Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

31.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 301/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1549/2006

av den 17 oktober 2006

om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artiklarna 9 och 12, och

av följande skäl:

(1)

I syfte att samtidigt tillgodose behoven i samband med Gemensamma tulltaxan och behoven i samband med statistiken över gemenskapens utrikeshandel och annan gemenskapspolitik rörande import eller export av varor upprättades genom förordning (EEG) nr 2658/87 en varunomenklatur, nedan kallad ”Kombinerade nomenklaturen”.

(2)

I linje med strävandena efter att förenkla lagstiftningen bör Kombinerade nomenklaturen moderniseras och dess struktur ändras.

(3)

Det är nödvändigt att ändra Kombinerade nomenklaturen för att ta hänsyn till ändrade förutsättningar för statistik, handelspolitik och internationella åtaganden, den tekniska utvecklingen och utvecklingen inom handeln, behovet av att anpassa eller förtydliga texter, samt de ändringar av Harmoniserade systemet som gjorts på grundval av Tullsamarbetsrådets rekommendation av den 26 juni 2004 och följderna av dessa.

(4)

Enligt artikel 12 i förordning (EEG) nr 2658/87 skall bilaga I till den förordningen, med verkan från och med den 1 januari 2007, ersättas av en fullständig version av Kombinerade nomenklaturen tillsammans med de autonoma och konventionella tullsatser som följer av de åtgärder som har vidtagits av rådet eller kommissionen.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med tullkodexkommitténs yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 skall ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel 17 oktober 2006.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 996/2006 (EUT L 179, 1.7.2006, s. 26).


BILAGA I

KOMBINERADE NOMENKLATUREN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DEL 1 – INLEDANDE BESTÄMMELSER

Avsnitt I – Allmänna bestämmelser

A.

Allmänna bestämmelser för tolkning av Kombinerade nomenklaturen

B.

Allmänna bestämmelser om tullsatser

C.

Allmänna bestämmelser tillämpliga på både nomenklatur och tullsatser

Avsnitt II – Särskilda bestämmelser

A.

Varor för vissa kategorier av båtar och andra fartyg samt för borrnings- eller produktionsplattformar

B.

Civila luftfartyg och varor avsedda att användas i civila luftfartyg

C.

Farmaceutiska produkter

D.

Schablontullsats

E.

Behållare och förpackningsmaterial

F.

Gynnsam behandling i tullhänseende som en följd av varors beskaffenhet

Tecken, förkortningar och symboler

Extra mängdenheter

DEL 2 – TULLTAXAN

Kapitel

Avdelning I

Levande djur; animaliska produkter

1

Levande djur

2

Kött och ätbara slaktbiprodukter

3

Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur

4

Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

5

Produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Avdelning II

Vegetabiliska produkter

6

Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter o.d.; snittblommor och snittgrönt

7

Grönsaker samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar

8

Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; skal av citrusfrukter eller meloner

9

Kaffe, te, matte och kryddor

10

Spannmål

11

Produkter från kvarnindustrin; malt, stärkelse; inulin; vetegluten

12

Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter; diverse andra frön och frukter; växter för industriellt eller medicinskt bruk; halm och foderväxter

13

Schellack o.d.; naturliga gummiarter och hartser samt andra växtsafter och växtextrakter

14

Vegetabiliska flätningsmaterial; vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Avdelning III

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer

15

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer

Avdelning IV

Beredda livsmedel; drycker, sprit och ättika; tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning

16

Beredningar av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

17

Socker och sockerkonfektyrer

18

Kakao och kakaoberedningar

19

Beredningar av spannmål, mjöl, stärkelse eller mjölk; bakverk

20

Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller andra växtdelar

21

Diverse ätbara beredningar

22

Drycker, sprit och ättika

23

Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda fodermedel

24

Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning

Avdelning V

Mineraliska produkter

25

Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk och cement

26

Malm, slagg och aska

27

Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av dessa; bituminösa ämnen; mineralvaxer

Avdelning VI

Produkter av kemiska och närstående industrier

28

Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska föreningar av ädla metaller, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen och av isotoper

29

Organiska kemikalier

30

Farmaceutiska produkter

31

Gödselmedel

32

Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyraderivat; pigment och andra färgämnen; lacker och andra målningsfärger; kitt och andra tätnings- och utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch

33

Eteriska oljor och resinoider, parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel

34

Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande artiklar, modelleringspastor, s.k. dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips

35

Proteiner; modifierad stärkelse; lim och klister; enzymer

36

Krut och sprängämnen; pyrotekniska produkter; tändstickor; pyrofora legeringar; vissa brännbara produkter

37

Varor för foto- eller kinobruk

38

Diverse kemiska produkter

Avdelning VII

Plaster och plastvaror; gummi och gummivaror

39

Plaster och plastvaror

40

Gummi och gummivaror

Avdelning VIII

Oberedda hudar och skinn; läder, pälsskinn samt varor av dessa material; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar

41

Oberedda hudar och skinn (andra än pälsskinn) samt läder

42

Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar

43

Pälsskinn och konstgjord päls; varor av dessa material

Avdelning IX

Trä och varor av trä; träkol; kork och varor av kork; varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten

44

Trä och varor av trä; träkol

45

Kork och varor av kork

46

Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten

Avdelning X

Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor); papper och papp samt varor av papper eller papp

47

Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor)

48

Papper och papp; varor av pappersmassa, papper eller papp

49

Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra produkter från den grafiska industrin; handskrifter, maskinskrivna texter samt ritningar

Avdelning XI

Textilvaror

50

Natursilke

51

Ull samt fina eller grova djurhår; garn och vävnader av tagel

52

Bomull

53

Andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn och vävnader av pappersgarn

54

Konstfilament; remsor o.d. av konstfibrer

55

Konststapelfibrer

56

Vadd, filt och bondad duk; specialgarner; surrningsgarn och tågvirke samt varor av sådana produkter

57

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial

58

Speciella vävnader; tuftade dukvaror av textilmaterial; spetsar; tapisserier; snörmakeriarbeten; broderier

59

Impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade textilvävnader; textilvaror för tekniskt bruk

60

Dukvaror av trikå

61

Kläder och tillbehör till kläder, av trikå

62

Kläder och tillbehör till kläder, av annan textilvara än trikå

63

Andra konfektionerade textilvaror; handarbetssatser, begagnade kläder och andra begagnade textilvaror; lump

Avdelning XII

Skodon, huvudbonader, paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön samt delar till sådana artiklar; bearbetade fjädrar samt varor tillverkade av fjädrar; konstgjorda blommor; varor av människohår

64

Skodon, damasker o.d.; delar till sådana artiklar

65

Huvudbonader och delar till huvudbonader

66

Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor och ridspön samt delar till sådana artiklar

67

Bearbetade fjädrar och dun samt varor tillverkade av fjädrar eller dun; konstgjorda blommor; varor av människohår

Avdelning XIII

Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material; keramiska produkter; glas och glasvaror

68

Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material

69

Keramiska produkter

70

Glas och glasvaror

Avdelning XIV

Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; oäkta smycken; mynt

71

Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; oäkta smycken; mynt

Avdelning XV

Oädla metaller och varor av oädel metall

72

Järn och stål

73

Varor av järn eller stål

74

Koppar och varor av koppar

75

Nickel och varor av nickel

76

Aluminium och varor av aluminium

77

(Reserverad för eventuell framtida användning i Harmoniserade systemet)

78

Bly och varor av bly

79

Zink och varor av zink

80

Tenn och varor av tenn

81

Andra oädla metaller; kermeter; varor av dessa material

82

Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av oädel metall; delar av oädel metall till sådana artiklar

83

Diverse varor av oädel metall

Avdelning XVI

Maskiner och apparater samt mekaniska redskap; elektrisk materiel; delar till sådana varor; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater

84

Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner, apparater och mekaniska redskap; delar till sådana varor

85

Elektriska maskiner och apparater, elektrisk materiel samt delar till sådana varor; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater

Avdelning XVII

Fordon, luftfartyg, fartyg och viss transportutrustning

86

Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel, stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; mekanisk (inbegripet elektromekanisk) trafiksignaleringsutrustning av alla slag

87

Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel samt delar och tillbehör till fordon

88

Luftfartyg och rymdfarkoster samt delar till sådana

89

Fartyg samt annan flytande materiel

Avdelning XVIII

Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; ur; musikinstrument; delar och tillbehör till sådana artiklar

90

Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; delar och tillbehör till sådana artiklar

91

Ur och delar till ur

92

Musikinstrument; delar och tillbehör till musikinstrument

Avdelning XIX

Vapen och ammunition; delar och tillbehör till vapen och ammunition

93

Vapen och ammunition; delar och tillbehör till vapen och ammunition

Avdelning XX

Diverse varor

94

Möbler; sängkläder, madrasser, resårbottnar till sängar, kuddar och liknande stoppade inredningsartiklar; belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o.d.; monterade eller monteringsfärdiga byggnader

95

Leksaker, spel och sportartiklar; delar till sådana artiklar

96

Diverse artiklar

Avdelning XXI

Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter

97

Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter

98

Utförsel av hela industrianläggningar

99

(Reserverat för speciella ändamål som bestäms av gemenskapens behöriga myndigheter)

DEL 3 – TAXEBILAGOR

Avdelning I – Jordbruksbilagor

Bilaga 1

Jordbrukskomponenter (EA), tilläggstull på socker (AD S/Z) och tilläggstull på mjöl (AD F/M)

Bilaga 2

Produkter för vilka ett ingångspris tillämpas

Avdelning II – Förteckning över farmaceutiska ämnen för vilka tullfrihet medges

Bilaga 3

Förteckning över internationella generiska benämningar (INN) som fastställts för farmaceutiska ämnen av Världshälsoorganisationen och som är tullfria

Bilaga 4

Förteckning över de prefix och suffix som kombinerade med de internationella generiska benämningarna i bilaga 3 beskriver de senares salter, estrar eller hydrater. Dessa salter, estrar och hydrater är befriade från tull på villkor att de kan klassificeras under samma sexsiffriga HS-undernummer som motsvarande INN

Bilaga 5

Salter, estrar och hydrater av INN vilka inte klassificeras under samma HS-nummer som motsvarande INN och som är tullfria

Bilaga 6

Förteckning över farmaceutiska mellanprodukter, dvs. sammansättningar som används för framställning av färdiga farmaceutiska produkter och som är tullfria

Avdelning III – Kvoter

Bilaga 7

WTO-tullkvoter som skall öppnas av de behöriga gemenskapsmyndigheterna

Avdelning IV – Gynnsam behandling i tullhänseende som en följd varors beskaffenhet

Bilaga 8

Varor som är olämpliga som livsmedel

Bilaga 9

Intyg

DEL 1

INLEDANDE BESTÄMMELSER

AVSNITT I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

A.   Allmänna bestämmelser för tolkning av Kombinerade nomenklaturen

Vid klassificering av varor enligt Kombinerade nomenklaturen skall följande gälla:

1.

Benämningarna på avdelningar, kapitel och underavdelningar av kapitel är endast vägledande. Klassificeringen skall bestämmas med ledning av lydelsen av HS-numren (med fyrställig sifferkod), av anmärkningarna till avdelningarna eller kapitlen och, om inte annat föreskrivs i HS-numren eller i anmärkningarna, med ledning av följande bestämmelser.

2.

a)

Anges en viss vara i ett HS-nummer skall varan klassificeras enligt detta HS-nummer även när den är inkomplett eller inte färdigarbetad, under förutsättning att varan i detta skick har den kompletta eller färdigarbetade varans huvudsakliga karaktär. En komplett eller färdigarbetad vara (eller en vara som enligt denna regel skall klassificeras som komplett eller färdigarbetad), som föreligger i delar som är avsedda att sättas ihop, skall klassificeras enligt samma HS-nummer som den hopsatta varan.

b)

Anges ett visst material eller ämne i ett HS-nummer skall materialet eller ämnet klassificeras enligt detta HS-nummer även i blandning eller förening med andra material eller ämnen. Anges varor av ett visst material eller ämne i ett HS-nummer skall varor som helt eller delvis består av detta material eller ämne klassificeras enligt detta HS-nummer. Klassificeringen av varor som består av mer än ett material eller ämne regleras närmare av regel 3.

3.

När vid tillämpning av regel 2 b, eller i annat fall, två eller flera HS-nummer kan komma ifråga för en vara gäller följande:

a)

Det HS-nummer som har den mest specificerade varubeskrivningen skall tillämpas framför ett HS-nummer som har en mera allmän varubeskrivning. När det i var och en av två eller flera HS-nummer anges endast en del av de material eller ämnen som ingår i en blandning eller i en sammansatt vara eller endast en del av de artiklar som ingår i en sats för försäljning i detaljhandeln, skall dock dessa HS-nummer anses ha lika specificerad varubeskrivning, även om ett av HS-numren ger en fullständigare eller noggrannare beskrivning än något av de andra.

b)

Blandningar, varor som består av olika material eller är sammansatta av olika beståndsdelar samt varor i satser för försäljning i detaljhandeln vilka inte kan klassificeras med ledning av regel 3 a, skall såvitt möjligt klassificeras som om de bestod av det material eller den beståndsdel som ger blandningen, varan eller satsen dess huvudsakliga karaktär.

c)

När en vara inte kan klassificeras med ledning av 3 a eller 3 b, skall det HS-nummer tillämpas som står sist av de HS-nummer som skäligen kan komma ifråga.

4.

Varor som inte kan klassificeras med ledning av ovanstående, skall klassificeras enligt det HS-nummer som är tillämpligt för närmast liknande vara.

5.

Förutom ovanstående bestämmelser skall följande regler gälla för nedanstående varor:

a)

Fodral, etuier och väskor till kameror, musikinstrument, vapen, ritbestick eller smycken samt liknande förvaringsartiklar som dels är speciellt utformade eller inredda för att innehålla ett visst föremål eller en viss sats av föremål, dels är lämpliga att användas under lång tid och dels föreligger tillsammans med de föremål för vilka de är avsedda, skall klassificeras tillsammans med dessa föremål, under förutsättning att de är av sådana slag som i normala fall försäljs tillsammans med dessa. Denna regel behöver dock inte tillämpas för förvaringsartiklar som ger det hela dess huvudsakliga karaktär.

b)

Om inte annat följer av regel 5 a skall förpackningsmaterial och förpackningar (1) i vilka varor är förpackade klassificeras tillsammans med varorna om de är av sådan typ som normalt används för varan i fråga. Denna regel behöver dock inte tillämpas när det tydligt framgår att förpackningsmaterialet eller förpackningen lämpar sig för upprepad användning.

6.

Klassificeringen av varor enligt de olika undernumren till ett HS-nummer skall bestämmas med ledning av undernumrens lydelse, av anmärkningarna till dessa undernummer och av ovanstående regler i tillämpliga delar, varvid gäller att endast varubeskrivningar på samma siffernivå skall jämföras med varandra. Vid tillämpningen av denna regel skall anmärkningarna till den berörda avdelningen och det berörda kapitlet också beaktas, om inte omständigheterna kräver annat.

B.   Allmänna bestämmelser om tullsatser

1.

De tullsatser som är tillämpliga på importerade varor med ursprung i länder som är avtalsslutande parter till Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) eller med vilka Europeiska gemenskapen har avtal som innehåller en klausul om mest gynnad nation skall vara de konventionella tullsatser som anges i kolumn 3 i tulltaxan. Om inte omständigheterna kräver annat är dessa konventionella tullsatser tillämpliga på varor, andra än dem som anges ovan, som importeras från tredje land.

De konventionella tullsatser som återges i kolumn 3 är tillämpliga fr.o.m. 1 januari 2007.

I de fall då det finns autonoma tullsatser som är lägre än de konventionella tullsatserna, skall de autonoma tullsatserna, vilka indikeras via en fotnot, tillämpas.

2.

Punkt 1 skall inte tillämpas om särskilda autonoma tullsatser anges i fråga om varor med ursprung i vissa länder eller om förmånstullsatser är tillämpliga enligt avtal.

3.

Punkterna 1 och 2 hindrar inte medlemsstaterna från att tillämpa andra tullsatser än de som anges i Gemensamma tulltaxan, om tillämpningen av dessa andra tullsatser är berättigad enligt gemenskapsrätten.

4.

De tullsatser som är angivna som procentsatser är värdetullsatser.

5.

Förkortningen EA innebär att varorna i fråga skall beläggas med en jordbrukskomponent som fastställs enligt bilaga 1.

6.

Förkortningen ”AD S/Z” eller ”AD F/M” i kapitlen 17–19 innebär att den högsta tullsatsen består av en värdetullsats plus en tilläggstullsats för vissa slag av socker eller för mjöl. Denna tilläggstullsats fastställs enligt bilaga 1.

7.

Förkortningen ”€/ % vol/hl” i kapitel 22 innebär att en specifik tull, uttryckt i euro, skall beräknas för varje volymprocent alkohol per hektoliter. Således skall en dryck som innehåller 40 volymprocent alkohol taxeras på följande sätt:

”1 €/ % vol/hl” = € 1 × 40, vilket ger en tull på 40 € per hektoliter, eller

”1 €/ % vol/hl + 5 €/hl” = € 1 × 40 plus 5 €, vilket ger en tull på 45 € per hektoliter.

Om dessutom förkortningen ”MIN” för minimivärde anges, t.ex. ”1,6 €/ % vol/hl MIN 9 €/hl”, innebär det att den tull som beräknats med stöd av ovannämnda bestämmelse skall jämföras med minimitullen, t.ex. ”9 €/hl”, och att den högsta av dessa två skall tillämpas.

C.   Allmänna bestämmelser tillämpliga på både nomenklatur och tullsatser

1.

Om inget annat anges, skall de bestämmelser som gäller tullvärde tillämpas för att fastställa, förutom värdet för bestämmande av värdetullsatser, de värden som skall användas för att bestämma omfattningen av vissa nummer eller undernummer.

2.

Den tullpliktiga vikten, när det gäller varor som taxeras efter vikt, och den vikt som används för att fastställa omfattningen av vissa nummer eller undernummer skall vara följande:

a)

Vid angivande av bruttovikt, den sammanlagda vikten av varorna och allt förpackningsmaterial och annat emballage.

b)

Vid angivande av nettovikt eller endast vikt utan precisering, vikten av själva varorna utan något slag av förpackningsmaterial och annat emballage.

3.

Motvärdet till euro i nationella valutor för medlemsstater, andra än deltagande medlemsstater såsom definierat i rådets förordning (EG) nr 974/98 (2) (nedan kallade ”inte deltagande medlemsstater”), skall fastställas i enlighet med artikel 18 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (3).

4.

Gynnsam behandling i tullhänseende av vissa varor på grund av deras särskilda användning:

Om den tillämpliga importtullen enligt ordningen för varor som skall användas för ett särskilt ändamål inte är lägre än den importtull som annars skulle tillämpas på varorna, skall dessa varor klassificeras enligt det nummer som gäller för den särskilda användningen utan att de bestämmelser som avses i artiklarna 291–300 i förordning (EEG) nr 2454/93 (EUT L 253, 11.10.1993) tillämpas.

AVSNITT II

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

A.   Varor för vissa kategorier av båtar och andra fartyg samt för borrnings- eller produktionsplattformar

1.

Tullbefrielse skall medges för varor som är avsedda att ingå i de båtar eller andra fartyg som anges i följande tabell och som är avsedda att användas för deras konstruktion, reparation, underhåll eller ombyggnad samt för varor som är avsedda att användas till montering eller utrustning av sådana båtar och andra fartyg.

2.

Tullbefrielse skall medges för följande varor:

a)

Varor avsedda att användas ombord på borrnings- eller produktionsplattformar:

1)

stationära, ur nr 8430 49 installerade i eller utanför medlemsstaternas territorialvatten,

2)

eller flytande eller nedsänkbara, nr 8905 20,

för deras konstruktion, reparation, underhåll eller ombyggnad samt varor som är avsedda som utrustning till nämnda plattformar.

Även sådana varor som motorbränsle, oljor och gas, vilka behövs för driften av maskiner och apparater som inte är avsedda för ständigt bruk och som inte är en integrerad del av plattformarna och som används ombord på dessa plattformar för deras konstruktion, reparation, underhåll, ombyggnad eller utrustning skall också anses vara avsedda att ingå i borrnings- eller produktionsplattformar.

b)

Slangar, rör, kablar och anslutningsdelar som förbinder dessa borrnings- eller produktionsplattformar med fastlandet.

KN-nr

Varuslag

(1)

(2)

8901

Kryssningsfartyg, utflyktsbåtar, färjor, lastfartyg, pråmar och liknande fartyg för person- eller godsbefordran

8901 10

–  Kryssningsfartyg, utflyktsbåtar och liknande fartyg, huvudsakligen avsedda för personbefordran; färjor av alla slag

8901 10 10

– –  För öppen sjö

8901 20

–  Tankfartyg

8901 20 10

– –  För öppen sjö

8901 30

–  Kyl- och frysfartyg, andra än sådana enligt nr 8901 20

8901 30 10

– –  För öppen sjö

8901 90

–  Andra fartyg för godsbefordran samt andra fartyg för både person- och godsbefordran

8901 90 10

– –  För öppen sjö

8902 00

Fiskefartyg; fabriksfartyg och andra fartyg för beredning eller konservering av fiskeriprodukter

–  För öppen sjö

8902 00 12

– –  Med bruttodräktighet av mer än 250

8902 00 18

– –  Med bruttodräktighet av högst 250

8903

Fritidsbåtar och andra fartyg för nöjes- eller sportbruk; roddbåtar och kanoter

–  Andra

8903 91

– –  Segelbåtar, även med hjälpmotor

8903 91 10

– – –  För öppen sjö

8903 92

– –  Motorbåtar, andra än sådana med utombordsmotor

8903 92 10

– – –  För öppen sjö

8904 00

Bogserbåtar och fartyg för påskjutning av andra fartyg

8904 00 10

–  Bogserbåtar

–  Fartyg för påskjutning

8904 00 91

– –  För öppen sjö

8905

Fyrskepp, flodsprutor, mudderverk, pontonkranar och andra fartyg i fråga om vilka förflyttningen är av underordnad betydelse i förhållande till deras huvuduppgift; flytdockor; flytande eller nedsänkbara borrnings- eller produktionsplattformar

8905 10

–  Mudderverk

8905 10 10

– –  För öppen sjö

8905 90

–  Andra slag

8905 90 10

– –  För öppen sjö

8906

Andra farkoster, inbegripet krigsfartyg och andra livbåtar än roddbåtar

8906 10 00

–  Krigsfartyg

–  Andra slag

8906 90 10

– –  För öppen sjö

3.

Tullbefrielse skall gälla enligt villkoren i tillämpliga gemenskapsbestämmelser i fråga om tullkontroll av sådana varors användning.

B.   Civila luftfartyg och varor avsedda att användas i civila luftfartyg

1.

Tullbefrielse gäller för

civila luftfartyg,

vissa varor avsedda att användas i civila luftfartyg och att införlivas med sådana under deras tillverkning, reparation, underhåll, ombyggnad, modifiering eller omformning,

markträningsapparater för civil flygutbildning samt delar till dessa.

Dessa varor omfattas av de nummer som förtecknas i tabellerna i punkt 5.

2.

Vid tillämpning av punkt 1 första och andra strecksatserna skall med uttrycket civila luftfartyg avses andra luftfartyg än de som används i medlemsstaterna inom försvarsmakten eller liknande och som är försedda med militär eller icke-civil beteckning.

3.

Vid tillämpning av punkt 1 andra strecksatsen skall uttrycket avsedda att användas i civila luftfartyg innefatta varor avsedda att användas i markträningsapparater för civil flygutbildning.

4.

För tullbefrielse erfordras att de villkor som anges i relevanta gemenskapsbestämmelser i fråga om tullkontroll av hur dessa varor används är uppfyllda (se artiklarna 291–300 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 [EUT L 253, 11.10.1993, s. 1] i inledande bestämmelserna).

5.

Varor som kan komma i fråga för tullbefrielse omfattas av följande nummer:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8443 32 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8517 70 11, 8517 70 15, 8517 70 19, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8519 89 90, 8521 10, 8526, 8528 41, 8528 51, 8528 61, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 32, 9030 33, 9030 39, 9030 40, 9030 84, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

För följande undernummer skall tullbefrielse för användning i civila luftfartyg endast beviljas för de varor som anges i kolumn 2:

Undernummer

Varuslag

3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 90, 3917 31, 3917 33, 3917 39 90, 7413 00, 8307 10, 8307 90

Försedda med kopplingsanordningar

4008 29

Profilerade stänger och strängar, avpassade

4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42

Sådana som är lämpliga till rörledningar för gaser eller vätskor

3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99

För tekniska ändamål

4504 90, 4823 90

Packningar, tätningar o.d.

6812 80

Andra än kläder och tillbehör till kläder samt skodon och huvudbonader, papper, papp och filt, tätningar av hoppressade asbestfibrer, i ark eller rullar

6813 20

På basis av asbest eller andra mineraliska ämnen

7007 21

Vindrutor utan inramning

7312 10, 7312 90

Med anslutningar eller som färdiga artiklar

7322 90

Varmluftgeneratorer och varmluftsfördelare (med undantag av delar därtill)

7324 90

Sanitetsgods (med undantag av delar därtill)

7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 61, 7306 69, 7608 10, 7608 20

Försedda med kopplingsanordningar, sådana som är lämpliga till rörledningar för gaser eller vätskor

8108 90

Rör med röranslutningar, och lämpliga för rörledningar för gas eller vätskor

8415 90

För luftkonditioneringsapparater enligt nr 8415 81, 8415 82 eller 8415 83

8419 90

Delar till värmeväxlare

8479 89

Hydropneumatiska batterier; mekaniska reverseranordningar för jetmotorer; speciella toaletter; luftfuktnings- och luftavfuktningsapparater; icke-elektriska skruvmekanismer; icke-elektriska startmotorer; pneumatiska startapparater för turbojetmotorer, turbopropmotorer och andra gasturbinmotorer; icke-elektriska vindrutetorkare; icke-elektriska apparater för propellerinställning

8501 20, 8501 40

Med en uteffekt av mer än 735 W men högst 150 kW

8501 31

Motorer med en uteffekt av mer än 735 W, likströmsgeneratorer

8501 33

Motorer med en uteffekt av högst 150 kW samt generatorer

8501 34 92, 8501 34 98

Generatorer

8501 51

Med en uteffekt av mer än 735 W

8501 53

Med en uteffekt av högst 150 kW

8516 80 20

Endast sammanbyggda med en enkel isolerstomme och elektriska anslutningskontakter, för förhindrande av isbildning eller för avisning

8517 69 31, 8517 69 39

För radiotelefoni eller radiotelegrafi

8517 12, 8517 61, 8517 62, 8517 69 90

För radiotelegrafi eller radiotelefoni

8522 90

Komponenter till apparater enligt nr 8520 90 bestående av två eller flera inbördes förbundna delar eller komponenter

8529 90

Komponenter till apparater enligt nr 8526 bestående av två eller flera inbördes förbundna delar eller komponenter

8543 70 90

Färdskrivare, elektriska synkronisatorer och omvandlare; avfrostnings- och avimningsanordningar med elektriska motstånd

8543 90

Komponenter till färdskrivare bestående av två eller flera inbördes förbundna delar eller komponenter

8803 90 90

Inbegripet segelflygplan

9014 90

Till instrument enligt nr 9014 10 eller 9014 20

9020 00

Inte delar

9029 10

Elektriska eller elektroniska varvräknare

9029 90

Till varvräknare, hastighetsmätare och takometrar

9031 90

Enligt nr 9031 80

9109 19, 9109 90

Med en bredd eller diameter av högst 50 mm

9401 10

Utan läderöverdrag

9405 10, 9405 60

Av oädel metall eller av plast

9405 92, 9405 99

Till artiklar enligt nr 9405 10 eller 9405 60

6.

De varor som anges under punkt 5 införs i TARIC med undernummer och med en fotnot med följande lydelse: ”För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i särskilda gemenskapsbestämmelser är uppfyllda (se artiklarna 291 till 300 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 [EUT L 253, 11.10.1993, s. 1] och efterföljande ändringar).”

C.   Farmaceutiska produkter

1.

Tullbefrielse gäller för farmaceutiska produkter av följande kategorier:

1)

De farmaceutiska ämnen som omfattas av CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) och de internationella generiska benämningar (INN) som förtecknas i bilaga 3.

2)

De salter, estrar eller hydrater av INN som betecknas genom en kombination av INN i bilaga 3 och prefix eller suffix i bilaga 4, under förutsättning att dessa produkter kan klassificeras enligt samma sexsiffriga HS-undernummer som motsvarande INN.

3)

De salter, estrar eller hydrater av INN som förtecknas i bilaga 5 och inte kan klassificeras enligt samma sexsiffriga HS-undernummer som motsvarande INN.

4)

De farmaceutiska mellanprodukter som förtecknas i bilaga 6, identifierbara genom ett kemiskt namn och ett CAS RN, och som används för framställning av färdiga farmaceutiska produkter.

2.

Särskilda fall:

1)

INN omfattar endast de ämnen vilka är upptagna i förteckningen över rekommenderade och föreslagna INN:s som publiceras av Världshälsoorganisationen (WHO). När antalet ämnen som omfattas av INN är färre än de som omfattas av CAS RN, kan endast de ämnen som omfattas av INN komma i fråga för tullbefrielse.

2)

När en produkt i bilaga 3 eller 6 identifieras med hjälp av ett CAS RN som motsvarar en specifik isomer, kan endast denna isomer beviljas tullbefrielse.

3)

De dubbelderivat (salter, estrar eller hydrater) av INN, som betecknas genom en kombination av INN i bilaga 3 och prefix eller suffix i bilaga 4 omfattas av tullbefrielsen, under förutsättning att dessa produkter kan klassificeras enligt samma sexsiffriga HS-undernummer som motsvarande INN.

Exempel: alaninmetylester, hydroklorid.

4)

Om en INN i bilaga 3 är ett salt (eller en ester) omfattas inget annat salt (ingen annan ester) av den syra som motsvarar den INN det gäller av tullbefrielse.

Exempel: oxprenoatkalium (INN): tullfri,

oxprenoatnatrium: inte tullfri.

D.   Schablontullsats

1.

Tull skall debiteras enligt en schablonvärdetullsats på 3,5 % av värdet för varor

i sändningar som skickas från en privatperson till en annan, eller

i en resandes personliga reseutrustning,

under förutsättning att införseln av dessa varor inte sker i kommersiellt syfte.

Denna schablontullsats på 3,5 % skall tillämpas under förutsättning att värdet av de importtullbelagda varorna inte överskrider 350 € per sändning eller per resande.

En sådan schablontulltaxering skall inte tillämpas på varor enligt kapitel 24 vilka ingår i en sändning eller i en resandes personliga reseutrustning i kvantiteter som överstiger dem som fastställs i artikel 31 eller i artikel 46 i förordning (EEG) nr 918/83 (4).

2.

Införsel av varor skall inte anses ske i kommersiellt syfte om följande gäller:

a)

Varorna skall ingå i sändningar som sänds av en privatperson till en annan och dessa sändningar

skall vara av tillfällig natur,

skall innehålla varor enbart avsedda för mottagarens eller dennes familjs personliga bruk och varornas art eller mängd skall inte tyda på något kommersiellt syfte,

skall sändas till mottagaren av avsändaren utan någon som helst betalning.

b)

Varorna skall ingå i resandes personliga reseutrustning och införseln

skall vara av tillfällig natur, och

skall omfatta uteslutande varor för resandes eller deras familjers personliga bruk eller varor som är avsedda som gåvor, och varornas art eller mängd skall inte tyda på något kommersiellt syfte.

3.

Schablontullsatsen skall inte tillämpas på varor som införs enligt de villkor som anges i punkterna 1 och 2 om den berättigade personen, innan schablontullsats har tillämpats på varorna, har begärt att de skall beläggas med de tullar som är tillämpliga på varorna. Alla varorna i sändningen skall då taxeras enligt de importtullar som är tillämpliga på dem, med beaktande av den tullfria införsel som föreskrivs enligt artiklarna 29–31 och 45–49 i förordning (EEG) nr 918/83.

I första stycket avses med importtullar både tullar och avgifter med motsvarande verkan och andra avgifter vid import enligt den gemensamma jordbrukspolitiken eller enligt särskilda arrangemang för vissa varor som tillverkats genom bearbetning av jordbruksprodukter.

4.

Icke deltagande medlemsstater får avrunda det belopp som blir resultatet vid omräkning av beloppet 350 € till nationella valutor.

5.

Icke deltagande medlemsstater får behålla motsvarigheten i nationell valuta till beloppet 350 € oförändrat, om vid den årliga kursjustering som anges i artikel 18.2 i förordning (EEG) nr 2913/92, omräkningen av detta belopp, före den avrundning som anges i punkt 4, resulterar i en ändring av beloppet i nationell valuta som är mindre än 5 % eller i en sänkning av beloppet.

E.   Behållare och förpackningsmaterial

Följande bestämmelser är tillämpliga på sådana behållare och sådant förpackningsmaterial som avses i de allmänna tolkningsreglerna 5 a och 5 b och som börjar omsättas fritt vid samma tidpunkt som de varor behållarna innehåller eller presenteras tillsammans med:

1.

När behållare och förpackningsmaterial klassificeras tillsammans med varorna enligt bestämmelserna i den allmänna tolkningsregeln 5 skall de

a)

tullbeläggas enligt samma tullsats som varorna

om dessa varor är belagda med värdetull, eller

om de skall inbegripas i varornas tullpliktiga vikt,

b)

införas tullfritt

om varorna är tullfria,

om varorna är tullpliktiga på annat sätt än enligt vikt eller värde, eller

om behållarna och förpackningsmaterialet inte skall inbegripas i varornas tullpliktiga vikt.

2.

Om behållare och förpackningsmaterial som omfattas av bestämmelserna i punkt 1 a och 1 b ovan innehåller eller presenteras med varor med flera olika varubeskrivningar i tulltaxan skall, när behållarna och förpackningsmaterialets tullpliktiga vikt eller värde bestäms, deras vikt och värde fördelas på alla varor i förhållande till vikten eller värdet av var och en av dessa varor.

F.   Gynnsam behandling i tullhänseende som en följd av varors beskaffenhet

1.

Följande varor kan på vissa villkor beviljas gynnsam behandling i tullhänseende som en följd av sin beskaffenhet:

Vissa varor som är olämpliga som livsmedel.

Vissa utsäden.

Okonfektionerad siktduk.

Vissa bordsdruvor, tobakstyper och nitrater.

Dessa varor omfattas av undernummer (5) med en fotnot med följande lydelse: ”För tillämpning av detta undernummer erfordras att villkoren i avsnitt II F i Inledande bestämmelser är uppfyllda.”

2.

De som livsmedel olämpliga varor för vilka gynnsam behandling i tullhänseende kan beviljas som en följd av deras beskaffenhet förtecknas i bilaga 8, tillsammans med de undernummer enligt vilka de klassificeras och med benämningarna på och kvantiteterna av de denatureringsmedel som används. Sådana varor skall anses som olämpliga som livsmedel om de blandas homogent med denatureringsmedlet och det inte är ekonomiskt lönsamt att separera varorna från denatureringsmedlet.

3.

Följande varor kan klassificeras enligt de relevanta undernumren för utsäde, under förutsättning att de uppfyller villkoren i särskilda gemenskapsbestämmelser:

Sockermajshybrider, spält, majshybrider, ris och sorghumhybrider för utsäde: rådets direktiv 66/402/EEG (6).

Utsädespotatis: rådets direktiv 2002/56/EG av den 13 juni 2002 (7).

Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter för utsäde: rådets direktiv 2002/57/EG av den 13 juni 2002 (8).

För sådana slag av sockermajshybrider, spält, majshybrider, ris, sorghumhybrider, oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter för vilka jordbruksbestämmelserna inte är tillämpliga kan gynnsam behandling i tullhänseende som en följd av varors beskaffenhet dock beviljas enbart om det klart påvisas att varorna är avsedda att användas som utsäde.

4.

Gynnsam behandling i tullhänseende kan beviljas för okonfektionerad siktduk, under förutsättning att den är försedd med outplånliga märken som gör att den identifieras såsom avsedd för siktning eller liknande industriellt bruk.

5.

Gynnsam behandling i tullhänseende kan beviljas för vissa bordsdruvor, tobakstyper eller nitrater, under förutsättning att ett vederbörligen påtecknat intyg företes. De bestämmelser som är tillämpliga och förlagor för intyg finns i bilaga 9.

TECKEN, FÖRKORTNINGAR OCH SYMBOLER

avser nya nummer

avser nummer använda föregående år men med annan omfattning

AD F/M

tilläggstull på mjöl

AD S/Z

tilläggstull på socker

b/f

flaska

cm/s

centimeter per sekund

EA

jordbrukskomponent

euro

INN

internationell generisk benämning

INNM

modifierad internationell generisk benämning

ISO

Internationella standardiseringsorganisationen

Kbit

1 024 bitar

kg/br

kilogram bruttovikt

kg/net

kilogram nettovikt

kg/net eda

kilogram avrunnen nettovikt

kg/net mas

kilogram, netto torrsubstans

MAX

maximum

Mbit

1 048 576 bitar

MIN

minimum

ml/g

milliliter per gram

mm/s

millimeter per sekund

RON

Research octane number

Anmärkning:

HS-nummer som är satt inom hakparentes i kolumn 1 i tulltaxan har upphört att gälla (t.ex. nr [1519]).

EXTRA MÄNGDENHETER

c/k

karat (1 karat = 2 × 10–4 kg)

ce/el

antal celler

ct/l

lastförmåga i ton (9)

g

gram

gi F/S

gram klyvbara isotoper

GT

bruttodräktighet

kg C5H14ClNO

kilogram kolinklorid

kg H2O2

kilogram väteperoxid

kg K2O

kilogram kaliumoxid

kg KOH

kilogram kaliumhydroxid

kg met.am.

kilogram metylaminer

kg N

kilogram kväve

kg NaOH

kilogram natriumhydroxid (kaustik soda)

kg/net eda

kilogram avrunnen nettovikt

kg P2O5

kilogram fosforpentaoxid

kg 90 % sdt

kilogram torrvikt (med torrvikt avses varans vikt vid en beräknad vattenhalt av 10 %)

kg U

kilogram uran

1 000 kWh

tusen kilowattimmar

l

liter

1 000 l

tusen liter

l alc. 100 %

liter ren (100 %) alkohol

m

meter

m2

kvadratmeter

m3

kubikmeter

1 000 m3

tusen kubikmeter

pa

antal par

p/st

styck

100 p/st

hundra styck

1 000 p/st

tusen styck

TJ

terajoule (total värmeenergi)

DEL 2

TULLTAXAN

AVDELNING I

LEVANDE DJUR; ANIMALISKA PRODUKTER

Anmärkningar

1.

Om inte annat föreskrivs skall i denna avdelning ett omnämnande av ett visst djursläkte eller en viss djurart också avse unga djur av det släktet eller den arten.

2.

Om inte annat föreskrivs skall i hela tulltaxan med torkade produkter också avses produkter som har dehydratiserats, evaporerats eller frystorkats.

KAPITEL 1

LEVANDE DJUR

Anmärkning

1.

Detta kapitel omfattar alla levande djur utom

a)

fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur enligt nr 0301, 0306 och 0307,

b)

kulturer av mikroorganismer och andra produkter enligt nr 3002,

c)

djur enligt nr 9508.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tullsats (%)

Extra mängdenhet

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Levande hästar, åsnor, mulor och mulåsnor

0101 10

–  Renrasiga avelsdjur

0101 10 10

– –  Hästar (10)

Fri

p/st

0101 10 90

– –  Andra

7,7

p/st

0101 90

–  Andra

– –  Hästar

0101 90 11

– – –  För slakt (11)

Fri

p/st

0101 90 19

– – –  Andra

11,5

p/st

0101 90 30

– –  Åsnor

7,7

p/st

0101 90 90

– –  Mulor och mulåsnor

10,9

p/st

0102

Levande nötkreatur och andra oxdjur

0102 10

–  Renrasiga avelsdjur (12)

0102 10 10

– –  Kvigor (hondjur som inte har kalvat)

Fri

p/st

0102 10 30

– –  Kor

Fri

p/st

0102 10 90

– –  Andra

Fri

p/st

0102 90

–  Andra

– –  Tamboskap

0102 90 05

– – –  Med en vikt av högst 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

– – –  Med en vikt högre än 80 kg men högst 160 kg

0102 90 21

– – – –  För slakt

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 29

– – – –  Andra

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

– – –  Med en vikt högre än 160 kg men högst 300 kg

0102 90 41

– – – –  För slakt

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 49

– – – –  Andra

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

– – –  Med en vikt högre än 300 kg

– – – –  Kvigor (hondjur som inte har kalvat)

0102 90 51

– – – – –  För slakt

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 59

– – – – –  Andra

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

– – – –  Kor

0102 90 61

– – – – –  För slakt

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 69

– – – – –  Andra

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

– – – –  Andra

0102 90 71

– – – – –  För slakt

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 79

– – – – –  Andra

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

0102 90 90

– –  Andra

Fri

p/st

0103

Levande svin

0103 10 00

–  Renrasiga avelsdjur (14)

Fri

p/st

–  Andra

0103 91

– –  Vägande mindre än 50 kg

0103 91 10

– – –  Tamsvin

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – –  Andra

Fri

p/st

0103 92

– –  Vägande 50 kg eller mer

– – –  Tamsvin

0103 92 11

– – – –  Suggor som fått grisar minst en gång och som väger minst 160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – –  Andra

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – –  Andra slag

Fri

p/st

0104

Levande får och getter

0104 10

–  Får

0104 10 10

– –  Renrasiga avelsdjur (15)

Fri

p/st

– –  Andra

0104 10 30

– – –  Lamm (upp till ett år gamla)

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 10 80

– – –  Andra

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 20

–  Getter

0104 20 10

– –  Renrasiga avelsdjur (15)

3,2

p/st

0104 20 90

– –  Andra

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0105

Levande fjäderfä, nämligen höns av arten Gallus domesticus, ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns

–  Vägande högst 185 g

0105 11

– –  Höns av arten Gallus domesticus

– – –  Kycklingar av honkön för avel och fortplantning

0105 11 11

– – – –  Värphöns

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

– – – –  Andra

52 €/1 000 p/st

p/st

– – –  Andra

0105 11 91

– – – –  Värphöns

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

– – – –  Andra

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

– –  Kalkoner

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19

– –  Andra

0105 19 20

– – –  Gäss

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19 90

– – –  Ankor och pärlhöns

52 €/1 000 p/st

p/st

–  Andra slag

0105 94 00

– –  Höns av arten Gallus domesticus

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– –  Andra

0105 99 10

– – –  Ankor

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – –  Gäss

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – –  Kalkoner

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – –  Pärlhöns

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Andra levande djur

–  Däggdjur

0106 11 00

– –  Primater

Fri

p/st

0106 12 00

– –  Valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Cetacea); manater och dugonger (däggdjur av ordningen Sirenia)

Fri

p/st

0106 19

– –  Andra

0106 19 10

– – –  Tamkaniner

3,8

p/st

0106 19 90

– – –  Andra

Fri

0106 20 00

–  Reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor)

Fri

p/st

–  Fåglar

0106 31 00

– –  Rovfåglar

Fri

p/st

0106 32 00

– –  Papegojfåglar (inbegripet papegojor, parakiter, arapapegojor och kakaduor)

Fri

p/st

0106 39

– –  Andra

0106 39 10

– – –  Duvor

6,4

p/st

0106 39 90

– – –  Andra

Fri

0106 90 00

–  Andra

Fri

KAPITEL 2

KÖTT OCH ÄTBARA SLAKTBIPRODUKTER

Anmärkning

1.

Detta kapitel omfattar inte

a)

produkter av sådana slag som är nämnda i nr 0201–0208 och 0210, otjänliga eller olämpliga som livsmedel,

b)

tarmar, blåsor och magar av djur (nr 0504) samt djurblod (nr 0511 eller 3002),

c)

animaliskt fett, annat än produkter enligt nr 0209 (kapitel 15).

Kompletterande anmärkningar

1.

A.

I nr 0201 och 0202 gäller följande:

a)

Med hela slaktkroppar av nötkreatur eller andra oxdjur enligt nr 0201 10 och 0202 10 förstås hela slaktkroppar av slaktade djur, som är avblodade, urtagna och utan hud, med eller utan huvud, med eller utan fötter och med eller utan andra delar. Om slaktkropparna importeras utan huvud, skall detta vara avskuret från kroppen mellan atlaskotan och skallbenet. Om slaktkropparna importeras utan fötter, skall dessa ha skurits av vid den övre eller nedre fotleden. Med hel slaktkropp förstås även den främre delen av slaktkroppen med samtliga ben, hals och bog, med mer än tio par revben.

b)

Med halva slaktkroppar av nötkreatur eller andra oxdjur enligt nr 0201 10 och 0202 10 förstås produkter erhållna genom symmetrisk delning av en hel slaktkropp genom mitten av varje hals-, bröst-, länd- och korskota och genom mitten av bröstbenet och bäckenbensfogen. Med halv slaktkropp förstås även den främre delen av den halva slaktkroppen med samtliga ben, hals och bog, med mer än tio revben.

c)

Med kompenserade kvartsparter enligt nr 0201 20 20 och 0202 20 10 förstås varor bestående av

framkvartsparter med samtliga ben, hals och bog, med tio revben och bakkvartsparter med samtliga ben och den bakre och den främre delen av lårklumpen med tre revben, eller

framkvartsparter med samtliga ben, hals och bog, med fem revben, med hela kållappen och bringan och bakkvartsparter med samtliga ben och den bakre och den främre delen av lårklumpen med åtta avskurna revben.

Framkvartsparter och bakkvartsparter som utgör kompenserade kvartsparter skall uppvisas för tullen samtidigt och i samma antal och den sammanlagda vikten av framkvartsparterna skall vara den samma som bakkvartsparternas sammanlagda vikt. Emellertid tillåts en skillnad mellan vikten av sändningens två delar om den inte överstiger 5 % av vikten av den tyngsta delen (framkvartsparter eller bakkvartsparter).

d)

Med sammanhängande framkvartsparter enligt nr 0201 20 30 och 0202 20 30 förstås den främre delen av en slaktkropp med samtliga ben, hals och bog, med minst fyra och högst tio par revben (de fyra första paren revben skall vara hela, medan de övriga kan vara avskurna), med eller utan tunnbringa.

e)

Med avskilda framkvartsparter enligt nr 0201 20 30 och 0202 20 30 förstås den främre delen av en halv slaktkropp med samtliga ben, hals och bog med minst fyra och högst tio revben (de fyra första revbenen skall vara hela, medan de övriga kan vara avskurna), med eller utan tunnbringa.

f)

Med sammanhängande bakkvartsparter enligt nr 0201 20 50 och 0202 20 50 förstås den bakre delen av en slaktkropp med samtliga ben och den bakre och den främre delen av lårklumpen, inbegripet filén, med minst tre par hela eller avskurna revben, med eller utan lägg och med eller utan tunnbringa.

g)

Med avskilda bakkvartsparter enligt nr 0201 20 50 och 0202 20 50 förstås den bakre delen av en halv slaktkropp med samtliga ben och den bakre och den främre delen av lårklumpen, inbegripet filén, med minst tre hela eller avskurna revben, med eller utan lägg och med eller utan tunnbringa.

h)

1.

Med styckningsdelar av framkvartspart eller sida benämnda ”crop, chuck and blade” enligt nr 0202 30 50 förstås ryggstycket av framkvartsparten, inbegripet den övre delen av bogen, som erhålls från en framkvartspart med minst fyra och högst tio revben genom att lägga ett snitt efter en linje genom den punkt där det första revbenet är fäst vid den första bröstkotan till mellangärdets början vid det tionde revbenet.

2.

Med styckningsdelar av framkvartspart eller sida benämnda ”brisket” enligt nr 0202 30 50 förstås den nedre delen av framkvartsparten med bringans nedre del.

B.

Produkter som omfattas av kompletterande anmärkning 1 A a till g till detta kapitel kan uppvisas med eller utan ryggrad.

C.

Vid fastställandet av antalet hela eller avskurna revben som nämns i kompletterande anmärkning 1 A, skall hänsyn endast tas till dem som hänger samman med ryggraden. Om ryggraden avlägsnats, skall hänsyn endast tas till de hela eller avskurna revben som i annat fall skulle ha varit sammanhängande med ryggraden.

2.

A.

I nr 0203 och 0210 gäller följande:

a)

Med hela eller halva slaktkroppar enligt nr 0203 11 10 och 0203 21 10 förstås slaktkroppar av slaktade tamsvin, som är avblodade och urtagna och från vilka borsten och klövarna har tagits bort. Halva slaktkroppar erhålls av hela slaktkroppar genom delning genom varje hals-, bröst-, länd-, och korskota, genom eller längs bröstbenet och bäckenbensfogen. Hela eller halva slaktkroppar kan förekomma med eller utan huvud, med eller utan käkar, fötter, ister, njurar, svans eller mellangärde. Halva slaktkroppar kan förekomma med eller utan ryggmärg, hjärna och tunga. Hela och halva slaktkroppar av suggor kan förekomma med eller utan juver.

b)

Med skinka enligt nr 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 och 0210 11 31 förstås den bakre (kaudala) delen av den halva slaktkroppen med ben, med eller utan fot, lägg, svål och underhudsfett.

Skinkan är skild från resten av den halva slaktkroppen så att den som mest omfattar den sista ländkotan.

c)

Med framändar enligt nr 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 och 0210 19 60 förstås den främre (kraniala) delen av den halva slaktkroppen utan huvud, med eller utan käkar, med ben, med eller utan fot, lägg, svål och underhudsfett.

Framänden är skild från resten av den halva slaktkroppen så att den som mest omfattar den femte bröstkotan.

Den övre (dorsala) delen av framänden (nacke), med eller utan bogblad och därtill hörande muskler, avses utgöra en del av ryggen, när den är skild från den nedre (ventrala) delen av framänden med ett snitt vilket högst läggs strax under ryggmärgskanalen.

d)

Med bog enligt nr 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 och 0210 11 39 förstås den nedre delen av framänden med eller utan bogblad och därtill hörande muskler, med eller utan fot, lägg, svål och underhudsfett.

Bogblad och därtill hörande muskler som föreligger särskilt klassificeras enligt detta nummer som del av bogen.

e)

Med rygg enligt nr 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 och 0210 19 70 förstås den övre delen av den halva slaktkroppen, från den första halskotan till den näst sista ländkotan, med ben, med eller utan filé, bogblad, underhudsfett och svål.

Ryggen är skild från den nedre delen av den halva slaktkroppen med ett snitt strax under ryggmärgskanalen.

f)

Med sida enligt nr 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 och 0210 12 19 förstås den nedre delen av den halva slaktkroppen mellan skinkan och bogen, (randig), med eller utan ben, men med svål och underhudsfett.

g)

Med baconsidor enligt nr 0210 19 10 förstås halva slaktkroppar av svin utan huvud, kindback, käke, fot, svans, ister, njure, filé, bogblad, bröstben, kotpelare, bäckenben och mellangärde.

h)

Med spencers enligt nr 0210 19 10 förstås baconsida utan skinka, även benfri.

ij)

Med trekvartssida enligt nr 0210 19 20 förstås baconsida utan framände, även benfri.

k)

Med mittbit enligt nr 0210 19 20 förstås baconsida utan skinka och framände, även benfri.

Numret omfattar även delar av mittbiten, innehållande väv av rygg och sida motsvarande det naturliga förhållandet i hela mittbiten.

B.

Delar av de styckningsdelar, som är definierade i anmärkning 2 A f, klassificeras enligt samma nummer om de innehåller svål och underhudsfett.

Om styckningsdelar, vilka klassificeras enligt nr 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 och 0210 19 60, erhålls från en baconsida från vilken de ben som nämns i anmärkning 2 A g redan har tagits bort, skall snitten läggas på samma sätt som definieras i anmärkning 2 A b, c och d; dessa styckningsdelar eller delar därav skall i varje fall innehålla ben.

C.

Nr 0206 49 20 och 0210 99 49 omfattar i synnerhet hela eller halva huvuden av tamsvin, med eller utan hjärna, kindback eller tunga och delar därav.

Huvudet är avskilt från resten av den halva slaktkroppen på följande sätt:

Genom ett snitt genom atlaskotan.

Genom ett snitt genom atlaskotan upp till ögonhöjd och därefter snett ned till huvudets framsida, varigenom käkarna finns kvar på den halva slaktkroppen.

Kindback, trynen och öron liksom det kött som finns på huvudet, särskilt på den bakre delen, anses utgöra delar av huvudet. Det benfria köttet från framändan separat föreliggande (halsbiten, käkarna eller halsbit och käkar ihopsittande), omfattas av nummer 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 eller 0210 19 81.

D.

Med underhudsfett av svin enligt nr 0209 00 11 och 0209 00 19 förstås den fettvävnad som lagras under svålen på svinet och hänger samman med den på alla delar av svinet; vikten av fettvävnaden skall alltid överstiga svålens vikt.

Numren omfattar även underhudsfett av svin från vilket svålen är borttagen.

E.

Med torkat eller rökt nr 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 och 0210 19 60–0210 19 89 förstås varor hos vilka förhållandet mellan vatten/protein (kväveinnehåll × 6,25) i köttet är 2,8 eller därunder. Kväveinnehållet skall bestämmas enligt ISO-metod 937-1978.

3.

A.

I nr 0204 gäller följande:

a)

Med hela slaktkroppar enligt nr 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 och 0204 50 51 förstås hela slaktkroppar av slaktade djur, som är avblodade, urtagna och utan hud, med eller utan huvud, med eller utan fötter och med eller utan andra delar. Om slaktkropparna inkommer utan huvud, skall detta vara avskuret från slaktkroppen mellan atlaskotan och skallbenet. Om slaktkropparna inkommer utan fötter skall dessa ha skurits av vid den övre eller nedre fotleden.

b)

Med halva slaktkroppar enligt nr 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 och 0204 50 51 förstås varor erhållna genom en symmetrisk delning av en hel slaktkropp genom mitten av varje hals-, bröst-, länd- och korskota och genom mitten av bröstbenet och bäckenbensfogen.

c)

Med kort framkvartspart enligt nr 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 och 0204 50 53 förstås den främre delen av slaktkroppen med eller utan bringa, med samtliga ben, bog, hals och rygg, skuren vinkelrätt mot sadeln med minst fem och högst sju par revben, hela eller avskurna.

d)

Med kort framkvartspart enligt nr 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 och 0204 50 53 förstås den främre delen av den halva slaktkroppen med eller utan bringa, med samtliga ben, bog, hals och rygg, skuren vinkelrätt mot sadeln med minst fem och högst sju hela eller avskurna revben.

e)

Med ”Chines and/or best ends” (dubbelrygg) enligt nr 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 och 0204 50 55 förstås resten av slaktkroppen när culotte och kort framkvartspart har tagits bort, med eller utan njurar; chines avskurna från best ends skall innehålla minst fem ländkotor; best ends avskurna från chines skall innehålla minst fem par hela eller avskurna revben.

f)

Med ”Chine and/or best end” (enkelrygg) enligt nr 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 och 0204 50 55 förstås resten av den halva slaktkroppen när culotte och kort framkvartspart har tagits bort, med eller utan njurar; chine avskuren från best end skall innehålla minst fem ländkotor; best end avskuren från chine skall innehålla minst fem hela eller avskurna revben.

g)

Med ”culotte” (dubbel kyl med ben) enligt nr 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 och 0204 50 59 förstås den bakre delen av slaktkroppen med samtliga ben och kylarna skurna vinkelrätt mot sadeln vid den sjätte ländkotan strax under höftbenet eller vid den fjärde korskotan genom höftbenet framför bäckenbensfogen.

h)

Med halv culotte (enkel kyl) enligt nr 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 och 0204 50 59 förstås den bakre delen av den halva slaktkroppen med samtliga ben och kylen, skuren vinkelrätt mot sadeln vid den sjätte ländkotan strax under höftbenet eller vid den fjärde korskotan genom höftbenet framför bäckenbensfogen.

B.

Vid fastställandet av antalet hela eller avskurna revben som nämns i anmärkning 3 A, skall hänsyn endast tas till dem som hänger samman med ryggraden.

4.

I nr 0207 gäller följande:

a)

Med styckningsdelar av fjäderfä med ben enligt nr 0207 13 20–0207 13 60, 0207 14 20–0207 14 60, 0207 26 20–0207 26 70, 0207 27 20–0207 27 70, 0207 35 21–0207 35 63, och 0207 36 21–0207 36 63 förstås de i dessa nummer nämnda styckningsdelarna, med samtliga ben.

Styckningsdelar av fjäderfä nämnda i a från vilka en del av benen har blivit borttagna klassificeras enligt nr 0207 13 70, 0207 26 80, 0207 35 79, 0207 14 70 eller 0207 36 79.

b)

Med halvor enligt nr 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 och 0207 36 25 förstås halva slaktkroppar av fjäderfä som delats med ett snitt längs bröstbenet och ryggraden.

c)

Med kvarter enligt nr 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 och 0207 36 25 förstås lår och bröstkvarter som erhållits genom att en halva delats med ett tvärsnitt.

d)

Med hela vingar, med eller utan vingspetsar enligt nr 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31 och 0207 36 31 förstås styckningsdelar av fjäderfä bestående av överarmsbenet, underarmsbenet och armbågsbenet med omgivande muskulatur. Spetsen med handlovsbenen kan vara borttagen men behöver inte vara det. Snitten skall göras vid lederna.

e)

Med bröst enligt nr 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 och 0207 36 53 förstås styckningsdelar av fjäderfä bestående av bröstbenet och revbenen, fördelade på båda sidor om bröstbenet, med omgivande muskulatur.

f)

Med klubbor enligt nr 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 36 61 och 0207 36 63 förstås styckningsdelar av fjäderfä bestående av lårbenet, skenbenet och vadbenet med omgivande muskulatur. De två snitten skall göras vid lederna.

g)

Med underlår av kalkon enligt nr 0207 26 60 och 0207 27 60 förstås styckningsdelar av kalkon bestående av skenbenet och vadbenet med omgivande muskulatur. De två snitten skall göras vid lederna.

h)

Med andra klubbor av kalkon enligt nr 0207 26 70 och 0207 27 70 förstås styckningsdelar av kalkon bestående av lårbenet med omgivande muskulatur eller av lårbenet, skenbenet och vadbenet med omgivande muskulatur. De två snitten skall göras vid lederna.

ij)

Med gås- eller ankpaletat enligt nr 0207 35 71 och 0207 36 71 förstås plockade och fullständigt urtagna gäss och ankor, utan huvud och fötter, med skelettet (bröstben, revben, ryggrad och korsben) borttaget men med lårben, skenben och överarmsben.

5.

De tullsatser som är tillämpliga för blandningar som klassificeras enligt detta kapitel skall vara:

a)

För blandningar där en av beståndsdelarna utgör minst 90 viktprocent tillämpas importavgiften för denna beståndsdel.

b)

För andra blandningar tillämpas importavgiften för den beståndsdel som har den högsta avgiften.

6.

a)

Okokt kryddat kött klassificeras enligt kapitel 16. Med kryddat kött förstås okokt kött som har kryddats antingen i själva köttet eller över hela ytan så att kryddningen är synlig för blotta ögat eller tydligt framgår av smaken.

b)

Produkter som klassificeras enligt nr 0210 vilka har tillsatts kryddor under framställningen klassificeras enligt detta nummer under förutsättning att kryddningen inte har ändrat deras karaktär av produkter enligt nr 0210.

7.

Med kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake enligt nr 0210 11–0210 93 avses kött och ätbara slaktbiprodukter som saltats djupgående och enhetligt i alla delar och som har ett totalt saltinnehåll av minst 1,2 viktprocent, förutsatt att det är saltningen som säkerställer varaktig konservering. Med kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake enligt nr 0210 99 avses kött och ätbara slaktbiprodukter som saltats djupgående och enhetligt i alla delar och som har ett totalt saltinnehåll av minst 1,2 viktprocent.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tullsats (%)

Extra mängdenhet

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt

0201 10 00

–  Hela eller halva slaktkroppar

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0201 20

–  Andra styckningsdelar med ben

0201 20 20

– –  Kompenserade kvartsparter

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0201 20 30

– –  Framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (13)

0201 20 50

– –  Bakkvartsparter, sammanhängande eller avskilda

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (13)

0201 20 90

– –  Andra slag

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (13)

0201 30 00

–  Benfritt kött

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (13)

0202

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst

0202 10 00

–  Hela eller halva slaktkroppar

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0202 20

–  Andra styckningsdelar, med ben

0202 20 10

– –  Kompenserade kvartsparter

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0202 20 30

– –  Framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (13)

0202 20 50

– –  Bakkvartsparter, sammanhängande eller avskilda

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 20 90

– –  Andra slag

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (13)

0202 30

–  Benfritt kött

0202 30 10

– –  Framkvartsparter, hela eller styckade i högst fem bitar, varje kvartspart i ett stycke; kompenserade kvartsparter i två stycken, av vilka den ena innehåller framkvartsparten hel eller styckad i högst fem bitar, och den andra, bakkvartsparten, utan filén, i en bit

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 30 50

– –  Styckningsdelar av framkvartspart eller sida benämnda ”crop”, ”chuck and blade” och ”brisket” (16)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 30 90

– –  Andra slag

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (13)

0203

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst

–  Färskt eller kylt

0203 11

– –  Hela eller halva slaktkroppar

0203 11 10

– – –  Av tamsvin

53,6 €/100 kg/net (13)

0203 11 90

– – –  Annat

Fri

0203 12

– –  Skinka och bog samt delar därav, med ben

– – –  Av tamsvin

0203 12 11

– – – –  Skinka och delar därav

77,8 €/100 kg/net (13)

0203 12 19

– – – –  Bog och delar därav

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 12 90

– – –  Annat

Fri

0203 19

– –  Annat

– – –  Av tamsvin

0203 19 11

– – – –  Framändar och delar därav

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 19 13

– – – –  Rygg och delar därav, med ben

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 15

– – – –  Sida (randig) och delar därav

46,7 €/100 kg/net (13)

– – – –  Annat

0203 19 55

– – – – –  Benfritt

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 59

– – – – –  Annat

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 90

– – –  Annat

Fri

–  Fryst

0203 21

– –  Hela eller halva slaktkroppar

0203 21 10

– – –  Av tamsvin

53,6 €/100 kg/net (13)

0203 21 90

– – –  Annat

Fri

0203 22

– –  Skinka och bog samt delar därav, med ben

– – –  Av tamsvin

0203 22 11

– – – –  Skinka och delar därav

77,8 €/100 kg/net (13)

0203 22 19

– – – –  Bog och delar därav

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 22 90

– – –  Annat

Fri

0203 29

– –  Annat

– – –  Av tamsvin

0203 29 11

– – – –  Framändar och delar därav

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 29 13

– – – –  Rygg och delar därav, med ben

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 15

– – – –  Sida (randig) och delar därav

46,7 €/100 kg/net (13)

– – – –  Annat

0203 29 55

– – – – –  Benfritt

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 59

– – – – –  Annat

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 90

– – –  Annat

Fri

0204

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst

0204 10 00

–  Hela eller halva slaktkroppar av lamm, färska eller kylda

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

–  Annat kött av får, färskt eller kylt

0204 21 00

– –  Hela eller halva slaktkroppar

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

0204 22

– –  Andra styckningsdelar, med ben

0204 22 10

– – –  Korta framkvartsparter

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (13)

0204 22 30

– – –  ”Chine(s) and/or best end(s)” (enkel/dubbelrygg)

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (13)

0204 22 50

– – –  ”Culotte”

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 22 90

– – –  Annat

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 23 00

– –  Benfritt kött

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (13)

0204 30 00

–  Hela eller halva slaktkroppar av lamm, frysta

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

–  Annat kött av får, fryst

0204 41 00

– –  Hela eller halva slaktkroppar

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

0204 42

– –  Andra styckningsdelar, med ben

0204 42 10

– – –  Korta framkvartsparter

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (13)

0204 42 30

– – –  ”Chine(s) and/or best end(s)” (enkel/dubbelrygg)

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (13)

0204 42 50

– – –  ”Culotte”

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 42 90

– – –  Annat

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 43

– –  Benfritt kött

0204 43 10

– – –  Av lamm

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0204 43 90

– – –  Annat

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0204 50

–  Kött av get

– –  Färskt eller kylt

0204 50 11

– – –  Hela eller halva slaktkroppar

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

0204 50 13

– – –  Korta framkvartsparter

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (13)

0204 50 15

– – –  ”Chine(s) and/or best end(s)” (enkel/dubbelrygg)

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (13)

0204 50 19

– – –  ”Culotte”

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

– – –  Annat

0204 50 31

– – – –  Styckningsdelar med ben

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 50 39

– – – –  Benfria styckningsdelar

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (13)

– –  Fryst

0204 50 51

– – –  Hela eller halva slaktkroppar

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

0204 50 53

– – –  Korta framkvartsparter

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (13)

0204 50 55

– – –  ”Chine(s) and/or best end(s)” (enkel/dubbelrygg)

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (13)

0204 50 59

– – –  ”Culotte”

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

– – –  Annat

0204 50 71

– – – –  Styckningsdelar med ben

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 50 79

– – – –  Benfria styckningsdelar

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0205 00

Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna, färskt, kylt eller fryst

0205 00 20

–  Färskt eller kylt

5,1

0205 00 80

–  Fryst

5,1

0206

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får, get, häst, åsna, mula eller mulåsna, färska, kylda eller frysta

0206 10

–  Av nötkreatur eller andra oxdjur, färska eller kylda

0206 10 10

– –  För framställning av farmaceutiska produkter (11)

Fri

– –  Andra

0206 10 91

– – –  Lever

Fri

0206 10 95

– – –  Njurtapp och mellangärde

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (13)

0206 10 99

– – –  Andra

Fri

–  Av nötkreatur eller andra oxdjur, frysta

0206 21 00

– –  Tunga

Fri

0206 22 00

– –  Lever

Fri

0206 29

– –  Andra

0206 29 10

– – –  För framställning av farmaceutiska produkter (11)

Fri

– – –  Andra

0206 29 91

– – – –  Njurtapp och mellangärde

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (13)

0206 29 99

– – – –  Andra

Fri

0206 30 00

–  Av svin, färska eller kylda

Fri

–  Av svin, frysta

0206 41 00

– –  Lever

Fri

0206 49

– –  Andra

0206 49 20

– – –  Av tamsvin

Fri

0206 49 80

– – –  Andra

Fri

0206 80

–  Andra slag, färska eller kylda

0206 80 10

– –  För framställning av farmaceutiska produkter (11)

Fri

– –  Andra

0206 80 91

– – –  Av häst, åsna, mula eller mulåsna

6,4

0206 80 99

– – –  Av får och get

Fri

0206 90

–  Andra slag, frysta

0206 90 10

– –  För framställning av farmaceutiska produkter (11)

Fri

– –  Andra

0206 90 91

– – –  Av häst, åsna, mula eller mulåsna

6,4

0206 90 99

– – –  Av får och get

Fri

0207

Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt nr 0105, färska, kylda eller frysta

–  Av höns av arten Gallus domesticus

0207 11

– –  Ostyckat, färskt eller kylt

0207 11 10

– – –  Plockade och utan tarmar, med huvud och fötter (så kallade 83 %-kycklingar)

26,2 €/100 kg/net (13)

0207 11 30

– – –  Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-kycklingar)

29,9 €/100 kg/net (13)

0207 11 90

– – –  Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 65 %-kycklingar), eller i annan form

32,5 €/100 kg/net (13)

0207 12

– –  Ostyckat, fryst

0207 12 10

– – –  Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-kycklingar)

29,9 €/100 kg/net (13)

0207 12 90

– – –  Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 65 %-kycklingar), eller i annan form

32,5 €/100 kg/net (13)

0207 13

– –  Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, färska eller kylda

– – –  Styckningsdelar

0207 13 10

– – – –  Benfria

102,4 €/100 kg/net (13)

– – – –  Med ben

0207 13 20

– – – – –  Halvor och kvarter

35,8 €/100 kg/net (13)

0207 13 30

– – – – –  Hela vingar, med eller utan vingspetsar

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 13 40

– – – – –  Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 13 50

– – – – –  Bröst och delar därav

60,2 €/100 kg/net (13)

0207 13 60

– – – – –  Klubbor och delar därav

46,3 €/100 kg/net (13)

0207 13 70

– – – – –  Andra slag

100,8 €/100 kg/net (13)

– – –  Slaktbiprodukter

0207 13 91

– – – –  Lever

6,4

0207 13 99

– – – –  Andra slag

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– –  Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, frysta

– – –  Styckningsdelar

0207 14 10

– – – –  Benfria

102,4 €/100 kg/net (13)

– – – –  Med ben

0207 14 20

– – – – –  Halvor och kvarter

35,8 €/100 kg/net (13)

0207 14 30

– – – – –  Hela vingar, med eller utan vingspetsar

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 14 40

– – – – –  Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 14 50

– – – – –  Bröst och delar därav

60,2 €/100 kg/net (13)

0207 14 60

– – – – –  Klubbor och delar därav

46,3 €/100 kg/net (13)

0207 14 70

– – – – –  Andra slag

100,8 €/100 kg/net (13)

– – –  Slaktbiprodukter

0207 14 91

– – – –  Lever

6,4

0207 14 99

– – – –  Andra slag

18,7 €/100 kg/net

–  Av kalkon

0207 24

– –  Ostyckat, färskt eller kylt

0207 24 10

– – –  Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 80 %-kalkoner)

34 €/100 kg/net (13)

0207 24 90

– – –  Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 73 %-kalkoner), eller i annan form

37,3 €/100 kg/net (13)

0207 25

– –  Ostyckat, fryst

0207 25 10

– – –  Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 80 %-kalkoner)

34 €/100 kg/net (13)

0207 25 90

– – –  Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 73 %-kalkoner), eller i annan form

37,3 €/100 kg/net (13)

0207 26

– –  Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, färska eller kylda

– – –  Styckningsdelar

0207 26 10

– – – –  Benfria

85,1 €/100 kg/net (13)

– – – –  Med ben

0207 26 20

– – – – –  Halvor och kvarter

41 €/100 kg/net (13)

0207 26 30

– – – – –  Hela vingar, med eller utan vingspetsar

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 26 40

– – – – –  Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 26 50

– – – – –  Bröst och delar därav

67,9 €/100 kg/net (13)

– – – – –  Klubbor och delar därav

0207 26 60

– – – – – –  Underlår och delar därav

25,5 €/100 kg/net (13)

0207 26 70

– – – – – –  Andra slag

46 €/100 kg/net (13)

0207 26 80

– – – – –  Andra slag

83 €/100 kg/net (13)

– – –  Slaktbiprodukter

0207 26 91

– – – –  Lever

6,4

0207 26 99

– – – –  Andra slag

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– –  Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, frysta

– – –  Styckningsdelar

0207 27 10

– – – –  Benfria

85,1 €/100 kg/net (13)

– – – –  Med ben

0207 27 20

– – – – –  Halvor och kvarter

41 €/100 kg/net (13)

0207 27 30

– – – – –  Hela vingar, med eller utan vingspetsar

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 27 40

– – – – –  Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 27 50

– – – – –  Bröst och delar därav

67,9 €/100 kg/net (13)

– – – – –  Klubbor och delar därav

0207 27 60

– – – – – –  Underlår och delar därav

25,5 €/100 kg/net (13)

0207 27 70

– – – – – –  Andra slag

46 €/100 kg/net (13)

0207 27 80

– – – – –  Andra slag

83 €/100 kg/net (13)

– – –  Slaktbiprodukter

0207 27 91

– – – –  Lever

6,4

0207 27 99

– – – –  Andra slag

18,7 €/100 kg/net

–  Av ankor, gäss och pärlhöns

0207 32

– –  Ostyckat, färskt eller kylt

– – –  Av ankor

0207 32 11

– – – –  Plockade, avblodade, utan tarmar, men inte urtagna, med huvud och fötter (så kallade 85 %-ankor)

38 €/100 kg/net

0207 32 15

– – – –  Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-ankor)

46,2 €/100 kg/net

0207 32 19

– – – –  Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 63 %-ankor), eller i annan form

51,3 €/100 kg/net

– – –  Av gäss

0207 32 51

– – – –  Plockade, avblodade, inte urtagna, med huvud och fötter (så kallade 82 %-gäss)

45,1 €/100 kg/net

0207 32 59

– – – –  Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, med eller utan hjärta och krås (så kallade 75 %-gäss), eller i annan form

48,1 €/100 kg/net

0207 32 90

– – –  Av pärlhöns

49,3 €/100 kg/net

0207 33

– –  Ostyckat, fryst

– – –  Av ankor

0207 33 11

– – – –  Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-ankor)

46,2 €/100 kg/net

0207 33 19

– – – –  Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 63 %-ankor), eller i annan form

51,3 €/100 kg/net

– – –  Av gäss

0207 33 51

– – – –  Plockade, avblodade, inte urtagna, med huvud och fötter (så kallade 82 %-gäss)

45,1 €/100 kg/net

0207 33 59

– – – –  Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, med eller utan hjärta och krås (så kallade 75 %-gäss), eller i annan form

48,1 €/100 kg/net

0207 33 90

– – –  Av pärlhöns

49,3 €/100 kg/net

0207 34

– –  Fet gås- eller anklever, färska eller kylda

0207 34 10

– – –  Av gäss

Fri

0207 34 90

– – –  Av ankor

Fri

0207 35

– –  Andra slag, färska eller kylda

– – –  Styckningsdelar

– – – –  Benfria

0207 35 11

– – – – –  Av gäss

110,5 €/100 kg/net

0207 35 15

– – – – –  Av ankor och pärlhöns

128,3 €/100 kg/net

– – – –  Med ben

– – – – –  Halvor och kvarter

0207 35 21

– – – – – –  Av ankor

56,4 €/100 kg/net

0207 35 23

– – – – – –  Av gäss

52,9 €/100 kg/net

0207 35 25

– – – – – –  Av pärlhöns

54,2 €/100 kg/net

0207 35 31

– – – – –  Hela vingar, med eller utan vingspetsar

26,9 €/100 kg/net

0207 35 41

– – – – –  Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

18,7 €/100 kg/net

– – – – –  Bröst och delar därav

0207 35 51

– – – – – –  Av gäss

86,5 €/100 kg/net

0207 35 53

– – – – – –  Av ankor och pärlhöns

115,5 €/100 kg/net

– – – – –  Klubbor och delar därav

0207 35 61

– – – – – –  Av gäss

69,7 €/100 kg/net

0207 35 63

– – – – – –  Av ankor och pärlhöns

46,3 €/100 kg/net

0207 35 71

– – – – –  Gås- och ankpaletat

66 €/100 kg/net

0207 35 79

– – – – –  Andra slag

123,2 €/100 kg/net

– – –  Slaktbiprodukter

0207 35 91

– – – –  Lever, med undantag av fet gås- eller anklever

6,4

0207 35 99

– – – –  Andra slag

18,7 €/100 kg/net

0207 36

– –  Andra slag, frysta

– – –  Styckningsdelar

– – – –  Benfria

0207 36 11

– – – – –  Av gäss

110,5 €/100 kg/net

0207 36 15

– – – – –  Av ankor och pärlhöns

128,3 €/100 kg/net

– – – –  Med ben

– – – – –  Halvor och kvarter

0207 36 21

– – – – – –  Av ankor

56,4 €/100 kg/net

0207 36 23

– – – – – –  Av gäss

52,9 €/100 kg/net

0207 36 25

– – – – – –  Av pärlhöns

54,2 €/100 kg/net

0207 36 31

– – – – –  Hela vingar, med eller utan vingspetsar

26,9 €/100 kg/net

0207 36 41

– – – – –  Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

18,7 €/100 kg/net

– – – – –  Bröst och delar därav

0207 36 51

– – – – – –  Av gäss

86,5 €/100 kg/net

0207 36 53

– – – – – –  Av ankor och pärlhöns

115,5 €/100 kg/net

– – – – –  Klubbor och delar därav

0207 36 61

– – – – – –  Av gäss

69,7 €/100 kg/net

0207 36 63

– – – – – –  Av ankor och pärlhöns

46,3 €/100 kg/net

0207 36 71

– – – – –  Gås- och ankpaletat

66 €/100 kg/net

0207 36 79

– – – – –  Andra slag

123,2 €/100 kg/net

– – –  Slaktbiprodukter

– – – –  Lever

0207 36 81

– – – – –  Fet gåslever

Fri

0207 36 85

– – – – –  Fet anklever

Fri

0207 36 89

– – – – –  Andra slag

6,4

0207 36 90

– – – –  Andra slag

18,7 €/100 kg/net

0208

Annat kött och ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller frysta

0208 10

–  Av kanin eller hare

– –  Av tamkanin

0208 10 11

– – –  Färskt eller kylt

6,4

0208 10 19

– – –  Fryst

6,4

0208 10 90

– –  Annat

Fri

0208 30 00

–  Av primater

9

0208 40

–  Av valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Cetacea); av manater och dugonger (däggdjur av ordningen Sirenia)

0208 40 10

– –  Valkött

6,4

0208 40 90

– –  Annat

9

0208 50 00

–  Av reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor)

9

0208 90

–  Andra slag

0208 90 10

– –  Av tama duvor

6,4

– –  Av vilt, med undantag av kanin eller hare

0208 90 20

– – –  Av vaktel

Fri

0208 90 40

– – –  Annat

Fri

0208 90 55

– –  Sälkött

6,4

0208 90 60

– –  Av ren

9

0208 90 70

– –  Grodlår

6,4

0208 90 95

– –  Annat

9

0209 00

Svinfett, inte innehållande magert kött och fjäderfäfett, inte utsmälta eller på annat sätt extraherade, färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta

–  Underhudsfett av svin

0209 00 11

– –  Färskt, kylt, fryst, saltat eller i saltlake

21,4 €/100 kg/net

0209 00 19

– –  Torkat eller rökt

23,6 €/100 kg/net

0209 00 30

–  Svinfett, annat än sådant enligt nr 0209 00 11 och nr 0209 00 19

12,9 €/100 kg/net

0209 00 90

–  Fjäderfäfett

41,5 €/100 kg/net

0210

Kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter

–  Kött av svin

0210 11

– –  Skinka och bog, samt delar därav, med ben

– – –  Av tamsvin

– – – –  Saltat eller i saltlake

0210 11 11

– – – – –  Skinka och delar därav

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – –  Bog och delar därav

60,1 €/100 kg/net

– – – –  Torkat eller rökt

0210 11 31

– – – – –  Skinka och delar därav

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – –  Bog och delar därav

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – –  Annat

15,4

0210 12

– –  Sida (randig) och delar därav

– – –  Av tamsvin

0210 12 11

– – – –  Saltat eller i saltlake

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – –  Torkat eller rökt

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – –  Annan

15,4

0210 19

– –  Annat

– – –  Av tamsvin

– – – –  Saltat eller i saltlake

0210 19 10

– – – – –  Baconsidor och ”spencers”

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – –  Trekvartssida och mittbit

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – –  Framändar och delar därav

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – –  Rygg och delar därav

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – –  Annat

86,9 €/100 kg/net

– – – –  Torkat eller rökt

0210 19 60

– – – – –  Framändar och delar därav

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – –  Rygg och delar därav

149,6 €/100 kg/net

– – – – –  Annat

0210 19 81

– – – – – –  Benfritt

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – –  Annat

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – –  Annat

15,4

0210 20

–  Kött av nötkreatur eller andra oxdjur

0210 20 10

– –  Med ben

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– –  Benfritt

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

–  Andra slag, inbegripet ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter av kött

0210 91 00

– –  Av primater

15,4

0210 92 00

– –  Av valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Cetacea); av manater och dugonger (däggdjur av ordningen Sirenia)

15,4

0210 93 00

– –  Av reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor)

15,4

0210 99

– –  Annat

– – –  Kött

0210 99 10

– – – –  Kött av häst, saltat, i saltlake eller torkat

6,4

– – – –  Kött av får eller get

0210 99 21

– – – – –  Med ben

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – –  Benfritt

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – –  Av ren

15,4

0210 99 39

– – – –  Annat

15,4

– – –  Slaktbiprodukter

– – – –  Av tamsvin

0210 99 41

– – – – –  Lever

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – –  Andra

47,2 €/100 kg/net

– – – –  Av nötkreatur eller andra oxdjur

0210 99 51

– – – – –  Njurtapp och mellangärde

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – –  Andra

12,8

0210 99 60

– – – –  Av får och get

15,4

– – – –  Andra

– – – – –  Fjäderfälever

0210 99 71

– – – – – –  Fet gås- eller anklever, saltad eller i saltlake

Fri

0210 99 79

– – – – – –  Annan

6,4

0210 99 80

– – – – –  Andra

15,4

0210 99 90

– – –  Ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter av kött

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

KAPITEL 3

FISK SAMT KRÄFTDJUR, BLÖTDJUR OCH ANDRA RYGGRADSLÖSA VATTENDJUR

Anmärkningar

1.

Detta kapitel omfattar inte

a)

däggdjur enligt nr 0106,

b)

kött av däggdjur enligt nr 0106 (nr 0208 eller 0210),

c)

fisk (inbegripet fisklever, fiskrom och fiskmjölke) samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, döda, otjänliga eller olämpliga till människoföda antingen på grund av sin art eller på grund av sitt tillstånd (kapitel 5); mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, otjänliga till människoföda (nr 2301),

d)

kaviar eller kaviarersättning som framställts av fiskrom (nr 1604).

2.

Med pelletar förstås i detta kapitel små cylindrar, kulor e.d. som agglomererats genom hoppressning, eller genom tillsats av en liten mängd bindemedel.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tullsats (%)

Extra mängdenhet

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Levande fisk

0301 10

–  Akvariefisk

0301 10 10

– –  Sötvattenfisk

Fri

0301 10 90

– –  Saltvattenfisk

7,5

–  Annan levande fisk

0301 91

– –  Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster)

0301 91 10

– – –  Av arterna Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

– – –  Annan

12

0301 92 00

– –  Ål (Anguilla spp.)

Fri

0301 93 00

– –  Karp

8

0301 94 00

– –  Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus)

16

0301 95 00

– –  Sydlig tonfisk (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– –  Annan

– – –  Sötvattenfisk

0301 99 11

– – – –  Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

2

0301 99 19

– – – –  Annan

8

0301 99 80

– – –  Saltvattenfisk

16

0302

Fisk, färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304

–  Laxfisk (Salmonidae), med undantag av lever, rom och mjölke

0302 11

– –  Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster)

0302 11 10

– – –  Av arterna Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

– – –  Av arten Oncorhynchus mykiss, med huvud och gälar, rensad, vägande mer än 1,2 kg per styck, eller utan huvud, utan gälar, rensad, vägande mer än 1 kg per styck

12

0302 11 80

– – –  Annan

12

0302 12 00

– –  Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– –  Annan

8

–  Plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae och Citharidae), med undantag av lever, rom och mjölke

0302 21

– –  Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides) och helgeflundra (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

0302 21 10

– – –  Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

– – –  Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – –  Stillahavshelgeflundra (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– –  Rödspätta (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– –  Tunga (Solea spp.)

15

0302 29

– –  Annan

0302 29 10

– – –  Glasvar (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 90

– – –  Annan

15

–  Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit (Euthynnuspelamis eller Katsuwonuspelamis), med undantag av lever, rom och mjölke

0302 31

– –  Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga)

0302 31 10

– – –  För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 31 90

– – –  Annan

22 (13)

0302 32

– –  Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares)

0302 32 10

– – –  För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 32 90

– – –  Annan

22 (13)

0302 33

– –  Bonit

0302 33 10

– – –  För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 33 90

– – –  Annan

22 (13)

0302 34

– –  Storögd tonfisk (Thunnus obesus)

0302 34 10

– – –  För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 34 90

– – –  Annan

22 (13)

0302 35

– –  Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus)

0302 35 10

– – –  För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 35 90

– – –  Annan

22 (13)

0302 36

– –  Sydlig tonfisk (Thunnus maccoyii)

0302 36 10

– – –  För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 36 90

– – –  Annan

22 (13)

0302 39

– –  Annan

0302 39 10

– – –  För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 39 90

– – –  Annan

22 (13)

0302 40 00

–  Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii), med undantag av lever, rom och mjölke

 (18)

0302 50

–  Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), med undantag av lever, rom och mjölke

0302 50 10

– –  Av arten Gadus morhua

12

0302 50 90

– –  Annan

12

–  Annan fisk, med undantag av lever, rom och mjölke

0302 61

– –  Sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), samt sardineller (Sardinella spp.) och skarpsill (Sprattus sprattus)

0302 61 10

– – –  Sardiner av arten Sardina pilchardus

23

0302 61 30

– – –  Sardiner av släktet Sardinops; sardineller (Sardinella spp.)

15

0302 61 80

– – –  Skarpsill (Sprattus sprattus)

 (19)

0302 62 00

– –  Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 63 00

– –  Gråsej (Pollachius virens)

7,5

0302 64 00

– –  Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (20)

0302 65

– –  Haj

0302 65 20

– – –  Pigghaj (Squalus acanthias)

6

0302 65 50

– – –  Rödhaj (Scyliorhinus spp.)

6

0302 65 90

– – –  Annan

8

0302 66 00

– –  Ål (Anguilla spp.)

Fri

0302 67 00

– –  Svärdfisk (Xiphias gladius)

15

0302 68 00

– –  Tandnotingar (Dissostichus spp.)

15

0302 69

– –  Andra slag

– – –  Sötvattenfisk

0302 69 11

– – – –  Karp

8

0302 69 19

– – – –  Annan

8

– – –  Saltvattenfisk

– – – –  Fisk av släktet Euthynnus, med undantag av bonit (Euthynnuspelamis eller Katsuwonuspelamis) nämnd i nr 0302 33

0302 69 21

– – – – –  För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 69 25

– – – – –  Annan

22 (13)

– – – –  Kungsfisk (Sebastes spp.)

0302 69 31

– – – – –  Av arten Sebastes marinus

7,5

0302 69 33

– – – – –  Annan

7,5

0302 69 35

– – – –  Fisk av arten Boreogadus saida

12

0302 69 41

– – – –  Vitling (Merlangius merlangus)

7,5

0302 69 45

– – – –  Långa (Molva spp.)

7,5

0302 69 51

– – – –  Alaska pollack (Theragra chalcogramma) och lyrtorsk (Pollachius pollachius)

7,5

0302 69 55

– – – –  Ansjovis (Engraulis spp.)

15

0302 69 61

– – – –  Havsruda (Dentex dentex och Pagellus spp.)

15

– – – –  Kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.)

– – – – –  Kummel av släktet Merluccius

0302 69 66

– – – – – –  Kapkummel (Merluccius capensis) och djuphavskummel (djuphavs-kapkummel) (Merluccius paradoxus)

15

0302 69 67

– – – – – –  Sydkummel (Merluccius australis)

15

0302 69 68

– – – – – –  Annan

15 (13)

0302 69 69

– – – – –  Kummel av släktet Urophycis

15

0302 69 75

– – – –  Havsbraxen (Brama spp.)

15

0302 69 81

– – – –  Marulk (Lophius spp.)

15

0302 69 85

– – – –  Blåvitling (Micromesistius poutassou eller Gadus poutassou)

7,5

0302 69 86

– – – –  Sydlig blåvitling (Micromesistius australis)

7,5

0302 69 91

– – – –  Taggmakrill (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0302 69 92

– – – –  Skärlånga (Genypterus blacodes)

7,5

0302 69 94

– – – –  Havsabborre (Dicentrarchus labrax)

15

0302 69 95

– – – –  Guldbraxen (Sparus aurata)

15

0302 69 99

– – – –  Annan fisk

15

0302 70 00

–  Lever, rom och mjölke

10

0303

Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304

–  Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), med undantag av lever, rom och mjölke

0303 11 00

– –  Sockeyelax (Oncorhynchus nerka)

2

0303 19 00

– –  Annan

2

–  Annan laxfisk, med undantag av lever, rom och mjölke

0303 21

– –  Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster)

0303 21 10

– – –  Av arterna Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 21 20

– – –  Av arten Oncorhynchus mykiss, med huvud och gälar, rensad, vägande mer än 1,2 kg per styck, eller utan huvud, utan gälar, rensad, vägande mer än 1 kg per styck

12

0303 21 80

– – –  Annan

12

0303 22 00

– –  Atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

2

0303 29 00

– –  Annan

9 (13)

–  Plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae och Citharidae), med undantag av lever, rom och mjölke

0303 31

– –  Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides) och helgeflundra (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

0303 31 10

– – –  Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – –  Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – –  Stillahavshelgeflundra (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– –  Rödspätta (Pleuronectus platessa)

15

0303 33 00

– –  Tunga (Solea spp.)

7,5

0303 39

– –  Annan

0303 39 10

– – –  Skrubba (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

– – –  Fisk av släktet Rhombosolea

7,5

0303 39 70

– – –  Annan

15

–  Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit (Euthynnuspelamis eller Katsuwonuspelamis), med undantag av lever, rom och mjölke

0303 41

– –  Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga)

– – –  För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (11)

0303 41 11

– – – –  Hel

22 (17)  (13)

0303 41 13

– – – –  Rensad, utan gälar

22 (17)  (13)

0303 41 19

– – – –  Annan (t.ex. utan huvud)

22 (17)  (13)

0303 41 90

– – –  Annan

22 (13)

0303 42

– –  Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares)

– – –  För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (11)

– – – –  Hel

0303 42 12

– – – – –  Vägande mer än 10 kg per styck

20 (17)  (13)

0303 42 18

– – – – –  Annan

20 (17)  (13)

– – – –  Rensad, utan gälar

0303 42 32

– – – – –  Vägande mer än 10 kg per styck

22 (17)  (13)

0303 42 38

– – – – –  Annan

22 (17)  (13)

– – – –  Annan (t.ex. utan huvud)

0303 42 52

– – – – –  Vägande mer än 10 kg per styck

22 (17)  (13)

0303 42 58

– – – – –  Annan

22 (17)  (13)

0303 42 90

– – –  Annan

22 (13)

0303 43

– –  Bonit

– – –  För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (11)

0303 43 11

– – – –  Hel

22 (17)  (13)

0303 43 13

– – – –  Rensad, utan gälar

22 (17)  (13)

0303 43 19

– – – –  Annan (t. ex. utan huvud)

22 (17)  (13)

0303 43 90

– – –  Annan

22 (13)

0303 44

– –  Storögd tonfisk (Thunnus obesus)

– – –  För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (11)

0303 44 11

– – – –  Hel

22 (17)  (13)

0303 44 13

– – – –  Rensad, utan gälar

22 (17)  (13)

0303 44 19

– – – –  Annan (t.ex. utan huvud)

22 (17)  (13)

0303 44 90

– – –  Annan

22 (13)

0303 45

– –  Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus)

– – –  För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (11)

0303 45 11

– – – –  Hel

22 (17)  (13)

0303 45 13

– – – –  Rensad, utan gälar

22 (17)  (13)

0303 45 19

– – – –  Annan (t.ex. utan huvud)

22 (17)  (13)

0303 45 90

– – –  Annan

22 (13)

0303 46

– –  Sydlig tonfisk (Thunnus maccoyii)

– – –  För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (11)

0303 46 11

– – – –  Hel

22 (17)  (13)

0303 46 13

– – – –  Rensad, utan gälar

22 (17)  (13)

0303 46 19

– – – –  Annan (t.ex. utan huvud)

22 (17)  (13)

0303 46 90

– – –  Annan

22 (13)

0303 49

– –  Annan

– – –  För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (11)

0303 49 31

– – – –  Hel

22 (17)  (13)

0303 49 33

– – – –  Rensad, utan gälar

22 (17)  (13)

0303 49 39

– – – –  Annan (t.ex. utan huvud)

22 (17)  (13)

0303 49 80

– – –  Annan

22 (13)

–  Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii) samt torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), med undantag av lever, rom och mjölke

0303 51 00

– –  Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (18)

0303 52

– –  Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0303 52 10

– – –  Av arten Gadus morhua

12

0303 52 30

– – –  Av arten Gadus ogac

12

0303 52 90

– – –  Av arten Gadus macrocephalus

12

–  Svärdfisk (Xiphias gladius) och tandnotingar (Dissostichus spp.), med undantag av lever, rom och mjölke

0303 61 00

– –  Svärdfisk (Xiphias gladius)

7,5

0303 62 00

– –  Tandnotingar (Dissostichus spp.)

15

–  Annan fisk, med undantag av lever, rom och mjölke

0303 71

– –  Sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), samt sardineller (Sardinella spp.) och skarpsill (Sprattus sprattus)

0303 71 10

– – –  Sardiner av arten Sardina pilchardus

23

0303 71 30

– – –  Sardiner av släktet Sardinops; sardineller (Sardinella spp.)

15

0303 71 80

– – –  Skarpsill (Sprattus sprattus)

 (19)

0303 72 00

– –  Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 73 00

– –  Gråsej (Pollachius virens)

7,5

0303 74

– –  Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0303 74 30

– – –  Av arterna Scomber scombrus och Scomber japonicus

 (20)

0303 74 90

– – –  Av arten Scomber australasicus

15

0303 75

– –  Haj

0303 75 20

– – –  Pigghaj (Squalus acanthias)

6

0303 75 50

– – –  Rödhaj (Scyliorhinus spp.)

6

0303 75 90

– – –  Annan

8

0303 76 00

– –  Ål (Anguilla spp.)

Fri

0303 77 00

– –  Havsabborre (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0303 78

– –  Kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.)

– – –  Kummel av släktet Merluccius

0303 78 11

– – – –  Kapkummel (Merluccius capensis) och djuphavskummel (djuphavs-kapkummel) (Merluccius paradoxus)

15

0303 78 12

– – – –  Argentinsk kummel (Merluccius hubbsi)

15

0303 78 13

– – – –  Sydkummel (Merluccius australis)

15

0303 78 19

– – – –  Annan

15 (13)

0303 78 90

– – –  Kummel av släktet Urophycis

15

0303 79

– –  Andra slag

– – –  Sötvattenfisk

0303 79 11

– – – –  Karp

8

0303 79 19

– – – –  Annan

8

– – –  Saltvattenfisk

– – – –  Fisk av släktet Euthynnus, med undantag av bonit (Euthynnuspelamis eller Katsuwonuspelamis) nämnd i nr 0303 43

– – – – –  För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (11)

0303 79 21

– – – – – –  Hel

22 (17)  (13)

0303 79 23

– – – – – –  Rensad, utan gälar

22 (17)  (13)

0303 79 29

– – – – – –  Annan (t.ex. utan huvud)

22 (17)  (13)

0303 79 31

– – – – –  Annan

22 (13)

– – – –  Kungsfisk (Sebastes spp.)

0303 79 35

– – – – –  Av arten Sebastes marinus

7,5

0303 79 37

– – – – –  Annan

7,5

0303 79 41

– – – –  Fisk av arten Boreogadus saida

12

0303 79 45

– – – –  Vitling (Merlangius merlangus)

7,5

0303 79 51

– – – –  Långa (Molva spp.)

7,5

0303 79 55

– – – –  Alaska pollack (Theragra chalcogramma) och lyrtorsk (Pollachius pollachius)

15

0303 79 58

– – – –  Fisk av arten Orcynopsis unicolor

 (21)

0303 79 65

– – – –  Ansjovis (Engraulis spp.)

15

0303 79 71

– – – –  Havsruda (Dentex dentex och Pagellus spp.)

15

0303 79 75

– – – –  Havsbraxen (Brama spp.)

15

0303 79 81

– – – –  Marulk (Lophius spp.)

15

0303 79 83

– – – –  Blåvitling (Micromesistius poutassou eller Gadus poutassou)

7,5

0303 79 85

– – – –  Sydlig blåvitling (Micromesistius australis)

7,5

0303 79 91

– – – –  Taggmakrill (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0303 79 92

– – – –  Hoki (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0303 79 93

– – – –  Skärlånga (Genypterus blacodes)

7,5

0303 79 94

– – – –  Fisk av arterna Pelotreis flavilatus och Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0303 79 98

– – – –  Annan

15

0303 80

–  Lever, rom och mjölke

0303 80 10

– –  Fiskrom och mjölke för framställning av deoxiribonukleinsyra eller protaminsulfat (11)

Fri

0303 80 90

– –  Annan

10

0304

Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat eller malet), färska, kylda eller frysta

–  Färska eller kylda

0304 11

– –  Svärdfisk (Xiphias gladius)

0304 11 10

– – –  Filéer

18

0304 11 90

– – –  Annat fiskkött (även hackat eller malet)

15

0304 12

– –  Tandnotingar (Dissostichus spp.)

0304 12 10

– – –  Filéer

18

0304 12 90

– – –  Annat fiskkött (även hackat eller malet)

15

0304 19

– –  Andra

– – –  Filéer

– – – –  Av sötvattenfisk

0304 19 13

– – – – –  Av stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

2

– – – – –  Av öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita och Oncorhynchus gilae)

0304 19 15

– – – – – –  Av arten Oncorhynchus mykiss vägande mer än 400 g per styck

12

0304 19 17

– – – – – –  Annan

12

0304 19 19

– – – – –  Av annan sötvattenfisk

9

– – – –  Annan

0304 19 31

– – – – –  Av torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) och fisk av arten Boreogadus saida

18

0304 19 33

– – – – –  Av gråsej (Pollachius virens)

18

0304 19 35

– – – – –  Av kungsfisk (Sebastes spp.)

18

0304 19 39

– – – – –  Annan

18

– – –  Annat fiskkött (även hackat eller malet)

0304 19 91

– – – –  Av sötvattenfisk

8

– – – –  Annat

0304 19 97

– – – – –  Lappar av sill och strömming

 (18)

0304 19 99

– – – – –  Annat

15 (13)

–  Frysta filéer

0304 21 00

– –  Svärdfisk (Xiphias gladius)

7,5

0304 22 00

– –  Tandnotingar (Dissostichus spp.)

15

0304 29

– –  Andra

– – –  Av sötvattenfisk

0304 29 13

– – – –  Av stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

2

– – – –  Av öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita och Oncorhynchus gilae)

0304 29 15

– – – – –  Av arten Oncorhynchus mykiss vägande mer än 400 g per styck

12

0304 29 17

– – – – –  Annan

12

0304 29 19

– – – –  Av annan sötvattenfisk

9

– – –  Andra

– – – –  Av torsk (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) och fisk av arten Boreogadus saida

0304 29 21

– – – – –  Av torsk av arten Gadus macrocephalus

7,5

0304 29 29

– – – – –  Annan

7,5

0304 29 31

– – – –  Av gråsej (Pollachius virens)

7,5

0304 29 33

– – – –  Av kolja (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

– – – –  Av kungsfisk (Sebastes spp.)

0304 29 35

– – – – –  Av arten Sebastes marinus

7,5

0304 29 39

– – – – –  Annan

7,5

0304 29 41

– – – –  Av vitling (Merlangius merlangus)

7,5

0304 29 43

– – – –  Av långa (Molva spp.)

7,5

0304 29 45

– – – –  Av tonfisk (av släktet Thunnus) och fisk av släktet Euthynnus

18

– – – –  Av makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) och fisk av arten Orcynopsis unicolor

0304 29 51

– – – – –  Av makrill av arten Scomber australasicus

15

0304 29 53

– – – – –  Annan

15

– – – –  Av kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.)

– – – – –  Av kummel av släktet Merluccius

0304 29 55

– – – – – –  Av kapkummel (Merluccius capensis) och av djuphavskummel (djuphavs-kapkummel) (Merluccius paradoxus)

7,5

0304 29 56

– – – – – –  Av argentinsk kummel (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 29 58

– – – – – –  Annan

6,1

0304 29 59

– – – – –  Av kummel av släktet Urophycis

7,5

– – – –  Av haj

0304 29 61

– – – – –  Av pigghaj och rödhaj (Squalus acanthias och Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 29 69

– – – – –  Av annan haj

7,5

0304 29 71

– – – –  Av rödspätta (Pleuronectus platessa)

7,5

0304 29 73

– – – –  Av skrubbskädda (Platichthys flesus)

7,5

0304 29 75

– – – –  Av sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 29 79

– – – –  Av glasvar (Lepidorhombus spp.)

15

0304 29 83

– – – –  Av marulk (Lophius spp.)

15

0304 29 85

– – – –  Av alaska pollack (Theragra chalcogramma)

13,7

0304 29 91

– – – –  Av hoki (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0304 29 99

– – – –  Annan

15 (13)

–  Andra slag

0304 91 00

– –  Svärdfisk (Xiphias gladius)

7,5

0304 92 00

– –  Tandnotingar (Dissostichus spp.)

7,5

0304 99

– –  Andra

0304 99 10

– – –  Surimi

14,2

– – –  Annan

0304 99 21

– – – –  Av sötvattenfisk

8

– – – –  Annan

0304 99 23

– – – – –  Av sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (18)

0304 99 29

– – – – –  Av kungsfisk (Sebastes spp.)

8

– – – – –  Av torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) och fisk av arten Boreogadus saida

0304 99 31

– – – – – –  Av torsk av arten Gadus macrocephalus

7,5

0304 99 33

– – – – – –  Av torsk av arten Gadus morhua

7,5

0304 99 39

– – – – – –  Annan

7,5

0304 99 41

– – – – –  Av gråsej (Pollachius virens)

7,5

0304 99 45

– – – – –  Av kolja (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 99 51

– – – – –  Av kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.)

7,5

0304 99 55

– – – – –  Av glasvar (Lepidorhombus spp.)

15

0304 99 61

– – – – –  Av havsbraxen (Brama spp.)

15

0304 99 65

– – – – –  Av marulk (Lophius spp.)

7,5

0304 99 71

– – – – –  Av blåvitling (Micromesistius poutassou eller Gadus poutassou)

7,5

0304 99 75

– – – – –  Av alaska pollack (Theragra chalcogramma)

7,5

0304 99 99

– – – – –  Annan

7,5

0305

Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt (även varmrökt) fisk; mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel

0305 10 00

–  Mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel

13

0305 20 00

–  Lever, rom och mjölke av fisk, torkade, rökta, saltade eller i saltlake

11

0305 30

–  Fiskfiléer, torkade, saltade eller i saltlake men inte rökta

– –  Av torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) och av fisk av arten Boreogadus saida

0305 30 11

– – –  Av torsk av arten Gadus macrocephalus

16

0305 30 19

– – –  Annan

20

0305 30 30

– –  Av stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho), saltade eller i saltlake

15

0305 30 50

– –  Av liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides), saltade eller i saltlake

15

0305 30 90

– –  Annan

16

–  Rökt fisk, inbegripet filéer

0305 41 00

– –  Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

13

0305 42 00

– –  Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 49

– –  Annan

0305 49 10

– – –  Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

– – –  Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

– – –  Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 45

– – –  Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 49 50

– – –  Ål (Anguilla spp.)

14

0305 49 80

– – –  Annan

14

–  Torkad fisk, även saltad, med inte rökt

0305 51

– –  Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0305 51 10

– – –  Torkad, inte saltad

13 (13)

0305 51 90

– – –  Torkad och saltad

13 (13)

0305 59

– –  Annan

– – –  Fisk av arten Boreogadus saida

0305 59 11

– – – –  Torkad, inte saltad

13 (13)

0305 59 19

– – – –  Torkad och saltad

13 (13)

0305 59 30

– – –  Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 59 50

– – –  Ansjovis (Engraulis spp.)

10

0305 59 70

– – –  Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 80

– – –  Annan

12

–  Saltad fisk, inte torkad eller rökt och fisk i saltlake

0305 61 00

– –  Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

– –  Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (13)

0305 63 00

– –  Ansjovis (Engraulis spp.)

10

0305 69

– –  Annan

0305 69 10

– – –  Fisk av arten Boreogadus saida

13 (13)

0305 69 30

– – –  Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

– – –  Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

11

0305 69 80

– – –  Annan

12

0306

Kräftdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten, även kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel

–  Frysta

0306 11

– –  Languster (Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.)

0306 11 10

– – –  Kräftstjärtar

12,5

0306 11 90

– – –  Annan

12,5

0306 12

– –  Hummer (Homarus spp.)

0306 12 10

– – –  Hel

6

0306 12 90

– – –  Annan

16

0306 13

– –  Räkor

0306 13 10

– – –  Av familjen Pandalidae

12

0306 13 30

– – –  Räkor av släktet Crangon

18

0306 13 40

– – –  Räkor av arten Parapenaeus longirostris

12

0306 13 50

– – –  Räkor av släktet Penaeus

12

0306 13 80

– – –  Andra

12

0306 14

– –  Krabbor

0306 14 10

– – –  Krabbor av arten Paralithodes camchaticus, Callinectes sapidus och Chionoecetes spp.

7,5

0306 14 30

– – –  Krabbor av arten Cancer pagurus

7,5

0306 14 90

– – –  Andra

7,5

0306 19

– –  Andra, inbegripet mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel

0306 19 10

– – –  Sötvattenkräftor

7,5

0306 19 30

– – –  Havskräftor (Nephrops norvegicus)

12

0306 19 90

– – –  Andra

12

–  Inte frysta

0306 21 00

– –  Languster (Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.)

12,5

0306 22

– –  Hummer (Homarus spp.)

0306 22 10

– – –  Levande

8

– – –  Annan

0306 22 91

– – – –  Hel

8

0306 22 99

– – – –  Annan

10

0306 23

– –  Räkor

0306 23 10

– – –  Av familjen Pandalidae

12

– – –  Räkor av släktet Crangon

0306 23 31

– – – –  Färska, kylda, ångkokta eller kokta i vatten

18

0306 23 39

– – – –  Andra

18

0306 23 90

– – –  Andra

12

0306 24

– –  Krabbor

0306 24 30

– – –  Krabbor av arten Cancer pagurus

7,5

0306 24 80

– – –  Andra

7,5

0306 29

– –  Andra, inbegripet mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel

0306 29 10

– – –  Sötvattenkräftor

7,5

0306 29 30

– – –  Havskräftor (Nephrops norvegicus)

12

0306 29 90

– – –  Andra

12

0307

Blötdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; ryggradslösa vattendjur, andra än kräftdjur och blötdjur, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur, lämpliga som livsmedel

0307 10

–  Ostron

0307 10 10

– –  Levande platta ostron (av släktet Ostrea), inte vägande mer än 40 g styck, skalet inräknat

Fri

0307 10 90

– –  Andra

9

–  Kammusslor av släktena Pecten, Chlamys och Placopecten

0307 21 00

– –  Levande, färska eller kylda

8

0307 29

– –  Andra

0307 29 10

– – –  Pilgrimsmusslor (Pecten maximus), frysta

8

0307 29 90

– – –  Andra

8

–  Blåmusslor (Mytilus spp. och Perna spp.)

0307 31

– –  Levande, färska eller kylda

0307 31 10

– – –  Mytilus spp.

10

0307 31 90

– – –  Perna spp.

8

0307 39

– –  Andra

0307 39 10

– – –  Mytilus spp.

10

0307 39 90

– – –  Perna spp.

8

–  Tioarmad bläckfisk (Sepia officinalis, Rossia macrosoma samt Sepiola spp., Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp. och Sepioteuthis spp.)

0307 41

– –  Levande, färsk eller kyld

0307 41 10

– – –  Tioarmad bläckfisk (Sepia officinalis, Rossia macrosoma och Sepiola spp.)

8

– – –  Tioarmad bläckfisk (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp. och Sepioteuthis spp.)

0307 41 91

– – – –  Ommastrephes sagittatus och Loligo spp.

6

0307 41 99

– – – –  Annan

8

0307 49

– –  Annan

– – –  Fryst

– – – –  Tioarmad bläckfisk (Sepia officinalis, Rossia macrosoma och Sepiola spp.)

– – – – –  Av släktet Sepiola

0307 49 01

– – – – – –  Dvärgsepia (Sepiola rondeleti)

6

0307 49 11

– – – – – –  Annan

8

0307 49 18

– – – – –  Annan

8

– – – –  Tioarmad bläckfisk (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp. och Sepioteuthis spp.)

– – – – –  Loligo spp.

0307 49 31

– – – – – –  Loligo vulgaris

6

0307 49 33

– – – – – –  Loligo pealei

6

0307 49 35

– – – – – –  Loligo patagonica

6

0307 49 38

– – – – – –  Annan

6

0307 49 51

– – – – –  Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 59

– – – – –  Annan

8

– – –  Annan

0307 49 71

– – – –  Tioarmad bläckfisk (Sepia officinalis, Rossia macrosoma och Sepiola spp.)

8

– – – –  Tioarmad bläckfisk (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp. och Sepioteuthis spp.)

0307 49 91

– – – – –  Ommastrephes sagittatus och Loligo spp.

6

0307 49 99

– – – – –  Annan

8

–  Åttaarmad bläckfisk (Octopus spp.)

0307 51 00

– –  Levande, färsk eller kyld

8

0307 59

– –  Annan

0307 59 10

– – –  Fryst

8

0307 59 90

– – –  Annan

8

0307 60 00

–  Sniglar, andra än havssniglar

Fri

–  Andra slag, inbegripet mjöl och pelletar av andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur, lämpliga som livsmedel

0307 91 00

– –  Levande, färska eller kylda

11

0307 99

– –  Andra

– – –  Frysta

0307 99 11

– – – –  Illex spp.

8

0307 99 13

– – – –  Venusmusslor och andra arter av familjen Veneridae

8

0307 99 15

– – – –  Manet (Rhopilema spp.)

Fri

0307 99 18

– – – –  Andra

11

0307 99 90

– – –  Andra

11

KAPITEL 4

MEJERIPRODUKTER; FÅGELÄGG; NATURLIG HONUNG; ÄTBARA PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS

Anmärkningar

1.

Med mjölk förstås oskummad mjölk och helt eller delvis skummad mjölk.

2.

I nr 0405 förstås med

a)

smör: naturligt smör, vasslesmör eller rekombinerat smör (färskt, saltat eller härsket, inbegripet konserverat smör) helt framställda av mjölk, med en halt av mjölkfett om minst 80 viktprocent men högst 95 viktprocent, en högsta halt fettfri mjölktorrsubstans om 2 viktprocent och en högsta vattenhalt om 16 viktprocent. Smör är inte försatt med emulgeringsmedel, men får innehålla natriumklorid, livsmedelsfärg, neutraliserande salter och kulturer av oskadliga bakterier för framställning av mjölksyra.

b)

bredbar smörfettsprodukt: en bredbar emulsion av typen vatten-i-olja, inte innehållande annat fett än mjölkfett, med en halt av minst 39 viktprocent men mindre än 80 viktprocent.

3.

Produkter som erhållits genom koncentrering av vassle och som är försatta med mjölk eller mjölkfett skall klassificeras som ost enligt nr 0406, under förutsättning att de

a)

har en halt av mjölkfett av minst 5 viktprocent beräknat på torrsubstansen,

b)

har en torrsubstanshalt av minst 70 viktprocent men högst 85 viktprocent,

c)

är gjutna eller kan gjutas i formar.

4.

Detta kapitel omfattar inte

a)

produkter framställda av vassle, innehållande mer än 95 viktprocent laktos, uttryckt som vattenfri laktos i torrsubstansen (nr 1702),

b)

albuminer (inbegripet koncentrat av två eller flera vassleproteiner, innehållande mer än 80 viktprocent vassleproteiner beräknat på torrsubstansen) (nr 3502) och globuliner (nr 3504).

Anmärkningar till undernummer

1.

Med modifierad vassle enligt nr 0404 10 förstås produkter som består av vasslebeståndsdelar, dvs. vassle från vilken mjölksockret, proteinerna eller mineralerna helt eller delvis har avlägsnats, vassle till vilken naturliga vasslebeståndsdelar har tillsatts och produkter erhållna genom blandning av naturliga vasslebeståndsdelar.

2.

I nr 0405 10 inbegriper smör inte dehydratiserat smör eller smörolja (nr 0405 90).

Kompletterande anmärkning

1.

Den tullsats som skall tillämpas på blandningar som omfattas av nr 0401–0406 skall vara följande:

a)

I blandningar där en av beståndsdelarna representerar minst 90 % av vikten skall tullsatsen gällande den beståndsdelen tillämpas.

b)

För andra blandningar tillämpas importavgiften för den beståndsdel som har den högsta avgiften.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tullsats (%)

Extra mängdenhet

(1)

(2)

(3)

(4)

0401

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel

0401 10

–  Med en fetthalt av högst 1 viktprocent

0401 10 10

– –  I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

13,8 €/100 kg/net

0401 10 90

– –  Andra slag

12,9 €/100 kg/net

0401 20

–  Med en fetthalt av mer än 1 viktprocent men högst 6 viktprocent

– –  Högst 3 viktprocent

0401 20 11

– – –  I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

18,8 €/100 kg/net

0401 20 19

– – –  Andra slag

17,9 €/100 kg/net

– –  Mer än 3 viktprocent

0401 20 91

– – –  I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

22,7 €/100 kg/net

0401 20 99

– – –  Andra slag

21,8 €/100 kg/net

0401 30

–  Med en fetthalt av mer än 6 viktprocent

– –  Högst 21 viktprocent

0401 30 11

– – –  I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

57,5 €/100 kg/net

0401 30 19

– – –  Andra slag

56,6 €/100 kg/net

– –  Mer än 21 viktprocent men högst 45 viktprocent

0401 30 31

– – –  I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

110 €/100 kg/net

0401 30 39

– – –  Andra slag

109,1 €/100 kg/net

– –  Mer än 45 viktprocent

0401 30 91

– – –  I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

183,7 €/100 kg/net

0401 30 99

– – –  Andra slag

182,8 €/100 kg/net

0402

Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat sötningsmedel

0402 10

–  I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent

– –  Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel

0402 10 11

– – –  I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

125,4 €/100 kg/net

0402 10 19

– – –  Andra slag

118,8 €/100 kg/net (13)

– –  Andra

0402 10 91

– – –  I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (22)

0402 10 99

– – –  Andra slag

1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (22)

–  I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent

0402 21

– –  Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel

– – –  Med en fetthalt av högst 27 viktprocent

0402 21 11

– – – –  I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

135,7 €/100 kg/net

– – – –  Andra slag

0402 21 17

– – – – –  Med en fetthalt av högst 11 viktprocent

130,4 €/100 kg/net

0402 21 19

– – – – –  Med en fetthalt av mer än 11 viktprocent men högst 27 viktprocent

130,4 €/100 kg/net

– – –  Med en fetthalt av mer än 27 viktprocent

0402 21 91

– – – –  I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

167,2 €/100 kg/net

0402 21 99

– – – –  Andra slag

161,9 €/100 kg/net

0402 29

– –  Andra

– – –  Med en fetthalt av högst 27 viktprocent

0402 29 11

– – – –  Specialmjölk för barn, i hermetiskt tillslutna behållare med en nettovikt av högst 500 g och med en fetthalt av mer än 10 viktprocent

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

– – – –  Andra slag

0402 29 15

– – – – –  I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0402 29 19

– – – – –  Andra slag

1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (22)

– – –  Med en fetthalt av mer än 27 viktprocent

0402 29 91

– – – –  I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0402 29 99

– – – –  Andra slag

1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (22)

–  Andra slag

0402 91

– –  Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel

– – –  Med en fetthalt av högst 8 viktprocent

0402 91 11

– – – –  I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

34,7 €/100 kg/net

0402 91 19

– – – –  Andra slag

34,7 €/100 kg/net

– – –  Med en fetthalt av mer än 8 viktprocent men högst 10 viktprocent

0402 91 31

– – – –  I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

43,4 €/100 kg/net

0402 91 39

– – – –  Andra slag

43,4 €/100 kg/net

– – –  Med en fetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 45 viktprocent

0402 91 51

– – – –  I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

110 €/100 kg/net

0402 91 59

– – – –  Andra slag

109,1 €/100 kg/net

– – –  Med en fetthalt av mer än 45 viktprocent

0402 91 91

– – – –  I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

183,7 €/100 kg/net

0402 91 99

– – – –  Andra slag

182,8 €/100 kg/net

0402 99

– –  Andra

– – –  Med en fetthalt av högst 9,5 viktprocent

0402 99 11

– – – –  I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

57,2 €/100 kg/net

0402 99 19

– – – –  Andra slag

57,2 €/100 kg/net

– – –  Med en fetthalt av mer än 9,5 viktprocent men högst 45 viktprocent

0402 99 31

– – – –  I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (22)

0402 99 39

– – – –  Andra slag

1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (22)

– – –  Med en fetthalt av mer än 45 viktprocent

0402 99 91

– – – –  I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (22)

0402 99 99

– – – –  Andra slag

1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (22)

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

0403 10

–  Yoghurt

– –  Varken smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

– – –  Inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av

0403 10 11

– – – –  Högst 3 viktprocent

20,5 €/100 kg/net

0403 10 13

– – – –  Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

24,4 €/100 kg/net

0403 10 19

– – – –  Mer än 6 viktprocent

59,2 €/100 kg/net

– – –  Annan, med en fetthalt av

0403 10 31

– – – –  Högst 3 viktprocent

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 10 33

– – – –  Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 10 39

– – – –  Mer än 6 viktprocent

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

– –  Smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

– – –  I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en mjölkfetthalt av

0403 10 51

– – – –  Högst 1,5 viktprocent

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 10 53

– – – –  Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 10 59

– – – –  Mer än 27 viktprocent

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

– – –  Annan, med en mjölkfetthalt av

0403 10 91

– – – –  Högst 3 viktprocent

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 10 93

– – – –  Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 10 99

– – – –  Mer än 6 viktprocent

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0403 90

–  Andra slag

– –  Varken smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

– – –  I form av pulver eller granulat eller i annan fast form

– – – –  Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av

0403 90 11

– – – – –  Högst 1,5 viktprocent

100,4 €/100 kg/net

0403 90 13

– – – – –  Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

135,7 €/100 kg/net

0403 90 19

– – – – –  Mer än 27 viktprocent

167,2 €/100 kg/net

– – – –  Andra, med en fetthalt av

0403 90 31

– – – – –  Högst 1,5 viktprocent

0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0403 90 33

– – – – –  Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0403 90 39

– – – – –  Mer än 27 viktprocent

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

– – –  Andra

– – – –  Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av

0403 90 51

– – – – –  Högst 3 viktprocent

20,5 €/100 kg/net

0403 90 53

– – – – –  Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

24,4 €/100 kg/net

0403 90 59

– – – – –  Mer än 6 viktprocent

59,2 €/100 kg/net

– – – –  Andra, med en fetthalt av

0403 90 61

– – – – –  Högst 3 viktprocent

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 90 63

– – – – –  Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 90 69

– – – – –  Mer än 6 viktprocent

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

– –  Smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

– – –  I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en mjölkfetthalt av

0403 90 71

– – – –  Högst 1,5 viktprocent

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 90 73

– – – –  Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 90 79

– – – –  Mer än 27 viktprocent

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

– – –  Andra, med en mjölkfetthalt av

0403 90 91

– – – –  Högst 3 viktprocent

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 90 93

– – – –  Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 90 99

– – – –  Mer än 6 viktprocent

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0404

Vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel; produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, även försatta med socker eller annat sötningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

0404 10

–  Vassle och modifierad vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel

– –  I form av pulver eller granulat eller i annan fast form

– – –  Inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med ett proteininnehåll (kväveinnehåll × 6,38) av

– – – –  Högst 15 viktprocent och med en fetthalt av

0404 10 02

– – – – –  Högst 1,5 viktprocent

7 €/100 kg/net

0404 10 04

– – – – –  Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

135,7 €/100 kg/net

0404 10 06

– – – – –  Mer än 27 viktprocent

167,2 €/100 kg/net

– – – –  Mer än 15 viktprocent och med en fetthalt av

0404 10 12

– – – – –  Högst 1,5 viktprocent

100,4 €/100 kg/net

0404 10 14

– – – – –  Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

135,7 €/100 kg/net

0404 10 16

– – – – –  Mer än 27 viktprocent

167,2 €/100 kg/net

– – –  Annan, med ett proteininnehåll (kväveinnehåll × 6,38) av

– – – –  Högst 15 viktprocent och med en fetthalt av

0404 10 26

– – – – –  Högst 1,5 viktprocent

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (22)

0404 10 28

– – – – –  Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 32

– – – – –  Mer än 27 viktprocent

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

– – – –  Mer än 15 viktprocent och med en fetthalt av

0404 10 34

– – – – –  Högst 1,5 viktprocent

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 36

– – – – –  Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 38

– – – – –  Mer än 27 viktprocent

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

– –  Annan

– – –  Inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med ett proteininnehåll (kväveinnehåll × 6,38) av

– – – –  Högst 15 viktprocent och med en fetthalt av

0404 10 48

– – – – –  Högst 1,5 viktprocent

0,07 €/kg/net (23)

0404 10 52

– – – – –  Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

135,7 €/100 kg/net

0404 10 54

– – – – –  Mer än 27 viktprocent

167,2 €/100 kg/net

– – – –  Mer än 15 viktprocent och med en fetthalt av

0404 10 56

– – – – –  Högst 1,5 viktprocent

100,4 €/100 kg/net

0404 10 58

– – – – –  Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

135,7 €/100 kg/net

0404 10 62

– – – – –  Mer än 27 viktprocent

167,2 €/100 kg/net

– – –  Annan, med ett proteininnehåll (kväveinnehåll × 6,38) av

– – – –  Högst 15 viktprocent och med en fetthalt av

0404 10 72

– – – – –  Högst 1,5 viktprocent

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (24)

0404 10 74

– – – – –  Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 76

– – – – –  Mer än 27 viktprocent

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

– – – –  Mer än 15 viktprocent och med en fetthalt av

0404 10 78

– – – – –  Högst 1,5 viktprocent

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 82

– – – – –  Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 84

– – – – –  Mer än 27 viktprocent

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 90

–  Andra slag

– –  Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av

0404 90 21

– – –  Högst 1,5 viktprocent

100,4 €/100 kg/net

0404 90 23

– – –  Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

135,7 €/100 kg/net

0404 90 29

– – –  Mer än 27 viktprocent

167,2 €/100 kg/net

– –  Andra, med en fetthalt av

0404 90 81

– – –  Högst 1,5 viktprocent

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 90 83

– – –  Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 90 89

– – –  Mer än 27 viktprocent

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0405

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara smörfettsprodukter

0405 10

–  Smör

– –  Med en fetthalt av högst 85 viktprocent

– – –  Naturligt smör

0405 10 11

– – – –  I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

189,6 €/100 kg/net (13)

0405 10 19

– – – –  Annat

189,6 €/100 kg/net (13)

0405 10 30

– – –  Rekombinerat smör

189,6 €/100 kg/net (13)

0405 10 50

– – –  Vasslesmör

189,6 €/100 kg/net (13)

0405 10 90

– –  Annat

231,3 €/100 kg/net (13)

0405 20

–  Bredbara smörfettsprodukter

0405 20 10

– –  Med en fetthalt av minst 39 viktprocent men mindre än 60 viktprocent

9 + EA (25)

0405 20 30

– –  Med en fetthalt av minst 60 viktprocent men högst 75 viktprocent

9 + EA (25)

0405 20 90

– –  Med en fetthalt av mer än 75 viktprocent men mindre än 80 viktprocent

189,6 €/100 kg/net

0405 90

–  Annat

0405 90 10

– –  Med en fetthalt av minst 99,3 viktprocent och en vattenhalt av högst 0,5 viktprocent

231,3 €/100 kg/net (13)

0405 90 90

– –  Annat

231,3 €/100 kg/net (13)

0406

Ost och ostmassa

0406 10

–  Färsk (inte mognad) ost (inbegripet mesost) samt ostmassa

0406 10 20

– –  Med en fetthalt av högst 40 viktprocent

185,2 €/100 kg/net (13)

0406 10 80

– –  Annan

221,2 €/100 kg/net (13)

0406 20

–  Riven eller pulveriserad ost av alla slag

0406 20 10

– –  Glarus örtost (så kallad Schabziger) framställd av skummjölk och med tillsats av fint malda örter (26)

7,7

0406 20 90

– –  Annan

188,2 €/100 kg/net (13)

0406 30

–  Smältost, inte riven eller pulveriserad

0406 30 10

– –  Framställd uteslutande av Emmentaler, Gruyère och Appenzeller, även med tillsats av Glarus örtost (så kallad Schabziger), i detaljhandelsförpackningar och med en fetthalt av högst 56 viktprocent beräknat på torrsubstansen

144,9 €/100 kg/net (13)

– –  Annan

– – –  Med en fetthalt av högst 36 viktprocent och med en fetthalt beräknat på torrsubstansen av

0406 30 31

– – – –  Högst 48 viktprocent

139,1 €/100 kg/net (13)

0406 30 39

– – – –  Mer än 48 viktprocent

144,9 €/100 kg/net (13)

0406 30 90

– – –  Med en fetthalt av mer än 36 viktprocent

215 €/100 kg/net (13)

0406 40

–  Blåmögelost och annan ost med marmoreringar vilka framställts genom användning av Penicillium roqueforti

0406 40 10

– –  Roquefort

140,9 €/100 kg/net (13)

0406 40 50

– –  Gorgonzola

140,9 €/100 kg/net (13)

0406 40 90

– –  Annan

140,9 €/100 kg/net (13)

0406 90

–  Annan ost

0406 90 01

– –  Avsedd för beredning (27)

167,1 €/100 kg/net (13)

– –  Annan

0406 90 13

– – –  Emmentaler

171,7 €/100 kg/net (13)

0406 90 15

– – –  Gruyère, Sbrinz

171,7 €/100 kg/net (13)

0406 90 17

– – –  Bergkäse, Appenzeller

171,7 €/100 kg/net (13)

0406 90 18

– – –  Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or och Tête de Moine

171,7 €/100 kg/net (13)

0406 90 19

– – –  Glarus örtost (så kallad Schabziger) framställd av skummjölk och med tillsats av fint malda örter (26)

7,7

0406 90 21

– – –  Cheddar

167,1 €/100 kg/net (13)

0406 90 23

– – –  Edamer

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 25

– – –  Tilsiter

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 27

– – –  Butterkäse

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 29

– – –  Kashkaval

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 32

– – –  Feta

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 35

– – –  Kefalo-Tyri

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 37

– – –  Finlandia

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 39

– – –  Jarlsberg

151 €/100 kg/net (13)

– – –  Annan

0406 90 50

– – – –  Ost av fårmjölk eller buffelmjölk i behållare innehållande saltlake eller i behållare av får- eller getskinn

151 €/100 kg/net (13)

– – – –  Annan

– – – – –  Med en fetthalt av högst 40 viktprocent och en vattenhalt i den fettfria ostmassan av

– – – – – –  Högst 47 viktprocent

0406 90 61

– – – – – – –  Grana Padano, Parmigiano Reggiano

188,2 €/100 kg/net

0406 90 63

– – – – – – –  Fiore Sardo, Pecorino

188,2 €/100 kg/net (13)

0406 90 69

– – – – – – –  Annan

188,2 €/100 kg/net (13)

– – – – – –  Mer än 47 viktprocent men högst 72 viktprocent

0406 90 73

– – – – – – –  Provolone

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 75

– – – – – – –  Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 76

– – – – – – –  Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsö

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 78

– – – – – – –  Gouda

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 79

– – – – – – –  Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 81

– – – – – – –  Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 82

– – – – – – –  Camembert

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 84

– – – – – – –  Brie

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 85

– – – – – – –  Kefalograviera, Kasseri

151 €/100 kg/net

– – – – – – –  Annan ost med en vattenhalt i den fettfria ostmassan av

0406 90 86

– – – – – – – –  Mer än 47 viktprocent men högst 52 viktprocent

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 87

– – – – – – – –  Mer än 52 viktprocent men högst 62 viktprocent

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 88

– – – – – – – –  Mer än 62 viktprocent men högst 72 viktprocent

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 93

– – – – – –  Mer än 72 viktprocent

185,2 €/100 kg/net (13)

0406 90 99

– – – – –  Annan

221,2 €/100 kg/net (13)

0407 00

Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta

–  Ägg av fjäderfä

– –  För kläckning (28)

0407 00 11

– – –  Av kalkoner eller gäss

105 €/1 000 p/st

p/st

0407 00 19

– – –  Andra

35 €/1 000 p/st

p/st

0407 00 30

– –  Andra slag

30,4 €/100 kg/net (13)

1 000 p/st

0407 00 90

–  Andra ägg

7,7

p/st

0408

Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel

–  Äggula

0408 11

– –  Torkad

0408 11 20

– – –  Olämplig som livsmedel (29)

Fri

0408 11 80

– – –  Annan

142,3 €/100 kg/net (13)

0408 19

– –  Annan

0408 19 20

– – –  Olämplig som livsmedel (29)

Fri

– – –  Annan

0408 19 81

– – – –  Flytande

62 €/100 kg/net (13)

0408 19 89

– – – –  Annan, inklusive fryst

66,3 €/100 kg/net (13)

–  Andra slag

0408 91

– –  Torkade

0408 91 20

– – –  Olämpliga som livsmedel (29)

Fri

0408 91 80

– – –  Andra

137,4 €/100 kg/net (13)

0408 99

– –  Andra

0408 99 20

– – –  Olämpliga som livsmedel (29)

Fri

0408 99 80

– – –  Andra

35,3 €/100 kg/net (13)

0409 00 00

Naturlig honung

17,3

0410 00 00

Ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

7,7

KAPITEL 5

PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS

Anmärkningar

1.

Detta kapitel omfattar inte

a)

ätbara produkter (andra än tarmar, blåsor och magar av djur, hela eller i bitar, samt djurblod, flytande eller torkat),

b)

hudar och skinn (inbegripet pälsskinn), andra än varor enligt nr 0505 samt avklipp och liknande avfall av oberedda hudar och skinn enligt nr 0511 (kapitlen 41 eller 43),

c)

animaliska textilmaterial, andra än tagel och tagelavfall (avdelning XI),

d)

bindlar för borsttillverkning (nr 9603).

2.

För tillämpning av nr 0501 gäller att sortering av hår efter längd inte skall anses utgöra bearbetning (under förutsättning att det inte rotvänts).

3.

I hela tulltaxan anses elefant-, flodhäst-, valross-, narvals- och vildsvinsbetar, noshörningshorn samt tänder av alla djur som elfenben.

4.

Med tagel förstås i hela tulltaxan hår från manar och svansar av hästdjur, nötkreatur och andra oxdjur.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tullsats (%)

Extra mängdenhet

(1)

(2)

(3)

(4)

0501 00 00

Människohår, obearbetat, även tvättat eller avfettat; avfall av människohår

Fri

0502

Borst och andra hår av svin; hår av grävling samt andra djurhår för borsttillverkning; avfall av sådana borst och hår

0502 10 00

–  Borst och andra hår av svin samt avfall av sådana hår

Fri

0502 90 00

–  Andra slag

Fri

0503

0504 00 00

Tarmar, blåsor och magar av djur (andra än fiskar), hela eller i bitar, färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta

Fri

0505

Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar och delar av fjädrar (även med klippta kanter) samt dun, även rengjorda, desinficerade eller behandlade i konserverande syfte men inte vidare bearbetade; mjöl och avfall av fjädrar eller delar av fjädrar

0505 10

–  Fjädrar av sådana slag som används för stoppningsändamål; dun

0505 10 10

– –  Råa

Fri

0505 10 90

– –  Andra

Fri

0505 90 00

–  Andra slag

Fri

0506

Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men inte tillformade), behandlade med syra eller befriade från gelatin; mjöl och avfall av dessa produkter

0506 10 00

–  Ossein samt ben behandlade med syra

Fri

0506 90 00

–  Andra slag

Fri

0507

Elfenben, sköldpadd, valbarder och valbardsborst, horn, hovar, klövar, naglar, klor och näbbar, obearbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter

0507 10 00

–  Elfenben; mjöl och avfall av elfenben

Fri

0507 90 00

–  Andra slag

Fri

0508 00 00

Korall och liknande material, obearbetade eller enkelt preparerade men inte vidare bearbetade; skal av blötdjur, kräftdjur och tagghudingar samt ryggskal av bläckfisk (os sepiae), obearbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter

Fri

0509

0510 00 00

Ambra, bävergäll, sibet och mysk; spanska flugor; galla, även torkad; körtlar och andra animaliska produkter som används för beredning av farmaceutiska produkter, färska, kylda, frysta eller tillfälligt konserverade på annat sätt

Fri

0511

Animaliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; döda djur enligt kapitlen 1 och 3, olämpliga som livsmedel

0511 10 00

–  Sperma av nötkreatur eller andra oxdjur

Fri

p/st (30)

–  Andra slag

0511 91

– –  Produkter av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur; döda djur enligt kapitel 3

0511 91 10

– – –  Fiskavfall

Fri

0511 91 90

– – –  Andra slag

Fri

0511 99

– –  Andra

0511 99 10

– – –  Senor; avklipp och liknande avfall av oberedda hudar och skinn

Fri

– – –  Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung

0511 99 31

– – – –  Rå

Fri

0511 99 39

– – – –  Annan

5,1

0511 99 85

– – –  Andra slag

Fri

AVDELNING II

VEGETABILISKA PRODUKTER

Anmärkning

1.

Med pelletar förstås i denna avdelning små cylindrar, kulor e.d. som agglomererats genom hoppressning, eller genom tillsats av högst 3 viktprocent bindemedel.

KAPITEL 6

LEVANDE TRÄD OCH ANDRA LEVANDE VÄXTER; LÖKAR, RÖTTER O. D.; SNITTBLOMMOR OCH SNITTGRÖNT

Anmärkningar

1.

Bortsett från andra delen av nr 0601 omfattar detta kapitel endast levande träd och varor (inbegripet grönsaksplantor) av sådana slag som vanligen levereras av trädgårdsodlare, plantskolor eller blomsterhandlare för planterings- eller prydnadsändamål; kapitlet inbegriper dock inte potatis, ätbar lök och andra produkter enligt kapitel 7.

2.

Enligt nr 0603 eller 0604 klassificeras även buketter, blomsterkorgar, kransar och liknande artiklar, som är helt eller delvis tillverkade av i dessa nummer omnämnda varor, även om artiklarna är försedda med tillbehör av andra material. Dessa nummer skall dock inte tillämpas för collage och liknande prydnadstavlor enligt nr 9701.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tullsats (%)

Extra mängdenhet

(1)

(2)

(3)

(4)

0601

Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i vila, under tillväxt eller i blomning; växter (inbegripet plantor) och rötter av cikoriaarter, andra än rötter enligt nr 1212

0601 10

–  Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i vila

0601 10 10

– –  Hyacinter

5,1

p/st

0601 10 20

– –  Narcisser

5,1

p/st

0601 10 30

– –  Tulpaner

5,1

p/st

0601 10 40

– –  Gladiolus

5,1

p/st

0601 10 90

– –  Andra

5,1

0601 20

–  Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, under tillväxt eller i blomning; växter (inbegripet plantor) och rötter av cikoriaarter

0601 20 10

– –  Växter (inbegripet plantor) och rötter av cikoriaarter

Fri

0601 20 30

– –  Orkidéer, hyacinter, narcisser och tulpaner

9,6

0601 20 90

– –  Andra

6,4

0602

Andra levande växter (inbegripet rötter), sticklingar och ympkvistar; svampmycelium

0602 10

–  Icke rotade sticklingar samt ympkvistar

0602 10 10

– –  Av vin

Fri

0602 10 90

– –  Andra

4

0602 20

–  Fruktträd och bärbuskar, även ympade/okulerade

0602 20 10

– –  Ympkvistar av vin, ympade/okulerade eller rotade

Fri

0602 20 90

– –  Andra

8,3

0602 30 00

–  Rhododendron och azalea, även ympade/okulerade

8,3

0602 40

–  Rosor, även ympade/okulerade

0602 40 10

– –  Varken ympade eller okulerade

8,3

p/st

0602 40 90

– –  Ympade eller okulerade

8,3

p/st

0602 90

–  Andra

0602 90 10

– –  Svampmycelium

8,3

0602 90 20

– –  Ananasplantor

Fri

0602 90 30

– –  Köksväxtplantor och jordgubbsplantor

8,3

– –  Andra

– – –  Frilandsplantor

– – – –  Träd och buskar

0602 90 41

– – – – –  Skogsträd

8,3

– – – – –  Andra

0602 90 45

– – – – – –  Rotade sticklingar och unga plantor

6,5

0602 90 49

– – – – – –  Andra

8,3

– – – –  Andra frilandsplantor

0602 90 51

– – – – –  Perenna växter

8,3

0602 90 59

– – – – –  Andra slag

8,3

– – –  Krukväxter

0602 90 70

– – – –  Rotade sticklingar och unga plantor, med undantag av kaktusar

6,5

– – – –  Andra

0602 90 91

– – – – –  Blomväxter med knoppar eller blommor, med undantag av kaktusar

6,5

0602 90 99

– – – – –  Andra

6,5

0603

Snittblommor och blomknoppar av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, torkade, färgade, blekta, impregnerade eller på annat sätt preparerade

–  Friska

0603 11 00

– –  Rosor

 (31)

p/st

0603 12 00

– –  Nejlikor

 (31)

p/st

0603 13 00

– –  Orkidéer

 (31)

p/st

0603 14 00

– –  Krysantemum

 (31)

p/st

0603 19

– –  Andra

0603 19 10

– – –  Gladiolus

 (31)

p/st

0603 19 90

– – –  Andra

 (31)

0603 90 00

–  Andra slag

10

0604

Blad, kvistar och andra växtdelar, utan blommor eller blomknoppar, samt gräs, mossa och lavar, utgörande varor av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, torkade, färgade, blekta, impregnerade eller på annat sätt preparerade

0604 10

–  Mossa och lavar

0604 10 10

– –  Renlav

Fri

0604 10 90

– –  Andra slag

5

–  Andra slag

0604 91

– –  Friska

0604 91 20

– – –  Julgranar

2,5

p/st

0604 91 40

– – –  Kvistar av barrträd

2,5

0604 91 90

– – –  Andra

2

0604 99

– –  Andra

0604 99 10

– – –  Endast torkade

Fri

0604 99 90

– – –  Andra

10,9

KAPITEL 7

GRÖNSAKER SAMT VISSA ÄTBARA RÖTTER OCH STAM- ELLER ROTKNÖLAR

Anmärkningar

1.

Detta kapitel omfattar inte djurfoder enligt nr 1214.

2.

Till grönsaker i nr 0709–0712 räknas också ätbara svampar, tryffel, oliver, kapris, pumpor, auberginer, sockermajs (Zea mays var. saccharata), frukter av släktena Capsicum och Pimenta, fänkål, persilja, körvel, dragon, krasse och mejram (Majorana hortensis eller Origanum majorana).

3.

Nr 0712 omfattar alla torkade grönsaker av sådana slag som omfattas av nr 0701–0711 med undantag av

a)

torkade, spritade baljväxtfrön (nr 0713),

b)

sockermajs i sådana former som anges i nr 1102–1104,

c)

mjöl, pulver, flingor, korn och pelletar av potatis (nr 1105),

d)

mjöl och pulver av torkade baljväxtfrön enligt nr 0713 (nr 1106).

4.

Detta kapitel omfattar emellertid inte torkade, krossade eller malda frukter av släktena Capsicum och Pimenta (nr 0904).

Kompletterande anmärkning

1.

Med pelletar av mjöl enligt nr 0714 10 10 förstås pelletar av vilka minst 95 viktprocent, beräknat på torrsubstansen, passerar genom en sikt av vävd metalltrådsduk med en maskvidd av 2 mm, när varan dispergerats i vatten.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tullsats (%)

Extra mängdenhet

(1)

(2)

(3)

(4)

0701

Potatis, färsk eller kyld

0701 10 00

–  Utsädespotatis (29)

4,5

0701 90

–  Annan potatis

0701 90 10

– –  För framställning av stärkelse (11)

5,8

– –  Annan

0701 90 50

– – –  Nyskördad, under tiden 1 januari–30 juni

 (32)

0701 90 90

– – –  Annan

11,5

0702 00 00

Tomater, färska eller kylda

 (33)

0703

Kepalök (vanlig lök), schalottenlök, vitlök, purjolök och lök av andra Allium-arter, färska eller kylda

0703 10

–  Kepalök (vanlig lök) och schalottenlök

– –  Kepalök (vanlig lök)

0703 10 11

– – –  Sättlök

9,6

0703 10 19

– – –  Annan

9,6

0703 10 90

– –  Schalottenlök

9,6

0703 20 00

–  Vitlök

9,6 + 120 €/100 kg/net (13)

0703 90 00

–  Purjolök och lök av andra Allium-arter

10,4

0704

Kål, färsk eller kyld

0704 10 00

–  Blomkål (inbegripet broccolo)

 (34)

0704 20 00

–  Brysselkål

12

0704 90

–  Annan kål

0704 90 10

– –  Vitkål och rödkål

12 MIN 0,4 €/100 kg/net

0704 90 90

– –  Annan

12

0705

Trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium spp.), färska eller kylda

–  Trädgårdssallat

0705 11 00

– –  Huvudsallat

 (35)

0705 19 00

– –  Annan trädgårdssallat

10,4

–  Cikoriasallat

0705 21 00

– –  Witloofcikoria (Cichorium intybus var. foliosum)

10,4

0705 29 00

– –  Annan cikoriasallat

10,4

0706

Morötter, rovor, rödbetor, haverrot (salsifi), rotselleri, rädisor och liknande rotfrukter, färska eller kylda

0706 10 00

–  Morötter och rovor

13,6 (13)

0706 90

–  Andra slag

0706 90 10

– –  Rotselleri

 (36)

0706 90 30

– –  Pepparrot (Cochlearia armoracia)

12

0706 90 90

– –  Andra

13,6

0707 00

Gurkor, färska eller kylda

0707 00 05

–  Gurkor, andra än små gurkor, så kallade cornichons (minst 85 styck per kg)

 (33)

0707 00 90

–  Små gurkor, så kallade cornichons (minst 85 styck per kg)

12,8

0708

Baljfrukter och baljväxtfrön, färska eller kylda

0708 10 00

–  Ärter (Pisum sativum)

 (37)

0708 20 00

–  Bönor (Vigna spp. och Phaseolus spp.)

 (38)

0708 90 00

–  Andra slag

11,2

0709

Andra grönsaker, färska eller kylda

0709 20 00

–  Sparris

10,2

0709 30 00

–  Auberginer

12,8

0709 40 00

–  Bladselleri (blekselleri)

12,8

–  Svampar och tryffel

0709 51 00

– –  Svampar av släktet Agaricus

12,8

0709 59

– –  Andra slag

0709 59 10

– – –  Kantareller

3,2

0709 59 30

– – –  Rörsoppar

5,6

0709 59 50

– – –  Tryffel

6,4

0709 59 90

– – –  Andra

6,4

0709 60

–  Frukter av släktena Capsicum och Pimenta

0709 60 10

– –  Sötpaprika

7,2 (13)

– –  Andra

0709 60 91

– – –  Av släktet Capsicum, för framställning av capsicin eller alkoholhaltiga oleoresiner av Capsicum  (11)

Fri

0709 60 95

– – –  För industriell framställning av eteriska oljor eller resinoider (11)

Fri

0709 60 99

– – –  Andra

6,4

0709 70 00

–  Vanlig spenat, nyzeeländsk spenat samt trädgårdsmålla

10,4

0709 90

–  Andra slag

0709 90 10

– –  Sallat, med undantag av trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium spp.)

10,4

0709 90 20

– –  Mangold och kardon

10,4

– –  Oliver

0709 90 31

– – –  För annan användning än oljeframställning (11)

4,5

0709 90 39

– – –  Annan

13,1 €/100 kg/net

0709 90 40

– –  Kapris

5,6

0709 90 50

– –  Fänkål

8

0709 90 60

– –  Sockermajs

9,4 €/100 kg/net

0709 90 70

– –  Zucchini

 (33)

0709 90 80

– –  Kronärtskockor

 (33)

0709 90 90

– –  Andra

12,8

0710

Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta

0710 10 00

–  Potatis

14,4

–  Baljfrukter och spritade baljväxtfrön

0710 21 00

– –  Ärter (Pisum sativum)

14,4

0710 22 00

– –  Bönor (Vigna spp. och Phaseolus spp.)

14,4

0710 29 00

– –  Andra

14,4

0710 30 00

–  Vanlig spenat, nyzeeländsk spenat samt trädgårdsmålla

14,4

0710 40 00

–  Sockermajs

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (39)

0710 80

–  Andra grönsaker

0710 80 10

– –  Oliver

15,2

– –  Frukter av släktena Capsicum och Pimenta

0710 80 51

– – –  Sötpaprika

14,4

0710 80 59

– – –  Andra

6,4

– –  Svampar

0710 80 61

– – –  Av släktet Agaricus

14,4

0710 80 69

– – –  Andra

14,4

0710 80 70

– –  Tomater

14,4

0710 80 80

– –  Kronärtskockor

14,4

0710 80 85

– –  Sparris

14,4

0710 80 95

– –  Andra

14,4

0710 90 00

–  Blandningar av grönsaker

14,4

0711

Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd

0711 20

–  Oliver

0711 20 10

– –  För annan användning än oljeframställning (11)

6,4

0711 20 90

– –  Andra

13,1 €/100 kg/net

0711 40 00

–  Gurkor

12

–  Svampar och tryffel

0711 51 00

– –  Svampar av släktet Agaricus

9,6 + 191 €/100 kg/net eda (13)

kg/net eda

0711 59 00

– –  Andra slag

9,6

0711 90

–  Andra grönsaker; blandningar av grönsaker

– –  Grönsaker

0711 90 10

– – –  Frukter av släktena Capsicum och Pimenta, med undantag av sötpaprika

6,4

0711 90 30

– – –  Sockermajs

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (39)

0711 90 50

– – –  Kepalök (vanlig lök)

7,2

0711 90 70

– – –  Kapris

4,8

0711 90 80

– – –  Andra slag

9,6

0711 90 90

– –  Blandningar av grönsaker

12

0712

Torkade grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda

0712 20 00

–  Kepalök (vanlig lök)

12,8 (13)

–  Svampar, judasöron (Auricularia spp.), gelésvampar (Tremella spp.) och tryffel

0712 31 00

– –  Svampar av släktet Agaricus

12,8

0712 32 00

– –  Judasöron (Auricularia spp.)

12,8

0712 33 00

– –  Gelésvampar (Tremella spp.)

12,8

0712 39 00

– –  Andra slag

12,8

0712 90

–  Andra grönsaker; blandningar av grönsaker

0712 90 05

– –  Potatis, även i bitar eller skivad, men inte vidare beredd

10,2

– –  Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

0712 90 11

– – –  Hybrider för utsäde (29)

Fri

0712 90 19

– – –  Annan

9,4 €/100 kg/net

0712 90 30

– –  Tomater

12,8

0712 90 50

– –  Morötter

12,8

0712 90 90

– –  Andra

12,8

0713

Torkade baljväxtfrön, även skalade eller sönderdelade

0713 10

–  Ärter (Pisum sativum)

0713 10 10

– –  För utsäde

Fri

0713 10 90

– –  Andra

Fri

0713 20 00

–  Kikärter

Fri

–  Bönor (Vigna spp. och Phaseolus spp.)

0713 31 00

– –  Bönor av arterna Vigna mungo (L.) Hepper och Vigna radiata (L.) Wilczek

Fri

0713 32 00

– –  Adzukibönor (Phaseolus eller Vigna angularis)

Fri

0713 33

– –  Trädgårdsbönor (Phaseolus vulgaris) (bruna bönor, vita bönor etc.)

0713 33 10

– – –  För utsäde

Fri

0713 33 90

– – –  Andra

Fri

0713 39 00

– –  Andra

Fri

0713 40 00

–  Linser

Fri

0713 50 00

–  Bondbönor (Vicia faba var. major) och hästbönor (Vicia faba var. equina och Vicia faba var. minor)

3,2

0713 90 00

–  Andra

3,2

0714

Maniok-, arrow- och salepsrot, jordärtskockor, batater (sötpotatis) och liknande rötter, stam- eller rotknölar med hög halt av stärkelse eller inulin, färska, kylda, frysta eller torkade, hela eller i bitar och även i form av pelletar; märg av sagopalm

0714 10

–  Maniokrot (kassava)

0714 10 10

– –  Pelletar av mjöl

9,5 €/100 kg/net (13)

– –  Andra slag

0714 10 91

– – –  Av sådana slag som används som livsmedel, i förpackningar med en nettovikt av högst 28 kg, antingen färska och hela eller utan skal och frysta, även skivade

9,5 €/100 kg/net (13)

0714 10 99

– – –  Andra

9,5 €/100 kg/net (13)

0714 20

–  Batater (sötpotatis)

0714 20 10

– –  Färska, hela, avsedda som livsmedel (40)

3,8 (41)

0714 20 90

– –  Andra

6,4 €/100 kg/net (13)

0714 90

–  Andra slag

– –  Arrowrot, salepsrot och liknande rötter, stam- och rotknölar med hög halt av stärkelse

0714 90 11

– – –  Av sådana slag som används som livsmedel, i förpackningar med en nettovikt av högst 28 kg, antingen färska och hela eller utan skal och frysta, även skivade

9,5 €/100 kg/net (13)

0714 90 19

– – –  Andra

9,5 €/100 kg/net (13)

0714 90 90

– –  Andra

3,8 (41)