Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 29/2002 av den 19 december 2001 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 006 , 10/01/2002 s. 0003 - 0034Kommissionens förordning (EG) nr 29/2002

av den 19 december 2001

om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen(1) senast ändrad genom kommissionens förordning (EEG) nr 761/93(2), särskilt artikel 8.b och artikel 9 i denna, och

av följande skäl:

(1) I förordning (EEG) nr 3037/90 fastställs en näringsgrensindelning, nedan kallad NACE Rev. 1, syfte att tillgodose behovet av statistik inom gemenskapen.

(2) Med hänsyn till den tekniska och ekonomiska utvecklingen samt det förhållande att Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen löper ut är det nödvändigt att ändra NACE Rev. 1.

(3) Det är nödvändigt att ändra NACE Rev. 1, upprätthålla det internationellt integrerade systemet och skapa konvergens globalt.

(4) Förordning (EEG) nr 3037/90 bör därför ändras.

(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för det statistiska programmet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EEG) nr 3037/90 skall ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning skall träda i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning skall tillämpas från och med den 1 januari 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2001.

På kommissionens vägnar

Pedro Solbes Mira

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 293, 24.10.1990, s. 1.

(2) EGT L 83, 3.4.1993, s. 1.

BILAGA

"BILAGA

NACE REV. 1.1

>Plats för tabell>"