plats för tabell>

KAPITEL 23

ÅTERSTODER OCH AVFALL FRÅN LIVSMEDELSINDUSTRIN; BEREDDA FODERMEDEL

Anmärkning

1. Som beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur, enligt nr 2309, anses också produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, som erhållits genom behandling av vegetabiliska eller animaliska ämnen och som på grund av bearbetningen inte längre har det ursprungliga ämnets egenskaper. Som sådana beredningar anses dock inte vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter från en sådan behandling.

Anmärkning till undernummer

1. Med uttrycket rapsfrön eller rybsfrön med låg halt av erukasyra i nr 2306 41 förstås frön enligt definitionen i anmärkning 1 till undernummer i kap. 12.

Kompletterande anmärkningar

1. Nr 2303 10 11 och 2303 10 19 omfattar endast återstoder från framställningen av majsstärkelse medan blandningar av sådana återstoder med produkter som erhållits från andra växter eller produkter av majs som har framställts på annat sätt än genom den våta metoden är undantagna.

Dessa varors stärkelsehalt får inte överstiga 28 viktprocent beräknat på torrsubstansen, enligt den metod som är intagen i bilaga 1.1 till kommissionens direktiv 72/199/EEG och deras fetthalt får inte överstiga 4,5 viktprocent beräknat på torrsubstansen, enligt metod A i bilaga 1 till kommissionens direktiv 84/4/EEG.

2. Nr 2306 70 00 omfattar endast återstoder från extraktion av olja från majsgroddar som innehåller följande beståndsdelar i angivna mängder beräknat i viktprocent av torrsubstansen:

a) Produkter med en oljehalt av mindre än 3 %:

- Stärkelsehalt: mindre än 45 %.

- Proteinhalt (kvävehalt × 6,25): minst 11,5 %.

b) Produkter med en oljehalt av minst 3 % men högst 8 %:

- Stärkelsehalt: mindre än 45 %.

- Proteinhalt (kvävehalt × 6,25): minst 13 %.

Vidare får dessa återstoder inte innehålla beståndsdelar som inte utvunnits ur majskorn.

För fastställande av stärkelse-och proteinhalten används de metoder som anges i kommissionens direktiv 72/199/EEG, bilaga I punkt 1 respektive 2.

För fastställandet av olje-och fukthalten används de metoder som anges i kommissionens direktiv 71/393/EEG bilagans punkt 4 (metod A) respektive punkt 1.

Produkter som innehåller beståndsdelar från majs vilka har tillsatts efter bearbetningen och inte har ingått i oljeutvinningsprocessen är undantagna.

3. I nr 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 90 11 och 2308 90 19 gäller följande:

- Med verklig alkoholhalt uttryckt i massa avses antal kg ren alkohol som ingår i 100 kg av produkten;

- Med potentiell alkoholhalt uttryckt i massa avses antal kg ren alkohol, som kan framställas genom en fullständig jäsning av det socker, som finns i 100 kg av varan;

- Med total alkoholhalt avses summan av verklig och potentiell alkoholhalt uttryckt i massa;

- Med % mas avses enheten för alkoholhalt uttryckt i massa.

4. Med mjölkprodukter i nr 2309 10 11 - 2309 10 70 och 2309 90 31 - 2309 90 70 avses produkter som omfattas av nr 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 och 0403 10 11 - 0403 10 39, 0403 90 11 - 0403 90 69, 1702 11 00, 1702 19 00 och 2106 90 51.

5. Nr 2309 90 20 omfattar endast återstoder från framställningen av majsstärkelse, med undantag av blandningar av återstoder från framställningen av majsstärkelse med produkter som erhållits från andra växter eller från majs som har framställts på annat sätt än genom den våta metoden för majsframställning, innehållande

- återstoder från sållningar av majs använd i den våta metoden i en proportion av högst 15 viktprocent,

och/eller

- återstoder som härrör från majsindränkningsvatten, från den våta metoden, använd vid framställning av alkohol eller av andra produkter utvunna ur stärkelse.

Dessa produkter kan också innehålla återstoder från extraktion av majsgroddolja med den våta metoden.

Stärkelsehalten får inte överstiga 28 viktprocent beräknat på torrsubstansen enligt den metod som är intagen i bilaga I.1 till kommissionens direktiv 72/199/EEG, och fetthalten får inte överstiga 4,5 viktprocent beräknat på torrsubstansen, enligt metod A i bilaga I till kommissionens direktiv 84/4/EEG och med ett proteininnehåll beräknat på torrsubstansen av högst 40 viktprocent enligt den metod som är intagen i bilaga I.2 till kommissionens direktiv 72/199/EEG.

>Plats för tabell>

KAPITEL 24

TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING

Anmärkning

1. Detta kapitel omfattar inte medicinska cigaretter (kap. 30).

>Plats för tabell>

AVDELNING V

MINERALISKA PRODUKTER

KAPITEL 25

SALT; SVAVEL; JORD OCH STEN; GIPS, KALK OCH CEMENT

Anmärkningar

1. Om inte annat följer av tulltaxenumrens lydelse eller av anm. 4 till detta kapitel omfattar tulltaxenumren i detta kapitel endast produkter som föreligger i obearbetat skick eller som har tvättats (även med kemikalier för att avlägsna föroreningar men utan att förändra produktens struktur), krossats, malts, pulveriserats, sållats, siktats, anrikats genom flotation, magnetisk separering eller genom andra mekaniska eller fysikaliska processer (med undantag av kristallisation), men däremot inte produkter som har rostats, bränts, erhållits genom blandning eller bearbetats utöver vad som sägs i varje tulltaxenummer.

Produkterna enligt detta kapitel får innehålla tillsats av damningshindrande medel, under förutsättning att tillsatsen inte gör produkten mera lämpad för speciell användning än för allmänt bruk.

2. Detta kapitel omfattar inte

a) sublimerat svavel, fällt svavel och kolloidalt svavel (nr 2802 ),

b) jordpigment innehållande minst 70 viktprocent bundet järn, räknat som Fe 2O 3(nr 2821 ),

c) medikamenter och andra produkter enligt kap. 30,

d) parfymerings-, skönhets-och kroppsvårdsmedel (kap. 33),

e) gatsten, kantsten och trottoarsten (nr 6801 ); mosaikbitar o.d. (nr 6802 ); tak-och väggplattor av skiffer (nr 6803 ),

f) ädelstenar och halvädelstenar (nr 7102 eller 7103 ),

g) odlade kristaller av natriumklorid eller magnesiumoxid (andra än optiska element), vägande minst 2,5 g per styck, enligt nr 3824; optiska element av natriumklorid eller magnesiumoxid (nr 9001 ),

h) biljardkrita (nr 9504 ),

ij) skriv-och ritkrita samt skräddarkrita (nr 9609 ).

3. En produkt som kan klassificeras såväl enligt nr 2517 som enligt något annat nummer i kapitlet skall klassificeras enligt nr 2517.

4. Nr 2530 skall tillämpas för bl.a. vermikulit, perlit och klorit, oexpanderade; jordpigment, även brända eller blandade med varandra; naturlig järnglimmer; sjöskum (även i form av polerade stycken); bärnsten, rekonstruerat sjöskum och rekonstruerad bärnsten i plattor, stänger eller liknande former, inte bearbetade efter formningen; gagat (jet); strontianit (även bränd), dock inte strontiumoxid; skärv och brottstycken av keramiskt gods, tegel eller betong.

>Plats för tabell>

KAPITEL 26

MALM, SLAGG OCH ASKA

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) slagg och liknande industriellt avfall, berett till makadam (nr 2517 ),

b) naturligt magnesiumkarbonat (magnesit), även bränt (nr 2519 ),

c) slam från lagringstankar för petroleumoljor, bestående främst av sådana oljor (nr 2710 ),

d) basisk slagg enligt kap. 31,

e) slaggull, stenull och liknande mineralull (nr 6806 ),

f) avfall och skrot av ädel metall eller av metall pläterad med ädel metall; annat avfall och skrot innehållande ädel metall eller ädla metallföreningar, sådant som huvudsakligen används för återvinning av ädel metall (nr 7112 ),

g) koppar-, nickel-eller koboltskärsten, framställda genom smältning av malm (avd. XV).

2. Med malm i nr 2601 - 2617 förstås mineral av sådana slag som i praktiken används inom metallurgin för utvinning av kvicksilver, av metaller enligt nr 2844 eller av metaller enligt avd. XIV eller XV, även om de är avsedda för annat än metallurgiskt ändamål. Nr 2601 - 2617 omfattar dock inte mineral vilka underkastats bearbetningar som inte är normala inom metallurgin.

3. Nr 2620 skall tillämpas endast för

a) aska och återstoder av sådana slag som används inom industrin för utvinning av metaller eller som utgångsmaterial för tillverkning av kemiska metallföreningar, med undantag av aska och återstoder från förbränning av kommunalt avfall (nr 2621 ) och

b) aska och återstoder innehållande arsenik, även innehållande metaller, av sådana slag som används för utvinning av arsenik eller metaller eller för tillverkning av deras kemiska föreningar.

Anmärkningar till undernummer

1. Med blyat bensinslam och blyat slam av antiknackningsmedel i nr 2620 21 förstås slam från lagringstankar för blyad bensin och blyade antiknackningsmedel (t.ex. tetraetylbly), väsentligen bestående av bly, blyföreningar och järnoxid.

2. Aska och återstoder innehållande arsenik, kvicksilver, tallium eller blandningar därav, av sådana slag som används för utvinning av arsenik eller av dessa metaller eller för tillverkning av deras kemiska föreningar, skall klassificeras enligt nr 2620 60.

>Plats för tabell>

KAPITEL 27

MINERALISKA BRÄNSLEN, MINERALOLJOR OCH DESTILLATIONSPRODUKTER AV DESSA; BITUMINÖSA ÄMNEN; MINERALVAXER

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) isolerade kemiskt definierade organiska föreningar, andra än rent metan och rent propan, vilka skall klassificeras enligt nr 2711,

b) medikamenter enligt nr 3003 och 3004,

c) blandningar av omättade kolväten enligt nr 3301, 3302 eller 3805.

2. Med uttrycket oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral i nr 2710 förstås inte bara oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, utan också, oavsett framställningssättet, liknande oljor samt oljor som huvudsakligen består av blandningar av omättade kolväten, under förutsättning att vikten av de ickearomatiska beståndsdelarna överstiger vikten av de aromatiska beståndsdelarna.

I ovannämnda uttryck inbegrips dock inte flytande syntetiska polyolefiner som ger mindre än 60 volymprocent destillat vid 300 °C, omräknat till 1013millibar vid destillation under reducerat tryck (kap. 39).

3. Med avfallsoljor i nr 2710 förstås avfall som huvudsakligen innehåller petroleumoljor och oljor erhållna ur bituminösa mineral (enligt anmärkning 2 till detta kapitel), även blandat med vatten. Till denna grupp hör bl.a.:

a) oljor som inte längre är lämpliga för vad originalprodukterna från början var avsedda för (t.ex. begagnade smörjoljor, begagnade hydrauloljor och begagnade transformatoroljor),

b) slamoljor från lagringstankar för petroleumoljor, innehållande huvudsakligen sådana oljor och höga halter av tillsatsämnen (t.ex. kemikalier) som används vid tillverkning av originalprodukterna,

c) oljor i form av emulsioner i vatten eller vattenblandningar, såsom sådana som härrör från oljespill, tvättning av lagringstankar eller från användning av skärolja vid maskinell bearbetning.

Anmärkningar till undernummer

1. Med antracit i nr 2701 11 förstås stenkol som har en halt av flyktiga ämnen (beräknad på torr mineralfri substans) av högst 14 %.

2. Med bituminös stenkol i nr 2701 12 förstås stenkol som har en halt av flyktiga ämnen (beräknad på torr mineralfri substans) av mer än 14 % och ett kalorivärde (beräknat på fuktig mineralfri substans) av minst 5833kcal/kg.

3. Med bensol (bensen), toluol (toluen), xylol (xylener), naftalen (naftalin) och fenoler i nr 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 och 2707 60 förstås produkter som innehåller mer än 50 viktprocent bensen, toluen, xylen, naftalen respektive fenoler.

4. Med lättoljor och beredningar i nr 2710 11 förstås produkter som ger minst 90 volymprocent destillat (inklusive destillationsförluster) vid 210 °C (ASTM D 86).

Kompletterande anmärkningar(15)

1. För nr 2710 gäller

a) med specialdestillat (nr 2710 11 21 och 2710 11 25 ) avses lättoljor enligt definitionen i anmärkning 4 till undernummer i detta kapitel, som inte innehåller något preparat för motverkande av knackning och med en skillnad av högst 60 °C mellan de temperaturer vid vilka 5 volymprocent och 90 volymprocent (inklusive destillationsförluster) destillerar,

b) med petroleumnafta (nr 2710 11 21 ) avses specialdestillat enligt definitionen i a ovan med en flampunkt överstigande 21 °C (Abel-Pensky)(16),

c) med mellanoljor (nr 2710 19 11 - 2710 19 29 ) avses oljor och preparat som ger mindre än 90 volymprocent destillat (inklusive destillationsförluster) vid 210 °C men minst 65 volymprocent destillat (inklusive destillationsförluster) vid 250 °C (ASTM D 86),

d) med tungoljor (nr 2710 19 31 - 2710 19 99 ) avses oljor och preparat som ger mindre än 65 volymprocent destillat (inklusive destillationsförluster) vid 250 °C (ASTM D 86) eller för vilka den procentuella mängden destillat vid 250 °C inte kan bestämmas enligt ASTM D 86,

e) med dieselbrännoljor (nr 2710 19 31 - 2710 19 49 ) avses tungoljor enligt definitionen i d ovan som ger minst 85 volymprocent destillat (inklusive destillationsförluster) vid 350 °C (ASTM D 86),

f) med eldningsoljor (nr 2710 19 51 - 2710 19 69 ) avses tungoljor enligt definitionen i d ovan (andra än dieselbrännoljor enligt definitionen i e ovan), som för en viss"utspädd"färg C har en viskositet V:

- som inte överstiger de värden som anges i rad I i nedanstående tabell då innehållet av sulfataska är mindre än 1 % enligt ASTM D 874 och förtvålningstalet är lägre än 4 enligt ASTM D 939-54,

- som överstiger de värden som anges i rad II då lägsta flyttemperatur är lägst 10 °C enligt ASTM D 97,

- som överstiger de värden som anges i rad I men inte överstiger de värden som anges i rad II då minst 25 volymprocent destillat erhålles vid 300 °C enligt ASTM D 86, eller om mindre än 25 volymprocent destillat erhålles vid 300 °C, då lägsta flyttemperatur överstiger - 10 °C enligt ASTM D 97. Detta gäller endast oljor som har en"utspädd"färg C lägre än 2.

"Utspädd"färg C/Viskositet V sammanställningstabell

>Plats för tabell>

Med viskositet V avses den kinematiska viskositeten vid 50 °C uttryckt i 10 - 6m 2s - 1enligt ASTM D 445.

Med utspädd färg C avses en produkts färg, enligt ASTM D 1500, efter att en volymdel av denna produkt blandats med 100 volymdelar koltetraklorid. Färgen skall bestämmas omedelbart efter utspädning.

Nr 2710 19 51 - 2710 19 69 omfattar endast eldningsoljor med naturlig färg.

Till dessa nummer klassificeras inte tungoljor enligt definitionen i d ovan för vilka det inte är möjligt att bestämma:

- destillationsprocenten vid 250 °C enligt ASTM D 86 (0 skall anses som 1 procent),

- den kinematiska viskositeten vid 50 °C enligt ASTM D 445,

- eller"utspädd"färg C enligt ASTM D 1500.

Sådana produkter klassificeras enligt nr 2710 19 71 - 2710 19 99.

2. Med råvaselin (nr 2712 10 10 ) förstås vaselin med en naturlig färg högre än 4,5 enligt ASTM D 1500.

3. Med råa i nr 2712 90 31 - 2712 90 39 förstås följande produkter:

a) Med ett oljeinnehåll av lägst 3,5 enligt ASTM D 721 om viskositeten vid 100 °C är lägre än 9 × 10 - 6m 2s - 1enligt ASTM D 445.

b) Med en naturlig färg högre än 3 enligt ASTM D 1500 om viskositeten vid 100 °C är lägst 9 × 10 - 6m 2s - 1enligt ASTM D 445.

4. Med särskild process enligt nr 2710, 2711 och 2712 förstås följande:

a) Vakuumdestillation

b) Omfattande fraktionerad omdestillation.

c) Krackning.

d) Reformering.

e) Extraktion med selektiva lösningsmedel.

f) Den process som omfattar alla följande behandlingar: behandling med koncentrerad svavelsyra, oleum (rykande svavelsyra) eller svaveltrioxid och efterföljande neutralisering med alkali samt blekning och rening med naturligt aktiva jordarter, aktiverade jordarter, aktiverat kol eller bauxit.

g) Polymerisation.

h) Alkylering.

ij) Isomerisering.

k) Endast för produkter enligt nr 2710 19 31 - 2710 19 99: avsvavling med hydrogen om de bearbetade produkternas svavelinnehåll reduceras med minst 85 % (ASTM D 1266 -59 T).

l) Endast för produkter enligt nr 2710: avparaffinering på annat sätt än genom enkel filtrering.

m) Endast för produkter enligt nr 2710 19 31 - 2710 19 99: hydrogenbehandling, annan än avsvavling, vid vilken hydrogen vid ett tryck över 20 bar och en temperatur över 250 °C aktivt deltar i en kemisk reaktion med hjälp av en katalysator. Efterföljande hydrering av smörjoljor enligt nr 2710 19 71 - 2710 19 99 (t.ex. hydrofinishing eller avfärgning) för att framför allt förbättra färg eller stabilitet skall emellertid inte räknas som en särskild process.

n) Endast för produkter enligt nr 2710 19 51 - 2710 19 69; atmosfärisk destillation om mindre än 30 volymprocent destillat (inklusive destillationsförluster) erhålls vid 300 °C enligt ASTM D 86. Om minst 30 volymprocent destillat (inklusive destillationsförluster) erhålls vid 300 °C enligt ASTM D 86, skall de produkter som eventuellt erhålls vid den atmosfäriska destillationen och som omfattas av nr 2710 11 11 - 2710 11 90 eller 2710 19 11 - 2710 19 29, beläggas med tull efter beskaffenhet och värde av de använda produkterna och efter nettovikt av de erhållna produkterna enligt vad som är föreskrivet för nr 2710 19 61 - 2710 19 69. Denna regel gäller inte för produkter som framställts på ett sådant sätt och som, inom en tidsperiod av sex månader och på de villkor som fastställs av behörig myndighet, är avsedda för en särskild process eller för kemisk omvandling vid andra processer.

o) Endast för produkter enligt nr 2710 19 71 - 2710 19 99: bearbetning vid elektrisk högfrekvensurladdning.

p) Endast för produkter enligt nr 2712 90 31: oljeavskiljning genom fraktionerad kristallisation.

Skulle det för någon av ovannämnda omvandlingar av tekniska skäl vara nödvändigt med förbehandling, skall från tull undantas endast de kvantiteter av ifrågavarande produkter vilka är avsedda för och underkastas sådana ovannämnda omvandlingar; restprodukter från sådan förbehandling är också undantagna från tull.

5. De produkter som eventuellt erhålls genom en kemisk omvandling eller genom en tekniskt nödvändig förbehandling, och som omfattas av nr 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10, 2707 50 10, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, 2712 90 31 - 2712 90 99, 2713 90 och 2901 10 10, skall beläggas med tull efter beskaffenhet och värde av de använda produkterna och efter nettovikt av de erhållna produkterna enligt vad som är föreskrivet för"annan/andra". Denna regel gäller inte för sådana produkter som omfattas av nr 2710 - 2712, och som inom en tidsperiod av sex månader och på villkor som fastställs av behörig myndighet, är avsedda för en särskild process eller ytterligare kemisk omvandling.

>Plats för tabell>

AVDELNING VI

PRODUKTER AV KEMISKA OCH NÄRSTÅENDE INDUSTRIER

Anmärkningar

1. a) Varor (andra än radioaktiva malmer) som motsvarar en varubeskrivning i nr 2844 eller 2845 skall klassificeras enligt dessa nummer och inte enligt något annat nummer i tulltaxan.

b) Om inte annat följer av a ovan skall varor som motsvarar en varubeskrivning i nr 2843 eller 2846 klassificeras enligt dessa nummer och inte enligt något annat nummer i denna avdelning.

2. Om inte annat följer av anm. 1 ovan skall varor, som omfattas av nr 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 eller 3808 på grund av att de föreligger i avdelade doser eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln, klassificeras enligt dessa nummer och inte enligt något annat nummer i tulltaxan.

3. Varor som föreligger i satser som består av två eller flera separata beståndsdelar, av vilka åtminstone någon omfattas av denna avdelning, skall, om beståndsdelarna är avsedda att efter hopblandning ge en produkt enligt avd. VI eller VII klassificeras enligt det nummer som är tillämpligt för denna produkt, under förutsättning

a) att det av förpackningssättet klart framgår att beståndsdelarna är avsedda att användas tillsammans utan att först omförpackas,

b) att beståndsdelarna föreligger tillsammans, samt

c) att beståndsdelarna, antingen på grund av sin beskaffenhet eller på grund av de inbördes proportioner vari de föreligger, är igenkännliga som produkter som är avsedda att komplettera varandra.

KAPITEL 28

OORGANISKA KEMIKALIER; ORGANISKA OCH OORGANISKA FÖRENINGAR AV ÄDLA METALLER, AV SÄLLSYNTA JORDARTSMETALLER, AV RADIOAKTIVA GRUNDÄMNEN OCH AV ISOTOPER

Anmärkningar

1. Om inte annat är föreskrivet skall tulltaxenumren i detta kapitel endast tillämpas för

a) isolerade kemiska grundämnen och isolerade kemiskt definierade föreningar, även innehållande föroreningar,

b) produkter nämnda i a ovan, lösta i vatten,

c) produkter nämnda i a ovan, lösta i andra lösningsmedel, under förutsättning dels att lösningen är en handelsform som är normal och nödvändig och som är motiverad enbart av säkerhetsskäl eller av transporttekniska skäl, dels att lösningsmedlet inte gör produkten mera lämpad för speciell användning än för allmänt bruk,

d) produkter nämnda i a, b eller c ovan, försatta med ett stabiliseringsmedel (inbegripet klumpförebyggande medel) som är nödvändigt för konservering eller transport av dessa produkter,

e) produkter nämnda i a, b, c eller d ovan, försatta med ett damningshindrande medel eller med ett färgämne för att underlätta deras identifiering eller av säkerhetsskäl, under förutsättning att tillsatserna inte gör produkten mera lämpad för speciell användning än för allmänt bruk.

2. Förutom ditioniter (hydrosulfiter) och sulfoxylater, stabiliserade med organiska ämnen (nr 2831 ), karbonater och peroxokarbonater av oorganiska baser (nr 2836 ), cyanider, cyanidoxider och komplexa cyanider av oorganiska baser (nr 2837 ), fulminater, cyanater och tiocyanater av oorganiska baser (nr 2838 ), organiska produkter inbegripna i nr 2843 - 2846 samt karbider (nr 2849 ) skall endast följande kolföreningar klassificeras enligt detta kapitel:

a) Koloxider, hydrogencyanid (cyanvätesyra), fulminsyra, isocyansyra, tiocyansyra och andra enkla eller komplexa cyansyror (nr 2811 ).

b) Karbonylhalogenider (nr 2812 ).

c) Koldisulfid (nr 2813 ).

d) Tiokarbonater, selenokarbonater, tellurokarbonater, selenocyanater, tellurocyanater, tetratiocyanatodiamminkromater ("reineckater") och andra komplexa cyanater av oorganiska baser (nr 2842 ).

e) Hydrogenperoxid i fast form (i förening med karbamid) (nr 2847 ), karbonylsulfid, tiokarbonylhalogenider, cyan och cyanhalogenider samt cyanamid och metallderivat av cyanamid (nr 2851 ), andra än kalciumcyanamid, även ren (kap. 31).

3. Om inte annat följer av anm. 1 till avd. VI omfattar detta kapitel inte

a) natriumklorid och magnesiumoxid, även rena, samt andra produkter enligt avd. V,

b) metallorganiska och ickemetallorganiska föreningar, andra än de som är nämnda i anm. 2 ovan,

c) produkter nämnda i anm. 2, 3, 4 och 5 till kap. 31,

d) oorganiska produkter av sådana slag som används som luminoforer, enligt nr 3206; fritta och annat glas av pulver, korn eller flingor, enligt nr 3207,

e) konstgjord grafit (nr 3801 ); produkter som föreligger som laddningar till brandsläckningsapparater eller som brandsläckningsbomber, enligt nr 3813; bläckborttagningsmedel i detaljhandelsförpackningar, enligt nr 3824; odlade kristaller (andra än optiska element) av halogenider av alkalimetaller eller alkaliska jordartsmetaller, vägande minst 2,5 g per styck, enligt nr 3824,

f) ädelstenar och halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade) samt stoft och pulver av sådana stenar (nr 7102 - 7105 ) även som ädla metaller och legeringar av ädla metaller, enligt kap. 71,

g) metaller, även rena, och metallegeringar eller kermeter, inbegripet hårdmetall (metallkarbider som sintrats med en metall), enligt avd. XV,

h) optiska element, t.ex. av halogenider av alkalimetaller eller alkaliska jordartsmetaller (nr 9001 ).

4. Kemiskt definierade komplexa syror som består av en syra enligt underavdelning II till detta kapitel och en metalloxidsyra enligt underavdelning IV skall klassificeras enligt nr 2811.

5. Nr 2826 - 2842 skall endast tillämpas för salter (inbegripet peroxosalter) av metaller eller ammonium.

Om inte annat följer av tulltaxenumrens lydelse skall dubbelsalter och komplexa salter klassificeras enligt nr 2842.

6. Nr 2844 skall endast tillämpas för

a) teknetium (atomnummer 43), prometium (atomnummer 61), polonium (atomnummer 84) och alla grundämnen med högre atomnummer än 84,

b) naturliga eller konstgjorda radioaktiva isotoper (inbegripet sådana av ädla eller oädla metaller enligt avd. XIV och XV), även blandade med varandra,

c) oorganiska eller organiska föreningar av dessa grundämnen eller isotoper, även om de inte är kemiskt definierade och även om de är blandade med varandra,

d) legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter och blandningar som innehåller dessa grundämnen eller isotoper eller oorganiska eller organiska föreningar av dessa och som har en specifik radioaktivitet som är högre än 74 Bq (0,002 mikrocurie) per gram,

e) förbrukade (bestrålade) bränsleelement till kärnreaktorer,

f) radioaktiva återstoder, även användbara.

Med isotoper förstås i denna anmärkning och i nr 2844 och 2845

- isolerade nuklider, dock inte sådana som finns i naturen i form av enkla isotoper,

- blandningar av isotoper av ett och samma grundämne, anrikade på en eller flera av isotoperna, dvs. grundämnen hos vilka den naturliga isotopsammansättningen har modifierats på konstgjord väg.

7. Enligt nr 2848 skall klassificeras sådan kopparfosfid (fosforkoppar) som innehåller mer än 15 viktprocent fosfor.

8. Kemiska grundämnen (t.ex. kisel och selen) som är dopade för användning inom elektroniken skall klassificeras enligt detta kapitel under förutsättning att de föreligger obearbetade i den form de erhållit vid dragningen eller i form av cylindrar eller stavar. När de är skurna till skivor, plattor eller liknande former skall de klassificeras enligt nr 3818.

Kompletterande anmärkning

1. Med salter förstås, om inte annat föreskrivs, både sura och basiska salter.

>Plats för tabell>

KAPITEL 29

ORGANISKA KEMIKALIER

Anmärkningar

1. Om inte annat föreskrivs skall tulltaxenumren i detta kapitel endast tillämpas för

a) isolerade kemiskt definierade organiska föreningar, även innehållande föroreningar,

b) blandningar av två eller flera isomerer av samma organiska förening (även innehållande föroreningar), med undantag av blandningar av isomerer (andra än stereoisomerer) av mättade eller omättade acykliska kolväten (kap. 27),

c) produkter enligt nr 2936 - 2939, sockeretrar, sockeracetaler och sockerestrar samt salter av sockeretrar, sockeracetaler och sockerestrar enligt nr 2940, även som produkter enligt nr 2941, även om produkterna inte är kemiskt definierade,

d) produkter nämnda i a, b eller c ovan, lösta i vatten,

e) produkter nämnda i a, b eller c ovan, lösta i andra lösningsmedel, under förutsättning dels att lösningen är en förvaringsform som är normal och nödvändig och som är motiverad enbart av säkerhetsskäl eller av transporttekniska skäl, dels att lösningsmedlet inte gör produkten mera lämpad för speciell användning än för allmänt bruk,

f) produkter nämnda i a, b, c, d eller e ovan, försatta med ett stabiliseringsmedel (inbegripet klumpförebyggande medel) som är nödvändigt för konservering eller transport av dessa produkter,

g) produkter nämnda i a, b, c, d, e eller f ovan, försatta med ett damningshindrande medel eller med ett färgämne eller ett luktämne för att underlätta deras identifiering eller av säkerhetsskäl, under förutsättning att tillsatserna inte gör produkten mera lämpad för speciell användning än för allmänt bruk,

h) följande produkter, utspädda till standardstyrka, för framställning av azofärgämnen: diazoniumsalter, kopplingskomponenter för sådana salter samt diazoterbara aminer och salter av sådana aminer.

2. Detta kapitel omfattar inte

a) varor enligt nr 1504 samt rå glycerol enligt nr 1520,

b) etanol (etylalkohol) (nr 2207 eller 2208 ),

c) metan och propan (nr 2711 ),

d) de kolföreningar som är nämnda i anm. 2 till kap. 28,

e) karbamid (urinämne) (nr 3102 eller 3105 ),

f) färgämnen av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung (nr 3203 ), syntetiska organiska färgämnen, syntetiska organiska produkter av sådana slag som används som optiska vitmedel eller som luminoforer (nr 3204 ) samt färgämnen i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln (nr 3212 ),

g) enzymer (nr 3507 ),

h) metaldehyd, hexametylentetramin och liknande ämnen som föreligger i former (t.ex. tabletter, stavar eller liknande former) som visar att de skall användas som bränsle samt flytande eller till vätska förtätade gasformiga bränslen i behållare av sådana slag som används för fyllning av cigarettändare eller liknande tändare och som har en rymd av högst 300 cm 3(nr 3606 ),

ij) produkter som föreligger som laddningar till brandsläckningsapparater eller som brandsläckningsbomber, enligt nr 3813; bläckborttagningmedel i detaljhandelsförpackningar, enligt nr 3824,

k) optiska element, t.ex. av etylendiamintartrat (nr 9001 ).

3. Varor som skulle kunna inbegripas i två eller flera tulltaxenummer i detta kapitel skall klassificeras enligt det sista av de nummer som kan komma i fråga.

4. I nr 2904 - 2906, 2908 - 2911 och 2913 - 2920 skall alla omnämnanden av halogen-, sulfo-, nitro-eller nitrosoderivat också gälla alla kombinationer av dessa derivat, t.ex. sulfohalogen-, nitrohalogen-, nitrosulfo-och nitrosulfohalogenderivat.

Nitro-och nitrosogrupper anses inte som kvävefunktioner enligt nr 2929.

Med syrefunktion i nr 2911, 2912, 2914, 2918 och 2922 avses endast de syrefunktioner som karakteriserar de föreningar som är omnämnda i nr 2905 - 2920.

5. a) Estrar som är bildade av organiska föreningar med syrafunktion enligt underavdelning I-VII till detta kapitel och organiska föreningar enligt dessa underavdelningar skall klassificeras enligt samma nummer som den förening, vilken är placerad sist i dessa underavdelningar.

b) Estrar som är bildade av etanol och organiska föreningar med syrafunktion enligt underavdelning I-VII till detta kapitel skall klassificeras enligt samma nummer som motsvarande föreningar med syrafunktion.

c) Om inte annat följer av anm. 1 till avd. VI eller av anm. 2 till kap. 28 skall

1) oorganiska salter av organiska föreningar, såsom föreningar med syra-, fenol-eller enolfunktion och organiska baser, enligt underavdelning I-X till detta kapitel eller enligt nr 2942, klassificeras enligt samma nummer som den organiska föreningen;

2) salter som är bildade av organiska föreningar enligt underavdelning I-X eller enligt nr 2942 klassificeras enligt det nummer som står sist i kapitlet av dem som omfattar den bas eller syra (inbegripet föreningar med fenol-eller enolfunktion) varav salterna är bildade.

d) Metallalkoholater skall klassificeras enligt samma nummer som motsvarande alkoholer, dock med undantag av alkoholater med etanol (nr 2905 ).

e) Halogenider av karboxylsyror skall klassificeras enligt samma nummer som motsvarande syror.

6. Föreningar enligt nr 2930 och 2931 är organiska föreningar, vilkas molekyler, utom väte-, syre-eller kväveatomer, innehåller atomer av andra ickemetaller eller av metaller (såsom svavel, arsenik, kvicksilver eller bly) direkt bundna vid kolatomer.

Nr 2930 (svavelorganiska föreningar) och nr 2931 (andra metallorganiska föreningar och organiska föreningar av ickemetaller) omfattar inte sulfo-och halogenderivat (inbegripet kombinerade derivat) vilka, bortsett från väte, syre och kväve, endast innehåller sådana vid kol direkt bundna svavel-och halogenatomer som ger dem karaktär av sulfo-eller halogenderivat (eller kombinerade derivat).

7. Nr 2932, 2933 och 2934 omfattar inte epoxider med tre atomer i ringen, ketonperoxider, cykliska polymerer av aldehyder eller av tioaldehyder, anhydrider av polykarboxylsyror, cykliska estrar av polyalkoholer eller polyfenoler med flerbasiska syror samt imider av flerbasiska syror.

Dessa bestämmelser gäller endast när den heterocykliska strukturen uppkommit som ett resultat enbart av de ovan uppräknade ringbildande funktionerna.

8. I nr 2937 förstås med

a) hormoner: även hormonfrigörande eller hormonstimulerande faktorer, hormoninhibitorer och hormonantagonister (anti-hormoner),

b) använda främst som hormoner: inte bara hormonderivat och strukturellt analoga ämnen som används främst för sin hormonella verkan, utan även de derivat och strukturellt analoga ämnen som främst används som mellanled i syntes av produkter enligt detta nummer.

Anmärkning till undernummer

1. Inom varje tulltaxenummer i detta kapitel skall derivat av en kemisk förening (eller en grupp av kemiska föreningar) klassificeras enligt samma varunummer som denna förening (eller grupp av föreningar), under förutsättning att de inte omfattas av något annat varunummer med mera specificerad varubeskrivning och att det inte finns något slumpnummer (med texten"andra slag"eller"andra") i den serie av varunummer som kan komma i fråga.

>Plats för tabell>

KAPITEL 30

FARMACEUTISKA PRODUKTER

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) födoämnen och drycker (t.ex. dietiska, berikade eller för diabetiker avsedda födoämnen, näringstillskott, stärkande drycker och mineralvatten), andra än näringslösningar för intravenös administration (avd. IV),

b) gips, bränd eller finmalen speciellt för dentalt bruk (nr 2520 ),

c) vatten från destillation av eteriska oljor och vattenlösningar av sådana oljor, lämpliga för medicinskt bruk (nr 3301 ),

d) preparat enligt nr 3303 - 3307, även om de har terapeutiska eller profylaktiska egenskaper,

e) tvål och såpa samt andra produkter enligt nr 3401 med tillsats av medikamenter,

f) preparat på basis av gips, avsedda för dentalt bruk (nr 3407 ),

g) blodalbumin, inte berett för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk (nr 3502 ).

2. Vid tillämpning av nr 3002 skall uttrycket"modifierade immunologiska produkter"endast användas på monoklonala antikroppar (MABs), fragment av antikroppar, konjugat av antikroppar och konjugat av fragment av antikroppar.

3. Vid tillämpning av nr 3003 och 3004 och anm. 4 d till detta kapitel skall följande produkter anses som

a) oblandade

1) oblandade produkter lösta i vatten,

2) alla varor enligt kap. 28 och 29,

3) enkla växtextrakter enligt nr 1302, endast standardiserade eller i lösning, oavsett lösningsmedlets art,

b) blandade

1) kolloidala lösningar och suspensioner (andra än kolloidalt svavel),

2) växtextrakter erhållna genom behandling av blandningar av vegetabiliska material,

3) salter och koncentrat erhållna genom indunstning av naturligt mineralvatten.

4. Nr 3006 skall tillämpas endast för följande produkter, vilka skall klassificeras enligt detta nummer och inte enligt något annat nummer i tulltaxan:

a) Steril katgut, liknande sterila suturmaterial för kirurgiskt bruk samt sterilt lim för användning inom kirurgin för tillslutning av sår.

b) Steril laminaria och sterila laminariastift.

c) Sterila resorberbara blodstillande medel för kirurgiskt eller dentalt bruk.

d) Strålningsabsorberande röntgenkontrastmedel samt diagnostiska reagens för invärtes eller utvärtes bruk, som utgör oblandade produkter i avdelade doser eller består av två eller flera ingredienser som har blandats med varandra för sådant bruk.

e) Blodgrupperingsreagens.

f) Tandcement och andra tandfyllningsmedel; bencement.

g) Lådor, askar, etuier o.d. med utrustning för första förband.

h) Kemiska preventivmedel baserade på hormoner, på andra varor enligt nr 2937 eller på spermiedödande ämnen.

ij) Gelberedningar avsedda för användning i human-eller veterinärmedicin som smörjmedel för kroppsdelar vid kirurgiska ingrepp eller kroppsundersökningar eller som kontaktmedel mellan kroppen och medicinska instrument.

k) Läkemedelsavfall, dvs. farmaceutiska produkter som är otjänliga för sitt ursprungligen avsedda syfte, t. ex. på grund av sista förbrukningsdag.

Kompletterande anmärkning

1. Nr 3004 omfattar även örtmediciner och preparat baserade på följande verksamma ämnen: vitaminer, mineraler, essentiella aminosyror eller fettsyror, i förpackningar för försäljning i detaljhandeln. Dessa produkter klassificeras enligt nr 3004 om det av etiketten, förpackningen eller den medföljande bruksanvisningen framgår

a) för vilka specifika sjukdomar, åkommor eller symptom produkten är avsedd att användas,

b) koncentrationen av de verksamma ämnen som ingår i produkten,

c) doseringsföreskrift, och

d) administrationssätt.

Detta nummer omfattar även homeopatika som uppfyller kriterierna enligt ovannämnda punkterna a, c och d.

Vad gäller preparat baserade på vitaminer, mineraler, essentiella aminosyror eller fettsyror skall halten av ett av dessa ämnen per rekommenderad daglig dos enligt etiketten vara betydligt högre än det rekommenderade dagliga intag som erfordras för att vidmakthålla hälsa eller välbefinnande.

>Plats för tabell>

KAPITEL 31

GÖDSELMEDEL

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) djurblod enligt nr 0511,

b) isolerade kemiskt definierade föreningar (andra än sådana som motsvarar beskrivningarna i anm. 2 A, 3 A, 4 A eller 5 nedan),

c) odlade kaliumkloridkristaller (andra än optiska element) med en vikt av minst 2,5 g per styck, enligt nr 3824; optiska element av kaliumklorid (nr 9001 ).

2. Nr 3102 skall tillämpas endast för följande varor, under förutsättning att de inte föreligger i sådana former eller förpackningar som är beskrivna i nr 3105:

A. Varor som motsvarar någon av nedan angivna beskrivningar:

1) Natriumnitrat, även rent.

2) Ammoniumnitrat, även rent.

3) Dubbelsalter av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat, även rena.

4) Ammoniumsulfat, även rent.

5) Dubbelsalter (även rena) och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat.

6) Dubbelsalter (även rena) och blandningar av kalciumnitrat och magnesiumnitrat.

7) Kalciumcyanamid, även ren eller behandlad med olja.

8) Karbamid (urinämne), även ren.

B. Gödselmedel som består av varor beskrivna i A ovan, blandade med varandra.

C. Gödselmedel som består av ammoniumklorid eller av varor beskrivna i A eller B ovan, blandade med krita, gipssten eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan.

D. Flytande gödselmedel som består av varor enligt A 2 eller A 8 ovan eller av blandningar av dessa varor, lösta i vatten eller ammoniak.

3. Nr 3103 skall tillämpas endast för följande varor, under förutsättning att de inte föreligger i sådana former eller förpackningar som är beskrivna i nr 3105:

A. Varor som motsvarar någon av nedan angivna beskrivningar:

1) Basisk slagg.

2) Naturliga fosfater enligt nr 2510, brända eller mer värmebehandlade än vad som behövs för att avlägsna föroreningar.

3) Superfosfater (även dubbel-och trippelsuperfosfater).

4) Kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat) som innehåller minst 0,2 viktprocent fluor beräknat på vattenfri torrsubstans.

B. Gödselmedel som består av varor beskrivna i A ovan (oavsett fluorhalt), blandade med varandra.

C. Gödselmedel som består av varor beskrivna i A eller B ovan (oavsett fluorhalt), blandade med krita, gipssten eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan.

4. Nr 3104 skall tillämpas endast för följande varor, under förutsättning att de inte föreligger i sådana former eller förpackningar som är beskrivna i nr 3105:

A. Varor som motsvarar någon av nedan angivna beskrivningar:

1) Råa naturliga kaliumsalter (t.ex. karnallit, kainit och sylvinit).

2) Kaliumklorid, även ren, annan än sådan som avses i anm. 1 c ovan.

3) Kaliumsulfat, även rent.

4) Kaliummagnesiumsulfat, även rent.

B. Gödselmedel som består av varor beskrivna i A ovan, blandade med varandra.

5. Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat), även rena, samt blandningar av dessa föreningar med varandra skall klassificeras enligt nr 3105.

6. Med andra gödselmedel i nr 3105 avses endast produkter av sådana slag som används som gödselmedel och vilka som väsentlig beståndsdel innehåller åtminstone ett av grundämnena kväve, fosfor eller kalium.

>Plats för tabell>

KAPITEL 32

GARVÄMNES-OCH FÄRGÄMNESEXTRAKTER; GARVSYROR OCH GARVSYRADERIVAT; PIGMENT OCH ANDRA FÄRGÄMNEN; LACKER OCH ANDRA MÅLNINGSFÄRGER; KITT OCH ANDRA TÄTNINGS-OCH UTFYLLNINGSMEDEL; TRYCKFÄRGER, BLÄCK OCH TUSCH

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) isolerade kemiska grundämnen och isolerade kemiskt definierade föreningar, med undantag av sådana som omfattas av nr 3203 eller 3204, oorganiska produkter av sådana slag som används som luminoforer ( 3206 ), glas som erhållits genom smältning av kiseldioxid eller kvarts och som föreligger i sådana former som sägs i nr 3207 samt färgämnen i former eller förpackningar för försäljning i detalhjandeln, enligt nr 3212,

b) tannater och andra tanninderivat av produkter enligt nr 2936 - 2939, 2941 eller 3501 - 3504,

c) tätnings-och utfyllningsmedel av asfalt (asfaltmastix) samt andra bituminösa tätnings-och utfyllningsmedel (nr 2715 ).

2. Nr 3204 skall också tillämpas för blandningar av stabiliserade diazoniumsalter med kopplingskomponenter för framställning av azofärgämnen.

3. Nr 3203, 3204, 3205 och 3206 skall också tillämpas för preparat på basis av färgämnen (inbegripet, vad gäller nr 3206, pigment enligt nr 2530 eller kap. 28 samt fjäll och pulver av metall), av sådana slag som används för att färga alla slags material eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar. Dessa nummer skall emellertid inte tillämpas för pigment som är dispergerade i annat medium än vatten, när dispersionerna föreligger i flytande form eller i pastaform och är av sådana slag som används vid tillverkning av målningsfärger (nr 3212 ), och inte heller för andra preparat enligt nr 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 och 3215.

4. Nr 3208 tillämpas också för lösningar (andra än kollodium) av produkter nämnda i nr 3901 - 3913 i flyktiga organiska lösningsmedel, när lösningsmedlets vikt överstiger 50 % av lösningens vikt.

5. Med färgämnen avses i detta kapitel inte produkter av sådana slag som används som fyllmedel i oljefärger, även om de också skulle vara lämpliga som pigment i kallvattenfärger.

6. Med brons-och färgfolier i nr 3212 avses endast tunna blad av sådana slag som används för tryckning av t.ex. bokomslag och mössband och som består av

a) metallpulver (inbegripet pulver av ädel metall) eller pigment som är agglomererade med lim, gelatin eller annat bindemedel,

b) metall (inbegripet ädel metall) eller pigment som är anbragta på ett underlag av annat material.

>Plats för tabell>

KAPITEL 33

ETERISKA OLJOR OCH RESINOIDER; PARFYMERINGS-, SKÖNHETS-OCH KROPPSVÅRDSMEDEL

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) naturliga balsamer och växtextrakter enligt nr 1301 och 1302,

b) tvål och såpa samt andra produkter enligt nr 3401,

c) balsamterpentin, extraherad terpentin, sulfatterpentin och andra produkter enligt nr 3805.

2. Uttrycket"luktämnen"i nr 3302 avser endast ämnen enligt nr 3301, doftande beståndsdelar som isolerats ur luktämnen eller syntetiska smakämnen.

3. Nr 3303 - 3307 skall tillämpas för bl.a. produkter, även oblandade (andra än vatten från destillation av eteriska oljor och vattenlösningar av sådana oljor), lämpliga för användning som varor enligt dessa nummer och föreliggande i förpackningar av sådana slag som säljs i detaljhandeln för sådan användning.

4. Med andra parfymerings-, skönhets-och kroppsvårdsmedel i nr 3307 avses också bl.a följande produkter: parfympåsar; luktgivande preparat som verkar genom bränning; parfympapper och sminkpapper; lösningar för kontaktlinser eller konstgjorda ögon; vadd, filt och bondad duk, impregnerade, överdragna eller belagda med parfym eller kosmetiska preparat; kroppsvårdsmedel för djur.

>Plats för tabell>

KAPITEL 34

TVÅL OCH SÅPA, ORGANISKA YTAKTIVA ÄMNEN, TVÄTTMEDEL, SMÖRJMEDEL, KONSTGJORDA VAXER, BEREDDA VAXER, PUTS-OCH SKURMEDEL, LJUS OCH LIKNANDE ARTIKLAR, MODELLERINGSPASTOR, S.K. DENTALVAX SAMT DENTALPREPARAT PÅ BASIS AV GIPS

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) ätbara blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor av sådana slag som används som formsläppmedel (nr 1517 ),

b) isolerade kemiskt definierade föreningar,

c) schamponeringsmedel, tandrengöringsmedel, rakkräm, raklödder och badpreparat, innehållande tvål, såpa eller organiska ytaktiva ämnen (nr 3305, 3306 eller 3307 ).

2. Med tvål och såpa i nr 3401 avses endast vattenlöslig tvål och såpa. Tvål och såpa samt andra produkter enligt nr 3401 får innehålla tillsats av andra ämnen (t.ex. desinfektionsmedel, slippulver, fyllmedel eller medikamenter). Produkter som innehåller slippulver klassificeras enligt nr 3401 endast om de föreligger i form av stänger, kakor eller gjutna stycken. I andra former skall de klassificeras enligt nr 3405 som skurpulver och liknande preparat.

3. Med organiska ytaktiva ämnen i nr 3402 avses produkter som, då de blandas med vatten till en koncentration av 0,5 % vid 20 °C och får stå i en timme vid samma temperatur

a) ger en klar eller genomskinlig vätska eller en stabil emulsion utan att några olösliga ämnen fälls ut, samt

b) minskar vattnets ytspänning till högst 4,5 × 10 - 2N/m (45 dyn/cm).

4. Med oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral i nr 3403 avses de produkter som är definierade i anm. 2 till kap. 27.

5. Med konstgjorda vaxer och beredda vaxer i nr 3404 avses, med de undantag som anges nedan, endast

A. kemiskt framställda organiska produkter med vaxkaraktär, även vattenlösliga,

B. produkter som erhållits genom att blanda olika vaxer,

C. produkter med vaxkaraktär som är baserade på ett eller flera vaxer och innehåller fett, harts, mineralämnen eller andra ämnen.

Numret skall inte tillämpas för

a) produkter enligt nr 1516, 3402 eller 3823, även om de har vaxkaraktär,

b) oblandade animaliska eller vegetabiliska vaxer, även raffinerade eller färgade, enligt nr 1521,

c) mineralvaxer och liknande produkter enligt nr 2712, även blandade med varandra eller enbart färgade,

d) vaxer blandade med eller dispergerade eller lösta i någon vätska (nr 3405, 3809 etc.).

>Plats för tabell>

KAPITEL 35

PROTEINER; MODIFIERAD STÄRKELSE; LIM OCH KLISTER; ENZYMER

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) jäst (nr 2102 ),

b) fraktioner av blod (andra än blodalbumin som inte beretts för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk), medikamenter och andra produkter enligt kap. 30,

c) enzymatiska garveripreparat (nr 3202 ),

d) enzymatiska blötläggnings-eller tvättmedel samt andra produkter enligt kap. 34,

e) härdade proteiner (nr 3913 ),

f) grafiska produkter av gelatin (kap. 49).

2. Med dextrin i nr 3505 avses nedbrytningsprodukter av stärkelse som har en halt av reducerande socker, uttryckt som dextros, av högst 10 % av torrsubstansen.

Produkter av detta slag som har en halt av reducerande socker som överstiger 10 % klassificeras enligt nr 1702.

Kompletterande anmärkning

1. Nr 3504 skall också tillämpas för koncentrerade mjölkproteiner med en proteinhalt av mer än 85 viktprocent, beräknat på torrsubstansen.

>Plats för tabell>

KAPITEL 36

KRUT OCH SPRÄNGÄMNEN; PYROTEKNISKA PRODUKTER; TÄNDSTICKOR; PYROFORA LEGERINGAR; VISSA BRÄNNBARA PRODUKTER

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte isolerade kemiskt definierade föreningar andra än sådana som är nämnda i anm. 2 a och b nedan.

2. Med varor av brännbara ämnen i nr 3606 avses endast

a) metaldehyd, hexametylentetramin och liknande ämnen föreliggande i former (t.ex. tabletter, stavar eller liknande former) för användning som bränsle; bränslen på basis av alkohol och liknande beredda bränslen i fast eller i pastaform,

b) flytande eller till vätska förtätade gasformiga bränslen i behållare av sådana slag som används för påfyllning av cigarettändare eller liknande tändare och som har en rymd av högst 300 cm 3,

c) tjärfacklor, braständare o.d.

>Plats för tabell>

KAPITEL 37

VAROR FÖR FOTO-ELLER KINOBRUK

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte avfall och skrot.

2. Med"fotografisk"avses i detta kapitel den process med vilken synliga bilder framställs direkt eller indirekt genom inverkan av ljus eller annan form av strålning på strålningskänsliga ytor.

Kompletterande anmärkningar

1. Om ljudfilm inkommer i två band (bestående av ett band med bild och ett band med ljud) skall varje band klassificeras enligt sitt respektive nummer.

2. Med journalfilmer (nr 3706 90 51 ) avses filmer med en längd av mindre än 330 m, som visar aktuella händelser av t.ex. politisk, idrottslig, militär, vetenskaplig, litterär, etnologisk, turistisk eller social karaktär.

>Plats för tabell>

KAPITEL 38

DIVERSE KEMISKA PRODUKTER

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) isolerade kemiska grundämnen och isolerade kemiskt definierade föreningar med undantag av

1) konstgjord grafit (nr 3801 ),

2) insekts-, svamp-och ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande medel, tillväxtreglerande medel för växter, desinfektionsmedel, bekämpningsmedel mot gnagare och liknande produkter när de föreligger i sådana former eller förpackningar som är omnämnda i nr 3808,

3) produkter som föreligger som laddningar till brandsläckningsapparater eller som brandsläckningsbomber (nr 3813 ),

4) certifierade referensmaterial enligt anmärkning 2 nedan,

5) produkter enligt anmärkning 3 a och 3 c nedan,

b) blandningar av kemikalier och födoämnen eller andra ämnen med näringsvärde, av sådana slag som används vid beredning av livsmedel (i allmänhet nr 2106 ),

c) aska och återstoder (inbegripet slam, annat än avloppsslam) innehållande metaller, arsenik eller blandningar därav som uppfyller kraven i anmärkning 3 a eller 3 b till kap. 26 (nr 2620 ),

d) medikamenter (nr 3003 eller 3004 ); eller

e) förbrukade katalysatorer av sådana slag som används vid utvinning av oädla metaller eller vid tillverkning av kemiska föreningar av oädla metaller (nr 2620 ), förbrukade katalysatorer av sådana slag som huvudsakligen används för återvinning av ädla metaller (nr 7112 ) eller katalysatorer som utgörs av metaller eller metallegeringar, exempelvis i form av fint fördelat pulver eller vävt trådnät (avdelning XIV eller XV).

2. A) Med certifierade referensmaterial i nr 3822 avses referensmaterial som åtföljs av ett certifikat där värdena på de certifierade egenskaperna anges, vilka metoder som använts för att fastställa värdena och graden av osäkernet förenad med varje värde, och som är lämpliga för analys, kalibrerings-och referens ändamå.

B) Med undantag av produkter enligt kap. 28-29 skall, vid klassificering av certifierade referensmaterial, nr 3822 ha företräde framför alla andra nummer.

3. Nr 3824 skall tillämpas för bl.a. följande varor, vilka inte skall anses inbegripna i något annat nummer i tulltaxan:

a) Odlade kristaller (andra än optiska element) av magnesiumoxid eller av halogenider av alkalimetaller eller alkaliska jordartsmetaller, vägande minst 2,5 g per styck.

b) Finkelolja; dippelsolja (hjorthornsolja).

c) Bläckborttagningsmedel i detaljhandelsförpackningar.

d) Stencillack och andra korrigeringsvätskor i detaljhandelsförpackningar.

e) Smältbara artiklar för temperaturbestämning vid keramisk bränning (t.ex. segerkäglor).

4. Med kommunalt avfall förstås i hela tulltaxan avfall av det slag som samlas in från hushåll, hotell, restauranger, sjukhus, butiker, kontor o.d., avfall uppsopat från vägar och trottoarer samt bygg-och rivningsavfall. Kommunalt avfall innehåller vanligen material av många slag såsom plast, gummi, trä, papper, textil, glas, metaller, livsmedel, sönderbrutna möbler och andra skadade eller kasserade artiklar. Med kommunalt avfall förstås dock inte

a) enskilda material eller artiklar som avskilts från avfallet, såsom avfall av plast, gummi, trä, papper, textil, glas eller metaller samt förbrukade batterier vilka klassificeras enligt sina respektive nummer,

b) industriavfall,

c) läkemedelsavfall enligt definition i anmärkning 4 k till kap. 30,

d) sjukvårdsavfall enligt definition i anmärkning 6 a nedan.

5. Med avloppsslam i nr 3825 förstås slam från kommunala avloppsreningsverk, inbegripet obehandlat avfall, avskrap och ostabiliserat slam. Stabiliserat slam som är lämpligt att använda som gödselmedel ingår inte (kap. 31).

6. Med andra avfall i nr 3825 förstås

a) sjukvårdsavfall, dvs. kontaminerat avfall från medicinsk forskning, diagnos, behandling eller andra medicinska, kirurgiska, dentala eller veterinära förfaranden, vilket ofta innehåller patogener och farmaceutiska ämnen och som kräver särskilda hanteringsrutiner (t.ex. begagnade förband, begagnade handskar och begagnade injektionsnålar),

b) avfall av organiska lösningsmedel,

c) avfall av metallbetningsvätskor, hydraulvätskor, bromsvätskor och frostskyddsvätskor,

d) andra avfall från kemisk eller närstående industri.

Uttrycket"andra avfall"omfattar emellertid inte avfall som främst innehåller petroleumoljor eller oljor erhållna från bituminösa mineral (nr 2710 ).

Anmärkning till undernummer

1. Med avfall av organiska lösningsmedel i nr 3825 41 och 3825 49 förstås avfall som främst innehåller organiska lösningsmedel, otjänliga i det skick de föreligger att användas som primära produkter, även om de är avsedda för återvinning av lösningsmedlen.

>Plats för tabell>

AVDELNING VII

PLASTER OCH PLASTVAROR; GUMMI OCH GUMMIVAROR

Anmärkningar

1. Varor som föreligger i satser som består av två eller flera separata beståndsdelar, av vilka åtminstone någon omfattas av denna avdelning, skall, om beståndsdelarna är avsedda att efter hopblandning ge en produkt enligt avd. VI eller VII, klassificeras enligt det nummer som är tillämpligt för denna produkt, under förutsättning

a) att det av förpackningssättet framgår att beståndsdelarna är avsedda att användas tillsammans utan att först omförpackas,

b) att beståndsdelarna föreligger tillsammans, samt

c) att beståndsdelarna, antingen på grund av sin beskaffenhet eller på grund av de inbördes proportioner vari de föreligger, är igenkännliga som produkter avsedda att komplettera varandra.

2. Med undantag för varor enligt nr 3918 och 3919 skall plastvaror och gummivaror, som är försedda med sådant bokstavstryck e.d. eller med sådant bildtryck, som inte är av endast underordnad betydelse i förhållande till varornas huvudsakliga användning, klassificeras enligt kap. 49.

KAPITEL 39

PLASTER OCH PLASTVAROR

Anmärkningar

1. Med plast förstås i hela tulltaxan sådana material enligt nr 3901 - 3914 som kan eller har kunnat formas (antingen i polymerisationsögonblicket eller i ett senare stadium) under yttre påverkan (vanligen av värme och tryck, i vissa fall i närvaro av ett lösningsmedel eller ett mjukningsmedel) genom gjutning, strängsprutning, valsning eller någon annan process till former som bibehålls när den yttre påverkan upphör.

I hela tulltaxan skall ordet plast även avse vulkanfiber. Detta ord avser emellertid inte material som anses utgöra textilmaterial enligt avd. 11.

2. Detta kapitel omfattar inte

a) vaxer enligt nr 2712 och 3404,

b) isolerade kemiskt definierade organiska föreningar (kap. 29),

c) heparin och salter av heparin (nr 3001 ),

d) lösningar (andra än kollodium) av produkter nämnda i nr 3901 - 3913 i flyktiga organiska lösningsmedel när lösningsmedlets vikt överstiger 50 % av lösningens vikt (nr 3208 ); brons-och färgfolier enligt nr 3212,

e) organiska ytaktiva ämnen och preparat enligt nr 3402,

f) naturhartser modifierade genom utsmältning samt hartsestrar (nr 3806 ),

g) reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på plastunderlag (nr 3822 ),

h) syntetiskt gummi enligt definition i kap. 40 och varor av sådant gummi,

ij) sadelmakeriarbeten (nr 4201 ) samt koffertar, resväskor, handväskor och andra artiklar enligt nr 4202,

k) flätor, korgmakeriarbeten och andra artiklar enligt kap. 46,

l) tapeter enligt nr 4814,

m) varor enligt avd. XI (textilvaror),

n) varor enligt avd. XII (t.ex. skodon, huvudbonader, paraplyer, parasoller, promenadkäppar, piskor och ridspön samt delar till sådana varor),

o) oäkta smycken enligt nr 7117,

p) artiklar enligt avd. XVI (maskiner samt mekaniska och elektriska apparater),

q) delar till luftfartyg eller fordon, enligt avd. XVII,

r) artiklar enligt kap. 90 (t.ex. optiska element, glasögonbågar och ritinstrument),

s) artiklar enligt kap. 91 (t.ex. urfoder och boetter),

t) artiklar enligt kap. 92 (t.ex. musikinstrument och delar till musikinstrument),

u) artiklar enligt kap. 94 (t.ex. möbler, belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, ljusskyltar och monterade eller monteringsfärdiga byggnader),

v) artiklar enligt kap. 95 (t.ex. leksaker, spel och sportartiklar),

w) artiklar enligt kap. 96 (t.ex. borstar, knappar, blixtlås, kammar, munstycken och skaft till rökpipor, cigarettmunstycken o.d. delar till termosflaskor e.d., reservoarpennor, kulpennor och stiftpennor).

3. Nr 3901 - 3911 skall endast tillämpas för varor som framställts genom kemisk syntes och som motsvarar någon av följande beskrivningar:

a) Flytande syntetiska polyolefiner som ger mindre än 60 volymprocent destillat vid 300 °C, omräknat till 1013millibar vid destillation under reducerat tryck (nr 3901 och 3902 ).

b) Lågpolymeriserade hartser av kumaronindentyp (nr 3911 ).

c) Andra syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera enheter.

d) Silikoner (nr 3910 ).

e) Resoler (nr 3909 ) och andra prepolymerer.

4. Med"sampolymerer"avses alla polymerer i vilka halten av någon enskild monomer inte uppgår till minst 95 viktprocent av det totala polymerinnehållet.

I detta kapitel skall, om inte annat föreskrivs, sampolymerer (inbegripet sampolykondensat, sampolyadditionsprodukter, segmentpolymerer och ymppolymerer) och polymerblandningar klassificeras enligt det nummer som omfattar polymerer av den monomer som viktmässigt dominerar över varje annan monomer. Vid tillämpning av denna bestämmelse skall monomerer vilkas polymerer omfattas av samma nummer anses som en enda monomer.

Om ingen monomer dominerar skall sampolymerer och polymerblandningar klassificeras enligt det nummer som står sist i tulltaxan av dem som kan komma i fråga.

5. Kemiskt modifierade polymerer, dvs. sådana i vilka endast sidokedjor (bihang) till huvudkedjan har förändrats genom kemisk reaktion, skall klassificeras enligt det nummer som är tillämpligt för den omodifierade polymeren. Denna bestämmelse gäller inte ymppolymerer.

6. Med obearbetad form i nr 3901 - 3914 avses endast produkter i följande former:

a) Vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och suspensioner) och lösningar.

b) Block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet press-och sprutmassor), korn, flingor o.d.

7. Nr 3915 skall inte tillämpas för avklipp och annat avfall samt skrot av ett enda termoplastiskt material, när materialet omvandlats till obearbetad form (nr 3901 - 3914 ).

8. Med rör och slangar i nr 3917 avses ihåliga produkter, i form av halvfabrikat eller i färdigbearbetat skick, av sådana slag som används eller skulle kunna användas för att befordra eller leda gaser eller vätskor (t.ex. räfflade trädgårdsslangar och perforerade rör). Uttrycket avser också korvskinn och andra tillplattade slangar. Bortsett från dessa tillplattade slangar skall emellertid ihåliga produkter, som har ett inre tvärsnitt som inte är runt, ovalt, kvadratiskt eller rektangulärt (i vilket fall tvärsnittets längd inte får vara mer än 1,5 gånger bredden) eller inte har formen av en regelbunden månghörning, inte anses som slangar eller rör utan som profilerade stänger och strängar.

9. Med vägg- eller takbeklädnad av plast i nr 3918 avses produkter som föreligger i rullar, har en bredd av minst 45 cm, är lämpliga för vägg- eller takdekorering och består av plast som är varaktigt anbringad på ett underlag av annat material än papper, under förutsättning att plastskiktet är kornat, präglat, färgat, mönstertryckt eller på annat sätt dekorerat på utsidan.

10. Med plattor, duk, film, folier och remsor i nr 3920 och 3921 avses endast plattor, duk, film, folier och remsor (andra än sådana enligt kap. 54) samt block med regelbunden geometrisk form, även tryckta eller på annat sätt ytbehandlade, oskurna eller nedskurna till kvadratisk eller rektangulär form men inte vidare bearbetade (även om en sådan nedskärning gör dem till bruksfärdiga artiklar).

11. Nr 3925 skall tillämpas endast för följande artiklar, under förutsättning att de inte omfattas av något tidigare nummer i underavdelning II:

a) Cisterner, tankar (inbegripet slamavskiljare), kar och liknande behållare med en rymd av mer än 300 l.

b) Konstruktionsdetaljer som används t.ex. i golv, väggar eller tak.

c) Takrännor och tillbehör till takrännor.

d) Dörrar, fönster, dörr-och fönsterkarmar samt dörrtrösklar.

e) Balkonger, räcken, staket, grindar och liknande skrank.

f) Fönsterluckor, markiser, persienner, spjäljalusier, rullgardiner och liknande artiklar samt delar och tillbehör till sådana artiklar.

g) Hyllkonstruktioner av stort format, i delar, avsedda för sammansättning och permanent installering i t.ex. butiker, verkstäder eller varumagasin.

h) Utsmyckningsdetaljer för byggnader t.ex. kupoler.

ij) Beslag och liknande tillbehör för permanent fastsättning i eller på dörrar, fönster, trappor, väggar eller andra delar av byggnader, t.ex. dörrtrycken, handtag, hakar, krokar, konsoler, handdukshängare, skyddsplattor för strömställare och andra skyddsplattor.

Anmärkningar till undernummer

1. Inom varje nummer i detta kapitel skall polymerer (inbegripet sampolymerer) och kemiskt modifierade polymerer klassificeras i enlighet med följande bestämmelser:

a) Om det finns ett varunummer med texten"andra slag"eller"andra"i serien av varunummer

1. innebär klassificeringen enligt ett varunummer av en polymer med prefixet"poly"(t.ex. polyeten och polyamid-6.6) att halten av den eller de monomerer som utgör denna polymer sammanlagt skall vara minst 95 viktprocent av det totala polymerinnehållet,

2. skall de sampolymerer som tas upp under nr 3901 30, 3903 20, 3903 30 och 3904 30 klassificeras enligt dessa varunummer, under förutsättning att halten av monomerer i dessa sampolymerer är minst 95 viktprocent av det totala polymerinnehållet,

3. skall kemiskt modifierade polymerer klassificeras enligt ett varunummer med texten"andra slag"eller"andra", under förutsättning att de kemiskt modifierade polymererna inte omfattas av ett mera specificerat varunummer,

4. skall polymerer som inte uppfyller bestämmelserna i 1, 2 eller 3 ovan klassificeras enligt det varunummer som återsår i serien av undernummer och som omfattar polymerer av den monomer som viktmässigt dominerar över varje annan monomer. Dominerande monomerer i polymerer som omfattas av samma varunummer skall därför klassificeras tillsammans. För polymerer i den aktuella serien av varunummer skall således endast de dominerande monomererna jämföras.

b) Om det inte finns ett varunummer med texten"andra slag"eller"andra"i samma serie skall

1. polymerer klassificeras enligt det nummer som omfattar polymerer av den monomer som viktmässigt dominerar över varje annan monomer. Dominerande monomerer i polymerer som omfattas av samma varunummer skall därför klassificeras tillsammans. För polymerer i den aktuella serien av varunummer skall således endast de dominerande monomererna jämföras,

2. kemiskt modiferade polymerer klassificeras enligt samma varunummer som den omodifierade polymeren.

Blandningar av polymerer skall klassificeras enligt samma varunummer som polymerer som erhållits av samma monomerer i samma proportioner.

2. Med mjukningsmedel i nr 3920 43 förstås även sekundära mjukningsmedel.

>Plats för tabell>

KAPITEL 40

GUMMI OCH GUMMIVAROR

Anmärkningar

1. Om inte annat föreskrivs förstås i hela tulltaxan med gummi följande produkter, även vulkade (mjukgummi eller hårdgummi): naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och liknande naturliga produkter, syntetgummi, faktis framställd av oljor samt regenerat av dessa produkter.

2. Detta kapitel omfattar inte

a) varor enligt avd. XI (textilvaror),

b) skodon och delar till skodon enligt kap. 64,

c) huvudbonader och delar till huvudbonader (inbegripet badmössor), enligt kap. 65,

d) mekaniska eller elektriska maskiner och apparater samt delar till dessa, enligt avd. XVI (inbegripet elektrisk materiel av alla slag), av hårdgummi,

e) artiklar enligt kap. 90, 92, 94 och 96,

f) artiklar enligt kap. 95 (andra än handskar; halvhandskar och vantar, för sport och idrott och artiklar enligt nr 4011 - 4013 ).

3. Med obearbetad form i nr 4001 - 4003 och 4005 avses endast produkter i följande former:

a) Vätskor och pastor (inbegripet latex, även förvulkad, samt andra dispersioner och lösningar).

b) Block av oregelbunden form, klumpar, balar, pulver, korn, smulor o.d.

4. I anm. 1 till detta kapitel och i nr 4002 förstås med syntetgummi:

a) omättade syntetiska ämnen vilka genom vulkning med svavel kan irreversibelt överföras till icke termoplastiska ämnen som vid en temperatur mellan 18 °C och 29 °C inte brister när de töjs till tre gånger sin ursprungliga längd och som efter att ha töjts till två gånger sin ursprungliga längd inom fem minuter återgår till en längd av högst en och en halv gång den ursprungliga längden. Vid utförandet av detta prov får ämnen som är nödvändiga för bryggbindningen, såsom vulkningsaktivatorer och vulkningsacceleratorer, vara tillsatta. Förekomst av ämnen som avses i anm. 5 b 2 och 3 är också tillåten, men förekomst av ämnen som inte är nödvändiga för bryggbindningen, såsom utdrygningsmedel, mjukningsmedel och fyllmedel, är inte tillåten,

b) tioplaster (TM),

c) naturgummi modifierat genom ympning eller blandning med plast, depolymeriserat naturgummi, blandningar av omättade syntetiska ämnen med mättade syntetiska högpolymera produkter, under förutsättning att alla ovannämnda produkter uppfyller villkoren beträffande vulkning, töjning och återgång i a ovan.

5. a) Nr 4001 och 4002 skall inte tillämpas för gummi eller gummiblandningar som före eller efter koaguleringen försatts med:

1. vulkmedel, acceleratorer, fördröjningsmedel eller aktivatorer (andra än sådana som tillsatts för framställning av förvulkad gummilatex),

2. pigment eller andra färgämnen, andra än sådana som tillsatts enbart för identifieringsändamål,

3. mjukningsmedel eller utdrygningsmedel (med undantag av mineralolja i fråga om oljeutdrygat gummi), fyllmedel, förstärkningsmedel, organiska lösningsmedel eller något annat ämne, med undantag av de tillsatser som är tillåtna enligt b.

b) Förekomst av följande ämnen i gummi eller gummiblandningar skall inte påverka dessas klassificering enligt nr 4001 eller 4002, under förutsättning att gummit eller gummiblandningen bibehållit sin huvudsakliga karaktär av råmaterial:

1. Emulgermedel och klibbmotmedel.

2. Små mängder av nedbrytningsprodukter av emulgermedel.

3. Mycket små mängder av följande: värmekänsliga medel (i allmänhet för att erhålla värmekänslig gummilatex), katjonytaktiva ämnen (i allmänhet för att erhålla elektropositiv gummilatex), antioxidanter, koagulanter, smulningsmedel, frysskyddsmedel, peptisermedel, konserveringsmedel, stabilisatorer, viskositetsreglerande medel och liknande tillsatsmedel för speciella ändamål.

6. Med avklipp och annat avfall samt skrot i nr 4004 avses avklipp och annat avfall från tillverkning eller bearbetning av gummi samt gummivaror som är slutgiltigt oanvändbara för sitt ursprungliga ändamål på grund av skada eller slitage eller av annan orsak.

7. Tråd, helt av mjukgummi, med ett största tvärmått av mer än 5 mm, skall (oavsett tvärsnittets form) klassificeras som remsor, stänger eller strängar enligt nr 4008.

8. Enligt nr 4010 klassificeras också drivremmar och transportband av textilvävnad som är impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad med gummi eller tillverkad av textilgarn som är impregnerat, överdraget, belagt eller försett med hölje av gummi.

9. Med plattor, duk och remsor i nr 4001, 4002, 4003, 4005 och 4008 avses endast plattor, duk och remsor samt block med regelbunden geometrisk form, som är oskurna eller enbart nedskurna till kvadratisk eller rektangulär form, även om en sådan nedskärning gör dem till bruksfärdiga artiklar och även om de är tryckta eller på annat sätt ytbehandlade, men däremot inte sådana som är nedskurna till annan form eller vidare bearbetade.

Med stänger och strängar i nr 4008 avses också produkter av detta slag, som skurits ned till viss längd eller ytbehandlats men som inte bearbetats på annat sätt.

>Plats för tabell>

AVDELNING VIII

OBEREDDA HUDAR OCH SKINN, LÄDER, PÄLSSKINN SAMT VAROR AV DESSA MATERIAL; SADELMAKERIARBETEN; RESEFFEKTER, HANDVÄSKOR OCH LIKNANDE ARTIKLAR; VAROR AV TARMAR

KAPITEL 41

OBEREDDA HUDAR OCH SKINN (ANDRA ÄN PÄLSSKINN) SAMT LÄDER

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) avklipp och liknande avfall av oberedda hudar och skinn (nr 0511 ),

b) fågelskinn och delar av fågelskinn med kvarsittande fjädrar eller dun, enligt nr 0505 och 6701,

c) hudar och skinn med hårbeklädnad, oberedda, garvade eller på annat sätt beredda (kap. 43); följande varor skall dock klassifieras enligt kap. 41, nämligen oberedda, med hårbeklädnad försedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur, av hästdjur, av får och lamm (med undantag av astrakan, breitschwanz, karakul, persian och liknande lammskinn ävensom skinn av indiskt, kinesiskt och mongoliskt lamm samt av tibetlamm), av get och killing (med undantag av yemenget, mongolget och tibetget eller-killing), av svin (inbegripet navelsvin) samt av stenget, gasell, ren, älg, hjort, rådjur och hund.

2. A) Nr 4104 - 4106 omfattar inte hudar och skinn som genomgått en reversibel garvningsprocess (inbegripet förgarvning) (nr 4101 - 4103, beroende på omständigheterna).

B) Med crust i nr 4104 - 4106 förstås även hudar och skinn som eftergarvats, färgats eller fettats före torkning.

3. Med konstläder förstås i hela tulltaxan endast material av sådant slag som är omnämnt i nr 4115.

>Plats för tabell>

KAPITEL 42

LÄDERVAROR; SADELMAKERIARBETEN; RESEFFEKTER, HANDVÄSKOR OCH LIKNANDE ARTIKLAR;VAROR AV TARMAR

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) steril katgut och liknande sterila suturmaterial för kirurgiskt bruk (nr 3006 ),

b) kläder och tillbehör (med undantag av handskar, halvhandskar och vantar), fodrade med pälsskinn eller konstgjord päls eller på utsidan försedda med sådan beklädnad av pälsskinn eller konstgjord päls som inte utgör endast besättning (nr 4303 eller 4304 ),

c) konfektionerade artiklar av nät (nr 5608 ),

d) artiklar enligt kap. 64,

e) huvudbonader och delar till huvudbonader, enligt kap. 65,

f) piskor, ridspön och andra artiklar enligt nr 6602,

g) manschettknappar, armband och andra oäkta smycken (nr 7117 ),

h) tillbehör till seldon, t.ex. separat föreliggande stigbyglar, bett, beslag och spännen (i allmänhet avd. XV),

ij) strängar, skinn till trummor och liknande instrument samt andra delar till musikinstrument (nr 9209 ),

k) artiklar enligt kap. 94 (t.ex. möbler, belysningsarmatur och andra belysningsartiklar),

l) artiklar enligt kap. 95 (t.ex. leksaker, spel och sportartiklar),

m) knappar (inbegripet tryckknappar), knappformar och andra delar till knappar samt knappämnen, enligt nr 9606.

2. A. Nr 4202 omfattar inte

a) bärkassar med handtag, tillverkade av plastfolie (även försedd med tryck) och inte avsedda för långvarig användning (nr 3923 ),

b) artiklar av flätningsmaterial (nr 4602 ).

B. Artiklar enligt nr 4202 och 4203 med beståndsdelar av ädel metall, av metall pläterad med ädel metall, av naturpärlor eller odlade pärlor eller av ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade) klassificeras enligt dessa nummer, även om dessa beståndsdelar inte ingår på annat sätt än som mindre väsentliga beståndsdelar, under förutsättning att dessa beståndsdelar inte ger artiklarna deras väsentliga karaktär. Om dessa beståndsdelar ger artiklarna deras väsentliga karaktär skall dock artiklarna klassificeras enligt kap. 71.

3. Med kläder och tillbehör till kläder i nr 4203 avses bl.a. handskar, halvhandskar och vantar (inbegripet sport-, idrotts- och skyddshandskar), förkläden och andra skyddskläder, hängslen, bälten, axelremmar och handledsremmar men däremot inte urarmband (nr 9113 ).

Kompletterande anmärkning

1. Med utsida i undernumren till nr 4202 avses det yttermaterial hos artikeln som är synligt för blotta ögat, även om materialet utgör det yttersta lagret av ett kombinationsmaterial vilket bildar artikelns utsida.

>Plats för tabell>

KAPITEL 43

PÄLSSKINN OCH KONSTGJORD PÄLS; VAROR AV DESSA MATERIAL

Anmärkningar

1. Med pälsskinn förstås i hela tulltaxan, utom i fråga om oberedda pälsskinn enligt nr 4301, garvade eller på annat sätt beredda skinn med hårbeklädnad, av alla slags djur.

2. Detta kapitel omfattar inte

a) fågelskinn och delar av fågelskinn med kvarsittande fjädrar eller dun, enligt nr 0505 och 6701,

b) oberedda hudar och skinn, med hårbeklädnad, av sådana slag som omfattas av kap. 41 (se anm. 1 c till kap. 41),

c) handskar, halvhandskar och vantar som består av läder och pälsskinn eller av läder och konstgjord päls (nr 4203 ),

d) artiklar enligt kap. 64,

e) huvudbonader och delar till huvudbonader, enligt kap. 65,

f) artiklar enligt kap. 95 (t.ex. leksaker, spel och sportartiklar).

3. Nr 4303 omfattar pälsskinn och delar av pälsskinn som hopfogats med andra material samt pälsskinn och delar av pälsskinn som sytts ihop till kläder eller till delar eller tillbehör till kläder eller till andra artiklar.

4. Kläder och tillbehör till kläder (med undantag av sådana som enligt anm. 2 inte omfattas av kapitlet), som är fodrade med pälsskinn eller konstgjord päls eller som på utsidan är försedda med sådan beklädnad av pälsskinn eller konstgjord päls som inte endast utgör besättning, skall klassificeras enligt nr 4303 eller 4304 alltefter beskaffenheten.

5. Med konstgjord päls förstås i hela tulltaxan sådana imitationer av pälsskinn som består av ull, hår eller andra fibrer som är fastklistrade eller fastsydda på läder, vävnad eller annat material, men inte imitationer av pälsskinn erhållna genom vävning eller stickning (i allmänhet nr 5801 eller 6001 ).

>Plats för tabell>

AVDELNING IX

TRÄ OCH VAROR AV TRÄ; TRÄKOL; KORK OCH VAROR AV KORK; VAROR AV HALM, ESPARTO ELLER ANDRA FLÄTNINGSMATERIAL; KORGMAKERIARBETEN

KAPITEL 44

TRÄ OCH VAROR AV TRÄ; TRÄKOL

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) trä i form av flis eller spån eller krossat, malet eller pulveriserat, av sådana slag som används främst för framställning av parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål (nr 1211 ),

b) bambu eller annat vedartat material av sådana slag som huvudsakligen används för flätning, obearbetat, även kluvet, sågat på längden eller kapat i längder (nr 1401 ),

c) trä i form av flis eller spån eller malet eller pulveriserat, av sådana slag som används främst vid färgning eller garvning (nr 1404 ),

d) aktiverat kol (nr 3802 ),

e) artiklar enligt nr 4202,

f) varor enligt kap. 46,

g) skodon och delar till skodon, enligt kap. 64,

h) varor enligt kap. 66 (t.ex. paraplyer och promenadkäppar samt delar till sådana varor),

ij) varor enligt nr 6808,

k) oäkta smycken enligt nr 7117,

l) varor enligt avd. XVI och XVII (t.ex. maskindelar, höljen och skåp till maskiner och apparater samt vagnmakeriarbeten),

m) varor enligt avd. XVIII (t.ex. urfoder och musikinstrument samt delar till sådana varor),

n) delar till eldvapen (nr 9305 ),

o) artiklar enligt kap. 94 (t.ex. möbler, belysningsarmatur och andra belysningsartiklar samt monterade eller monteringsfärdiga byggnader),

p) artiklar enligt kap. 95 (t.ex. leksaker, spel och sportartiklar),

q) artiklar enligt kap. 96 (t.ex. rökpipor och delar till rökpipor samt knappar och blyertspennor), med undantag av borstträn samt borst-och kvastskaft av trä enligt nr 9603,

r) artiklar enligt kap. 97 (t.ex. konstverk).

2. Med förtätat trä avses i detta kapitel trä som har underkastats en kemisk eller fysikalisk behandling (som då det gäller varor bestående av flera sammanlimmade lager går längre än den behandling som behövs för att erhålla god sammanhållning), och som därigenom erhållit ökad täthet eller hårdhet jämte förbättrad mekanisk styrka eller motståndskraft mot kemisk eller elektrisk påverkan.

3. Nr 4414 - 4421 skall också tillämpas för artiklar av spånskivor eller liknande skivor, träfiberskivor, trälaminat eller förtätat trä i samma utsträckning som de är tillämpliga för artiklar av trä.

4. Produkter enligt nr 4410, 4411 och 4412 får vara bearbetade till former som anges i nr 4409, böjda, korrugerade, perforerade, bearbetade till annan form än kvadratisk eller rektangulär eller bearbetade på annat sätt, under förutsättning att bearbetningen inte ger dem karaktär av artiklar enligt andra nummer.

5. Nr 4417 skall inte tillämpas för verktyg och redskap i vilka blad, egg, bearbetande yta eller annan verksam del består av något av de material som anges i anm. 1 till kap. 82.

6. Om inte annat följer av anmärkning 1 ovan och om inte annat föreskrivs, skall varje hänsvisning till"trä"i något tulltaxenummer i detta kapitel även omfatta bambu och andra vedartade material.

Anmärkning till undernummer

1. Vid tillämpning av nr 4403 41 - 4403 49, 4407 24 - 4407 29, 4408 31 - 4408 39 och 4412 13 - 4412 99 skall med"tropiska träslag"förstås ett av följande träslag: Abura, afrikansk mahogny, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, ljus bossé, mörk bossé, cativo, cedro, dabema, mörkröd meranti, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, ljusröd meranti, limba, louro, maçaranduba, mahogny, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, meranti bakau, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, sapelli, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, virola, vit lauan, vit meranti, vit seraya, gul meranti.

Kompletterande anmärkningar

1. Med trämjöl i nr 4405 avses trämjöl, av vilket högst 8 % kvarstår som rest efter passering genom en sikt med maskvidd av 0,63 mm.

2. Med tropiska träslag i nr 4414 00 10, 4418 10 10, 4418 20 10, 4419 00 10, 4420 10 11 och 4420 90 91 avses följande tropiska träslag: okoumé, obeche (abachi), sapelli, sipo, afrikansk mahogny, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibetou (afrikansk valnöt), limba, azobé, mörkröd meranti, ljusröd meranti, meranti bakau, vit lauan, vit meranti, vit seraya, gul meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, äkta mahogny (arter av släktet Swietania), imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre de Para och palissandre de Rose.

>Plats för tabell>

KAPITEL 45

KORK OCH VAROR AV KORK

Anmärkning

1. Detta kapitel omfattar inte

a) skodon och delar till skodon, enligt kap. 64,

b) huvudbonader och delar till huvudbonader, enligt kap. 65,

c) artiklar enligt kap. 95 (t.ex. leksaker, spel och sportartiklar).

>Plats för tabell>

KAPITEL 46

VAROR AV HALM, ESPARTO ELLER ANDRA FLÄTNINGSMATERIAL; KORGMAKERIARBETEN

Anmärkningar

1. Med flätningsmaterial avses i detta kapitel material av sådan beskaffenhet eller i sådan form som är lämplig för flätning e.d., bl.a. halm, vide, pil, bambu, säv, vass, träspån, remsor av andra vegetabiliska material (t.ex. remsor av bark, smala blad och rafia eller andra remsor skurna ur breda blad), ospunna naturliga textilfibrer, enfibertråd, remsor o.d. av plast samt pappersremsor, men däremot inte remsor av läder, konstläder, filt eller bondad duk, människohår, tagel, förgarn och garn av textilmaterial samt monofilament, remsor o.d. enligt kap. 54.

2. Detta kapitel omfattar inte

a) tapeter enligt nr 4814,

b) surrningsgarn och tågvirke, även flätade (nr 5607 ),

c) skodon och huvudbonader samt delar till sådana artiklar, enligt kap. 64 och 65,

d) fordon och vagnskorgar med karaktär av korgmakeriarbeten (kap. 87),

e) artiklar enligt kap. 94 (t.ex. möbler, belysningsarmatur och andra belysningsartiklar).

3. Med flätningsmaterial, flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, hopbundna i parallella parter i nr 4601 förstås flätningsmaterial, flätor och liknande produkter av flätningsmaterial som lagts sida vid sida och bundits ihop till platta produkter, även med användande av textilgarn.

>Plats för tabell>

AVDELNING X

MASSA AV VED ELLER ANDRA FIBRÖSA CELLULOSAHALTIGA MATERIAL; PAPPER ELLER PAPP FÖR ÅTERVINNING (AVFALL OCH FÖRBRUKADE VAROR); PAPPER OCH PAPP SAMT VAROR AV PAPPER ELLER PAPP

KAPITEL 47

MASSA AV VED ELLER ANDRA FIBRÖSA CELLULOSAHALTIGA MATERIAL; PAPPER ELLER PAPP FÖR ÅTERVINNING (AVFALL OCH FÖRBRUKADE VAROR)

Anmärkning

1. Med dissolvingmassa av ved i nr 4702 avses kemisk massa som framställts av ved och som i fråga om sodamassa och sulfatmassa innehåller minst 92 viktprocent och i fråga om sulfitmassa minst 88 viktprocent olösliga beståndsdelar efter att under en timme ha förvarats i natronlut innehållande 18 % natriumhydroxid (NaOH) och med en temperatur av 20 °C och som i fråga om sulfitmassa dessutom har en askhalt av högst 0,15 viktprocent.

>Plats för tabell>

KAPITEL 48

PAPPER OCH PAPP; VAROR AV PAPPERSMASSA, PAPPER ELLER PAPP

Anmärkningar

1. Om inte annat föreskrivs förstås med papper i detta kapitel även papp (oavsett tjocklek eller vikt per m 2).

2. Detta kapitel omfattar inte

a) varor enligt kap. 30,

b) brons-och färgfolier enligt nr 3212,

c) parfympapper och sminkpapper (kap. 33),

d) papper och cellulosavadd, impregnerade, överdragna eller belagda med tvål, såpa eller annat rengöringsmedel (nr 3401 ) eller med puts-och polermedel eller liknande preparat (nr 3405 ),

e) papper och papp, strålningskänsliga, enligt nr 3701 - 3704,

f) papper impregnerat med reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk (nr 3822 ),

g) pappersförstärkta laminerade plastplattor samt varor som består av ett skikt av papper eller papp som är överdraget eller belagt med ett plastskikt med en tjocklek som är mer än hälften av varans totala tjocklek samt varor av sådana material, andra än tapeter enligt nr 4814 (kap. 39),

h) varor enligt nr 4202 (t.ex. reseffekter),

ij) artiklar enligt kap. 46 (varor av flätningsmaterial),

k) pappersgarn och textilvaror av pappersgarn (avd. XI),

l) varor enligt kap. 64 och 65,

m) slippapper och slippapp (nr 6805 ) samt glimmer på underlag av papper eller papp (nr 6814 ); papper eller papp överdragna med glimmerpulver skall dock klassificeras enligt kap. 48,

n) metallfolier på underlag av papper eller papp (avd. XV),

o) artiklar enligt nr 9209,

p) artiklar enligt kap. 95 (t.ex. leksaker, spel och sportartiklar) eller kap. 96 (t.ex. knappar).

3. Om inte annat följer av anm. 7 skall nr 4801 - 4805 tillämpas för papper och papp som har genomgått kalandrering, superkalandrering, glättning eller liknande efterbehandling, på vilka anbringats oäkta vattenmärken eller som ytlimmats samt för papper, papp, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer som färgats eller marmorerats i mälden, oberoende av förfaringssättet. Med undantag för vissa varor enligt nr 4803 skall dessa nummer inte tillämpas för papper, papp, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer som bearbetats på annat sätt.

4. Med tidningspapper förstås i detta kapitel obelagt och obestruket papper som är av sådana slag som används vid tryckning av tidningar, där minst 65 viktprocent av det totala fiberinnehållet utgörs av träfibrer erhållna genom en mekanisk eller mekano-kemisk process, är olimmat eller mycket lätt limmat, har en ytjämnhet Parker Print Surf (1MPa) på varje sida överstigande 2,5 mikrometer (mikroner), har en vikt om minst 40 g/m 2och högst 65 g/m 2.

5. Med papper och papp, av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål samt icke-perforerat papper och papp till hålkort och hålremsor i nr 4802 förstås papper och papp som framställts huvudsakligen av blekt massa eller massa erhållen genom en mekanisk eller kemimekanisk process och som uppfyller något av följande kriterier:

- I fråga om papper och papp som väger högst 150 g/m 2 gäller

a) att de skall innehålla minst 10 % fibrer erhållna genom en mekanisk eller kemimekanisk process och

1. väga högst 80 g/m 2eller

2. vara färgade i mälden, eller

b) att de skall ha en askhalt av mer än 8 % och

1. väga högst 80 g/m 2eller

2. vara färgade i mälden, eller

c) att de skall ha en askhalt av mer än 3 % och en ljushet av minst 60 % eller

d) att de skall ha en askhalt av mer än 3 % men högst 8 %, en ljushet av mindre än 60 % och en sprängstyrka av högst 2,5 kPa·m 2/g eller

e) att de skall ha en askhalt av högst 3 %, en ljushet av minst 60 % och en sprängstyrka av högst 2,5 kPa·m 2/g.

- I fråga om papper och papp som väger mer än 150 g/m 2 gäller

a) att de skall vara färgade i mälden, eller

b) att de skall ha en ljushet av minst 60 % och

1. en tjocklek av högst 225 mikrometer eller

2. en tjocklek av mer än 225 mikrometer men högst 508 mikrometer och en askhalt av mer än 3 %, eller

c) att de skall ha en ljushet av mindre än 60 %, en tjocklek av högst 254 mikrometer och en askhalt av mer än 8 %.

Nr 4802 omfattar emellertid inte filtrerpapper (inbegripet tepåspapper), filtrerpapp, grålumppapper och grålumppapp.

6. Med kraftpapper och kraftpapp förstås i detta kapitel papper och papp som har en halt av sulfatmassa eller sodamassa av minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet.

7. Om inte annat följer av ordalydelsen i rubriken, skall papper, papp, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer som motsvarar varubeskrivningen i två eller flera av nr 4801 - 4811 klassificeras enligt det nummer av dessa som står sist i tulltaxan.

8. Nr 4801 och 4803 - 4809 skall endast tillämpas för papper, papp, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer som föreligger i

a) remsor eller rullar med en bredd av mer än 36 cm eller

b) i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka i ovikt skick den ena sidan är längre än 36 cm och den andra sidan längre än 15 cm.

9. Med papperstapeter och liknande väggbeklädnad i nr 4814 avses endast

a) papper i rullar, med en bredd av minst 45 cm och högst 160 cm, som är lämpligt för dekorering av väggar eller innertak och som

1. är kornat, präglat, ytfärgat, mönstertryckt eller på annat sätt ytdekorerat (t.ex. med textilstoft), även med överdrag eller beläggning av genomskinlig plast som skydd, eller

2. har ojämn yta på grund av att partiklar av trä, halm etc. ingår, eller

3. är på utsidan överdraget eller belagt med ett kornat, präglat, färgat, mönstertryckt eller på annat sätt dekorerat plastskikt, eller

4. är på utsidan belagt med flätningsmaterial, även hopbundet i parallella parter eller vävt,

b) bårder och friser av papper som är behandlade på ovannämnda sätt och är lämpliga för dekorering av väggar eller innertak, oavsett om de föreligger i rullar eller inte,

c) väggbeklädnad som består av flera våder, i rullar eller ark, som är försedda med sådant tryck att de tillsammans bildar ett landskapsmotiv eller annat motiv när de anbringas på en vägg.

Produkter av papper eller papp som är lämpliga att användas både som golvbeläggning och som väggbeklädnad skall klassificeras enligt nr 4815.

10. Nr 4820 omfattar inte lösa ark eller kort som är nedskurna till bestämd storlek, även om de är tryckta, präglade eller perforerade.

11. Nr 4823 skall tillämpas för bl.a. perforerade kort av papper eller papp för jacquardmaskiner eller liknande maskiner samt pappersspetsar.

12. Med undantag av varor enligt nr 4814 och 4821 skall papper, papp och cellulosavadd samt varor av dessa material, som är försedda med sådant bokstavstryck e.d. eller med sådant bildtryck, som inte är av endast underordnad betydelse i förhållande till varornas huvudsakliga användning, klassificeras enligt kap. 49.

Anmärkningar till undernummer

1. Med kraftliner i nr 4804 11 och 4804 19 förstås papper och papp som är maskinglättade på ena eller båda sidorna, har en halt av sulfatmassa eller sodamassa av minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet, föreligger i rullar, väger mer än 115 g/m 2och har en minsta sprängstyrka enligt Mullen i enlighet med vad som anges i nedanstående tabell eller, i fråga om varor med någon annan vikt, motsvarande värden (bestämda genom linjär interpolering eller extrapolering av de i tabellen angivna värdena).

>Plats för tabell>

2. Med kraftsäckpapper i nr 4804 21 och 4804 29 förstås papper som är maskinglättat på båda sidorna, har en halt av sulfatmassa eller sodamassa av minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet, föreligger i rullar, väger minst 60 men högst 115 g/m 2och uppfyller ett av följande villkor:

a) Har ett sprängindex enligt Mullen av minst 3,7 kPa·m 2/g och en brottöjning av mer än 4,5 % i tvärriktningen och av mer än 2 % i maskinriktningen.

b) Har en minsta rivstyrka respektive dragstyrka i enlighet med vad som anges i nedanstående tabell eller, i fråga om varor med någon annan vikt, motsvarande värden (bestämda genom linjär interpolering av de i tabellen angivna värdena)

>Plats för tabell>

3. Med halvkemiskt vågningspapper i nr 4805 11 förstås papper som föreligger i rullar och har en halt av oblekt halvkemisk lövvedsmassa av minst 65 viktprocent av det totala fiberinnehållet samt en krosstyrka beräknad enligt CMT 30-metoden (Corrugated Medium Test med 30 minuters konditionering) av mer än 1,8 newtons/g/m 2vid en relativ fuktighet av 50 % och en temperatur av 23 °C.

4. Nr 4805 12 omfattar papper, föreliggande i rullar, som framställts främst av halmmassa i en halvkemisk process och har en vikt av minst 130 g/m 2samt en krosstyrka beräknad enligt CMT 30-metoden (Corrugated Medium Test med 30 minuters konditionering) av mer än 1,4 newtons/g/m 2vid en relativ fuktighet av 50 % och en temperatur av 23 °C.

5. Nr 4805 24 och 4805 25 omfattar papper och papp framställt uteslutande eller huvudsakligen av massa från papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor). Testliner kan också ha ett ytskikt av färgat papper eller av papper framställt av icke-återvunnen pappersmassa som kan vara blekt eller oblekt. Dessa varor har ett sprängindex enligt Mullen av minst 2 kPa·m 2/g.

6. Med omslagspapper av sulfitmassa i nr 4805 30 förstås papper som är maskinglättat på ena sidan, har en halt av sulfitmassa av mer än 40 viktprocent av det totala fiberinnehållet, en askhalt av högst 8 % och ett sprängindex enligt Mullen av minst 1,47 kPa·m 2/g.

7. Med belagt eller bestruket lättviktspapper (LWC-papper) i nr 4810 22 förstås papper som är belagt eller bestruket på båda sidor, väger totalt högst 72 g/m 2, varav beläggningens vikt uppgår till högst 15 g/m 2per sida, och som har en halt av träfibrer erhållna genom en mekanisk process av minst 50 viktprocent av det totala fiberinnehållet.

>Plats för tabell>

KAPITEL 49

TRYCKTA BÖCKER, TIDNINGAR, BILDER OCH ANDRA PRODUKTER FRÅN DEN GRAFISKA INDUSTRIN;HANDSKRIFTER, MASKINSKRIVNA TEXTER SAMT RITNINGAR

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) fotografiska bilder, negativa eller positiva, på genomskinligt underlag (kap. 37),

b) kartor och glober i relief, även försedda med tryck (nr 9023 ),

c) spelkort och andra artiklar enligt kap. 95,

d) konstgrafiska originalblad (nr 9702 ), frimärken och beläggningsstämplar, frankeringsstämplar, förstadagsbrev samt kurvert, brevkort, kortbrev o.d. försedda med frimärke enligt nr 9704, antikviteter med en ålder över 100 år samt andra artiklar enligt kap. 97,

2. Vid tillämpning av kap. 49 skall också varor som framställts i dupliceringsmaskin eller med hjälp av en maskin för automatisk-data behandling eller genom prägling, fotografering, fotokopiering, värmekopiering eller maskinskrivning anses vara framställda genom tryckning.

3. Tidningar och tidskrifter som är bundna på annat sätt än i papper samt satser av tidningar eller tidskrifter som omfattar mer än ett nummer i gemensamt omslag skall klassifieras enligt nr 4901 även om de innehåller reklam.

4. Nr 4901 skall också tillämpas för

a) samlingar av tryckta reproduktioner av t.ex. konstverk eller teckningar med tillhörande text, föreliggande som paginerade blad i sådan form att de är lämpliga för bindning i ett eller flera band,

b) bildbilagor som tillhör och medföljer böcker,

c) tryckta delar till böcker eller broschyrer, i form av hopfogade eller lösa blad eller ark, som utgör kompletta verk eller delar av ett verk och är avsedda att bindas eller häftas.

Tryckta bilder utan text, i form av ark eller lösa blad, klassificeras dock enligt nr 4911.

5. Om inte annat följer av anm. 3 till detta kapitel skall nr 4901 inte tillämpas för publikationer som är utgivna huvudsakligen i reklamsyfte (t.ex. broschyrer, häften, affärskataloger, årsböcker utgivna av näringslivsorganisationer samt turistpropaganda). Sådana publikationer skall klassificeras enligt nr 4911.

6. Med bilderböcker för barn i nr 4903 förstås böcker för barn i vilka bilderna utgör det viktigaste inslaget och texten är av underordnad betydelse.

>Plats för tabell>

AVDELNING XI

TEXTILVAROR

Anmärkningar

1. Denna avdelning omfattar inte

a) borst och andra djurhår för borsttillverkning (nr 0502 ); tagel och tagelavfall (nr 0503 ),

b) människohår och varor av människohår (nr 0501, 6703 eller 6704 ), med undantag av filterdukar av sådana slag som vanligen används i oljepressar o.d. (nr 5911 ),

c) bomullslinters och andra vegetabiliska material enligt kap. 14,

d) asbest enligt nr 2524 samt varor av asbest och andra produkter enligt nr 6812 och 6813,

e) varor enligt nr 3005 och 3006 (t.ex. vadd, förbandsgas, förband och liknande artiklar för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt ändamål, sterila suturmaterial); tråd för rengöring av utrymmet mellan tänderna (tandtråd), i detaljhandelsförpackningar enligt nr 3306,

f) strålningskänsliga varor av textilmaterial, enligt nr 3701 - 3704,

g) monofilamentgarn av plast med ett största tvärmått av mer än 1 mm samt remsor o.d. (t.ex. konstbast) av plast med en bredd i föreliggande skick av mer än 5 mm (kap. 39); flätor, vävnader samt korgmakeriarbeten av sådan enfibertråd eller sådana remsor (kap. 46),

h) vävnader, dukvaror av trikå, filt och bondad duk som är impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast samt varor av sådana produkter, enligt kap. 39,

ij) vävnader, dukvaror av trikå, filt och bondad duk som är impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med gummi samt varor av sådana produkter, enligt kap. 40,

k) hudar och skinn med hårbeklädnad (kap. 41 eller 43), varor av pälsskinn samt konstgjord päls och varor av konstgjord päls, enligt nr 4303 och 4304,

l) varor av textilmaterial enligt nr 4201 och 4202,

m) produkter enligt kap. 48 (t.ex. cellulosavadd),

n) skodon och delar till skodon samt damasker och liknande artiklar, enligt kap. 64,

o) hårnät och andra huvudbonader samt delar till huvudbonader, enligt kap. 65,

p) varor enligt kap. 67,

q) textilvaror belagda med slipmedel (nr 6805 ) samt kolfibrer och varor av kolfibrer enligt nr 6815,

r) glasfibrer och varor av glasfibrer, andra än broderier med glasfibergarn på en synlig textilbotten (kap. 70),

s) artiklar enligt kap. 94 (t.ex. möbler, sängkläder, belysningsarmatur och andra belysningsartiklar),

t) artiklar enligt kap. 95 (t.ex. leksaker, spel och sportartiklar, inbegripet nät),

u) artiklar enligt kap. 96 (t.ex. borstar, reseetuier för sömnad, blixtlås och skrivmaskinsband), eller

v) artiklar enligt kap. 97.

2. A. Varor som kan klassificeras enligt något nummer i kap. 50-55 eller enligt nr 5809 eller 5902 och som består av en blandning av två eller flera olika textilmaterial skall klassificeras som om de helt bestod av det textilmaterial som dominerar viktmässigt över vart och ett av de övriga textilmaterialen.

När inget enstaka textilmaterial dominerar viktmässigt, skall varorna klassificeras som om de bestod helt av det textilmaterial som omfattas av det nummer som står sist i tulltaxan av de nummer som skäligen kan komma i fråga.

B. Vid tillämpningen av ovanstående regel gäller följande:

a) Överspunnet tagelgarn (nr 5110 ) och metalliserat garn (nr 5605 ) skall vart och ett behandlas som ett enda textilmaterial och deras vikt skall anses utgöra den sammanlagda vikten av deras beståndsdelar. Vid klassificering av vävnader skall metalltråd betraktas om ett textilmaterial.

b) Vid fastställandet av tillämpligt nummer skall först kapitlet och sedan det tillämpliga numret inom detta kapitel bestämmas, varvid skall bortses från sådana material som inte klassificeras enligt kapitlet i fråga.

c) När både kap. 54 och 55 ingår i bedömningen tillsammans med något annat kapitel skall kap. 54 och 55 behandlas som ett enda kapitel.

d) Där ett kapitel eller ett tulltaxenummer omfattar varor av olika textilmaterial, skall varje sådan materialgrupp behandlas som om den utgjorde ett enda textilmaterial.

C. Bestämmelserna i A och B ovan skall tillämpas också för de garner som avses i anm. 3, 4, 5 och 6 nedan.

3. A. I denna avdelning gäller, med de undantag som framgår av B nedan, att garn, enkelt eller tvinnat (flertrådigt), som motsvarar någon av följande beskrivningar skall klassificeras som surrningsgarn och tågvirke:

a) Garn av natursilke eller avfall av natursilke, med en längdvikt av mer än 20000decitex.

b) Garn av konstfibrer (inbegripet garn av två eller flera filamentgarn enligt kap. 54), med en längdvikt av mer än 10000decitex.

c) Garn av mjukhampa eller lin

i) polerat eller glättat, med en längdvikt av minst 1429decitex,

ii) opolerat och oglättat, med en längdvikt av mer än 20000decitex;

d) Garn av kokosfibrer, bestående av tre eller flera parter.

e) Garn av andra vegetabiliska fibrer, med en längdvikt av mer än 20000decitex.

f) Garn som är förstärkt med metalltråd.

B. Undantag:

a) Garn av ull eller andra djurhår samt pappergarn, annat än garn som är förstärkt med metalltråd.

b) Fiberkabel av konstfibrer enligt kap. 55 samt multifilamentgarn utan snodd eller med en snodd av mindre än 5 varv per meter, enligt kap. 54.

c) Gut enligt nr 5006 samt filamentgarn enligt kap. 54;

d) Metalliserat garn enligt nr 5605; garn som är förstärkt med metalltråd omfattas av bestämmelserna i A f ovan.

e) Sniljgarn, överspunnet garn och chainettegarn, enligt nr 5606.

4. A. Med garn i detaljhandelsuppläggningar i kap. 50, 51, 52, 54 och 55 förstås, med de undantag som framgår av B nedan, garn, enkelt eller tvinnat (flertrådigt), som föreligger

a) på kartor, rullar, hylsor eller liknande spolstommar, med en vikt (inbegripet spolstomme) av högst

i) 85 g i fråga om garn av natursilke, av avfall av natursilke eller av konstfilament,

ii) 125 g i andra fall.

b) i nystan, härvor eller dockor med en vikt av högst

i) 85 g i fråga om garn av konstfilament med en längdvikt av mindre än 3000decitex eller av natursilke eller av avfall av natursilke,

ii) 125 g i fråga om alla andra garner med en längdvikt av mindre än 2000decitex,

iii) 500 g i andra fall.

c) i härvor som omfattar flera pasmor som är åtskilda genom trådar som gör dem oberoende av varandra och hos vilka pasmorna har en sinsemellan enhetlig vikt av högst

i) 85 g i fråga om garn av natursilke, av avfall av natursilke eller av konstfilament,

ii) 125 g i andra fall.

B. Undantag:

a) Enkelt garn, oavsett textilmaterialet, annat än

i) enkelt garn av ull eller av fina djurhår, som är oblekt,

ii) enkelt garn av ull eller av fina djurhår, som är blekt, färgat eller tryckt och har en längdvikt av mer än 5000decitex.

b) Tvinnat (flertrådigt) garn, som är oblekt:

i) av natursilke eller av avfall av natursilke, oavsett uppläggningens art,

ii) av annat textilmaterial med undantag av ull och fina djurhår, i härvor.

c) Tvinnat (flertrådigt) garn av natursilke eller av avfall av natursilke, som är blekt, färgat eller tryckt och har en längdvikt av högst 133 decitex.

d) Enkelt eller tvinnat (flertrådigt) garn, oavsett textilmaterialet

i) i korshasplade härvor,

ii) på sådana spolstommar eller i sådana andra uppläggningar som utvisar att det skall användas inom textilindustrin (t.ex. på cops, tvinnspolar, spolrör, koniska bobiner eller spindlar eller hasplat i form av kokonger för brodermaskiner).

5. Med sytråd i nr 5204, 5401 och 5508 förstås tvinnat (flertrådigt) garn som

a) föreligger på spolstommar (rullar, hylsor etc.) med en vikt (inbegripet spolstomme) av högst 1000 g,

b) bearbetat för att användas som sytråd, och

c) har avslutande Z-snodd.

6. Med högstyrkegarn förstås i denna avdelning garn som har en tenacitet, uttryckt i cN/tex (centinewton per tex) som är större än vad som anges nedan:

>Plats för tabell>

7. Som konfektionerade anses i denna avdelning varor som är

a) skurna till annan form än kvadratisk eller rektangulär,

b) färdigutformade och färdiga för användning (eventuellt efter isärklippning), utan behov av sömnad eller vidare bearbetning (t.ex. vissa dammhanddukar, handdukar, borddukar, halsdukar och filtar),

c) fållade eller försedda med knuten frans i någon av kanterna, dock inte sådana varor som har skurna kanter vilkas upprispning förhindrats genom kaststygn eller på annat enkelt sätt,

d) tillskurna och bearbetade genom utdragning av trådar,

e) hopfogade genom sömnad, klistring eller på annat sätt (andra än längdvaror som består av två eller flera längder av ett och samma material som hopskarvats i ändarna samt längdvaror som består av två eller flera på varandra lagda och sammanfogade skikt, även med stoppning),

f) formstickade eller formvirkade, även som separata artiklar eller som ett antal artiklar i form av längdvara.

8. Vid tillämpning av kap. 50-60:

a) Kap. 50-55 och 60 samt, om inte annat föreskrivs, kap. 56-59 skall inte tillämpas för varor som är konfektionerade i enlighet med anm. 7 ovan, och

b) kap. 50-55 och 60 skall inte tillämpas för varor enligt kap. 56-59.

9. Som vävnader enligt kap. 50-55 anses också textilvaror som består av lager av parallella trådar av textilmaterial, lagda på varandra på så sätt att trådarna i ett lager bildar spetsig eller rät vinkel med trådarna i ett annat lager. Lagren är sammanfogade i bindpunkterna med bindemedel eller genom sammansmältning.

10. Elastiska textilvaror i vilka gummitrådar ingår skall klassificeras enligt denna avdelning.

11. Med impregnering avses i denna avdelning även doppning.

12. Med polyamider avses i denna avdelning även aramider.

13. Om inte annat föreskrivs skall klädesplagg av textilvara, vilka omfattas av olika nummer, klassificeras enligt sina respektive nummer, även om de föreligger i satser för försäljning i detaljhandeln. Med"kläder av textil"förstås kläder enligt nr 6101 - 6114 och nr 6201 - 6211.

Anmärkningar till undernummer

1. I denna avdelning och i förekommande fall i andra delar av tulltaxan används följande uttryck med den betydelse som här anges.

a) töjfibergarn:

filamentgarn, inbegripet monofilamentgarn, av syntetiskt textilmaterial, annat än texturerat garn, som inte brister när det sträcks till tre gånger sin ursprungliga längd och som, inom fem minuter efter att ha sträckts till två gånger sin ursprungliga längd, återgår till en längd av högst en och en halv gång den ursprungliga längden.

b) oblekt garn:

i) garn som har samma färg som den naturliga färgen hos de ingående fibrerna och som inte har blekts, färgats (även i massan) eller tryckts, eller

ii) garn som har obestämd färg ("grått garn") och är tillverkat av rivet avfall eller riven lump.

Oblekt garn får vara behandlat med färglöst appreturmedel eller obeständigt färgämne (som försvinner efter enkel tvättning med tvål eller såpa) och, i fråga om konstfibrer, behandlat i massan med matteringsmedel (t.ex. titandioxid).

c) blekt garn:

i) garn som har undergått en blekningsprocess, är tillverkat av blekta fibrer eller, om inte annat föreskrivs, har färgats vitt (även i massan) eller behandlats med vitt appreturmedel,

ii) garn som består av en blandning av oblekta och blekta fibrer, eller

iii) garn som är tvinnat (flertrådigt) och består av oblekt och blekt garn.

d) färgat garn (behandlat med färgämne eller tryckt):

i) garn som är behandlat med färgämne (även i massan), annat än vitt eller obeständigt färgämne, eller som är tryckt eller tillverkat av färgade eller tryckta fibrer,

ii) garn som består av en blandning av färgade fibrer av olika färg eller av en blandning av oblekta eller blekta fibrer med färgade fibrer (melerat garn) eller som är tryckt med en eller flera färger med vissa mellanrum, så att garnet ser prickigt ut,

iii) garn som erhållits av tryckta fiberband eller tryckt förgarn, eller

iv) garn som är tvinnat (flertrådigt) och består av oblekt eller blekt garn och färgat garn.

Ovanstående definitioner gäller också i tillämpliga delar för filamentgarn och för remsor o.d. enligt kap. 54.

e) oblekta vävnader:

vävnader som är tillverkade av oblekt garn och som inte har blekts, färgats eller tryckts. Sådana vävnader får vara behandlade med färglöst appreturmedel eller obeständigt färgämne.

f) blekta vävnader:

i) vävnader som i form av längdvara har blekts eller, om inte annat föreskrivs, färgats vita eller behandlats med vitt appreturmedel,

ii) vävnader som består av blekt garn, eller

iii) vävnader som består av oblekt garn och blekt garn.

g) färgade vävnader:

i) vävnader som i form av längdvara har färgats till en enda ensartad färg, annan än vit (om inte annat föreskrivs) eller behandlats med ett färgat, annat än vitt (om inte annat föreskrivs) appreturmedel, eller

ii) vävnader som består av färgat garn av en enda ensartad färg.

h) vävnader av olikfärgade garner:

i) vävnader som består av garn med olika färger eller av garn med olika nyanser av samma färg (annan än de ingående fibrernas naturliga färg),

ii) vävnader som består av oblekt eller blekt garn och färgat garn, eller

iii) vävnader som består av melerat garn.

(Ingen hänsyn skall tas till garn som används i stadkanter eller i ändarna av vävnadsstycken.)

ij) tryckta vävnader:

vävnader, även tillverkade av garn med olika färger, som tryckts i form av längdvara.

(Följande varor skall också anses som tryckta vävnader: vävnader med mönster som exempelvis åstadkommits med en pensel eller en sprutpistol, med hjälp av dekalkomanier, genom stoftning eller med batikteknik.)

Mercerisering påverkar inte klassificeringen av de garner eller vävnader som omfattas av ovanstående definitioner.

Definitionerna under e) - ij) ovan gäller också i tillämpliga delar för dukvaror av trikå.

k) tvåskaftsbindning:

vävbindning i vilken varje väfttråd går omväxlande över och under efter varandra följande varptrådar och varje varptråd går omväxlande över och under efter varandra följande väfttrådar.

2. A. Produkter enligt kap. 56-63 som innehåller två eller flera olika textilmaterial skall anses bestå helt av det textilmaterial som enligt anmärkning 2 till denna avdelning skulle vara avgörande vid klassificeringen av en produkt enligt kap. 50-55 eller nr 5809 som består av samma textilmaterial.

B. Vid tillämpning av denna regel gäller att

a) i förekommande fall skall hänsyn endast tas till den del av varan som är bestämmande för varans klassificering genom tillämpning av allm. best. 3,

b) i frågan om textilvaror som består av en bottenväv och en yta av öppen lugg eller öglelugg skall ingen hänsyn tas till bottenvävens beskaffenhet,

c) i fråga om broderier enligt nr 5810 och varor av dessa skall hänsyn endast tas till bottenväven. Broderier utan synlig botten och varor av dessa skall dock klassificeras med hänsyn enbart till broderigarnets beskaffenhet.

KAPITEL 50

NATURSILKE

>Plats för tabell>

KAPITEL 51

ULL SAMT FINA ELLER GROVA DJURHÅR; GARN OCH VÄVNADER AV TAGEL

Anmärkning

1. I hela tulltaxan förstås med

a) ull: fibrer från får eller lamm,

b) fina djurhår: hår från alpacka, lamadjur, vikunja, kamel, jak, angoraget, tibetget, kashmirget och liknande getter (men inte vanlig get), kanin (inbegripet angorakanin), hare, bäver, nutria och bisamråtta,

c) grova djurhår: hår från djur som inte är nämnda ovan, med undantag av hår eller borst för borsttillverkning (nr 0502 ) samt tagel (nr 0503 ).

Kompletterande anmärkning

1. I nr 5111 11 11, 5111 11 19, 5111 19 11 och 5111 19 19 förstås med lodenvävnader vävnader med tvåskaftsbindning, vägande minst 250 g/m 2men inte över 450 g/m 2, valkade, bestående av enfärgat, melerat eller spräckligt garn, tillverkat av enkelt kardgarn av ull blandat med fina djurhår; vävnaderna får också innehålla grova djurhår eller konstfibrer. Fibrerna är lagda eller orienterade i samma riktning genom en ytbehandling som gör vävnaderna vattentäta.

>Plats för tabell>

KAPITEL 52

BOMULL

Anmärkning till undernummer

1. Med"denim"i nr 5209 42 och 5211 42 förstås vävnader av olika färger, med 3-bindig eller 4-bindig varpkypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert, där varpgarnet är av en och samma färg och väftgarnet oblekt, blekt, gråfärgat eller färgat i en ljusare nyans än varpgarnet.

>Plats för tabell>

KAPITEL 53

ANDRA VEGETABILISKA TEXTILFIBRER; PAPPERSGARN OCH VÄVNADER AV PAPPERSGARN

Kompletterande anmärkning

1. A. Med garn i detaljhandelsuppläggningar i nr 5306 10 90, 5306 20 90 och 5308 20 90 förstås, med de undantag som framgår av B nedan, garn, enkelt eller tvinnat (flertrådigt), som föreligger

a) i nystan eller på kartor, rullar, hylsor eller liknande spolstommar, med en vikt (inbegripet spolstomme) av högst 200 g,

b) i härvor eller dockor, med en vikt av högst 125 g,

c) i härvor eller dockor som omfattar flera pasmor som är åtskilda genom trådar som gör dem oberoende av varandra och hos vilka pasmorna har en sinsemellan enhetlig vikt av högst 125 g.

B. Undantag:

a) Tvinnat (flertrådigt) garn, som är oblekt, i härvor eller dockor.

b) Tvinnat (flertrådigt) garn

i) i korshasplade härvor,

ii) på sådana spolstommar eller i sådana andra uppläggningar som utvisar att det skall användas inom textilindustrin (t.ex. på cops, tvinnspolar, spolrör, koniska bobiner eller spindlar eller hasplat i form av kokonger för brodermaskiner).

>Plats för tabell>

KAPITEL 54

KONSTFILAMENT

Anmärkningar

1. Med konstfibrer förstås i hela tulltaxan stapelfibrer och filament av organiska polymerer som framställts

a) genom polymerisation av organiska monomerer, såsom polyamider, polyestrar, polyuretaner och polyvinylderivat, eller

b) genom kemisk omvandling av naturliga organiska polymerer (t.ex. cellulosa, kasein, proteiner eller alger), såsom viskos, acetat, kupro och alginat.

Med ordledet syntet-i samband med fibrer förstås fibrer enligt a och med ordledet regenat-förstås fibrer enligt b.

Ordleden konst-, syntet-och regenat-har samma betydelse i samband med ordledet textilmaterial.

2. Nr 5402 och 5403 skall inte tillämpas för fiberkabel av konstfilament enligt kap. 55.

>Plats för tabell>

KAPITEL 55

KONSTSTAPELFIBRER

Anmärkning

1. Nr 5501 och 5502 skall endast tillämpas för sådan fiberkabel av konstfilament som består av parallella filament av samma längd som kabeln och som motsvarar följande beskrivning:

a) Kabelns längd över 2 m.

b) Snodd mindre än 5 varv per m.

c) Det enskilda filamentets längdvikt mindre än 67 decitex.

d) I fråga om syntetfilament måste kabeln vara sträckt, dvs. inte kunna ytterligare sträckas till mer än dubbla längden.

e) Kabelns totala längdvikt mer än 20000decitex.

Fiberkabel med en längd av högst 2 m skall klassificeras enligt nr 5503 eller 5504.

>Plats för tabell>

KAPITEL 56

VADD, FILT OCH BONDAD DUK; SPECIALGARNER; SURRNINGSGARN OCH TÅGVIRKE SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) vadd, filt och bondad duk som är impregnerade, överdragna eller belagda med substanser eller preparat och hos vilka textilvaran endast tjänstgör som bärare (t.ex. parfymer och kosmetiska preparat enligt kap. 33, tvål, såpa eller andra rengöringsmedel enligt nr 3401, puts-och polermedel och liknande preparat enligt nr 3405 samt mjukningsmedel för textilvaror enligt nr 3809 ),

b) textilvaror enligt nr 5811,

c) naturliga eller konstgjorda slipmedel i form av pulver eller korn på underlag av filt eller bondad duk (nr 6805 ),

d) agglomererad eller rekonstruerad glimmer på underlag av filt eller bondad duk (nr 6814 ),

e) metallfolier på underlag av filt eller bondad duk (avd. XV).

2. Med filt avses också nålfilt samt fibermaskbondad duk (textilvaror som består av ett flor av textilfibrer vilkas sammanhållning ökats genom maskbondning vid vilken endast använts fibrer från floret).

3. Nr 5602 och 5603 omfattar filt respektive bondad duk som är impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast eller gummi oavsett beskaffenheten av dessa material (kompakta eller porösa).

Nr 5603 omfattar också bondad duk i vilken plast eller gummi tjänstgör som bindemedel.

Nr 5602 och 5603 omfattar dock inte

a) filt som är impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad med plast eller gummi men som innehåller högst 50 viktprocent textilmaterial samt filt som är helt inbäddad i plast eller gummi (kap. 39 eller 40),

b) bondad duk som är antingen helt inbäddad i plast eller gummi eller helt överdragen eller belagd på båda sidor med något av dessa material, under förutsättning att ett sådant överdrag eller en sådan beläggning kan ses med blotta ögat, varvid hänsyn inte skall tas till eventuellt uppkommen färgförändring (kap. 39 eller 40),

c) plattor, duk och remsor av porös plast eller poröst gummi i förening med filt eller bondad duk, i vilka textilvaran utgör enbart förstärkning (kap. 39 eller 40).

4. Nr 5604 omfattar inte textilgarn samt remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405, i vilka impregneringen, överdraget eller beläggningen inte kan ses med blotta ögat (vanligen kap. 50-55). Vid tillämpning av denna bestämmelse skall ingen hänsyn tas till eventuellt uppkommen färgförändring.

>Plats för tabell>

KAPITEL 57

MATTOR OCH ANNAN GOLVBELÄGGNING AV TEXTILMATERIAL

Anmärkningar

1. Med mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial förstås i detta kapitel golvbeläggning i vilken textilmaterial tjänstgör som översida vid användandet. I uttrycket inbegrips också varor som har karaktär av golvbeläggning av textilmaterial men som är avsedda att användas för andra ändamål.

2. Detta kapitel omfattar inte underlägg för golvbeläggning.

Kompletterande anmärkning

1. Vid tillämpning av maximitullsatsen för mattor och annan golvbeläggning enligt nr 5701 10 91 - 5701 10 99 skall den yta enligt vilken tullen beräknas inte inbegripa överstycken, kanter och fransar.

>Plats för tabell>

KAPITEL 58

SPECIELLA VÄVNADER; TUFTADE DUKVAROR AV TEXTILMATERIAL; SPETSAR; TAPISSERIER; SNÖRMAKERIARBETEN; BRODERIER

Anmärkningar

1. Detta kapitel skall inte tillämpas för textilvävnader enligt anm. 1 till kap. 59 som är impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade och inte heller för andra varor enligt kap. 59.

2. Nr 5801 skall tillämpas också för oskuren väftsammet o.d. (saknar uppstående lugg).

3. Med slingervävnader i nr 5803 förstås vävnader med en varp som helt eller delvis består av raka grundtrådar och av slingtrådar som korsar grundtrådarna och därvid slingrar sig ett halvt varv, ett helt varv eller mera runt dessa, varvid bildas öglor som väfttrådarna passerar genom.

4. Nr 5804 skall inte tillämpas för nätknytningar av surrningsgarn eller tågvirke, utan dessa skall klassificeras enligt nr 5608.

5. Med vävda band i nr 5806 förstås

a) vävnader med en bredd av högst 30 cm, antingen vävda till denna bredd eller skurna ur bredare stycken och försedda med stad (vävd, klistrad eller åstadkommen på annat sätt) på båda kanterna,

b) slangformiga vävnader med en bredd i tillplattat skick av högst 30 cm,

c) snedremsor med invikta kanter, med en bredd i uppvikt skick av högst 30 cm.

Vävda band med vävda fransar skall klassificeras enligt nr 5808.

6. Som broderier i nr 5810 anses också broderier med metalltråd eller glasfibertråd på synlig textilbotten samt applikationsbroderier med påsydda paljetter, pärlor eller prydnadsmotiv av textilmaterial eller annat material. Numret skall inte tillämpas för handbroderade tapisserier (nr 5805 ).

7. Förutom för artiklar enligt nr 5809 skall detta kapitel också tillämpas för artiklar av metalltråd, av sådana slag som används i kläder, som inredningsvävnader eller för liknande ändamål.

>Plats för tabell>

KAPITEL 59

IMPREGNERADE, ÖVERDRAGNA, BELAGDA ELLER LAMINERADE TEXTILVÄVNADER; TEXTILVAROR FÖR TEKNISKT BRUK

Anmärkningar

1. Om inte annat föreskrivs förstås med textilvävnader i detta kapitel vävnader enligt kap. 50-55 och nr 5803 och 5906, flätor, snörmakeriarbeten och liknande arbeten som längdvara, enligt nr 5808, samt dukvaror av trikå enligt nr 6002 - 6006.

2. Nr 5903 skall tillämpas för

a) textilvävnader som är impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast, oavsett vikten per m 2och oavsett plastens beskaffenhet (kompakt eller porös), med undantag av

1) vävnader i vilka impregneringen, överdraget eller beläggningen inte kan ses med blotta ögat (vanligen kap. 50-55, 58 eller 60); vid tillämpning av denna bestämmelse skall hänsyn inte tas till eventuellt uppkommen färgförändring,

2) produkter som inte utan att brytas kan böjas för hand runt en cylinder med en diameter av 7 mm vid en temperatur mellan 15 °C och 30 °C (vanligen kap. 39),

3) produkter i vilka textilvävnaden är antingen helt inbäddad i plast eller helt överdragen eller belagd med plast på båda sidor (kap. 39), under förutsättning att ett sådant överdrag eller en sådan beläggning kan ses med blotta ögat utan att någon hänsyn tas till eventuellt uppkommen färgförändring,

4) vävnader som är delvis överdragna eller delvis belagda med plast på sådant sätt att mönster bildats (vanligen kap. 50-55, 58 eller 60),

5) plattor, duk och remsor av porös plast i förening med textilvävnad, i vilka vävnaden utgör enbart förstärkning (kap. 39),

6) textilvaror enligt nr 5811,

b) vävnader som är tillverkade av garn, remsor e.d. som är impregnerade, överdragna eller belagda med plast eller försedda med hölje av plast, enligt nr 5604.

3. Med textiltapeter i nr 5905 avses produkter som föreligger i rullar, har en bredd av minst 45 cm, är lämpliga för dekorering av väggar eller innertak och består av textilmaterial på ett underlag eller av textilmaterial som har behandlats på baksidan (impregnerats eller bestrukits för att kunna klistras upp).

Numret skall emellertid inte tillämpas för tapeter som består av textilflock eller-stoft som fästs direkt på ett underlag av papper (nr 4814 ) eller textilvara (i allmänhet nr 5907 ).

4. Med gummibehandlade textilvävnader i nr 5906 förstås

a) textilvävnader som är impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med gummi och som

i) väger högst 1500 g/m 2eller

ii) väger mer än 1500 g/m 2och innehåller mer än 50 viktprocent textilmaterial,

b) vävnader som är tillverkade av garn, remsor e.d. som är impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller försedda med hölje av gummi, enligt nr 5604, och

c) varor som består av parallella trådar av textilmaterial sammanklistrade med gummi, oavsett vikten per m 2.

Detta nummer skall dock inte tillämpas för duk och remsor av poröst gummi i förening med textilvävnad, i vilka vävnaden enbart utgör förstärkning (kap. 40) eller för textilvaror enligt nr 5811.

5. Nr 5907 skall inte tillämpas för

a) vävnader i vilka impregneringen, överdraget eller beläggningen inte kan ses med blotta ögat (vanligen kap. 50-55, 58 eller 60); vid tillämpning av denna bestämmelse skall hänsyn inte tas till eventuellt uppkommen färgförändring,

b) vävnader med målade mönster (andra än målade teaterkulisser, ateljéfonder o.d.),

c) vävnader som är delvis belagda med textilflock eller-stoft, korkpulver e.d. på sådant sätt att mönster bildats; imitationer av luggvaror skall dock klassificeras enligt nr 5907,

d) vävnader som är appreterade med normala appreturmedel på basis av stärkelseprodukter eller likande produkter,

e) träfaner på underlag av textilvävnad (nr 4408 ),

f) naturliga eller konstgjorda slipmedel i form av pulver eller korn på underlag av textilvävnad (nr 6805 ),

g) agglomererad eller rekonstruerad glimmer på underlag av textilvävnad (nr 6814 ),

h) metallfolie på underlag av textilvävnad (avd. XV).

6. Nr 5910 skall inte tillämpas för

a) drivremmar och transportband av textilmaterial, som längdvara eller i avskurna längder, med en tjocklek av mindre än 3 mm,

b) drivremmar och transportband av textilvävnad som är impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad med gummi eller som har tillverkats av textilgarn som är impregnerat, överdraget eller belagt med gummi eller försett med hölje av gummi (nr 4010 ).

7. Nr 5911 skall tillämpas för följande varor, vilka inte skall anses inbegripna i något annat nummer i avd. XI:

a) Följande textilvaror i form av längdvara, i avpassade längder eller skurna till kvadratisk eller rektangulär form (andra än sådana som har karaktär av produkter enligt nr 5908 - 5910 ):

- Textilvävnader, filt och filtbelagda vävnader som är överdragna, belagda eller laminerade med gummi, läder eller annat material och är av sådana slag som används till kardbeslag samt liknande varor av sådana slag som används för annat tekniskt bruk, inbegripet smala vävnader av sammet impregnerat med gummi som används för överdragning av vävspolar (vävbommar).

- Siktduk.

- Filterdukar av sådana slag som används i oljepressar o.d., av textilmaterial eller människohår.

- Flatvävda textilvävnader med flera varpsystem eller flera väftsystem, även filtade, impregnerade eller belagda, av sådana slag som används i maskiner eller för annat tekniskt bruk.

- Textilvävnader förstärkta med metall, av sådana slag som används för tekniskt bruk.

- Snören, flätor o.d., även med överdrag eller impregnering eller med förstärkning av metall, av sådana slag som används inom industrin för packnings-eller smörjningsändamål.

b) Artiklar av textilmaterial (andra än sådana som omfattas av nr 5908 - 5910 ) av sådana slag som används för tekniskt bruk (t.ex. textilvävnader och filt, ändlösa eller försedda med hopfästningsanordningar, av sådana slag som används i pappersmaskiner eller liknande maskiner (t.ex. maskiner för massa eller asbestcement), packningar, polerskivor och andra maskindelar).

>Plats för tabell>

KAPITEL 60

DUKVAROR AV TRIKÅ

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte:

a) virkade spetsar enligt nr 5804,

b) etiketter, märken och liknande artiklar av trikå, enligt nr 5807,

c) dukvaror av trikå som är impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade, enligt kap. 59. Impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade luggvaror av trikå klassificeras dock enligt nr 6001.

2. Detta kapitel skall också tillämpas för dukvaror av metalltråd av sådana slag som används i kläder, som inredningsvävnader eller för liknande ändamål.

3. Med trikå förstås i hela tulltaxan också maskbondade varor i vilka kedjesömmarna bildats av textilgarn.

>Plats för tabell>

KAPITEL 61

KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV TRIKÅ

Anmärkningar

1. Detta kapitel skall endast tillämpas för konfektionerade trikåvaror.

2. Detta kapitel omfattar inte

a) varor enligt nr 6212,

b) begagnade kläder och andra begagnade artiklar enligt nr 6309,

c) ortopediska artiklar, medicinsk-kirurgiska gördlar, bråckband o.d. (nr 9021 ).

3. För tillämpning av nr 6103 och 6104 gäller följande:

a) Med kostymer och med dräkter förstås omgångar av kläder som består av två eller tre plagg som är tillverkade av ett och samma yttertyg, närmare bestämt

- ett plagg för överdelen av kroppen, nämligen en kavaj eller en jacka, vars utsida, bortsett från ärmarna, består av minst fyra större tygstycken; dessutom får en väst ingå där framsidan skall bestå av samma yttertyg som de övriga delarna i kostymen eller dräkten och där baksidan skall vara tillverkad av samma tyg som fodret i kavajen eller dräktjackan,

- ett plagg för nederdelen av kroppen, vilket kan utgöras av långa byxor, knäbyxor, korta byxor (andra än badbyxor), kjol eller byxkjol; plaggen får inte ha vare sig hängslen eller bröstlapp.

Samtliga plagg som ingår i en kostym eller dräkt måste ha samma struktur, stil, färg och tygsammansättning; plaggen måste i storlekshänseende överensstämma med varandra. Dessa plagg får dock vara försedda med kantband (en vävnadsremsa som sytts in i sömmen) av annat material.

Om flera separata plagg avsedda för nederdelen av kroppen föreligger tillsammans (t.ex. två par långa byxor, långa och korta byxor eller kjol eller byxkjol och långa byxor), skall endast de långa byxorna anses utgöra del till kostymen och endast kjolen eller byxkjolen till dräkten; övriga plagg skall klassificeras för sig.

Som kostymer anses också följande typer av kläder, även om de inte uppfyller alla ovannämnda villkor:

- jacketter, som består av en omönstrad rock med långa, rundade skört samt randiga långa byxor,

- frackar, som i allmänhet är tillverkade av svart tyg och har en rock som är öppen och relativt kort framtill och har smala skört som börjar vid höften och hänger ned baktill;

- smokingar, hos vilka kavajen är av liknande typ som en vanlig kavaj (även om den ibland lämnar en större del av skjortbröstet bart) men som har blanka slag av natursilke eller imitationer av natursilke.

b) Med ensembler förstås omgångar av kläder (andra än kostymer och dräkter samt artiklar enligt nr 6107, 6108 och 6109 ) vilka består av flera plagg som är tillverkade av ett och samma tyg och vilka föreligger i det skick i vilket de skall försäljas i detaljhandeln, nämligen

- ett plagg för överdelen av kroppen eller två plagg när det andra plagget är en väst eller, i fråga om s.k. twinset, en jumper eller tröja, och

- ett eller två olika plagg för nederdelen av kroppen, vilka kan utgöras av långa byxor, knäbyxor, korta byxor (andra än badbyxor), kjol eller byxkjol; plaggen får ha hängslen och bröstlapp.

Samtliga plagg som ingår i en ensemble måste ha samma struktur, stil, färg och tygsammansättning; plaggen måste i storlekshänseende överensstämma med varandra. Som ensembler anses inte träningsoveraller och skiddräkter enligt nr 6112.

4. Nr 6105 och 6106 omfattar inte plagg som har fickor under midjan, ribbstickat midjeband eller andra hopdragningsanordningar i nederkanten och inte heller plagg som har ett medeltal av mindre än 10 maskor per centimeter i vardera riktningen, räknat på en yta av minst 10 × 10 cm. Nr 6105 omfattar inte ärmlösa plagg.

5. Nr 6109 skall inte tillämpas för kläder med knytband, ribbstickad linning eller andra hopdragningsanordningar i nederkanten.

6. För tillämpning av nr 6111 gäller följande:

a) Med babykläder och tillbehör till sådana kläder avses artiklar för små barn med en kroppslängd av högst 86 cm samt blöjor för spädbarn.

b) Artiklar som skulle kunna klassificeras både enligt nr 6111 och enligt andra nummer i detta kapitel skall klassificeras enligt nr 6111.

7. Med skiddräkter i nr 6112 förstås sådana kläder eller omgångar av kläder av vilkas allmänna utseende och struktur det framgår att de är avsedda att användas huvudsakligen vid skidåkning (längd-eller utförsåkning). De består antingen av

a) en skidoverall, dvs. ett plagg i ett stycke avsett att omsluta både över-och underdelen av kroppen; förutom ärmar och krage kan ett sådant plagg ha fickor eller hällor, eller av

b) en skidensemble, dvs. en omgång kläder som består av två eller tre plagg som föreligger i det skick i vilket de skall försäljas i detaljhandeln, nämligen

- ett plagg, såsom en anorak, en vindjacka e.d., försett med blixtlås som tillslutningsanordning, eventuellt i kombination med en väst och

- ett par långa byxor, som kan vara försedda med bröstlapp och hängslen eller på annat sätt sträcka sig högre upp än till midjan, eller ett par knäbyxor.

En skidensemble kan också bestå av en skidoverall som liknar den som är omnämnd i a ovan och en ärmlös jacka som är försedd med stoppning och som bärs utanpå overallen.

Samtliga plagg i en skidensemble måste bestå av tyg av samma textur, typ och sammansättning, men färgen behöver inte vara densamma; plaggen måste i storlekshänseende överensstämma med varandra.

8. Kläder som skulle kunna klassificeras både enligt nr 6113 och enligt andra nummer i detta kapitel, med undantag av nr 6111, skall klassificeras enligt nr 6113.

9. Plagg enligt detta kapitel, som är avsedda att framtill tillslutas från vänster till höger skall anses utgöra kläder för män eller pojkar, medan plagg som är avsedda att framtill tillslutas från höger till vänster skall anses utgöra kläder för kvinnor eller flickor. Dessa bestämmelser är inte tillämpliga i sådana fall då plaggens skärning klart utvisar att det är avsett för det ena eller andra könet.

Plagg som inte är igenkännliga vare sig som kläder för män eller pojkar eller som kläder för kvinnor eller flickor skall klassificeras enligt numren som omfattar kläder för kvinnor eller flickor.

10. Artiklar enligt detta kapitel kan vara tillverkade av metalltråd.

Kompletterande anmärkningar

1. Anm. 3 b till detta kapitel skall tolkas så att delarna i en ensemble skall föreligga i ett enda identiskt textilmaterial och i övrigt stämma överens med vad som är fastställt i denna anm.

För detta syfte

- kan textilmaterialet vara oblekt, blekt, färgat, bestå av olikfärgade garner eller vara tryckt, och

- anses jumper eller tröja eller väst med ribbstickning utgöra del av en ensemble även om plagget för nederdelen av kroppen saknar ribbstickning under förutsättning att ribbstickningen inte är påsydd utan framställd direkt vid stickningsprocessen.

Omgångar av kläder anses inte utgöra ensembler när plaggen är tillverkade av olika tyger, även om skillnaden endast består i att dessa har olika färger.

Alla plagg i en ensemble måste företes tillsammans för detaljhandelsförsäljning som en enhet. Individuellt emballage eller separat märkning av varje plagg i en sådan enhet påverkar inte dess klassificering som ensemble.

2. Med undertröjor och liknande tröjor i nr 6109 förstås klädesplagg, även modebetonade, som bärs direkt på kroppen, är utan krage, försedda med ärmar eller är ärmlösa, eller försedda med axelband.

Dessa plagg, som är avsedda att täcka överkroppen, har ofta gemensamma drag med T-shirts och andra mer traditionella undertröjor enligt nr 6109.

3. Nr 6111 och nr 6116 10 20 och 6116 10 80 omfattar

handskar, halvhandskar och vantar som är impregnerade, överdragna eller belagda med plast eller gummi, oavsett

- om de är tillverkade av trikå som är impregnerad, överdragen eller belagd med plast eller gummi och som klassificeras enligt nr 5903 eller 5906, eller

- om de är tillverkade av trikå som inte är impregnerad, överdragen eller belagd med plast eller gummi och som därefter impregnerats, överdragits eller belagts med plast eller gummi.

I de fall där trikån enbart utgör förstärkning skall handskar, halvhandskar och vantar som är impregnerade, överdragna eller belagda med porös plast eller poröst gummi, hänföras till kapitel 39 eller 40, även om de tillverkats av trikå som inte är impregnerad, överdragen eller belagd med plast eller gummi och som därefter impregnerats, överdragits eller belagts med plast eller gummi (anmärkning 2 a) 5) och anmärkning 4 sista stycket till kapitel 59).

>Plats för tabell>

KAPITEL 62

KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV ANNAN TEXTILVARA ÄN TRIKÅ

Anmärkningar

1. Detta kapitel skall endast tillämpas för konfektionerade artiklar av annan textilvara än vadd, dock inte för trikåvaror (andra än sådana som omfattas av nr 6212 ).

2. Detta kapitel omfattar inte

a) begagnade kläder och andra begagnade artiklar enligt nr 6309,

b) ortopediska artiklar, medicinsk-kirurgiska gördlar, bråckband o.d. (nr 9021 ).

3. För tillämpning av nr 6203 och 6204 gäller följande:

a) Med kostymer och med dräkter förstås omgångar av kläder som består av två eller tre plagg som är tillverkade av ett och samma yttertyg, närmare bestämt

- ett plagg för överdelen av kroppen, nämligen en kavaj eller en jacka, vars utsida, bortsett från ärmarna, består av minst fyra större tygstycken; dessutom får en väst ingå där framsidan skall bestå av samma yttertyg som de övriga delarna i kostymen eller dräkten och där baksidan skall vara tillverkad av samma tyg som fodret i kavajen eller dräktjackan,

- ett plagg för nederdelen av kroppen, vilket kan utgöras av långa byxor, knäbyxor, korta byxor (andra än badbyxor), kjol eller byxkjol; plaggen får inte ha vare sig hängslen eller bröstlapp.

Samtliga plagg som ingår i en kostym eller dräkt måste ha samma struktur, stil, färg och tygsammansättning; plaggen måste i storlekshänseende överensstämma med varandra. Dessa plagg får dock vara försedda med kantband (en vävnadsremsa som sytts in i sömmen) av annat material.

Om flera separata plagg avsedda för nederdelen av kroppen föreligger tillsammans (t.ex. två par långa byxor, långa och korta byxor eller kjol eller byxkjol och långa byxor), skall endast de långa byxorna anses utgöra del till kostymen och endast kjolen eller byxkjolen till dräkten; övriga plagg skall klassificeras för sig.

Som kostymer anses också följande typer av kläder, även om de inte uppfyller alla ovannämnda villkor:

- jacketter, som består av en omönstrad rock med långa, rundade skört samt randiga långa byxor;

- frackar, som i allmänhet är tillverkade av svart tyg och har en rock som är öppen och relativt kort framtill och har smala skört som börjar vid höften och hänger ned baktill;

- smokingar, hos vilka kavajen är av liknande typ som en vanlig kavaj (även om den ibland lämnar en större del av skjortbröstet bart) men som har blanka slag av natursilke eller imitationer av natursilke.

b) Med ensembler förstås omgångar av kläder (andra än kostymer och dräkter samt artiklar enligt nr 6207 och 6208 ), vilka består av flera plagg som är tillverkade av ett och samma tyg och vilka föreligger i det skick i vilket de skall försäljas i detaljhandeln, nämligen

- ett plagg för överdelen av kroppen eller två plagg när det andra plagget är en väst och

- ett eller två olika plagg för nederdelen av kroppen, vilka kan utgöras av långa byxor, knäbyxor, korta byxor (andra än badbyxor), kjol eller byxkjol; plaggen får ha hängslen och bröstlapp.

Samtliga plagg som ingår i en ensemble måste ha samma struktur, stil, färg och tygsammansättning; plaggen måste i storlekshänseende överensstämma med varandra. Som ensembler anses inte träningsoveraller och skiddräkter enligt nr 6211.

4. För tillämpning av nr 6209 gäller följande:

a) Med babykläder och tillbehör till sådana kläder avses artiklar för små barn med en kroppslängd av högst 86 cm samt blöjor för spädbarn.

b) Artiklar som skulle kunna klassificeras både enligt nr 6209 och enligt andra nummer i detta kapitel skall klassificeras enligt nr 6209.

5. Kläder som skulle kunna klassificeras både enligt nr 6210 och enligt andra nummer i detta kapitel, med undantag av nr 6209, skall klassificeras enligt nr 6210.

6. Med skiddräkter i nr 6211 förstås sådana kläder eller omgångar av kläder av vilkas allmänna utseende och struktur det framgår att de är avsedda att användas huvudsakligen vid skidåkning (längd-eller utförsåkning). De består antingen av

a) en skidoverall, dvs. ett plagg i ett stycke avsett att omsluta både över-och underdelen av kroppen; förutom ärmar och krage kan ett sådant plagg också ha fickor eller hällor eller av

b) en skidensemble, dvs. en omgång kläder som består av två eller tre plagg som föreligger i det skick i vilket de skall försäljas i detaljhandeln, nämligen

- ett plagg, såsom en anorak, en vindjacka e.d., försett med blixtlås om tillslutningsanordning, eventuellt i kombination med en väst och

- ett par långa byxor, som kan vara försedda med bröstlapp och hängslen eller på annat sätt sträcka sig högre upp än till midjan, eller ett par knäbyxor.

En skidensemble kan också bestå av en skidoverall som liknar den som är omnämnd i a ovan och en ärmlös jacka som är försedd med stoppning och som bärs utanpå overallen.

Samtliga plagg i en skidensemble måste bestå av tyg av samma textur, typ och sammansättning, men färgen behöver inte vara densamma; plaggen måste i storlekshänseende överensstämma med varandra.

7. Scarfar och liknande artiklar, som är kvadratiska eller nästan kvadratiska och inte har någon sida som är större än 60 cm, skall klassificeras som näsdukar (nr 6213 ). Näsdukar som har någon sida som är större än 60 cm skall klassificeras enligt nr 6214.

8. Plagg enligt detta kapitel, som är avsedda att framtill tillslutas från vänster till höger skall anses utgöra kläder för män eller pojkar, medan plagg som är avsedda att framtill tillslutas från höger till vänster skall anses utgöra kläder för kvinnor eller flickor. Dessa bestämmelser är inte tillämpliga i sådana fall då plaggets skärning klart utvisar att det är avsett för det ena eller andra könet.

Plagg som inte är igenkännliga vare sig som kläder för män eller pojkar eller som kläder för kvinnor eller flickor skall klassificeras enligt numren som omfattar kläder för kvinnor eller flickor.

9. Artiklar enligt detta kapitel kan vara tillverkade av metalltråd.

Kompletterande anmärkningar

1. Anm. 3 b till detta kapitel skall tolkas så att delarna i en ensemble skall föreligga i ett enda identiskt textilmaterial och i övrigt stämma överens med vad som är fastställt i denna anm.

Textilmaterialet kan vara oblekt, blekt, färgat, bestå av olikfärgade garner eller vara trickt.

Omgångar av kläder anses inte utgöra ensembler när plaggen är tillverkade av olika tyger, även om skillnaden endast består i att dessa har olika färger.

Alla plagg i en ensemble måste företes tillsammans för detaljhandelsförsäljning som en enhet. Individuellt emballage eller separat märkning av varje plagg i en sådan enhet påverkar inte dess klassificering som ensemble.

2. Nr 6209 och 6216 omfattar

handskar, halvhandskar och vantar som är impregnerade, överdragna eller belagda med plast eller gummi, oavsett

- om de är tillverkade av textilmaterial (annat än trikå) som är impregnerat, överdraget eller belagt med plast eller gummi och som klassificeras enligt nr 5903 eller 5906, eller

- om de är tillverkade av textilmaterial (annat än trikå) som inte är impregnerat, överdraget eller belagt med plast eller gummi och som därefter impregnerats, överdragits eller belagts med plast eller gummi.

I de fall där textilmaterialet enbart utgör förstärkning skall handskar, halvhandskar och vantar som är impregnerade, överdragna eller belagda med porös plast eller poröst gummi, hänföras till kapitel 39 eller 40, även om de tillverkats av textilmaterial som inte är impregnerat, överdraget eller belagt med plast eller gummi och som därefter impregnerats, överdragits eller belagts med plast eller gummi (anmärkning 2 a) 5) och anmärkning 4 sista stycket till kapitel 59).

>Plats för tabell>

KAPITEL 63

ANDRA KONFEKTIONERADE TEXTILVAROR; HANDARBETSSATSER; BEGAGNADE KLÄDER OCH ANDRA BEGAGNADE TEXTILVAROR; LUMP

Anmärkningar

1. Underavdelning I skall tillämpas endast för konfektionerade artiklar av alla slags textilvaror.

2. Underavdelning I omfattar inte

a) varor enligt kap. 56-62,

b) begagnade kläder och andra begagnade artiklar enligt nr 6309.

3. Nr 6309 omfattar endast följande varor:

a) Artiklar av textilmaterial:

- Kläder och tillbehör till kläder samt delar till sådana varor.

- Res-och sängfiltar.

- Sänglinne, bordslinne, toaletthanddukar, kökshanddukar och liknande artiklar.

- Inredningsartiklar, andra än mattor enligt nr 5701 - 5705 och tapisserier enligt nr 5805.

b) Skodon och huvudbonader av annat material än asbest.

För att klassificeras enligt detta nummer måste ovannämnda artiklar uppfylla följande båda villkor:

- De måste vara synbart begagnade.

- De måste föreligga i oförpackat skick eller i balar, säckar eller liknande förpackningar.

>Plats för tabell>

AVDELNING XII

SKODON, HUVUDBONADER, PARAPLYER, PARASOLLER, PROMENADKÄPPAR, SITTKÄPPAR, PISKOR, RIDSPÖN SAMT DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR; BEARBETADE FJÄDRAR SAMT VAROR TILLVERKADE AV FJÄDRAR; KONSTGJORDA BLOMMOR; VAROR AV MÄNNISKOHÅR

KAPITEL 64

SKODON, DAMASKER O.D.; DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) fot-eller skoskydd av engångstyp i sköra material (t.ex. papper, plastfolie) utan påsatt sula. Dessa produkter klassificeras enligt det material som de utgörs av,

b) skodon utan fastlimmad, fastsydd eller på annat sätt påsatt sula, av textilmaterial (avd. XI),

c) begagnade skodon enligt nr 6309,

d) varor av asbest (nr 6812 ),

e) ortopediska skodon och andra ortopediska artiklar samt delar till sådana artiklar (nr 9021 ),

f) leksaksskor samt skor med fastsatta skridskor eller rullskridskor; benskydd och liknande skyddsartiklar för användning vid sportutövning (kap. 95).

2. Med"delar"i nr 6406 avses inte pligg, skoskyddare, snörhålsringar, hakar, spännen och prydnader eller snören, spetsar tofsar och andra snörmakeriarbeten och besättningsartiklar (vilka skall klassificeras enligt tillämpliga nummer) och inte heller knappar och andra varor enligt nr 9606.

3. I detta kap. avses med

a) "gummi"eller"plast"även vävnader och andra textilvaror som utvändigt har ett för blotta ögat synligt överdrag eller synlig beläggning av gummi eller plast; vid tillämpning av denna bestämmelse skall hänsyn inte tas till eventuella färgförändringar.

b) "läder"varor enligt nr 4107 och 4112 - 4114.

4. Om inte annat följer av anm. 3 skall följande regler gälla vid tillämpning av detta kapitel:

a) Överdelen skall anses bestå av det material som utvändigt har den största ytan; vid bedömningen skall ingen hänsyn tas till tillbehör eller förstärkningar, såsom ankelskydd, kantning, prydnader, spännen, stroppar, snörhålsringar eller liknande detaljer.

b) Yttersulan skall anses bestå av det material som har den största ytan av den del som har kontakt med marken; vid bedömningen skall inget avseende fästas vid tillbehör eller förstärkningar, såsom broddar, dubbar, spikar, skoskyddare eller liknande detaljer.

Anmärkning till undernummer

1. Med skodon för sport eller idrott i nr 6402 12, 6402 19, 6403 12, 6403 19 och 6404 11 avses endast

a) skodon som är utformade för att användas vid sport-eller idrottsutövning och som är utrustade eller kan utrustas med broddar, stift, spikar, dubbar e.d.,

b) skor som är avsedda för montering på skridskor eller rullskridskor samt snowboardskor, skidskor, brottarskor, boxarskor och cykelskor.

Kompletterande anmärkning

1. Med förstärkningar i anm. 4 a förstås alla delar av material (t.ex. plast eller läder) som täcker överdelens yttersida för att förstärka denna, oavsett om delarna är fästa mot sulan. Efter avlägsnande av förstärkningarna skall det synliga materialet fortfarande ha karaktär av överdel och inte av foder.

Vid bedömning av överdelens materialsammansättning skall hänsyn tas till de delar som är täckta av tillbehör eller förstärkningar.

2. Med anm. 4 b skall förstås att vid klassificeringen skall inget avseende fästas vid ett eller flera lager av textilmaterial som inte har de utmärkande egenskaper som vanligtvis krävs för normal användning av en yttersula (dvs hållbarhet, styrka etc).

>Plats för tabell>

KAPITEL 65

HUVUDBONADER OCH DELAR TILL HUVUDBONADER

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) begagnade huvudbonader enligt nr 6309,

b) huvudbonader av asbest (nr 6812 ),

c) dockhattar och andra leksakshattar samt karnevalsartiklar, enligt kap. 95.

2. Nr 6502 omfattar inte hattstumpar som är tillverkade genom sömnad, andra än sådana som tillverkats enbart genom enkel hopsyning i spiral av band eller remsor.

>Plats för tabell>

KAPITEL 66

PARAPLYER, PARASOLLER, PROMENADKÄPPAR, SITTKÄPPAR, PISKOR OCH RIDSPÖN SAMT DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) promenadkäppar o.d. med gradering för mätning (nr 9017 ),

b) promenadkäppar med skjutvapen eller stilett, förtyngda käppar för använding som slagvapen o.d. (kap. 93),

c) artiklar enligt kap. 95 (t.ex. leksaksparaplyer och leksaksparasoller).

2. Nr 6603 omfattar inte delar, beslag och tillbehör av textilmaterial och inte heller, oavsett materialet, övertyg, tofsar, remmar, paraplyfodral o.d. Sådana varor skall klassificeras för sig och skall inte behandlas som delar till sådana artiklar, även om de föreligger tillsammans med artiklar enligt nr 6601 eller 6602 men inte är anbringade på artiklarna.

>Plats för tabell>

KAPITEL 67

BEARBETADE FJÄDRAR OCH DUN SAMT VAROR TILLVERKADE AV FJÄDRAR ELLER DUN; KONSTGJORDA BLOMMOR; VAROR AV MÄNNISKOHÅR

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) filterduk av människohår (nr 5911 ),

b) blommotiv av spetsar, broderier eller annan textilvara (avd. XI),

c) skodon (kap. 64),

d) huvudbonander och hårnät (kap. 65),

e) leksaker, sportartiklar och karnevalsartiklar (kap. 95),

f) dammvippor och pudervippor av fjädrar samt handsiktar av hår (kap. 96).

2. Nr 6701 omfattar inte

a) varor i vilka fjädrar eller dun ingår endast som stoppning (t.ex. sängkläder enligt nr 9404 ),

b) kläder och tillbehör till kläder i vilka fjäder eller dun endast utgör besättning eller stoppning,

c) konstgjorda blommor eller blad samt delar till sådana varor, eller andra varor enligt nr 6702.

3. Nr 6702 omfattar inte

a) varor av glas (kap. 70),

b) konstgjorda blommor, blad eller frukter av keramiskt material, sten, metall, trä eller annat material, som är framställda i ett stycke genom gjutning, smidning, snidning, prägling eller annat förfarande eller består av delar som är sammanfogade på annat sätt än genom bindning, klistring, inpassning eller liknande metoder.

>Plats för tabell>

AVDELNING XIII

VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA PRODUKTER; GLAS OCH GLASVAROR

KAPITEL 68

VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) varor enligt kap. 25,

b) belagt, bestruket, impregnerat eller överdraget papper och papp enligt nr 4810 och 4811 (t.ex. papper och papp belagt med glimmerpulver eller grafit eller behandlat med bitumen eller asfalt),

c) överdragna, impregnerade eller belagda dukvaror av textilmaterial enligt kap. 58 och 59 (t.ex. vävnad som är överdragen eller belagd med glimmerpulver eller behandlad med bitumen eller asfalt),

d) artiklar enligt kap. 71,

e) verktyg och delar till verktyg, enligt kap. 82,

f) litografiska stenar enligt nr 8442,

g) elektriska isolatorer (nr 8546 ) samt elektriska isolerdetaljer enligt nr 8547,

h) sliptrissor för dentalbruk (nr 9018 ),

ij) artiklar enligt kap. 91 (t.ex. ur och urfoder),

k) artiklar enligt kap. 94 (t.ex. möbler, belysningsarmatur och andra belysningsartiklar samt monterade eller monteringsfärdiga byggnader),

l) artiklar enligt kap. 95 (t.ex. leksaker, spel och sportartiklar),

m) varor av material uppräknade i anm. 2 b till kap. 96, enligt nr 9602 samt varor enligt nr 9606 (t.ex. knappar), 9609 (t.ex. grifflar) och 9610 (t.ex. skrivtavlor),

n) artiklar enligt kap. 97 (t.ex. konstverk).

2. Med bearbetad monument-eller byggnadssten i nr 6802 avses inte bara de stenarter som omfattas av nr 2515 och 2516 utan också all annan naturlig sten (t.ex. kvartsit, flinta, dolomit och steatit) som är utarbetad på liknande sätt, med undantag av skiffer.

>Plats för tabell>

KAPITEL 69

KERAMISKA PRODUKTER

Anmärkningar

1. Detta kapitel skall endast tillämpas för keramiska produkter som bränts efter formgivning. Nr 6904 - 6914 skall endast tillämpas för andra keramiska produkter än sådana som omfattas av nr 6901 - 6903.

2. Detta kapitel omfattar inte

a) produkter enligt nr 2844,

b) artiklar enligt nr 6804,

c) artiklar enligt kap. 71 (t.ex. oäkta smycken),

d) kermeter enligt nr 8113,

e) artiklar enligt kap. 82,

f) elektriska isolatorer (nr 8546 ) samt elektriska isolerdetaljer enligt nr 8547,

g) konstgjorda tänder (nr 9021 ),

h) artiklar enligt kap. 91 (t.ex. ur och urfoder),

ij) artiklar enligt kap. 94 (t.ex. möbler, belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, samt monterade eller monteringsfärdiga byggnader),

k) artiklar enligt kap. 95 (t.ex. leksaker, spel och sportartiklar),

l) artiklar enligt nr 9606 (t.ex. knappar) och nr 9614 (t.ex. rökpipor),

m) artiklar enligt kap. 97 (t.ex. konstverk).

>Plats för tabell>

KAPITEL 70

GLAS OCH GLASVAROR

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) varor enligt nr 3207 (t.ex. icke frittad emalj-och glasyrmassa, fritta samt annat glas i form av pulver, korn eller flingor),

b) artiklar enligt kap. 71 (t.ex. oäkta smycken),

c) optiska fiberkablar enligt nr 8544, elektriska isolatorer (nr 8546 ) samt elektriska isolerdetaljer enligt nr 8547,

d) optiska fibrer, optiskt bearbetade optiska element, injektionssprutor, konstgjorda ögon, termometrar, barometrar, areometrar och andra artiklar enligt kap. 90,

e) belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, ljusskyltar, namnplåtar med belysning och andra liknande artiklar med varaktigt monterad ljuskälla samt delar till sådana artiklar, enligt nr 9405,

f) leksaker, spel, sportartiklar, julgransprydnader och andra artiklar enligt kap. 95 (med undantag av ögon av glas utan mekanism för dockor eller för andra artiklar enligt kap. 95),

g) knappar, termoflaskor med ytterhölje, rafräschissörer och andra artiklar enligt kap. 96.

2. För tillämpning av nr 7003, 7004 och 7005 gäller följande

a) Glas anses inte som bearbetat på grund av någon bearbetning som skett före glödgning.

b) Nedskärning till viss form påverkar inte klassificeringen av planglas.

c) Med"absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt"förstås en mikroskopiskt tunn beläggning av metall eller av någon kemisk förening (t.ex. någon metalloxid) vilken absorberar exempelvis infrarött ljus eller förbättrar glasets reflekterande egenskaper utan att glaset därigenom förlorar sin genomsynlighet eller genomskinlighet eller förhindrar ljus att reflekteras på glasets yta.

3. Varor som är nämnda i nr 7006 klassificeras enligt detta nummer även om de har karaktär av färdiga artiklar.

4. Med glasull i nr 7019 förstås

a) mineralull med en halt av kiseldioxid (SiO 2) av minst 60 viktprocent,

b) mineralull med en halt av kiseldioxid (SiO 2) av mindre än 60 viktprocent men med en halt av alkalioxid (K 2O eller Na 2O) av mer än 5 viktprocent eller en halt av bortrioxid (B 2O 3) av mer än 2 viktprocent.

Mineralull som inte överensstämmer med någon av dessa beskrivningar klassificeras enligt nr 6806.

5. Med glas avses i hela tulltaxan också smält kvarts och annan smält kiseldioxid.

Anmärkning till undernummer

1. Vid tillämpning av nr 7013 21, 7013 31 och 7013 91 förstås med blykristallglas endast glas som innehåller minst 24 viktprocent blymonoxid (PbO).

>Plats för tabell>

AVDELNING XIV

NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR, ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR, ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; MYNT

KAPITEL 71

NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR, ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR, ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; MYNT

Anmärkningar

1. Om inte annat följer av anm. 1 a till avd. VI eller av nedanstående bestämmelser skall alla varor som helt eller delvis består

a) av naturpärlor eller odlade pärlor, ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade)

eller

b) av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall, klassificeras enligt detta kapitel.

2. a) Nr 7113, 7114 och 7115 omfattar inte varor i vilka ädel metall eller metall med plätering av ädel metall ingår endast som mindre väsentliga beståndsdelar (t. ex. monogram, skoningar och kantbeslag) och anm. 1 b skall inte tillämpas för sådana varor.

b) Nr 7116 omfattar inte varor i vilka ädel metall eller metall med plätering av ädel metall ingår (på annat sätt än som mindre väsentliga beståndsdelar).

3. Detta kapitel omfattar inte:

a) amalgamer av ädla metaller samt ädla metaller i kolloidal form (nr 2843 ),

b) sterila suturmaterial för kirurgiskt bruk, tandfyllningsmedel och andra varor enligt kap. 30,

c) varor enligt kap. 32 (t.ex. lysterfärger),

d) katalysatorer utfällda på en bärsubstans (nr 3815 ),

e) sådana varor enligt nr 4202 och 4203 som avses i anm. 2 B till kap. 42,

f) varor enligt nr 4303 och 4304,

g) varor enligt avd. XI (textilvaror),

h) skodon, huvudbonader och andra artiklar enligt kap. 64 och 65,

ij) paraplyer, promenadkäppar och andra artiklar enligt kap. 66,

k) slipskivor och liknande artiklar enligt nr 6804, 6805 och kap. 82, som innehåller stoft eller pulver av ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga eller syntetiska); artiklar enligt kap. 82 med verksam del av ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade); maskiner, apparater och elektrisk material samt delar till sådana produkter, enligt avd. XVI. Artiklar och delar till artiklar som helt består av ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade) skall dock klassificeras enligt kap. 71 med undantag av omonterade bearbetade safirer och diamanter för stift till grammofoner eller för gravernålar till apparater för ljudinspelning (nr 8522 ),

l) artiklar enligt kap. 90, 91 och 92 (vetenskapliga instrument, ur och musikinstrument);

m) vapen och delar till vapen (kap. 93),

n) artiklar enligt anm. 2 till kap. 95,

o) artiklar som klassificeras enligt kap. 96 med tillämpning av anm. 4 till detta kapitel,

p) originalskulpturer (nr 9703 ), föremål för samlingar (nr 9705 ) samt antikviteter med en ålder av över 100 år (nr 9706 ), andra än naturpärlor och odlade pärlor samt ädelstenar och halvädelstenar.

4. a) Med ädla metaller förstås silver, guld och platina.

b) Med platina förstås platina, iridium, osmium, palladium, rodium och rutenium.

c) Med ädelstenar och halvädelstenar avses inte något av de ämnen som är omnämnda i anm. 2 b till kap. 96.

5. För tillämpning av detta kapitel gäller att en legering (inbegripet en sintrad blandning eller en intermetallisk förening) som innehåller en eller flera ädla metaller skall klassificeras som en legering av ädel metall om någon ädel metall ingår i legeringen med minst 2 viktprocent. Legeringar av ädla metaller skall klassificeras enligt följande regler:

a) En legering som innehåller minst 2 viktprocent platina skall klassificeras som platinalegering.

b) En legering som innehåller minst 2 viktprocent guld men ingen eller mindre än 2 vikprocent platina skall klassificeras som guldlegering.

c) Andra legeringar som innehåller minst 2 viktprocent silver skall klassificeras som silverlegeringar.

6. Om inte annat föreskrivs skall omnämnanden i tulltaxan av ädla metaller eller av någon viss ädel metall också avse legeringar som enligt anm. 5 ovan skall klassificeras som legeringar av ädla metaller eller av någon viss ädel metall, men skall inte avse metall med plätering av ädel metall och inte heller oädla metaller eller icke-metaller som är förgyllda, försilvrade eller platinerade.

7. Med metall med plätering av ädel metall förstås i hela tulltaxan metall som på en eller flera ytor belagts med ädel metall genom lödning, svetsning, varmvalsning eller liknande mekaniskt förfarande. Om inte annat föreskrivs avses med detta uttryck också oädel metall med inläggningar av ädel metall.

8. Om inte annat föreskrivs i anm. 1 a till avd. VI, skall varor som motsvarar en beskrivning i nr 7112 klassificeras under det numret och inte under något annat nummer i tulltaxan.

9. Med äkta smycken enligt nr 7113 förstås:

a) smärre artiklar till personlig prydnad, även med infattade stenar (t.ex. ringar, armband, halsband, broscher, örhängen, urkedjor, berlocker och andra hängsmycken, kravattnålar, manschettknappar och bröstknappar samt medaljer och märken, även av religiös karaktär);

b) artiklar för personligt bruk av sådana slag som normalt bärs exempelvis i fickan eller handväskan (såsom cigarettetuier, puderdosor, börsar av metallflätning samt tablettdosor).

10. Med guld-och silversmedsvaror enligt nr 7114 avses bl.a. prydnadsföremål, bords-, toalett-och rökbordsartiklar samt andra artiklar för hushålls-eller kontorsbruk eller för religiöst bruk.

11. Med oäkta smycken enligt nr 7117 förstås artiklar enligt anm. 9 a ovan (dock med undantag av artiklar enligt nr 9606 samt kammar, hårspännen o.d. enligt nr 9615 ) men i vilka inte ingår naturpärlor eller odlade pärlor, ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade) eller (bortsett från mindre väsentliga beståndsdelar) ädel metall eller metall med plätering av ädel metall.

Anmärkningar till undernummer

1. Med pulver i nr 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 och 7110 41 förstås produkter varav minst 90 viktprocent passerar genom en sikt med en maskvidd av 0,5 mm.

2. Trots bestämmelserna i anm. 4 b till kap. 71 avses i nr 7110 11 och 7110 19 med platina inte iridium, osmium, palladium, rodium och rutenium.

3. Vid klassificering av legeringar enligt undernumren till nr 7110 skall varje legering klassificeras som den metall (platina, palladium, rodium, iridium, osmium eller rutenium) som viktmässigt dominerar över var och en av övriga metaller.

>Plats för tabell>

AVDELNING XV

OÄDLA METALLER OCH VAROR AV OÄDEL METALL

Anmärkningar

1. Denna avdelning omfattar inte

a) beredda målningsfärger, tryckfärger och andra produkter på basis av metallfjäll eller metallpulver (nr 3207 - 3210, 3212, 3213 och 3215 ),

b) järncerium (ferrocerium) och andra pyrofora legeringar (nr 3606 ),

c) huvudbonader och delar till huvudbonader enligt nr 6506 och 6507,

d) paraplyställningar och andra varor enligt nr 6603,

e) varor enligt kap. 71 (t.ex. legeringar av ädel metall med plätering av ädel metall samt oäkta smycken),

f) artiklar enligt avd. XVI (maskiner, apparater, mekaniska redskap och elektrisk materiel),

g) sammansatta järnvägs-och spårvägsspår (nr 8608 ) samt andra artiklar enligt avd. XVII (fordon, fartyg och luftfartyg),

h) instrument och apparater enligt avd. XVIII inbegripet urfjädrar,

ij) blyhagel till ammunition (nr 9306 ) och andra varor enligt avd. XIX (vapen och ammunition),

k) artiklar enligt kap. 94 (t.ex. möbler, resårbottnar till sängar, belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, ljusskyltar och monterade eller monteringsfärdiga byggnader),

l) artiklar enligt kap. 95 (t.ex. leksaker, spel och sportartiklar),

m) handsiktar, knappar, reservoarpennor, pennförlängare, stålpennor och andra artiklar enligt kap. 96 (diverse artiklar),

n) artiklar enligt kap. 97 (t.ex. konstverk),

2. Med delar med allmän användning förstås i hela tulltaxan

a) varor enligt nr 7307, 7312, 7315, 7317 och 7318 samt motsvarande varor av andra oädla metaller,

b) fjädrar och blad till fjädrar, av oädel metall, andra än urfjädrar (nr 9114 ),

c) artiklar enligt nr 8301, 8302, 8308 och 8310 samt ramar och speglar av oädel metall, enligt nr 8306.

Omnämnanden i kap. 73-76 och 78-82 (med undantag av nr 7315 ) av delar till varor avser inte delar med allmän användning enligt ovanstående definition.

Om inte annat följer av närmast föregående stycke eller av anm. 1 till kap. 83 skall numren i kap. 72-76 och 78-81 inte tillämpas för varor enligt kap. 82 och 83.

3. Med"oädel metall"förstås i hela tulltaxan: järn och stål, koppar, nickel, aluminium, bly, zink, tenn, tungsten (volfram), molybden, tantal, magnesium, kobolt, vismut, kadmium, titan, zirkonium, antimon, mangan, beryllium, krom, germanium, vanadin, gallium, hafnium, indium, niob (columbium), rhenium och tallium.

4. Med"kermeter"förstås i hela tulltaxan produkter innehållande en mikroskopisk heterogen sammansättning av en metallisk beståndsdel och en keramisk beståndsdel."Kermeter"inbegriper håndmetall (metallkarbider som sintrats med en metall).

5. Vid klassificering av legeringar (andra än ferrolegeringar och kopparförlegeringar, definierade i kap. 72 och 74) gäller följande bestämmelser:

a) En legering av oädla metaller skall klassificeras som en legering av den metall som dominerar viktmässigt över var och en av de övriga metallerna.

b) En legering som är sammansatt av oädla metaller enligt denna avdelning och av beståndsdelar som inte omfattas av denna avdelning skall klassificeras som en legering av oädla metaller enligt denna avdelning, om den sammanlagda vikten av sådana metaller är lika med eller större än den sammanlagda vikten av övriga ingående beståndsdelar.

c) Med legeringar avses i denna avdelning också sintrade blandningar av metallpulver, heterogena intima blandningar som erhållits genom hopsmältning (andra än kermeter) samt intermetalliska föreningar.

6. Om inte annat föreskrivs skall ett omnämnande i tulltaxan av en oädel metall också avse sådana legeringar som med tillämpning av anm. 5 ovan skall klassificeras som legeringar av ifrågavarande metall.

7. Vid klassificering av sammansatta varor gäller följande bestämmelser:

Med de undantag som följer av lydelsen av tulltaxenumren skall varor av oädel metall (inbegripet sådana varor av olika material som enligt de allmänna bestämmelserna skall klassificeras som varor av oädel metall) i vilka ingår två eller flera oädla metaller klassificeras som varor av den oädla metall som dominerar viktmässigt över var och en av de övriga metallerna.

Vid tillämpning av denna bestämmelse skall:

a) järn och stål samt olika slag av järn eller stål anses som en och samma metall,

b) en legering anses helt bestå av den metall som enligt anm. 5 är bestämmande för klassificeringen,

c) en kermet enligt nr 8113 anses som en enda oädel metall.

8. I denna avdelning förstås med

a) avfall och skrot:

metallavfall från tillverkning eller mekanisk bearbetning av metall samt metallvaror som är slutgiltigt oanvändbara för sitt ursprungliga ändamål på grund av skada, sönderdelning, slitage eller annan orsak,

b) pulver:

produkter av vilka minst 90 viktprocent passerar genom en sikt med en maskvidd av 1 mm.

KAPITEL 72

JÄRN OCH STÅL

Anmärkningar

1. I detta kapitel och i fråga om varor enligt d, e och f i denna anmärkning, i hela tulltaxan används följande ord och uttryck med de betydelser som här anges:

a) tackjärn:

legeringar av järn och kol, som inte är lämpliga för valsning eller smidning, och som innehåller mer än 2 viktprocent kol och som kan innehålla ett eller flera av följande ämnen inom nedan angivna gränser:

- Högst 10 viktprocent krom

- Högst 6 viktprocent mangan

- Högst 3 viktprocent fosfor

- Högst 8 viktprocent kisel

- Sammanlagt högst 10 viktprocent andra ämnen.

b) spegeljärn:

legeringar av järn och kol, som innehåller mer än 6 viktprocent men högst 30 viktprocent mangan och som i övrigt motsvarar definitionen i a ovan.

c) ferrolegeringar:

legeringar som föreligger i form av tackor, oregelbundna stycken eller liknande obearbetade former, i former erhållna genom stränggjutning eller i form av granulat eller pulver, även agglomererade, som vanligen används som tillsats vid framställning av andra legeringar eller som desoxidationsmedel eller desulfureringsmedel eller för liknande ändamål vid järn-och stålframställning, som i allmänhet inte är lämpliga för valsning eller smidning och som innehåller minst 4 viktprocent av grundämnet järn och dessutom ett eller flera av följande ämnen inom nedan angivna gränser:

- Mer än 10 viktprocent krom

- Mer än 30 viktprocent mangan

- Mer än 3 viktprocent fosfor

- Mer än 8 viktprocent kisel

- Sammanlagt mer än 10 viktprocent andra ämnen, med undantag av kol, i fråga om koppar dock högst 10 viktprocent

d) stål:

järnbaserade material, andra än sådana enligt nr 7203, som (med undantag av vissa gjutna produkter) är lämpliga för valsning eller smidning och som innehåller högst 2 viktprocent kol. Kromstål kan dock innehålla större mängd kol.

e) rostfritt stål:

legerat stål som innehåller högst 1,2 viktprocent kol och minst 10,5 viktprocent krom men som också kan innehålla andra ämnen.

f) annat legerat stål:

stål som inte motsvarar definitionen på rostfritt stål och som innehåller ett eller flera av följande ämnen inom nedan angivna gränser:

- Minst 0,3 viktprocent aluminium

- Minst 0, 0008 viktprocent bor

- Minst 0,3 viktprocent krom

- Minst 0,3 viktprocent kobolt

- Minst 0,4 viktprocent koppar

- Minst 0,4 viktprocent bly

- Minst 1,65 viktprocent mangan

- Minst 0,08 viktprocent molybden

- Minst 0,3 viktprocent nickel

- Minst 0,06 viktprocent niob

- Minst 0,6 viktprocent kisel

- Minst 0,05 viktprocent titan

- Minst 0,3 viktprocent volfram

- Minst 0,1 viktprocent vanadin

- Minst 0,05 viktprocent zirkonium

- Minst 0,1 viktprocent av något annat ämne (med undantag av svavel, fosfor, kol och kväve)

g) omsmältningsgöt av järn eller stål:

produkter i form av grova göt (utan sjunkhuvud) eller tackor, som har tydliga fel på ytan och som inte motsvarar definitionerna på tackjärn, spegeljärn eller ferrolegeringar.

h) granulat:

produkter av vilka mindre än 90 viktprocent passerar genom en sikt med en maskvidd av 1 mm och av vilka minst 90 viktprocent passerar genom en sikt med en maskvidd av 5 mm.

ij) halvfärdiga produkter:

stränggjutna produkter med massivt tvärsnitt, även underkastade en förberedande varmvalsning, samt andra produkter med massivt tvärsnitt som endast underkastats en förberedande varmvalsning eller som grovt tillformats genom smidning, inbegripet ämnen till profiler.

Dessa produkter förekommer inte i ringar eller rullar.

k) valsade platta produkter:

valsade produkter med massivt rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt, som inte motsvarar definitionen i ij ovan och som föreligger i

- regelbundet upprullade ringar eller rullar eller

- raka längder som, om de har en tjocklek av mindre än 4,75 mm, har en bredd av minst 10 gånger tjockleken, eller, om de har en tjocklek av minst 4,75 mm, har en bredd som överstiger 150 mm och uppgår till minst två gånger tjockleken.

Valsade platta produkter kan ha mönster i relief, erhållna direkt vid valsningen (t.ex. skåror, räfflor eller våffelmönstrade, droppformiga, knappformiga eller rombiska upphöjningar) eller vara perforerade, korrugerade eller polerade, under förutsättning att de inte härigenom fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

Valsade platta produkter med annan form än kvadratisk eller rektangulär skall oavsett storleken klassificeras som produkter med en bredd av minst 600 mm, under förutsättning att de inte har karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

l) stång, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar:

varmvalsade produkter som föreligger i oregelbundet upprullade ringar och som har ett massivt tvärsnitt i form av cirkel, cirkelsegment, oval, kvadrat, rektangel, triangel eller annan konvex månghörning (inbegripet"platta"cirklar och"modifierade rektanglar", där de två motstående sidorna utgörs av konvexa bågar och de övriga två sidorna är raka, parallella och lika långa). Dessa produkter kan ha mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningprocessen (armeringsjärn).

m) annan stång:

produkter som inte motsvarar någon av definitionerna i ij, k eller l ovan eller definitionen på tråd och som har ett likformigt och lika stort, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av cirkel, cirkelsegment, oval, kvadrat, rektangel, triangel eller annan konvex månghörning (inbegripet"platta"cirklar och"modifierade rektanglar", där de två motstående sidorna utgörs av konvexa bågar och de övriga två sidorna är raka, parallella och lika långa).

Dessa produkter får också

- ha mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn),

- vara vridna efter valsningen.

n) profiler:

produkter som har ett likformigt, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd och som inte motsvarar någon av definitionerna i ij, k, l eller m ovan eller definitionen på tråd.

Kap. 72 omfattar inte produkter enligt nr 7301 och 7302.

o) tråd:

kallformade produkter som föreligger i ringar eller på spolar, som har ett likformigt, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd och som inte motsvarar definitionen på valsade platta produkter.

p) ihåligt borrstål:

ihålig stång, oavsett tvärsnittets form, som är lämplig för borrar, som har ett största yttermått av mer än 15 mm men högst 52 mm och vars största innermått uppgår till högst hälften av det största yttermåttet. Annan ihålig stång av järn eller stål skall klassificeras enligt nr 7304.

2. Produkter av järn eller stål med plätering av järn eller stål av annan beskaffenhet skall klassificeras som produkter av det slags järn eller stål som dominerar viktmässigt.

3. Järn-eller stålprodukter som framställts genom elektrolys, pressgjutning eller sintring skall klassificeras, alltefter formen, sammansättningen och utseendet, enligt de tulltaxenummer i detta kapitel som är tillämpliga för liknande produkter framställda genom varmvalsning.

Anmärkningar till undernummer

1. I detta kapitel används följande uttryck med de betydelser som här anges:

a) legerat tackjärn:

tackjärn som innehåller ett eller flera av följande ämnen inom nedan angivna gränser:

- Mer än 0,2 viktprocent krom

- Mer än 0,3 viktprocent koppar

- Mer än 0,3 viktprocent nickel

- Mer än 0,1 viktprocent av något av ämnena aluminium, molybden, titan, volfram och vanadin.

b) olegerat automatstål:

olegerat stål som innehåller ett eller flera av följande ämnen inom nedan angivna gränser:

- Minst 0,08 viktprocent svavel

- Minst 0,1 viktprocent bly

- Mer än 0,05 viktprocent selen

- Mer än 0,01 viktprocent tellur

- Mer än 0,05 viktprocent vismut

c) kisellegerat stål för elektriskt ändamål:

legerat stål som innehåller minst 0,6 viktprocent men högst 6 viktprocent kisel och högst 0,08 viktprocent kol. Det kan också innehålla högst 1 viktprocent aluminium men inga andra ämnen i en sådan mängd som skulle ge stålet karaktär av annat legerat stål.

d) snabbstål:

legerat stål som innehåller minst två av de tre ämnena molybden, volfram och vanadin i en sammanlagd mängd av minst 7 viktprocent samt minst 0,6 viktprocent kol och 3-6 viktprocent krom. Dessutom kan andra ämnen ingå.

e) kiselmanganstål:

legerat stål som innehåller

- högst 0,7 viktprocent kol

- minst 0,5 viktprocent men högst 1,9 viktprocent mangan, och

- minst 0,6 viktprocent men högst 2,3 viktprocent kisel men inga andra ämnen i en sådan mängd som skulle ge stålet karaktär av annat legerat stål.

2. Vid klassificering av ferrolegeringar enligt undernumren till nr 7202 skall följande regel iakttas:

En ferrolegering anses som binär och klassificeras enligt tillämpligt undernummer (om sådant finns) om endast ett av legeringsämnena ingår i så stor mängd att halten överstiger den minimihalt som anges i anm. 1 c till detta kapitel. Analogt anses en ferrolegering som ternär respektive kvaternär om två eller tre legeringsämnen överstiger minimihalten.

Vid tillämpning av denna regel måste de ospecificerade ämnen som i anm. 1 c till detta kapitel anges under beteckningen"andra ämnen"vart och ett ingå med mer än 10 viktprocent.

Kompletterande anmärkning

1. I detta kapitel används följande uttryck med de betydelser som här anges:

- elektroplåt i nr 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10 och 7211 23 91, valsade platta produkter som vid 50 Hz magnetiseringsström och en magnetisk flödestäthet av 1 T har wattförlust per kilogram, mätt med Epstein-metoden, av:

- högst 2,1 W när varans tjocklek är högst 0,20 mm,

- högst 3,6 W när varans tjocklek är minst 0,20 mm men mindre än 0,60 mm,

- högst 6 W när varans tjocklek är minst 0,60 mm men inte mer än 1,50 mm.

- vitplåt i nr 7210 12 11, ur 7210 70 31, 7212 10 10 och 7212 40 10, valsade platta produkter (med en tjocklek av högst 0,5 mm) täckta med ett lager metall som innehåller minst 97 viktprocent tenn.

- verktygsstål i nr 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 och 7228 60 81, legerat stål, annat än rostfritt stål eller snabbstål, som även i kombination med andra ämnen innehåller:

- mindre än 0,6 viktprocent kol

och

minst 0,7 viktprocent kisel och minst 0,05 viktprocent vanadin

eller

minst 4 viktprocent volfram,

- minst 0,8 viktprocent kol

och

minst 0,05 viktprocent vanadin,

- mer än 1,2 viktprocent kol

och

minst 11 viktprocent men högst 15 viktprocent krom,

- minst 0,16 viktprocent men högst 0,5 viktprocent kol

och

minst 3,8 viktprocent men högst 4,3 viktprocent nickel

och

minst 1,1 viktprocent men högst 1,5 viktprocent krom

och

minst 0,15 viktprocent men högst 0,5 viktprocent molybden,

- minst 0,3 viktprocent men högst 0,5 viktprocent kol

och

minst 1,4 viktprocent men högst 2,1 viktprocent krom

och

minst 0,15 viktprocent men högst 0,5 viktprocent molybden

och

mindre än 1,2 viktprocent nickel,

- minst 0,3 viktprocent kol

och

mindre än 5,2 viktprocent krom

och

minst 0,65 viktprocent molybden eller minst 0,4 viktprocent volfram,

- minst 0,5 viktprocent men högst 0,6 viktprocent kol

och

minst 1,25 viktprocent men högst 1,8 viktprocent nickel

och

minst 0,5 viktprocent men högst 1,2 viktprocent krom

och

minst 0,15 viktprocent men högst 0,5 viktprocent molybden.

>Plats för tabell>

KAPITEL 73

VAROR AV JÄRN ELLER STÅL

Anmärkningar

1. Med gjutjärn förstås i detta kapitel produkter som erhållits genom gjutning, i vilka järn dominerar viktmässigt över vart och ett av övriga ingående ämnen och som i fråga om kemisk sammansättning inte överensstämmer med definitionen av stål i anm. 1 d till kap. 72.

2. Med tråd förstås i detta kapitel produkter, oavsett tvärsnittets form, som tillformats i varmt eller kallt tillstånd och som har ett största tvärmått av högst 16 mm.

>Plats för tabell>

KAPITEL 74

KOPPAR OCH VAROR AV KOPPAR

Anmärkning

1. I detta kapitel används följande ord och uttryckt med de betydelser som här anges:

a) raffinerad koppar:

metall som innehåller minst 99,85 viktprocent koppar; eller

metall som innehåller minst 97,5 viktprocent koppar, under förutsättning att innehållet av andra ämnen, uttryckt i viktprocent, inte överstiger de gränsvärden som anges i följande tabell:

Andra ämnen

>Plats för tabell>

b) kopparlegeringar:

metalliska material, andra än oraffinerad koppar, i vilka koppar dominerar viktmässigt över vart och ett av övriga ingående ämnen, under förutsättning

1. att halten av minst ett av de övriga ämnena överstiger de gränsvärden som anges i ovanstående tabell, eller

2. att den totala halten av dessa övriga ämnen överstiger 2,5 viktprocent.

c) kopparförlegeringar:

legeringar som jämte andra ämnen innehåller mer än 10 viktprocent koppar, som inte är lämpliga för valsning eller smidning och som vanligen används som tillsats vid framställning av andra legeringar eller som desoxidationsmedel eller desulfureringsmedel eller för liknande ändamål vid framställning av andra metaller än järn. Fosforkoppar (kopparfosfid) som innehåller mer än 15 viktprocent fosfor klassificeras dock enligt nr 2848.

d) stång:

valsade, strängpressade, dragna eller smidda produkter, inte i ringar eller rullar, med likformigt och lika stort, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning (inbegripet tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. figurer i vilka två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella). Produkter med kvadratiskt, rektangulärt, triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet modifierad rektangel) skall överstiga en tiondel av bredden. Som stång anses också gjutna eller sintrade produkter med samma former och dimensioner, vilka bearbetats efter formningen (på annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån), under förutsättning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

Trådämnen och billets med ändarna avfasade eller på annat sätt bearbetade enbart för att underlätta deras insättning i maskiner för omformning till exempelvis valstråd eller rör skall dock klassificeras som obearbetad koppar enligt nr 7403.

e) profiler:

valsade, strängpressade, dragna, smidda eller på annat sätt formade produkter, även i ringar eller rullar, som har likformigt tvärsnitt utefter hela sin längd och som inte motsvarar definitionerna på stång, tråd, plåt, band, folier eller rör. Som profiler anses också gjutna eller sintrade produkter med samma former, vilka bearbetas efter formningen (på annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån), under förutsättning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

f) tråd:

valsade, strängpressade eller dragna produkter i ringar eller på spolar, med likformigt, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning (inbegripet tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. figurer i vilka två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella). Produkter med kvadratiskt, rektangulärt, triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet modifierad rektangel) skall överstiga en tiondel av bredden.

Som"tråd"i nr 7414 anses dock endast produkter, med ett största tvärmått, oavsett tvärsnittets form, av högst 6 mm.

g) plåt, band och folier:

platta produkter (andra än obearbetade produkter enligt nr 7403 ), även i ringar eller rullar, som har massivt rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt, även med rundade kanter (inbegripet modifierad rektangel, dvs. en figur i vilken två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella), som har enhetlig tjocklek och som antingen

- har kvadratisk eller rektangulär form och en tjocklek som inte överstiger en tiondel av bredden, eller

- har annan än kvadratisk eller rektangulär form, oavsett storleken, under förutsättning att de inte har karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

Nr 7409 och 7410 skall tillämpas för bl.a. plåt, band och folier med mönster (t.ex. skåror, räfflor eller våffelmönstrade, droppformiga, knappformiga eller rombiska upphöjningar) och för sådana produkter som har perforerats, korrugerats, polerats eller försetts med överdrag, under förutsättning att de inte härigenom fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

h) rör:

ihåliga produkter, även i ringar eller rullar, som har en enda sluten hålighet, som har likformigt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning och som har enhetlig väggtjocklek. Som rör anses också produkter som har ett tvärsnitt i form av kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning och som kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd, under förutsättning att rörets inre och yttre tvärsnitt är koncentriska och har samma form och orientering. Rör med ovannämnda tvärsnitt kan vara polerade, försedda med överdrag, böjda, gängade, försedda med borrade hål, avsmalnande mot mitten, försedda med utvidgade ändar, koniska eller försedda med muffar, flänsar eller ringar.

Anmärkning till undernummer

1. I detta kapitel används följande uttryck med de betydelser som här anges:

a) kopparzinklegeringar (mässing):

legeringar av koppar och zink, även tillsammans med andra ämnen. När andra ämnen ingår skall

- zink dominera viktmässigt över varje sådant annat ämne,

- eventuellt nickelinnehåll understiga 5 viktprocent (jfr kopparnickelzinklegeringar) och

- eventuellt tenninnehåll understiga 3 viktprocent (jfr koppartennlegeringar).

b) koppartennlegeringar (brons):

legeringar av koppar och tenn, även tillsammans med andra ämnen. När andra ämnen ingår skall tenn dominera viktmässigt över varje sådant annat ämne, med det undantaget att när tenninnehållet utgör minst 3 viktprocent, får legeringarna innehålla mera zink än tenn men dock mindre än 10 viktprocent zink.

c) kopparnickelzinklegeringar (nysilver):

legeringar av koppar, nickel och zink, även tillsammans med andra ämnen. Nickelinnehållet skall vara minst 5 viktprocent (jfr kopparzinklegeringar).

d) kopparnickellegeringar:

legeringar av koppar och nickel, även tillsammans med andra ämnen men under alla förhållanden innehållande högst 1 viktprocent zink. När andra ämnen ingår skall nickel dominera viktmässigt över varje sådant annat ämne.

>Plats för tabell>

KAPITEL 75

NICKEL OCH VAROR AV NICKEL

Anmärkning

1. I detta kapitel används följande ord och uttryck med de betydelser som här anges:

a) stång:

valsade, strängpressade, dragna eller smidda produkter, inte i ringar eller rullar, med likformigt och lika stort, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning (inbegripet tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. figurer i vilka två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella). Produkter med kvadratiskt, rektangulärt, triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet modifierad rektangel) skall överstiga en tiondel av bredden. Som stång anses också gjutna eller sintrade produkter med samma former och dimensioner, vilka bearbetats efter formningen (på annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån), under förutsättning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

b) profiler:

valsade, strängpressade, dragna, smidda eller på annat sätt formade produkter, även i ringar eller rullar, som har likformigt tvärsnitt utefter hela sin längd och som inte motsvarar definitionerna på stång, tråd, plåt, band, folier eller rör. Som profiler anses också gjutna eller sintrade produkter med samma former, vilka bearbetats efter formningen (på annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån), under förutsättning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

c) tråd:

valsade, strängpressade eller dragna produkter i ringar eller på spolar, med likformigt, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning (inbegripet tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. figurer i vilka två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella). Produkter med kvadratiskt, rektangulärt, triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet modifierad rektangel) skall överstiga en tiondel av bredden.

d) plåt, band och folier:

platta produkter (andra än obearbetade produkter enligt nr 7502 ), även i ringar eller rullar, som har massivt rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt, även med rundade kanter (inbegripet modifierad rektangel, dvs. en figur i vilken två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella), som har enhetlig tjocklek och som antingen:

- har kvadratisk eller rektangulär form och en tjocklek som inte överstiger en tiondel av bredden, eller

- har annan än kvadratisk eller rektangulär form, oavsett storleken, under förutsättning att de inte har karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

Nr 7506 skall bl.a. tillämpas för plåt, band och folier med mönster (t.ex. skåror, räfflor eller våffelmönstrade, droppformiga, knappformiga eller rombiska upphöjningar) och för sådana produkter som har perforerats, korrugerats, polerats eller försetts med överdrag, under förutsättning att de inte härigenom fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

e) rör:

ihåliga produkter, även i ringar eller rullar, som har en enda sluten hålighet, som har likformigt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning och som har enhetlig väggtjocklek. Som rör anses också produkter som har ett tvärsnitt i form av kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning och som kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd, under förutsättning att rörets inre och yttre tvärsnitt är koncentriska och har samma form och orientering. Rör med ovannämnda tvärsnitt kan vara polerade, försedda med överdrag, böjda, gängade, försedda med borrade hål, avsmalnande mot mitten, försedda med utvidgade ändar, koniska eller försedda med muffar, flänsar eller ringar.

Anmärkningar till undernummer

1. I detta kapitel används följande uttryck med de betydelser som här anges:

a) olegerad nickel:

metall som innehåller minst 99 viktprocent nickel plus kobolt, under förutsättning

i) att innehållet av kobolt inte överstiger 1,5 viktprocent, och

ii) att innehållet av andra ämnen, uttryckt i viktprocent, inte överstiger de gränsvärden som anges i följande tabell:

Andra ämnen

>Plats för tabell>

b) nickellegeringar:

metalliska material i vilka nickel dominerar viktmässigt över vart och ett av övriga ingående ämnen, under förutsättning

i) att innehållet av kobolt överstiger 1,5 viktprocent,

ii) att innehållet av minst ett av övriga ingående ämnen är större än de gränsvärden som anges i ovanstående tabell,

eller

iii) att den totala halten av andra ämnen än nickel plus kobolt överstiger 1 viktprocent.

2. Trots bestämmelserna i anm. 1 c till detta kapitel skall vid tillämpning av nr 7508 10 uttrycket"tråd"endast avse produkter, även i ringar eller på spolar, med tvärsnittsform där tjockleken inte vid någon punkt överstiger 6 mm.

>Plats för tabell>

KAPITEL 76

ALUMINIUM OCH VAROR AV ALUMINIUM

Anmärkning

1. I detta kapitel används följande ord och uttryck med de betydelser som här anges:

a) stång:

valsade, strängpressade, dragna eller smidda produkter, inte i ringar eller rullar, med likformigt och lika stort, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning (inbegripet tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. figurer i vilka två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella). Produkter med kvadratiskt, rektangulärt, triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet modifierad rektangel) skall överstiga en tiondel av bredden. Som stång anses också gjutna eller sintrade produkter med samma former och dimensioner, vilka bearbetats efter formningen (på annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån), under förutsättning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

b) profiler:

valsade, strängpressade, dragna, smidda eller på annat sätt formade produkter, även i ringar eller rullar, som har likformigt tvärsnitt utefter hela sin längd och som inte motsvarar definitionerna på stång, tråd, plåt, band, folier eller rör. Som profiler anses också gjutna eller sintrade produkter med samma former, vilka bearbetats efter formningen (på annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån), under förutsättning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

c) tråd:

valsade, strängpressade eller dragna produkter i ringar eller på spolar, med likformigt, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning (inbegripet tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. figurer i vilka två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella). Produkter med kvadratiskt, rektangulärt, triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet modifierad rektangel) skall överstiga en tiondel av bredden.

d) plåt, band och folier:

platta produkter (andra än obearbetade produkter enligt nr 7601 ), även i ringar eller rullar, som har massivt rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt, även med rundade kanter (inbegripet modifierad rektangel, dvs. en figur i vilken två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella), som har enhetlig tjocklek och som antingen

- har kvadratisk eller rektangulär form och en tjocklek som inte överstiger en tiondel av bredden, eller

- har annan än kvadratisk eller rektangulär form, oavsett storleken, under förutsättning att de inte har karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

Nr 7606 och 7607 skall bl.a. tillämpas för plåt, band och folier med mönster (t.ex. skåror, räfflor eller våffelmönstrade, droppformiga, knappformiga eller rombiska upphöjningar) och för sådana produkter som har perforerats, korrugerats, polerats eller försetts med överdrag, under förutsättning att de inte härigenom fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

e) rör:

ihåliga produkter, även i ringar eller rullar, som har en enda sluten hålighet, som har likformigt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning och som har enhetlig väggtjocklek. Som rör anses också produkter som har ett tvärsnitt i form av en kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning och som kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd, under förutsättning att rörets inre och yttre tvärsnitt är koncentriska och har samma form och orientering. Rör med ovannämnda tvärsnitt kan vara polerade, försedda med överdrag, böjda, gängade, försedda med borrade hål, avsmalnande mot mitten, försedda med utvidgade ändar, koniska eller försedda med muffar, flänsar eller ringar.

Anmärkningar till undernummer

1. I detta kapitel används följande uttryck med de betydelser som här anges:

a) olegerat aluminium:

metall som innehåller minst 99 viktprocent aluminium, under förutsättning att innehållet av andra ämnen, uttryckt i viktprocent, inte överstiger de gränsvärden som anges i följande tabell:

Andra ämnen

>Plats för tabell>

b) aluminiumlegeringar:

metalliska material, i vilka aluminium dominerar viktmässigt över vart och ett av övriga ingående ämnen, under förutsättning

i) att halten av minst ett av övriga ingående ämnen eller att halten av järn plus kisel överstiger de gränsvärden som anges i ovanstående tabell,

eller

ii) att den totala halten av dessa övriga ämnen överstiger 1 viktprocent.

2. Trots bestämmelserna i anm. 1 c till detta kapitel skall i nr 7616 91 uttrycket"tråd"endast avse produkter, även i ringar eller på spolar, med tvärsnittsform där tjockleken inte vid någon punkt överstiger 6 mm.

>Plats för tabell>

KAPITEL 78

BLY OCH VAROR AV BLY

Anmärkning

1. I detta kapitel används följande ord och uttryck med de betydelser som här anges:

a) stång:

valsade, strängpressade, dragna eller smidda produkter, inte i ringar eller rullar, med likformigt och lika stort, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning (inbegripet tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. figurer i vilka två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella). Produkter med kvadratiskt, rektangulärt, triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet modifierad rektangel) skall överstiga en tiondel av bredden. Som stång anses också gjutna eller sintrade produkter med samma former och dimensioner, vilka bearbetats efter formningen (på annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån), under förutsättning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

b) profiler:

valsade, strängpressade, dragna, smidda eller på annat sätt formade produkter, även i ringar eller rullar, som har likformigt tvärsnitt utefter hela sin längd och som inte motsvarar definitionerna på stång, tråd, plåt, band, folier eller rör. Som profiler anses också gjutna eller sintrade produkter med samma former, vilka bearbetats efter formningen (på annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån), under förutsättning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

c) tråd:

valsade, strängpressade eller dragna produkter i ringar eller på spolar, med likformigt, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning (inbegripet tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. figurer i vilka två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella). Produkter med kvadratiskt, rektangulärt, triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet modifierad rektangel) skall överstiga en tiondel av bredden.

d) plåt, band och folier:

platta produkter (andra än obearbetade produkter enligt nr 7801 ), även i ringar eller rullar, som har massivt rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt, även med rundade kanter (inbegripet modifierad rektangel, dvs. en figur i vilken två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella), som har enhetlig tjocklek och som antingen

- har kvadratisk eller rektangulär form och en tjocklek som inte överstiger en tiondel av bredden, eller

- har annan än kvadratisk eller rektangulär form, oavsett storleken, under förutsättning att de inte har karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

Nr 7804 skall bl.a. tillämpas för plåt, band och folier med mönster (t.ex. skåror, räfflor eller våffelmönstrade, droppformiga, knappformiga eller rombiska upphöjningar) och för sådana produkter som har perforerats, korrugerats, polerats eller försetts med överdrag, under förutsättning att de inte härigenom fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

e) rör:

ihåliga produkter, även i ringar eller rullar, som har en enda sluten hålighet, som har likformigt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning och som har enhetlig väggtjocklek. Som rör anses också produkter som har ett tvärsnitt i form av kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning och som kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd, under förutsättning att rörets inre och yttre tvärsnitt är koncentriska och har samma form och orientering. Rör med ovannämnda tvärsnitt kan vara polerade, försedda med överdrag, böjda, gängade, försedda med borrade hål, avsmalnande mot mitten, försedda med utvidgade ändar, koniska eller försedda med muffar, flänsar eller ringar.

Anmärkning till undernummer

1. I detta kapitel används följande uttryck med den betydelse som här anges:

raffinerat bly: metall som innehåller minst 99,9 viktprocent bly, under förutsättning att innehållet av andra ämnen, uttryckt i viktprocent, inte överstiger de gränsvärden som anges i följande tabell:

Andra ämnen

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

KAPITEL 79

ZINK OCH VAROR AV ZINK

Anmärkning

1. I detta kapitel används följande ord och uttryck med de betydelser som här anges:

a) stång:

valsade, strängpressade, dragna eller smidda produkter, inte i ringar eller rullar, med likformigt och lika stort, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning (inbegripet tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. figurer i vilka två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella). Produkter med kvadratiskt, rektangulärt, triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet modifierad rektangel) skall överstiga en tiondel av bredden. Som stång anses också gjutna eller sintrade produkter med samma former och dimensioner, vilka bearbetats efter formningen (på annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån), under förutsättning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

b) profiler:

valsade, strängpressade, dragna, smidda eller på annat sätt formade produkter, även i ringar eller rullar, som har likformigt tvärsnitt utefter hela sin längd och som inte motsvarar definitionerna på stång, tråd, plåt, band, folier eller rör. Som profiler anses också gjutna eller sintrade produkter med samma former, vilka bearbetats efter formningen (på annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån), under förutsättning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

c) tråd:

valsade, strängpressade eller dragna produkter i ringar eller på spolar, med likformigt, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning (inbegripet tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. figurer i vilka två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella). Produkter med kvadratiskt, rektangulärt, triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet modifierad rektangel) skall överstiga en tiondel av bredden.

d) plåt, band och folier:

platta produkter (andra än obearbetade produkter enligt nr 7901 ), även i ringar eller rullar, som har massivt rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt, även med rundade kanter (inbegripet modifierad rektangel, dvs. en figur i vilken två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella), som har enhetlig tjocklek och som antingen

- har kvadratisk eller rektangulär form och en tjocklek som inte överstiger en tiondel av bredden, eller

- har annan än kvadratisk eller rektangulär form, oavsett storleken, under förutsättning att de inte har karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

Nr 7905 skall bl.a. tillämpas för plåt, band och folier med mönster (t.ex. skåror, räfflor eller våffelmönstrade, droppformiga, knappformiga eller rombiska upphöjningar) och för sådana produkter som har perforerats, korrugerats, polerats eller försetts med överdrag, under förutsättning att de inte härigenom fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

e) rör:

ihåliga produkter, även i ringar eller rullar, som har en enda sluten hålighet, som har likformigt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning och som har enhetlig väggtjocklek. Som rör anses också produkter som har ett tvärsnitt i form av en kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning och som kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd, under förutsättning att rörets inre och yttre tvärsnitt är koncentriska och har samma form och orientering. Rör med ovannämnda tvärsnitt kan vara polerade, försedda med överdrag, böjda, gängade, försedda med borrade hål, avsmalnande mot mitten, försedda med utvidgade ändar, koniska eller försedda med muffar, flänsar eller ringar.

Anmärkning till undernummer

1. I detta kapitel används följande uttryck med de betydelser som här anges:

a) olegerad zink:

metall som innehåller minst 97,5 viktprocent zink.

b) zinklegeringar:

metalliska material i vilka zink dominerar viktmässigt över vart och ett av övriga ingående ämnen, under förutsättning att innehållet av dessa övriga ämnen överstiger 2,5 viktprocent.

c) zinkstoft:

stoft som erhållits genom kondensation av zinkånga och som består av sfäriska partiklar som är finare än zinkpulver. Minst 80 viktprocent av partiklarna skall passera genom en sikt med en maskvidd av 0,063 mm. Det måste innehålla minst 85 viktprocent metallisk zink.

>Plats för tabell>

KAPITEL 80

TENN OCH VAROR AV TENN

Anmärkning

1. I detta kapitel används följande ord och uttryck med de betydelser som här anges:

a) stång:

valsade, strängpressade, dragna eller smidda produkter, inte i ringar eller rullar, med likformigt och lika stort, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning (inbegripet tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. figurer i vilka två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella). Produkter med kvadratiskt, rektangulärt, triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet modifierad rektangel) skall överstiga en tiondel av bredden. Som stång anses också gjutna eller sintrade produkter med samma former och dimensioner, vilka bearbetats efter formningen (på annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån), under förutsättning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

b) profiler:

valsade, strängpressade, dragna, smidda eller på annat sätt formade produkter, även i ringar eller rullar, som har likformigt tvärsnitt utefter hela sin längd och som inte motsvarar definitionerna på stång, tråd, plåt, band, folier eller rör. Som profiler anses också gjutna eller sintrade produkter med samma former, vilka bearbetats efter formningen (på annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån), under förutsättning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

c) tråd:

valsade, strångpressade eller dragna produkter i ringar eller på spolar, med likformigt, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning (inbegripet tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. figurer i vilka två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella). Produkter med kvadratiskt, rektangulärt, triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet modifierad rektangel) skall överstiga en tiondel av bredden.

d) plåt, band och folier:

platta produkter (andra än obearbetade produkter enligt nr 8001 ), även i ringar eller rullar, som har massivt rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt, även med rundade kanter (inbegripet modifierad rektangel, dvs. en figur i vilken två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella), som har enhetlig tjocklek och som antingen

- har kvadratisk eller rektangulär form och en tjocklek som inte överstiger en tiondel av bredden, eller

- har annan än kvadratisk eller rektangulär form, oavsett storleken, under förutsättning att de inte har karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

Nr 8004 och 8005 skall bl.a. tillämpas för plåt, band och folier med mönster (t.ex. skåror, räfflor eller våffelmönstrade, droppformiga, knappformiga eller rombiska upphöjningar) och för sådana produkter som har perforerats, korrugerats, polerats eller försetts med överdrag, under förutsättning att de inte härigenom fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

e) rör:

ihåliga produkter, även i ringar eller rullar, som har en enda sluten hålighet, som har likformigt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning och som har enhetlig väggtjocklek. Som rör anses också produkter som har ett tvärsnitt i form av kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning och som kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd, under förutsättning att rörets inre och yttre tvärsnitt är koncentriska och har samma form och orientering. Rör med ovannämnda tvärsnitt kan vara polerade, försedda med överdrag, böjda, gängade, försedda med borrade hål, avsmalnande mot mitten, försedda med utvidgade ändar, koniska eller försedda med muffar, flänsar eller ringar.

Anmärkning till undernummer

1. I detta kapitel används följande uttryck med de betydelser som här anges:

a) olegerat tenn:

metall som innehåller minst 99 viktprocent tenn, under förutsättning att ett eventuellt innehåll av vismut eller koppar, uttryckt i viktprocent, är mindre än de gränsvärden som anges i följande tabell:

Andra ämnen

>Plats för tabell>

b) tennlegeringar:

metalliska material i vilka tenn dominerar viktmässigt över vart och ett av övriga ingående ämnen, under förutsättning

i) att den totala halten av övriga ämnen överstiger 1 viktprocent,

eller

ii) att halten av vismut eller koppar viktmässigt är lika med eller högre än de gränsvärden som anges i ovanstående tabell.

>Plats för tabell>

KAPITEL 81

ANDRA OÄDLA METALLER; KERMETER; VAROR AV DESSA MATERIAL

Anmärkning till undernummer

1. I detta kapitel har orden stång, profiler, tråd, plåt, band och folier samma innebörd som i kap. 74 (Se anmärkningen till kap. 74).

>Plats för tabell>

KAPITEL 82

VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL METALL TILL SÅDANA ARTIKLAR

Anmärkningar

1. Bortsett från blåslampor, transportabla smidesässjor, slipstenar och slipskivor med ställning, manikyr-eller pedikyrsatser samt varor enligt nr 8209 omfattar detta kapitel endast artiklar med blad, skär, bearbetande yta eller annan verksam del av

a) oädel metall,

b) hårdmetall eller kermet,

c) ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade) på underlag av oädel metall, hårdmetall eller kermet,

d) slipmedel på underlag av oädel metall, under förutsättning att varorna har skärande tänder, spår, räfflor e.d. av oädel metall, vilka behållit sin funktion efter det att slipmedlet lagts på.

2. Delar av oädel metall till artiklar enligt detta kapitel skall klassificeras enligt samma nummer som de artiklar till vilka de utgör delar, med undantag av delar som är särskilt nämnda som sådana samt verktygshållare för handverktyg (nr 8466 ). Delar med allmän användning enligt definition i anm. 2 till avd. XV omfattas dock inte av detta kapitel.

Skärhuvuden, blad och saxar till elektriska rakapparater och elektriska hårklippningsmaskiner skall klassificeras enligt nr 8510.

3. Satser som består av en eller flera knivar enligt nr 8211 och minst lika många artiklar enligt nr 8215 skall klassificeras enligt nr 8215.

>Plats för tabell>

KAPITEL 83

DIVERSE VAROR AV OÄDEL METALL

Anmärkningar

1. I detta kapitel skall delar av oädel metall klassificeras enligt samma nummer som de artiklar för vilka de är avsedda. Artiklar av järn eller stål enligt nr 7312, 7315, 7317, 7318 och 7320 samt liknande artiklar av andra oädla metaller (kap. 74-76 och 78-81) skall dock inte anses som delar till varor enligt detta kapitel.

2. Med länkrullar i nr 8302 avses artiklar med en hjuldiameter (i förekommande fall inbegripet hjulring) av högst 75 mm eller med en hjuldiameter (i förekommande fall inbegripet hjulring) av mer än 75 mm om hjulets eller hjulringens bredd är mindre än 30 mm.

>Plats för tabell>

AVDELNING XVI

MASKINER OCH APPARATER SAMT MEKANISKA REDSKAP; ELEKTRISK MATERIEL; DELAR TILL SÅDANA VAROR; APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV LJUD, APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV BILDER OCH LJUD FÖR TELEVISION SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA APPARATER

Anmärkningar

1. Denna avdelning omfattar inte

a) drivremmar och transportband av plast, enligt kap. 39, eller mjukgummi (nr 4010 ); andra varor av mjukgummi, av sådana slag som används till maskiner eller mekaniska eller elektriska apparater eller för annat tekniskt bruk (nr 4016 ),

b) varor av läder eller konstläder (nr 4204 ) eller av pälsskinn (nr 4303 ), av sådana slag som används i maskiner, apparater eller mekaniska redskap eller för annat tekniskt bruk,

c) bobiner, spolar, cops, konrullar och liknande artiklar, oavsett materialet (t.ex. kap. 39, 40, 44 eller 48 eller avd. XV),

d) perforerade kort för jacquardmaskiner eller liknande maskiner (t.ex. kap. 39 eller 48 eller avd. XV),

e) drivremmar och transportband av textilmaterial (nr 5910 ) samt andra varor av textilmaterial för tekniskt bruk (nr 5911 ),

f) ädelstenar och halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade) enligt nr 7102 - 7104 samt artiklar som helt består av sådana stenar, enligt nr 7116, med undantag av omonterade bearbetade safirer och diamanter för stift till grammofoner eller för gravernålar till apparater för ljudinspelning (nr 8522 ),

g) delar med allmän användning enligt definition i anm. 2 till avd. XV, av oädel metall (avd. XV) samt motsvarande varor av plast (kap. 39),

h) borrör (nr 7304 ),

ij) ändlös duk och ändlösa band av metalltråd eller metallremsor (avd. XV),

k) artiklar enligt kap. 82 och 83,

l) artiklar enligt avd. XVII,

m) artiklar enligt kap. 90,

n) ur och andra artiklar enligt kap. 91,

o) utbytbara verktyg enligt nr 8207 samt borstar av sådana slag som används som maskindelar (nr 9603 ), liknande utbytbara verktyg skall klassificeras enligt beskaffenheten av materialet i den verksamma beståndsdelen (t.ex. enligt kap. 40, 42, 43, 45 eller 59 eller nr 6804 eller 6909 ),

p) artiklar enligt kap. 95,

q) färgband för skrivmaskiner och liknande färgband, även på spolar eller i patroner (klassificering efter materialets beskaffenhet, eller enligt nr 9612 om de är impregnerade eller överdragna med bläck, färg e.d. eller på annat sätt bearbetade för att ge avtryck).

2. Om inte annat följer av anm. 1 till denna avdelning, anm. 1 till kap. 84 eller anm. 1 till kap. 85, skall delar till maskiner (inte utgörande delar till artiklar enligt nr 8484, 8544, 8545, 8546 eller 8547 ) klassificeras enligt följande regler:

a) Delar som omfattas av något av numren i kap. 84 eller 85 (andra än nr 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 och 8548 ) skall under alla förhållanden klassificeras enligt sina respektive nummer.

b) Andra delar skall, om de är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till en maskin av speciellt slag eller till flera slags maskiner som omfattas av samma nummer (inbegripet maskiner enligt nr 8479 och 8543 ); klassificeras enligt samma nummer som ifrågavarande maskiner eller, i tillämpliga fall, enligt nr 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 eller 8538. Delar som är lämpliga att användas huvudsakligen till varor enligt nr 8517 eller 8525 - 8528 och som är lika användbara för båda dessa slag av varor skall klassificeras enligt nr 8517.

c) Alla andra delar skall klassificeras enligt nr 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 eller 8538 eller, om detta inte är möjligt, enligt nr 8485 respektive 8548.

3. Om inte annat föreskrivs skall maskinkombinationer som består av två eller flera maskiner som sammanfogats till en enhet samt andra maskiner som kan utföra två eller flera kompletterande eller alternativa arbetsuppgifter klassificeras som om de bestod enbart av den komponent eller utgjorde en sådan maskin som utför den huvudsakliga arbetsuppgiften.

4. När en maskin eller en grupp maskiner består av separata komponenter (oavsett om dessa är åtskilda eller förenade genom rör, anordningar för kraftöverföring, elektriska ledningar eller andra anordningar), som är avsedda att tillsammans medverka i en klart avgränsad arbetsuppgift som kan utföras av en maskin enligt något av numren i kap. 84 eller 85, skall det hela klassificeras enligt detta nummer.

5. Vid tillämpningen av dessa anmärkningar förstås med maskiner alla maskiner, utrustningar, apparater och redskap som nämns i numren i kap. 84 och 85.

Kompletterande anmärkningar

1. Verktyg för montering eller underhåll av maskiner skall klassificeras tillsammans med maskinerna om de införs med dessa. På samma sätt klassificeras utbytbara verktyg som införs tillsammans med maskiner, om de utgör normal utrustning till maskinerna och vanligtvis säljs med dessa.

2. Om tullmyndighet kräver det skall gäldenären som stöd för sin tulldeklaration lämna bilagor (t.ex. beskrivning, broschyr, utdrag ur katalog eller fotografi) som innehåller upplysningar om maskinen och dess användning och kännetecken och för maskiner som inkommer i delar eller i isärtaget skick en plan för hopmonteringen och en innehållsförteckning för de olika försändelserna.

3. På begäran av gäldenären och på de villkor, som bestäms av de kompetenta myndigheterna, kan regel 2 a i Allmänna bestämmelser även tillämpas för maskiner som införs i delsändningar.

KAPITEL 84

KÄRNREAKTORER, ÅNGPANNOR, MASKINER, APPARATER OCH MEKANISKA REDSKAP; DELAR TILL SÅDANA VAROR

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) kvarnstenar, slipstenar och andra artiklar enligt kap. 68,

b) maskiner och apparater (t.ex. pumpar) av keramiskt material samt delar av keramiskt material till maskiner eller apparater oavsett material (kap. 69),

c) laboratorieartiklar av glas (nr 7017 ); maskiner, apparater och andra artiklar för tekniskt bruk samt delar till sådana, av glas (nr 7019 eller 7020 ),

d) artiklar enligt nr 7321 och 7322 samt liknande artiklar av andra oädla metaller (kap. 74-76 och 78-81),

e) elektromekaniska hushållsapparater enligt nr 8509; digitala kameror enligt nr 8525,

f) mekaniska mattsopare utan motor (nr 9603 ).

2. Om inte annat följer av anm. 3 till avd. XVI skall en maskin eller apparat som motsvarar en varubeskrivning i ett eller flera av numren 8401 - 8424 och samtidigt motsvarar en varubeskrivning i ett eller flera av numren 8425 - 8480 klassificeras enligt tillämpligt nummer i den förra gruppen och inte i den senare.

Nr 8419 skall dock inte tillämpas för

a) groningsapparater, äggkläckningsapparater och kycklingmödrar (nr 8436 ),

b) spannmålsfuktningsmaskiner (nr 8437 ),

c) diffusörer för extraktion av sockersaft (nr 8438 ),

d) maskiner och apparater för värmebehandling av textilgarn, textilvävnader eller andra textilvaror (nr 8451 ),

e) maskiner och apparater för mekanisk bearbetning i vilka en temperaturändring, även om den är nödvändig, är av underordnad betydelse.

Nr 8422 skall inte tillämpas för

a) symaskiner för tillslutning av säckar eller liknande förpackningar (nr 8452 ),

b) kontorsmaskiner enligt nr 8472.

Nr 8424 omfattar inte tryckmaskiner och skrivare med bläckstråle (nr 8443 eller 8471 ).

3. En verktygmaskin för bearbetning av vilket material som helst, som motsvarar en varubeskrivning i nr 8456 och samtidigt motsvarar en varubeskrivning i nr 8457 - 8461, 8464 eller 8465 skall klassificeras enligt nr 8456.

4. Nr 8457 skall tillämpas endast för verktygsmaskiner för metallbearbetning, andra än svarvar (inbegripet svarvdubb), som kan utföra olika slags bearbetningar antingen

a) genom automatisk växling mellan olika verktyg som är placerade i ett magasin e.d. i enlighet med ett maskinprogram (fleroperationsmaskiner),

b) genom att olika bearbetningsenheter samtidigt eller efter varandra automatiskt bearbetar ett fast uppspänt arbetsstycke (enstationsmaskiner med mer än en bearbetningsenhet), eller

c) genom automatisk förflyttning av arbetsstycket mellan olika bearbetningsstationer (transfermaskiner).

5. A. Med maskiner för automatisk databehandling i nr 8471 förstås

a) digitalmaskiner som

1. kan lagra ett eller flera bearbetningsprogram samt åtminstone de data som är omedelbart nödvändiga för att utföra programmet,

2. fritt kan programmeras efter användarens behov,

3. kan utföra de aritmetiska beräkningar som användaren begär, samt

4. utan mänskligt ingripande kan utföra ett bearbetningsprogram som de, om så behövs, kan modifiera genom logiskt beslut under pågående körning;

b) analogimaskiner som kan simulera matematiska modeller och som består av minst analogielement, styrelement och programelement;

c) hybridmaskiner som består antingen av en digitalmaskin med analogielement eller av en analogimaskin med digitalelement.

B. Maskiner för automatisk databehandling kan förekomma i form av system som består av ett varierande antal separata enheter. Om inte annat anges i E nedan skall en enhet anses utgöra en del av ett komplett system om den uppfyller följande villkor:

a) Den är av sådant slag som endast eller huvudsakligen används i en maskin för automatisk databehandling.

b) Den kan anslutas till centralenheten antingen direkt eller via en eller flera andra enheter.

c) Den kan ta emot eller leverera data i sådan form (kod eller signaler) som kan användas av systemet.

C. Separata enheter av en maskin för automatisk databehandling skall klassificeras enligt nr 8471.

D. Skrivare, tangentbord, X-Y-koordinerade inorgan och minnen som uppfyller villkoren i B b och B c ovan skall under alla omständigheter klassificeras som enheter enligt nr 8471.

E. Maskiner som utför en specifik uppgift, annan än databehandling, och ingår i eller arbetar i anslutning till en maskin för automatisk databehandling skall klassificeras enligt de nummer som motsvarar deras respektive arbetsuppgifter eller, om detta inte är möjligt, enligt något slumpnummer.

6. Nr 8482 skall tillämpas för bl.a. polerade stålkulor, vilkas största och minsta diameter inte avviker från den nominella diametern med mer än 1 %, dock högst med 0,05 mm.

Andra stålkulor skall klassificeras enligt nr 7326.

7. En maskin som används för mer än en uppgift skall i klassificeringshänseende behandlas som om dess huvudsakliga uppgift vore dess enda uppgift.

Om inte annat följer av anm. 2 till detta kapitel, anm. 3 till avd. XVI eller andra föreskrifter skall en maskin, vars huvuduppgift inte är beskriven i något nummer eller för vilken huvuduppgiften inte kan fastställas, klassificeras enligt nr 8479. Nr 8479 omfattar också maskiner för tillverkning av tågvirke och linor av metalltråd, textilgarn eller något annat material eller av en kombination av flera material (t.ex. dukt-, tvinn-och kablingsmaskiner).

8. Vid tillämpning av nr 8470 skall uttrycket"fickformat"endast avse maskiner med en storlek inte överstigande 170 mm × 100 mm × 45 mm.

Anmärkningar till undernummer

1. Vid tillämpning av nr 8471 49 skall med"system"förstås maskiner för automatisk databehandling vars enheter uppfyller villkoren i anm. 5 B till kap. 84 och som består av minst en central processor, ett inorgan (t.ex. ett tangentbord eller en scanner) och ett utorgan (t.ex. en bildskärm eller en skrivare).

2. Nr 8482 40 tillämpas enbart för lager med cylindriska rullar med en konstant diameter av högst 5 mm och med en längd av minst tre gånger diametern. Rullarnas ändar får vara rundade.

Kompletterande anmärkningar

1. Som motorer till luftfartyg enligt nr 8407 10 och 8409 10 avses endast motorer som är konstruerade för att anslutas till propeller eller rotor.

2. Nr 8471 70 51 skall också tillämpas på cd-romläsare som utgör minnen för maskiner för automatisk databehandling, och som består av enheter avsedda för att läsa signaler från cd-rom, cd-audio eller cd-photo och som försetts med uttag för hörlurar, en knapp för volymkontroll och en av/på-knapp.

>Plats för tabell>

KAPITEL 85

ELEKTRISKA MASKINER OCH APPARATER, ELEKTRISK MATERIEL SAMT DELAR TILL SÅDANA VAROR; APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV LJUD, APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV BILDER OCH LJUD FÖR TELEVISION SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA APPARATER

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) filtar, dynor, fotpåsar o.d. med elektrisk uppvärmning; kläder, skodon, öronskydd eller andra artiklar avsedda att bäras av användaren, med elektrisk uppvärmning,

b) artiklar av glas enligt nr 7011,

c) möbler med elektrisk uppvärmning, enligt kap. 94.

2. Nr 8501 - 8504 skall inte tillämpas för varor som är nämnda i nr 8511, 8512 eller 8540 - 8542.

Kvicksilverströmriktare med metallbehållare klassificeras dock enligt nr 8504.

3. Nr 8509 omfattar endast följande elektromekaniska maskiner och apparater av sådana slag som vanligen används för hushållsbruk:

a) Dammsugare inbegripet torr-och våtdammsugare, golvbonare, maskiner för malning eller blandning av livsmedel samt frukt-eller köksväxtsaftpressar, oavsett vikten.

b) Andra maskiner och apparater, under förutsättning att vikten inte överstiger 20 kg per styck. Numret tillämpas dock inte för fläktar eller för ventilations-eller cirkulationskåpor med inbyggd fläkt, med eller utan filter (nr 8414 ), torkcentrifuger (nr 8421 ), diskmaskiner (nr 8422 ), hushållstvättmaskiner (nr 8450 ), manglar och strykmaskiner (nr 8420 och 8451 ), symaskiner (nr 8452 ), elektriska saxar (nr 8467 ) samt elektriska värmeapparater (nr 8516 ).

4. Med tryckta kretsar i nr 8534 förstås kretsar, som med något tryckningsförfarande (t.ex. prägling, plätering eller etsning) eller med filmkretsteknik erhållits genom att man på ett isolerande underlag utformat ledande element, kontakter eller andra tryckta komponenter (t.ex. induktansspolar, motstånd och kondensatorer), ensamma eller sammanbundna enligt ett förutbestämt mönster, andra än element som kan alstra, likrikta, modulera eller förstärka en elektrisk signal (t.ex. halvledarelement).

Med tryckta kretsar avses inte kretsar i förening med andra element än sådana som erhållits under tryckningsprocessen och inte heller ensamma, skilda motstånd, kondensatorer och induktansspolar.

Tunn-eller tjockfilmskretsar som innehåller passiva och aktiva element som erhållits under samma tekniska process skall klassificeras enligt nr 8542.

5. För tillämpning av nr 8541 och 8542 gäller följande:

A. Med dioder, transistorer och liknande halvledarkomponenter eller halvledarelement förstås sådana komponenter eller element, vilkas funktion är beroende av förändringar i resistiviteten under inverkan av ett elektrisk fält.

B. Med elektroniska integrerade kretsar och andra elektroniska mikrokretsar förstås

a) integrerade monolitkretsar i vilka kretselementen (dioder, transistorer, motstånd, kondensatorer, förbindelseledningar etc.) framställts i massan (huvudsakligen) och på ytan av ett halvledande material (t.ex. dopad kisel) och är oskiljaktigt förbundna med varandra,

b) integrerade hybridkretsar i vilka passiva element (motstånd, kondensatorer, förbindelseledningar etc.), erhållna genom tunn-eller tjockfilmsteknik, och aktiva element (dioder, transistorer, integrerade monolitkretsar etc.), erhållna genom halvledarteknik, kombinerats praktiskt taget odelbart på ett enda isolerande underlag (glas, keramik etc.). Dessa kretsar kan också innehålla diskreta komponenter,

c) mikrokretsar av typen gjutna moduler, mikromoduler och liknande som består av diskreta, aktiva eller både aktiva och passiva komponenter som kombinerats och sammankopplats.

Vid klassificering av de artiklar som är definierade i denna anmärkning skall nr 8541 och 8542 ha företräde framför varje annat nummer som skulle kunna komma i fråga, särskilt med hänsyn till artiklarnas funktion.

6. Grammofonskivor, band och andra medier enligt nr 8523 och 8524 skall klassificeras enligt dessa nummer när de föreligger tillsammans med de apparater för vilka de är avsedda.

Denna anmärkning gäller inte för sådana medier när de föreligger tillsammans med andra varor än de apparater för vilka de är avsedda.

7. För tillämpning av nr 8548 skall med"förbrukade galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer"avses sådana som inte är användbara för avsett bruk på grund av att de är trasiga eller sådana som inte kan laddas upp igen.

Anmärkningar till undernummer

1. Nr 8519 92 och 8527 12 gäller endast kassettbandspelare med inbyggd förstärkare, utan inbyggd högtalare, som kan arbeta utan yttre elektrisk kraftkälla samt med en storlek inte överstigande 170 mm × 100 mm × 45 mm.

2. Med smart cards i nr 8542 10 förstås kort vilka har en inkapslad elektronisk integrerad krets (mikroprocessor), av vilket slag som helst, i form av ett chip, och kan vara försedda med magnetremsa.

Kompletterande anmärkningar

1. Apparater för ljudåtergivning med laseravläsningssystem klassificeras inte enligt nr 8519 10, 8519 21, 8519 29, 8519 31 och 8519 39 utan enligt undernr 8519 99 12 eller 8519 99 18.

2. Anmärkning till undernummer 1 gäller i tillämpliga delar också för nr 8520 32 30 och 8520 33 30.

>Plats för tabell>

AVDELNING XVII

FORDON, LUFTFARTYG, FARTYG OCH VISS TRANSPORTUTRUSTNING

Anmärkningar

1. Denna avdelning omfattar inte artiklar enligt nr 9501, 9503 och 9508 och inte heller bobbar och andra sportkälkar enligt nr 9506.

2. Med delar och delar och tillbehör avses i denna avdelning inte följande artiklar, även om de är igenkännliga som avsedda för varor enligt denna avdelning:

a) Packningar, tätningar o.d. av alla slags material (klassificeras enligt materialets beskaffenhet eller enligt nr 8484 ) samt andra artiklar av mjukgummi (nr 4016 ).

b) Delar med allmän användning enligt definition i anm. 2 till avd. XV, av oädel metall (avd. XV) samt motsvarande varor av plast (kap. 39).

c) Artiklar enligt kap. 82 (verktyg).

d) Artiklar enligt nr 8306.

e) Maskiner och apparater enligt nr 8401 - 8479 samt delar till sådana; artiklar enligt nr 8481 och 8482 samt, under förutsättning att de utgör integrerande delar till motorer, artiklar enligt nr 8483.

f) Elektriska maskiner och apparater samt elektrisk materiel (kap. 85).

g) Artiklar enligt kap. 90.

h) Artiklar enligt kap. 91.

ij) Vapen (kap. 93).

k) Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar enligt nr 9405.

l) Borstar av sådana slag som används som delar till fordon (nr 9603 ).

3. Med delar eller tillbehör i kap. 86-88 avses inte delar eller tillbehör som inte är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till artiklar enligt dessa kapitel. En del eller ett tillbehör som motsvarar varubeskrivningen i två eller flera av numren i dessa kapitel skall klassificeras enligt det nummer som motsvarar den huvudsakliga användningen av ifrågavarande del eller tillbehör.

4. Vid tillämpning av denna avdelning skall

a) fordon som är speciellt konstruerade så att de kan användas både på väg och järnväg klassificeras enligt lämpligt nummer i kap. 87,

b) amfibiemotorfordon klassificeras enligt lämpligt nummer i kap. 87, och

c) luftfartyg som är speciellt konstruerade så att de också kan användas som vägfordon klassificeras enligt lämpligt nummer i kap. 88.

5. Luftkuddefarkoster skall inom denna avdelning klassificeras enligt samma kapitel som de transportmedel som de liknar mest, nämligen

a) enligt kap. 86 om de är konstruerade för färd på spårbana (svävtåg),

b) enligt kap. 87 om de är konstruerade för färd över land eller över både land och vatten,

c) enligt kap. 89 om de är konstruerade för färd över vatten, även om de kan landa på stränder eller landningsplattformar eller färdas över is.

Delar och tillbehör till luftkuddefarkoster skall klassificeras på samma sätt som delar och tillbehör till transportmedel som omfattas av det nummer som enligt ovanstående bestämmelser skall tillämpas för luftkuddefarkosterna.

Stationär materiel till svävtågsbanor skall klassificeras som motsvarande materiel till järnvägar. Signalerings-, säkerhets-och trafikövervakningsutrustning för svävtågstransportsystem skall klassificeras som signalering-, säkerhets-och trafikövervakningsutrustning för järnvägar.

Kompletterande anmärkningar

1. Om inte annat följer av kompletterande anmärkning 3 till kap. 89, skall verktyg och artiklar som är nödvändiga för underhåll eller reparation av fordon, luftfartyg eller fartyg klassificeras tillsammans med fordonen, luftfartygen eller fartygen om de föreligger med dessa. Andra tillbehör som införs med fordonen, luftfartygen eller fartygen skall också klassificeras tillsammans med dessa om de utgör normal utrustning till fordonen, luftfartygen eller fartygen och vanligtvis säljs tillsammans med dessa.

2. På begäran av den tullskyldige och på de villkor, som bestäms av de kompetenta myndigheterna, kan regel 2 a i allmänna bestämmelser även tillämpas för varor enligt nr 8608, 8805, 8905 och 8907 som införs i delsändningar.

KAPITEL 86

LOK OCH ANNAN RULLANDE JÄRNVÄGS-OCH SPÅRVÄGSMATERIEL SAMT DELAR TILL SÅDAN MATERIEL; STATIONÄR JÄRNVÄGS-OCH SPÅRVÄGSMATERIEL SAMT DELAR TILL SÅDAN MATERIEL; MEKANISK (INBE-GRIPET ELEKTROMEKANISK) TRAFIKSIGNALERINGSUTRUSTNING AV ALLA SLAG

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) järnvägs-och spårvägssliprar av trä eller betong samt spårbanesektioner av betong för svävtåg (nr 4406 eller 6810 ),

b) banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar, enligt nr 7302,

c) elektrisk signalerings-, säkerhets-och trafikövervakningsutrustning, enligt nr 8530.

2. Nr 8607 skall tillämpas för bl.a.

a) hjulaxlar, hjul, hjulsatser, hjulringar, fälgar, nav och andra delar till hjul,

b) ramar, underreden och boggier,

c) lagerboxar; bromsapparater,

d) buffertar för rullande materiel; krokar och andra koppelanordningar samt vagnsbälgar,

e) vagnskorgar.

3. Om inte annat följer av bestämmelserna i anm. 1 ovan skall nr 8608 tillämpas för bl.a.

a) sammansatta spår, vändskivor, stoppbockar och lastmallar,

b) semaforer och mekaniska signalskivor samt mekaniska manövreringsanordningar för plankorsningar, signaler eller spårväxlar samt annan mekanisk (inbegripet elektromekanisk) signalerings-, säkerhets-och trafikövervakningsutrustning, även försedd med elektriska belysningsanordningar, för järnvägar, spårvägar, landsvägar, gator, inre vattenvägar, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält.

>Plats för tabell>

KAPITEL 87

FORDON, ANDRA ÄN RULLANDE JÄRNVÄGS-ELLER SPÅRVÄGSMATERIEL, SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL FORDON

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte rullande järnvägs-eller spårvägsmateriel avsedd att framföras uteslutande på räls.

2. Med traktorer förstås i detta kapitel fordon som är konstruerade huvudsakligen för dragande eller skjutande av något annat fordon eller av maskiner, redskap eller last, även om de har smärre utrymmen som gör det möjligt att i samband med deras huvudsakliga användning medföra verktyg, utsäde, gödselmedel eller andra varor.

Maskiner och verktyg avsedda att användas tillsammans med traktorer enligt nr 8701 som utbytbar utrustning klassificeras enligt respektive nummer även om de föreligger tillsammans med traktorn och oavsett om sådana maskiner och verktyg är monterade på traktorn.

3. Motorfordonsunderreden försedda med motor och förarhytt skall klassificeras enligt nr 8702 - 8704 och inte enligt nr 8706.

4. Nr 8712 omfattar alla tvåhjuliga barncyklar. Andra barncyklar klassificeras enligt nr 9501.

>Plats för tabell>

KAPITEL 88

LUFTFARTYG OCH RYMDFARKOSTER SAMT DELAR TILL SÅDANA

Anmärkning till undernummer

1. Med tomvikt i nr 8802 11 - 8802 40 avses vikten av maskinen i flygklart tillstånd, med undantag för vikten av besättning, bränsle och sådan utrustning som inte är fast monterad.

>Plats för tabell>

KAPITEL 89

FARTYG SAMT ANNAN FLYTANDE MATERIEL

Anmärkning

1. Fartygsskrov samt icke färdigbyggda eller icke kompletta fartyg i sammansatt, i icke sammansatt eller i isärtaget skick samt kompletta fartyg i icke sammansatt eller i isärtaget skick skall klassificeras enligt nr 8906 om de inte har huvudsaklig karaktär av fartyg av speciellt slag.

Kompletterande anmärkningar

1. Nr 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 12, 8902 00 18, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 och 8906 90 10 omfattar enbart fartyg, som är konstruerade för öppen sjö och har en längd (med undantag för utskjutande delar) av minst 12 m. Fiskebåtar och räddningsbåtar, som är konstruerade för öppen sjö, skall emellertid anses utgöra fartyg för öppen sjö oavsett längden.

2. Nr 8905 10 10 och 8905 90 10 omfattar enbart fartyg och flytdockor, som är konstruerade för öppen sjö.

3. Med fartyg och annan flytande materiel avsedda att huggas upp i nr 8908 förstås även följande artiklar om dessa har utgjort en del av den normala utrustningen:

- reservdelar (t.ex. propellrar), även nya,

- lösa föremål (möbler, köksutrustning, bordsartiklar etc.) som visar klara tecken på att vara begagnade.

>Plats för tabell>

AVDELNING XVIII

OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTO-OCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPARATER FÖR MÄTNING ELLER KONTROLL, MEDICINSKA OCH KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARATER; UR; MUSIKINSTRUMENT; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA ARTIKLAR

KAPITEL 90

OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTO-OCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPARATER FÖR MÄTNING ELLER KONTROLL, MEDICINSKA OCH KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARATER; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA ARTIKLAR

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) artiklar av sådana slag som används i maskiner, apparater eller för annat tekniskt bruk, av mjukgummi (nr 4016 ), av läder eller konstläder (nr 4204 ) eller av textilmaterial (nr 5911 ),

b) gördlar och andra artiklar av textilmaterial vilkas avsedda stödjande effekt på den kroppsdel som skall påverkas enbart beror på artiklarnas elasticitet (t. ex. grossessgördlar, thoraxbandage, abdominalbandage samt stöd för leder och muskler) (avd. XI),

c) eldfasta varor enligt nr 6903; laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, av keramiskt material, enligt nr 6909,

d) speglar av glas, inte optiskt bearbetade, enligt nr 7009, samt speglar av oädel eller ädel metall, inte utgörande optiska element (nr 8306 eller kap. 71),

e) varor enligt nr 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 eller 7017,

f) delar med allmän användning enligt definition i anm. 2 till avd. XV, av oädel metall (avd. XV) samt motsvarande varor av plast (kap. 39),

g) pumpar försedda med mätanordning, enligt nr 8413; räkne-och kontrollvågar samt särskilt föreliggande vikter för vågar (nr 8423 ); maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering (nr 8425 - 8428 ); skärmaskiner av alla slag för papper eller papp (nr 8441 ); hjälputrustning för inställning av arbetsstycken eller verktyg i verktygsmaskiner, enligt nr 8466, inbegripet hjälputrustning med optiska skalavläsningsanordningar (t.ex. optiska delningsdockor), dock med undantag av sådana som i sig själva huvudsakligen utgör optiska instrument (t.ex. inställningsteleskop); räknemaskiner (nr 8470 ); ventiler och andra artiklar enligt nr 8481,

h) sökarlyktor och strålkastare av sådana slag som används på cyklar eller motorfordon (nr 8512 ); bärbara elektriska lampor enligt nr 8513; kinoapparater för inspelning eller återgivning av ljud samt apparater för kopiering av ljudinspelningar (nr 8519 eller 8520 ); tonhuvuden (nr 8522 ); videokameror för stillbilder, andra videokameror samt digitala kameror (nr 8525 ); radarapparater, apparater för radionavigering samt apparater för radiomanövrering eller radiostyrning (nr 8526 ); numeriska styrorgan enligt nr 8537; s.k. sealed beam lamp units enligt nr 8539; optiska fiberkablar enligt nr 8544,

ij) sökarlyktor och strålkastare enligt nr 9405,

k) artiklar enligt kap. 95,

l) mätkärl, vilka skall klassificeras efter materialets beskaffenhet,

m) spolar, rullar och liknande artiklar (vilka skall klassificeras efter materialets beskaffenhet, t.ex. enligt nr 3923 eller avd. XV).

2. Om inte annat följer av anm. 1 ovan, skall delar och tillbehör till maskiner, apparater, instrument eller andra artiklar enligt detta kapitel klassificeras enligt följande regler:

a) Delar och tillbehör som utgör varor som är inbegripna i något nummer i detta kapitel eller i kap. 84, 85 eller 91 (med undantag av nr 8485, 8548 och 9033 ) skall under alla förhållanden klassificeras enligt sina respektive nummer.

b) Andra delar och tillbehör skall, om de är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till en maskin eller apparat eller ett instrument av speciellt slag eller till flera maskiner, apparater eller instrument som omfattas av samma nummer (inbegripet maskiner, apparater eller instrument enligt nr 9010, 9013 eller 9031 ), klassificeras enligt samma nummer som dessa maskiner, apparater eller instrument.

c) Alla andra delar och tillbehör skall klassificeras enligt nr 9033.

3. Bestämmelserna i anm. 4 till avd. XVI skall även tillämpas i detta kapitel.

4. Nr 9005 skall inte tillämpas för kikarsikten för montering på vapen, periskop för montering i ubåtar eller stridsvagnar samt kikare för maskiner, apparater eller instrument enligt detta kapitel eller enligt avd. XVI; sådana kikarsikten, periskop och kikare skall klassificeras enligt nr 9013.

5. Optiska apparater och instrument för mätning eller kontroll som enligt numrens lydelse skulle kunna klassificeras både enligt nr 9013 och enligt nr 9031 skall klassificeras enligt nr 9031.

6. Med ortopediska artiklar i nr 9021 förstås artiklar som tjänar

- till att förebygga eller rätta till kroppsdeformiteter; eller

- till att stödja eller fixera delar av kroppen till följd av sjukdom, operation eller skada.

Som ortopediska artiklar räknas även skodon och hålfotsinlägg sulor som utformats för att kompensera för ortopediska förhållanden förutsatt att de är antingen 1) måttillverkade eller 2) massproducerade, föreligger separat och inte i par och är utformade att passa bägge fötterna.

7. Nr 9032 skall tillämpas endast för

a) instrument och apparater för automatisk reglering av gasers eller vätskors strömning, nivå, tryck e.d. eller för automatisk temperaturreglering, vare sig deras funktion är beroende eller ej av ett elektriskt fenomen som varierar med den faktor som skall regleras automatiskt, och vilka är konstruerade att föra denna faktor till och bibehålla den vid ett önskat värde, stabiliserat mot störningar, genom att kontinuerligt eller med jämna intervall mäta dess faktiska värde,

b) instrument och apparater för automatisk reglering av elektriska storheter samt instrument och apparater för automatisk reglering av icke elektriska storheter, vilkas funktion är beroende av ett elektriskt fenomen som varierar med den faktor som skall regleras, och vilka är konstruerade att föra denna faktor till och bibehålla den vid ett önskat värde, stabiliserat mot störningar, genom att kontinuerligt eller med jämna intervall mäta dess faktiska värde.

Kompletterande anmärkning

1. I nr 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 10, 9024 80 10, 9025 19 91, 9025 80 91, 9026 10 51, 9026 10 59, 9026 20 30, 9026 80 91, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 13, 9027 80 17, 9030 39 30, 9030 89 92, 9031 80 32, 9031 80 34, 9031 80 39 och 9032 10 30 förstås med elektronisk instrument och apparater som innehåller en eller flera artiklar enligt nr 8540, 8541 eller 8542. Vid tillämpningen av denna regel skall dock bortses från artiklar enligt nr 8540, 8541 eller 8542 som enbart har funktionen att likrikta ström eller vilka ingår i instrumentens eller apparaternas strömförsörjningsenhet.

>Plats för tabell>

KAPITEL 91

UR OCH DELAR TILL UR

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) urglas och lod (klassificeras efter materialets beskaffenhet),

b) urkedjor (nr 7113 eller 7117, alltefter beskaffenheten),

c) delar med allmän användning enligt definition i anm. 2 till avd. XV, av oädel metall (avd. XV) samt motsvarande varor av plast (kap. 39) eller av ädel metall eller metall pläterad med ädel metall (i allmänhet nr 7115 ); urfjädrar skall dock klassificeras som urdelar (nr 9114 ),

d) kulor till kullager (nr 7326 eller 8482, alltefter beskaffenheten),

e) artiklar enligt nr 8412, konstruerade för att arbeta utan gångsegment,

f) kullager (nr 8482 ),

g) artiklar enligt kap. 85, ännu inte sammanfogade med varandra eller med andra komponenter till urverk eller till artiklar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen som delar till urverk (kap. 85).

2. Nr 9101 omfattar endast ur med boett som består helt av ädel metall eller metall med plätering av ädel metall eller av dessa material i förening med naturpärlor, odlade pärlor, ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade) enligt nr 7101 - 7104. Ur med boett av oädel metall med inläggningar av ädel metall klassificeras enligt nr 9102.

3. I detta kapitel förstås med fickursverk och verk till fick-eller armbandsur urverk som regleras av balans och spiralfjäder, av kvartskristall eller av något annat system som kan fastställa tidsintervaller och som visar tiden eller har ett mekaniskt system till vilket en anordning för tidvisning kan kopplas. Sådana urverk får ha en tjocklek av högst 12 mm och en bredd, längd eller diameter av högst 50 mm.

4. Med de undantag som följer av anm. 1 skall verk och andra delar som är lämpliga att användas såväl i ur som i andra artiklar (t.ex. precisionsinstrument) klassificeras enligt detta kapitel.

>Plats för tabell>

KAPITEL 92

MUSIKINSTRUMENT; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL MUSIKINSTRUMENT

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) delar med allmän användning enligt definition i anm. 2 till avd. XV, av oädel metall (avd. XV) samt motsvarande varor av plast (kap. 39),

b) mikrofoner, förstärkare, högtalare, hörlurar, strömställare, stroboskop och andra instrument, apparater eller annan utrustning enligt kap. 85 eller 90, avsedda att användas tillsammans med instrument enligt detta kapitel men inte hopbyggda med eller inneslutna i samma hölje som dessa,

c) leksaksinstrument och andra artiklar av leksakskaraktär (nr 9503 ),

d) borstar för rengöring av musikinstrument (nr 9603 ),

e) föremål för samlingar samt antikviteter (nr 9705 och 9706 ).

2. Stråkar, trumstockar och liknande artiklar, som används vid spelning på musikinstrument enligt nr 9202 eller 9206, som föreligger tillsammans med sådana instrument till ett antal som är normalt för dessa och som är klart avsedda att användas tillsammans med dessa instrument, skall klassificeras enligt samma nummer som ifrågavarande instrument.

Kort, rondeller och rullar enligt nr 9209, som föreligger tillsammans med det instrument för vilket de är avsedda, skall klassificeras som särskilda artiklar och inte som delar till ifrågavarande instrument.

>Plats för tabell>

AVDELNING XIX

VAPEN OCH AMMUNITION; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL VAPEN OCH AMMUNITION

KAPITEL 93

VAPEN OCH AMMUNITION; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL VAPEN OCH AMMUNITION

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) varor enligt kap. 36 (t.ex. tändhattar, sprängkapslar och signalraketer),

b) delar med allmän användning enligt definition i anm. 2 till avd. XV, av oädel metall (avd. XV) samt motsvarande varor av plast (kap. 39),

c) pansrade stridsfordon (nr 8710 ),

d) kikarsikten och andra optiska artiklar som är lämpliga att användas till vapen, med undantag av sådana som är monterade på eldvapen eller föreligger tillsammans med de eldvapen på vilka de är avsedda att monteras (kap. 90),

e) pilbågar och pilar till pilbågar, fäktvapen för sportändamål samt leksaksvapen (kap. 95),

f) föremål för samlingar samt antikviteter (nr 9705 och 9706 ).

2. Med delar till sådana artiklar i nr 9306 avses inte radio-eller radarapparater enligt nr 8526.

>Plats för tabell>

AVDELNING XX

DIVERSE VAROR

KAPITEL 94

MÖBLER; SÄNGKLÄDER, MADRASSER, RESÅRBOTTNAR TILL SÄNGAR, KUDDAR OCH LIKNANDE STOPPADE INREDNINGSARTIKLAR; BELYSNINGSARMATUR OCH ANDRA BELYSNINGSARTIKLAR, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS; LJUSSKYLTAR, NAMNPLÅTAR MED BELYSNING, O.D.; MONTERADE ELLER MONTERINGSFÄRDIGA BYGGNADER

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) madrasser, dynor och kuddar, avsedda att fyllas med luft eller vatten, enligt kap. 39, 40 eller 63,

b) speglar som är avsedda att placeras på golvet eller marken (t.ex. stora svängbara toalettspeglar), enligt nr 7009,

c) artiklar enligt kap. 71,

d) delar med allmän användning enligt definition i anm. 2 till avd. XV, av oädel metall (avd. XV) och motsvarande varor av plast (kap. 39) samt kassaskåp enligt nr 8303,

e) möbler som är speciellt konstruerade för att utgöra delar till kyl-eller frysutrustning enligt nr 8418; möbler som är speciellt konstruerade för symaskiner (nr 8452 ),

f) lampor och andra belysningsartiklar enligt kap. 85,

g) möbler som är speciellt konstruerade för att utgöra delar till apparater enligt nr 8518 (nr 8518 ), enligt nr 8519 - 8521 (nr 8522 ) eller enligt nr 8525 - 8528 (nr 8529 ),

h) artiklar enligt nr 8714,

ij) tandläkarstolar med inbyggd tandläkarutrustning enligt nr 9018 samt spottkoppar till tandläkarstolar (nr 9018 ),

k) artiklar enligt kap. 91 (t.ex. ur och urfoder),

l) leksaksmöbler samt belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, av leksakskaraktär (nr 9503 ), biljardbord och andra möbler som är speciellt konstruerade för spel (nr 9504 ), möbler för trollerikonster samt dekorationer (andra än elektriska girlander), såsom s.k. kulörta lyktor (nr 9505 ).

2. De artiklar (andra än delar) som är nämnda i nr 9401 - 9403 skall klassificeras enligt dessa nummer endast om de är avsedda att placeras på golvet eller marken.

Följande artiklar skall dock klassificeras enligt ovannämnda nummer även om de är avsedda att hängas upp, att fästas på vägg eller att ställas på varandra:

a) Skåp, bokhyllor, andra möbler med hyllor samt möbler bestående av flera sammanhörande enheter.

b) Stolar, bänkar och sängar.

3. a) Med delar till artiklar omnämnda i nr 9401 - 9403 avses inte skivor eller plattor (även tillskurna men inte förenade med andra delar) av glas (inbegripet speglar), marmor eller annan sten eller av något annat material som är omnämnt i kap. 68 eller 69.

b) Varor som är omnämnda i nr 9404, särskilt föreliggande, skall inte klassificeras enligt nr 9401, 9402 eller 9403 som delar till de varor som avses där.

4. Med monterade eller monteringsfärdiga byggnader i nr 9406 förstås byggnader som färdigställts i fabrik eller som består av byggnadselement som föreligger tillsammans och skall hopmonteras på byggplatsen, såsom bostadshus, arbetsbodar, kontor, skolor, butiker, skjul, garage och liknande byggnader.

>Plats för tabell>

KAPITEL 95

LEKSAKER, SPEL OCH SPORTARTIKLAR; DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) julgransljus (nr 3406 ),

b) fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska artiklar enligt nr 3604,

c) garn (inbegripet monofilament), linor, gut o.d. för fiske, i avpassade längder men inte monterade till fiskrevar, enligt kap. 39, nr 4206 eller avd. XI,

d) väskor för sportutrustning samt liknande artiklar enligt nr 4202, 4303 eller 4304,

e) sport-och idrottsdräkter samt maskeraddräkter o.d. av textilvara, enligt kap. 61 eller 62,

f) flaggor och flaggställ av textilvara samt segel för båtar, segelbrädor, eller fordon, enligt kap. 63,

g) skodon för sport eller idrott (andra än skodon med fastsatta skridskor eller rullskridskor) enligt kap. 64 samt huvudbonader för sport eller idrott, enligt kap. 65,

h) promenadkäppar, piskor, ridspön o.d. (nr 6602 ) samt delar till sådana artiklar (nr 6603 ),

ij) omonterade konstgjorda ögon av glas för dockor eller andra leksaker, enligt nr 7018,

k) delar med allmän användning enligt definition i anm. 2 till avd. XV, av oädel metall (avd. XV) samt motsvarande varor av plast (kap. 39),

l) ringklockor, bjällror, gonggonger o.d. enligt nr 8306,

m) vätskepumpar (nr 8413 ), maskiner och apparater för filtrering och rening av vätskor eller gaser (nr 8421 ), elektriska motorer (nr 8501 ), elektriska transformatorer (nr 8504 ) eller apparater för radiostyrning (nr 8526 ),

n) sportfordon (andra än bobbar och andra sportkälkar) enligt avd. XVII,

o) tvåhjuliga barncyklar (nr 8712 ),

p) sportbåtar, såsom kanoter och kapproddbåtar (kap. 89) samt redskap för framdrivning av dessa (kap. 44 för sådana artiklar som är gjorda av trä),

q) skyddsglasögon för sport och utomhusspel (nr 9004 ),

r) lockpipor och visselpipor (nr 9208 ),

s) vapen och andra artiklar enligt kap. 93,

t) elektriska girlander av alla slag (nr 9405 ),

u) racketsträngar samt tält och andra campingartiklar samt handskar, halvhandskar och vantar (klassificeras efter materialets beskaffenhet).

2. Detta kapitel omfattar också artiklar i vilka naturpärlor eller odlade pärlor, ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade), ädel metall eller metall med plätering av ädel metall ingår endast som mindre väsentlig beståndsdel.

3. Om inte annat följer av anm. 1 ovan skall delar och tillbehör som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till artiklar enligt detta kapitel klassificeras enligt samma nummer som dessa artiklar.

4. Nr 9503 omfattar inte varor som på grund av sin konstruktion, sina former eller materialets beskaffenhet är igenkännliga som avsedda uteslutande för djur, t.ex. leksaker för sällskapsdjur (klassificeras enligt sina respektive nummer).

>Plats för tabell>

KAPITEL 96

DIVERSE ARTIKLAR

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) pennor utgörande kosmetiska preparat eller toalettmedel (kap. 33),

b) artiklar enligt kap. 66 (t.ex. delar till paraplyer eller promenadkäppar),

c) bijouterivaror enligt nr 7117,

d) delar med allmän användning enligt definition i anm. 2 till avd. XV, av oädel metall (avd. XV) samt motsvarande varor av plast (kap. 39),

e) knivar och andra artiklar enligt kap. 82 med skaft eller andra delar av material som avses i nr 9601 eller 9602; nr 9601 och 9602 tillämpas dock för särskilt föreliggande skaft och andra delar till sådana artiklar,

f) artiklar enligt kap. 90, t.ex. glasögonbågar (nr 9003 ), dragstift (nr 9017 ) samt borstar som är specialgjorda för tandläkarbruk eller för medicinskt, kirurgiskt eller veterinärt bruk (nr 9018 ),

g) artiklar enligt kap. 91 (t.ex. urfoder),

h) musikinstrument samt delar och tillbehör till musikinstrument (kap. 92),

ij) artiklar enligt kap. 93 (vapen och delar till vapen),

k) artiklar enligt kap. 94 (t.ex. möbler, belysningsarmatur och andra belysningsartiklar),

l) artiklar enligt kap. 95 (leksaker, spel och sportartiklar),

m) konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter (kap. 97).

2. Med vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial i nr 9602 förstås

a) hårda frön, fruktkärnor, skal och nötter samt liknande vegetabiliska material av sådana slag som används för snidning (t.ex. stennöt och fruktkärnor av dumpalmen),

b) bärnsten, sjöskum, rekonstruerad bärnsten och rekonstruerat sjöskum samt gagat och mineraliska ersättningsmaterial för gagat.

3. Med bindlar för borsttillverkning i nr 9603 avses endast oinfattade knippen av djurhår, vegetabiliska fibrer eller andra material, som är färdiga att utan isärtagning sättas in i kvastar, borstar eller penslar eller som endast behöver en kompletterande mindre bearbetning, såsom avjämning av topparna, för att göra dem färdiga för sådan insättning.

4. Numren i detta kapitel skall, med undantag av nr 9601 - 9606 samt 9615, tillämpas för varor av i numren nämnda slag, även om varorna helt eller delvis består av ädel metall, metall med plätering av ädel metall, naturpärlor eller odlade pärlor, ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade). Nr 9601 - 9606 samt 9615 skall dock tillämpas för varor i vilka pärlor, ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade), ädel metall eller metall med plätering av ädel metall ingår endast som mindre väsentlig beståndsdel.

>Plats för tabell>

AVDELNING XXI

KONSTVERK, FÖREMÅL FÖR SAMLINGAR SAMT ANTIKVITETER

KAPITEL 97

KONSTVERK, FÖREMÅL FÖR SAMLINGAR SAMT ANTIKVITETER

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar inte

a) omakulerade frimärken och beläggningsstämplar, samt postkort o.d. med påtryckt valörstämpel, enligt nr 4907,

b) teaterkulisser, ateljéfonder o.d., målade på textilvävnad (nr 5907 ) med undantag av sådana som kan klassificeras enligt nr 9706,

c) naturpärlor och odlade pärlor samt ädelstenar och halvädelstenar (nr 7101 - 7103 ).

2. Med konstgrafiska originalblad i nr 9702 förstås avtryck som gjorts i svartvitt eller färg direkt från en eller flera tryckformar som av konstnären framställts helt för hand, oavsett vilken teknik och vilket material som använts, dock med undantag för mekaniska eller fotomekaniska förfaranden.

3. Nr 9703 skall inte tillämpas för masstillverkade reproduktioner eller för produkter av vanligt hantverk med karaktär av handelsvaror, även om dessa varor har utformats eller skapats av konstnärer.

4. a) Om inte annat följer av anm. 1-3 ovan skall artiklar enligt detta kapitel klassificeras enligt detta kapitel och inte enligt något annat kapitel i tulltaxan.

b) Nr 9706 skall inte tillämpas för artiklar som kan klassificeras enligt något av de föregående numren i detta kapitel.

5. Ramar kring målningar, teckningar, collage eller liknande prydnadstavlor eller kring konstgrafiska originalblad skall klassificeras tillsammans med dessa artiklar, under förutsättning att de är av sådana slag och har ett sådant värde som är normalt i förhållande till artiklarna i fråga.

Ramar som inte är av sådana slag eller inte har ett värde som är normalt i förhållande till de artiklar som berörs i denna anmärkning skall klassificeras separat.

>Plats för tabell>

KAPITEL 98

UTFÖRSEL AV HELA INDUSTRIANLÄGGNINGAR

Anmärkning

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1901/2000(17)och nr 1917/2000(18)av den 7 september 2000 medges ett förenklat deklarationsförfarande i statistiken över gemenskapens utrikeshandel och handeln medlemsstaterna emellan, när utförsel och mottagande eller avsändande av hela industrianläggningar skall registreras. De som ansvarar för att tillhandahålla de aktuella statistiska uppgifterna måste på förhand ha fått tillstånd från de behöriga myndigheterna för att tillämpa denna förenklade registrering. De behöriga myndigheterna finns förtecknade nedan.

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

DEL 3

TAXEBILAGOR

AVDELNING I

JORDBRUKSBILAGOR

BILAGA 1

BRUKSKOMPONENTER (EA), TILLÄGGSTULL PÅ SOCKER (AD S/Z) OCH TILLÄGGSTULL PÅ MJÖL (AD F/M)

När det hänvisas till denna bilaga skall jordbrukskomponenten ("EA") samt i förekommande fall tilläggstullen på olika sockerarter ("AD S/Z") eller tilläggstullen på mjöl ("AD F/M") fastställas på grundval av varans innehåll av

- mjölkfett

- mjölkprotein

- sackaros/invertsocker/isoglukos

- stärkelse/glukos

Denna vara motsvaras av en tilläggskod som bestäms på grundval av tabell 1 nedan. Den jordbrukskomponent (euro per 100 kg nettovikt) som skall tillämpas på varan anges i kolumn 2 i tabell 2.

Tilläggstullarna på olika sockerarter ("AD S/Z") (euro per 100 kg nettovikt) i kolumn 3 i tabell 2 påförs till maximalt belopp endast när tulltaxan hänvisar till bilaga 1 genom att ange beteckningen"AD S/Z". Tilläggstullarna på mjöl ("AD F/M") (euro per 100 kg nettovikt) i kolumn 4 påförs till maximalt belopp endast när tulltaxan hänvisar till bilaga 1 genom att ange beteckningen"AD F/M".

Tabell 1

Tilläggskod (enligt sammansättningen)

>Plats för tabell>

Tabell 2 b (Fr.o.m. 1.7.2000)

>Plats för tabell>

BILAGA 2

PRODUKTER FÖR VILKA ETT INGÅNGSPRIS(19)TILLÄMPAS

>Plats för tabell>

AVDELNING II

FÖRTECKNING ÖVER FARMACEUTISKA ÄMNEN FÖR VILKA TULLFRIHET MEDGES

BILAGA 3

FÖRTECKNING ÖVER INTERNATIONELLA GENERISKA BENÄMNINGAR (INN) SOM FASTSTÄLLTS FÖR FARMACEUTISKA ÄMNEN AV VÄRLDSHÄLSOORGANISATIONEN OCH SOM ÄR TULLFRIA

>Plats för tabell>

BILAGA 4

FÖRTECKNING ÖVER DE PREFIX OCH SUFFIX SOM KOMBINERADE MED DE INTERNATIONELLA GENERISKA BENÄMNINGARNA I BILAGA 3 BESKRIVER DE SENARES SALTER, ESTRAR ELLER HYDRATER. DESSA SALTER, ESTRAR OCH HYDRATER ÄR BEFRIADE FRÅN TULL PÅ VILLKOR ATT DE KAN KLASSIFICERAS UNDER SAMMA SEXSIFFRIGA HS-NUMMER SOM MOTSVARANDE INN

ACETAT

ACETONID

1-ACETOXIETYL

ACETURAT

N-ACETYLGLYCINAT

ACETYLSALICYLAT

ACISTRAT

ADIPAT

AKOXIL

ALLYL

ALLYLBROMID

ALLYLJODID

ALUMINIUM

AMINOSALICYLAT

AMMONIUM

AMMONIUMFUSIDAT

AMSONAT

ANTIPYRAT

ARGININ

ASKORBAT

AXETIL

BARBITURAT

BENSATIN

BENSENSULFONAT

BENSOACETAT

BENSOAT

BENSYL

BENSYLBROMID

BENSYLJODID

BESILAT

BESYLAT

BEZOMIL

BICINAT

BIS(FOSFAT)

BIS(VÄTEMALAT)

BIS(VÄTEMALEAT)

BIS(VÄTEMALONAT)

BITARTRAT

BORAT

BROMID

BUCIKLAT

BUNAPSILAT

BUTEPRAT

BUTYL

t-BUTYL

tert-BUTYL

tertiär BUTYL

t-BUTYLACETAT

tert-BUTYLACETAT

tertiär BUTYLACETAT

t-BUTYLAMIN

tert-BUTYLAMIN

tertiär BUTYLAMIN

BUTYLAT

BUTYLBROMID

BUTYLESTER

t-BUTYLESTER

tert-BUTYLESTER

tertiär BUTYLESTER

BUTYRAT

CIKLOTAT

CINNAMAT

CIPIONAT

CITRAT

CYKLOHEXANPROPIONAT

CYKLOHEXYLAMMONIUM

CYKLOHEXYLPROPIONAT

N-CYKLOHEXYLSULFAMAT

CYKLOPENTANPROPIONAT

CYKLOTAT

CYPIONAT

DAPROPAT

DEANIL

DECIL

DEKANOAT

DIACETAT

DIAMMONIUM

DIBENSOAT

DIBUDINAT

DIBUNAT

DIBUTYRAT

DICYKLOHEXYLAMMONIUM

DIETANOLAMIN

DIETYLAMIN

DIETYLAMMONIUM

DIFOSFAT

DIFUMARAT

DIFUROAT

DIGOLIL

DIHYDRAT

DIHYDROBROMID

DIHYDROKLORID

DIHYDROKLORIDFOSFAT

DIHYDROXIBENSOAT

DIKOLIN

DIMALAT

DIMALEAT

DIMALONAT

DIMESILAT

N,N-DIMETYL-beta-ALANIN

DINATRIUM

DINATRIUMFOSFAT

DINITRAT

DINITROBENSOAT

DIOLAMIN

DIOXID

DIPIVOXIL

DIPROPIONAT

DISULFAT

DISULFID

DIUNDEKANOAT

DIVÄTECITRAT

DIVÄTEFOSFAT

DOFOSFAT

DOKOSIL

EDAMIN

EDISILAT

EDISYLAT

EMBONAT

ENANTAT

ENANTHAT

EPOLAMIN

ERBUMIN

ESILAT

ESTOLAT

ESYLAT

ETABONAT

1,2-ETANDISULFONAT

ETANSULFONAT

ETANOLAMIN

ETOBROMID

ETYL

ETYLAMIN

ETYLAMMONIUM

ETYLENANTAT

ETYLENDIAMIN

ETYLESTER

ETYLHEXANOAT

ETYLJODID

ETYLSUCCINAT

FARNESIL

FENDIZOAT

FENYLPROPIONAT

FLUORID

FLUOROSULFONAT

FORMAT

FOSFAT

FOSFATEX

FOSFIT

FOSTEDAT

FTALAT

FUMARAT

FUROAT

GLUCEPTAT

GLUKARAT

GLUKOHEPTONAT

GLUKONAT

GLUKOSID

GLYKOLAT

GLYOXYLAT

GULD

HEMIHYDRAT

HEMISULFAT

HEPTANOAT

HEXAACETAT

HEXAHYDRAT

HEXANOAT

HIBENZAT

HIPPURAT

HYBENZAT

HYDRAT

HYDROBROMID

HYDROKLORID

HYDROKLORIDDIHYDRAT

HYDROKLORIDFOSFAT

HYDROKLORIDHEMIHYDRAT

HYDROKLORIDMONOHYDRAT

HYDROXIBENSOAT

o-(4-HYDROXIBENSOYL)BENSOAT

HYDROXID

2-HYDROXIETANSULFONAT

HYDROXINAFTOAT

HYKLAT

ISETHIONAT

ISETIONAT

ISOBUTYRAT

ISOFTALAT

ISOKAPROAT

ISONIKOTINAT

ISOPROPIONAT

ISOPROPYL

JÄRNCITRAT

JÄRNKLORID

JODID

KALCIUM

KALCIUMDIHYDRAT

KALCIUMKLORID

KALIUM

KALIUMSULFAT

KAMFERAT

KAMFERSULFONAT

KAMFER-10-SULFONAT

KAMSILAT

KAMSYLAT

KAPROAT

KARBAMAT

KARBESILAT

KARBONAT

KlNAT

KLORID

p-KLOROBENSENSULFONAT

8-KLOROTEOFYLLINAT

KLOSILAT

KLOSYLAT

KOLIN

KROBEFAT

KROMACAT

KROMESILAT

LAKTAT

LAKTOTBIONAT

LAURAT

LAURIL

LAURILSULFAT

LAURYL

LAURYLSULFAT

LEVULINAT

LITIUM

LYSINAT

MAGNESIUM

MALAT

MALEAT

MALONAT

MANDELAT

MEGALLAT

MEGLUMIN

MESILAT

MESYLAT

METEMBONAT

METHANSULFONAT

METHYLSULFAT

METILSULFAT

4-METYLBICYKLO[2.2.2]OKT-2-EN-1-KARBOXYLAT

METYLBROMID

4,4'-METYLENBIS(3-HYDROXI-2-NAFTOAT)

METYLENDISALICYLAT

METYLESTER

N-METYLGLUKAMIN

METYLJODID

METYLSULFAT

MOFETIL

MONOBENSOAT

MONOHYDRAT

MONOHYDROKLORID

MONONITRAT

NAFAT

1,5-NAFTALENDISULFONAT

2-NAFTALENSULFONAT

NAPADISILAT

NAPADISYLFAT

NAPSILAT

NAPSYLAT

NATRIUM

NATRIUMFORMAT

NATRIUMHYDRAT

NATRIUMLAURILSULFAT

NATRIUMLAURYLSULFAT

NATRIUMMETANSULFONAT

NATRIUMFOSFAT

NATRIUMMONOHYDRAT

NATRIUMSUCCINAT

NATRIUMSULFAT

NATRIUMSULFOBENSOAT

NATRIUM-3-SULFOBENSOAT

NATRIUMVÄTEFOSFAT

NIKOTINAT

NITRAT

NITROBENSOAT

OKTIL

OLAMIN

OLEAT

OROTAT

ORTOFOSFAT

OXALAT

OXID

N-OXIDHYDROKLORID

OXOGLURAT

4-OXOPENTANOAT

PALMITAT

PALMITATHYDROKLORID

PAMOAT

PANTOTENAT

PANTOTENATSULFAT

PENDETID

PENTAHYDRAT

PERKLORAT

PIKRAT

PIVALAT

(PIVALOYLOXI)METYL

PIVOXETIL

PIVOXIL

PIVOXILHYDROKLORID

PROPIONAT

PROPIONATDODECYLSULFAT

PROPIONATLAURYLSULFAT

PROPYL

PROPYLESTER

PROXETIL

PYRIDYLACETAT

1-PYRROLIDINETANOL

RESINAT

SACKARAT

SALICYLAT

SALICYLOYLACETAT

STEAGLAT

STEARAT

SUCCINAT

SUCCINYL

SULFAT

SULFINAT

SULFIT

SULFOSALICYLAT

TANNAT

TARTRAT

TEBUTAT

TENOAT

TEOKLAT

TEPROSILAT

TETRADECYLVÄTEFOSFAT

TETRAHYDRAT

TETRAHYDROFTATLAT

TETRAISOPROPYL

TETRANATRIUM

TIOCYANAT

TOFESILAT

p-TOLUENESULFONAT

TOSILAT

TOSYLAT

TRIETANOLAMIN

TRIFLUOROACETAT

TRIFLUTAT

TRIHYDRAT

TRIJODID

TRIKLOFENAT

TRIMETYLACETAT

TRINITRAT

TRIPALMITAT

TROLAMIN

TROMETAMIN

TROMETAMOL

TROXUNDAT

UNDECYLENAT

UNDEKANOAT

UNDEK-10-ENOAT

VALERAT

VÄTEEDISILAT

VÄTEFUMARAT

VÄTEMALAT

VÄTEMALEAT

VÄTEMALONAT

VÄTEOXALAT

VÄTESUCCINAT

VÄTESULFAT

VÄTESULFIT

VÄTETARTRAT

VISMUT

XINAFOAT

ZINK

BILAGA 5

SALTER, ESTRAR OCH HYDRATER AV INN VILKA INTE KLASSIFICERAS UNDER SAMMA HS-NUMMER SOM MOTSVARANDE INN OCH SOM ÄR TULLFRIA

>Plats för tabell>

BILAGA 6

FÖRTECKNING ÖVER FARMACEUTISKA MELLANPRODUKTER, DVS. SAMMANSÄTTNINGAR SOM ANVÄNDS FÖR FRAMSTÄLLNING AV FÄRDIGA FARMACEUTISKA PRODUKTER OCH SOM ÄR TULLFRIA

>Plats för tabell>

AVDELNING III

KVOTER

BILAGA 7

WTO-TULLKVOTER SOM SKALL ÖPPNAS AV DE BEHÖRIGA GEMENSKAPSMYNDIGHETERNA

>Plats för tabell>

AVDELNING IV

GYNNSAM BEHANDLING I TULLHÄNSEENDE SOM EN FÖLJD AV VARORS BESKAFFENHET

BILAGA 8

VAROR SOM ÄR OLÄMPLIGA SOM LIVSMEDEL

(Förteckning över denatureringsmedel)

Vid denaturering av sådana varor som klassificeras enligt KN-nummer med en hänvisning till avsnitt II.F i Inledande bestämmelser skall något av de denatureringsmedel som anges i kolumn 4 användas, i minst den kvantitet som anges i kolumn 5.

Bilaga 8

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA 9

INTYG

1. Allmänna bestämmelser

Följande varor kan om intyg enligt förlagorna i denna bilaga uppvisas beviljas gynnsam behandling i tullhänseende som en följd av sin beskaffenhet:

- Färska bordsdruvor som omfattas av KN-nr ur 0806,

- Ostfonduer som omfattas av KN-nr ur 2106,

- Tokayviner som omfattas av KN-nr ur 2204,

- Tobak som omfattas av KN-nr ur 2401,

- Nitrater som omfattas av KN-nr ur 3102 eller ur 3105.

2. Bestämmelser om intyg

Intygens utformning

Intygen skall överensstämma med förlagorna i denna bilaga.

De skall tryckas och ifyllas på något av Europeiska unionens officiella språk, och där så är tillämpligt på det officiella språket, eller på något av de officiella språken, i exportlandet.

Intygens format skall vara cirka 210 x 297 mm.

Intyg för ostfondue (intyg 2) skall upprättas i ett original och två kopior. Vitt papper skall användas för originalet, rosa papper för den första kopian och gult papper för den andra kopian. Varje intyg skall bära ett individuellt, av det utfärdande organet tilldelat ordningsnummer, vilket skall följas av nationalitetskännetecknet för detta organ. Kopiorna skall bära samma ordningsnummer och nationalitetskännetecken som originalet. Den första kopian av intyget skall uppvisas för de berörda myndigheterna samtidigt med originalet. Det utfärdande organet skall skicka den andra kopian av intyget direkt till tullmyndigheterna i den importerande medlemsstaten.

För intyg för Tokayvin (intyg 3) skall vitt träfritt limmat skrivpapper med en vikt av minst 55 g/m 2och högst 65 g/m 2användas. Intygets framsida skall ha en tryckt guillocherad bakgrund i rosa som gör alla förfalskningar på mekanisk eller kemisk väg synbara.

För de andra varorna skall vitt papper med en vikt av minst 40 g/m 2användas.

Påteckning och utfärdande av intyg

Intygen skall vara vederbörligen påtecknade. Ett intyg skall anses vara vederbörligen påtecknat om det innehåller uppgift om utfärdandeort och utfärdandedag samt stämpeln för det utfärdande organet i exportlandet och underskrift av behörig(a) person(er).

Intygen skall utfärdas av de organ som avses i förteckningen nedan. Utfärdande organ skall

- av exportlandet ha erkänts som sådana,

- ha åtagit sig att kontrollera uppgifterna i intygen, och

- ha åtagit sig att på begäran till kommissionen och medlemsstaterna lämna alla upplysningar som behövs för att göra det möjligt att bedöma uppgifterna i intygen.

Exportländerna skall sända kommissionen prov på avtrycken av de stämplar som används av deras utfärdande organ och där så är tillämpligt av dessa organs behöriga kontor.

Kommissionen skall sända dessa uppgifter till medlemsstaternas tullmyndigheter.

Intygens giltighetstid

Intygen skall vara giltiga 10 månader från och med utfärdandedagen; intyg som avser tobak skall dock vara giltiga 24 månader från och med utfärdandedagen.

Uppdelning av en sändning

Vid uppdelning av en sändning, skall det för varje varuparti som härrör från uppdelningen göras en fotokopia av originalintyget. Fotokopiorna och originalintyget skall uppvisas för det tullkontor där varorna befinner sig. I varje fotokopia skall följande anges: varupartimottagarens namn och adress, uppgiften"Utdrag giltigt för... kg"i röd skrift (kvantiteten skall anges med siffror och bokstäver), uppdelningsort och uppdelningsdag. Dessa uppgifter skall bestyrkas med tullkontorets stämpel och den behörige tulltjänstemannens underskrift. Relevanta anteckningar om uppdelningen av sändningen skall införas i originalintyget, vilket skall behållas av det berörda tullkontoret.

Förteckning över organ som är behöriga att påteckna intyg((Alla ändringar av denna förteckning som kan behöva göras under loppet av ett år skall offentliggöras iEuropeiska gemenskapernas officiella tidning, C-serien.))

>Plats för tabell>

Förteckning över intyg

>Plats för tabell>

>PIC FILE= "L_2001279SV.093901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001279SV.094001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001279SV.094101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001279SV.094201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001279SV.094301.TIF">

(1) Med förpackningsmaterial och förpackningar avses alla slag av yttre och inre förpackningar, hållare, omslag eller stöd utom transportanordningar (t.ex. transportcontainrar), presenningar, fästanordningar eller extra transportutrustning. Begreppet förpackning omfattar inte de förpackningar som avses i den allmänna regeln 5 a.

(2) EGT L 139, 11.5.1998, s. 1.

(3) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(4) EGT L 17, 21.1.1997, s. 1.

(5) De undernummer som omfattas anges under följande nummer: 3917 21, 3917 22, 3917 23, 3917 29, 3917 31, 3917 33, 3917 39, 3917 40, 3926 90, 4008 29, 4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4016 10, 4016 93, 4016 99, 4017 00, 4504 90, 4823 90, 6812 90, 6813 10, 6813 90, 7007 21, 7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 60, 7312 10, 7312 90, 7322 90, 7324 10, 7324 90, 7326 20, 7413 00, 7608 10, 7608 20, 8108 90, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8307 10, 8307 90, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411 11, 8411 12, 8411 21, 8411 22, 8411 81, 8411 82, 8411 91, 8411 99, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8415 90, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8419 90, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8471 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 89, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 20, 8501 31, 8501 32, 8501 33, 8501 34, 8501 40, 8501 51, 8501 52, 8501 53, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502 11, 8502 12, 8502 13, 8502 20, 8502 31, 8502 39, 8502 40, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507 10, 8507 20, 8507 30, 8507 40, 8507 80, 8507 90, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8516 80, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8520 90, 8521 10, 8522 90, 8525 10, 8525 20, 8526 10, 8526 91, 8526 92, 8527 90, 8529 10, 8529 90, 8531 10, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8543 89, 8543 90, 8544 30, 8801 10, 8801 90, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8803 90, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9014 90, 9020 00, 9025 11, 9025 19, 9025 80, 9025 90, 9026 10, 9026 20, 9026 80, 9026 90, 9029 10, 9029 20, 9029 90, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 39, 9030 40, 9030 83, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9031 90, 9032 10, 9032 20, 9032 81, 9032 89, 9032 90, 9104 00, 9109 19, 9109 90, 9401 10, 9403 20, 9403 70, 9405 10, 9405 60, 9405 92, 9405 99.

(6) De undernummer som omfattas anges under följande nummer: 3917 21, 3917 22, 3917 23, 3917 29, 3917 31, 3917 33, 3917 39, 3917 40, 3926 90, 4008 29, 4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4016 10, 4016 93, 4016 99, 4017 00, 4504 90, 4823 90, 6812 90, 6813 10, 6813 90, 7007 21, 7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 60, 7312 10, 7312 90, 7322 90, 7324 10, 7324 90, 7326 20, 7413 00, 7608 10, 7608 20, 8108 90, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8307 10, 8307 90, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411 11, 8411 12, 8411 21, 8411 22, 8411 81, 8411 82, 8411 91, 8411 99, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8415 90, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8419 90, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8471 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 89, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 20, 8501 31, 8501 32, 8501 33, 8501 34, 8501 40, 8501 51, 8501 52, 8501 53, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502 11, 8502 12, 8502 13, 8502 20, 8502 31, 8502 39, 8502 40, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507 10, 8507 20, 8507 30, 8507 40, 8507 80, 8507 90, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8516 80, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8520 90, 8521 10, 8522 90, 8525 10, 8525 20, 8526 10, 8526 91, 8526 92, 8527 90, 8529 10, 8529 90, 8531 10, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8543 89, 8543 90, 8544 30, 8801 10, 8801 90, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8803 90, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9014 90, 9020 00, 9025 11, 9025 19, 9025 80, 9025 90, 9026 10, 9026 20, 9026 80, 9026 90, 9029 10, 9029 20, 9029 90, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 39, 9030 40, 9030 83, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9031 90, 9032 10, 9032 20, 9032 81, 9032 89, 9032 90, 9104 00, 9109 19, 9109 90, 9401 10, 9403 20, 9403 70, 9405 10, 9405 60, 9405 92, 9405 99.

(7) EGT L 105, 23.4. 1983, s. 1.

(8) EGT L 46, 18.2.1994, s. 5. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2744/98 (EGT L 345, 19.12.1998, s. 9).

(9) Följande undernummer berörs: 0408, 0408, 0408, 0408, 0701, 0712, 0806, 1001, 1005, 1005, 1005, 1005, 1006, 1007, 1106, 1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1207, 1207, 1207, 1207, 1207, 1207, 1207, 1207, 2106, 2204, 2204, 2204, 2204, 2401, 2401, 2401, 2401, 2401, 2401, 2401, 2401, 2401, 2401, 2501, 3102, 3105, 3502, 3502, 3502, 3502, 5911

(10) EGT 125, 11.7.1966, s. 2309/66. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2001/64/EG (EGT L 234, 1.9.2001, s. 60).

(11) EGT 125, 11.7.1966, s. 2320/66. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 1999/742/EG (EGT L 297, 18.11.1999, s. 39).

(12) EGT L 169, 10.7.1969, s. 3. Direktivet senast ändrat genom rådets direktiv 98/96/EG (EGT L 25, 1.2.1999, s. 27).

(13) Med lastförmåga i ton (ct/l) avses ett fartygs lastförmåga uttryckt i ton, med undantag för fartygets förråd (bränsle, utrustning, proviant osv.). Även besättning och passagerare och deras tillhörigheter är undantagna.

(14) Delta-5,23-stigmastadienol + chlerosterol + betasitosterol + sitostanol + delta-5-avenasterol + delta-5,24-stigmastadienol.

(15) Med ASTM avses, om inte annat anges, de provningsmetoder som fastställts av American Society for Testing and Materials i 1976 års upplaga över standardiserade definitioner och specifikationer för petroleum och smörjmedel.

(16) Med Abel-Pensky avses en provningsmetod DIN (Deutsche Industrienorm) 5175 5 - mars 1974 publicerad av DNA (Deutsche Normenausschuß), Berlin 15.

(17) EGT L 228, 8. 9. 2000, p. 28.

(18) EGT L 229, 9. 9. 2000, p. 14.

(19) Reglerna för tillämpning av införselpriset för frukt och grönsaker fastställs i förordning (EG) nr 3223 /94 ( EGT L 337, 24.12.1994, s. 66), ändrad genom förordning (EG) nr 1498 /98 ( EGT L 198, 15.7.1998, s. 4).

BILAGA II

SÄRSKILDA GEMENSKAPSÅTGÄRDER ENLIGT ARTIKEL 2 I FÖRORDNING (EEG) nr 2658/87

1. Tullsuspensioner

2. Tullkvoter

3. Tullförmåner (inbegripet kvoter och tak)

4. Allmänna preferenssystemet för utvecklingsländer (GSP)

5. Antidumpningstull och utjämningstull

6. Utjämningsavgifter

7. Jordbrukskomponenter

8. Enhetsvärden

9. Referenspriser och minimipriser

10. Importförbud

11. Importrestriktioner

12. Importövervakning

13. Kompletterande handelsmekanism

14. Exportförbud

15. Exportrestriktioner

16. Exportövervakning

17. Exportbidrag