Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

7.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 296/4


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1102/2013

av den 6 november 2013

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1044/2012 om undantag från förordning (EEG) nr 2454/93 vad gäller ursprungsreglerna som ska användas inom ramen för det allmänna preferenssystemet för att ta hänsyn till Guatemalas särskilda situation när det gäller export av vissa fiskeriprodukter till unionen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (1), särskilt artikel 247,

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2), särskilt artikel 89.1 b, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1044/2012 (3) beviljade kommissionen Guatemala ett undantag från ursprungsreglerna i förordning (EEG) nr 2454/93 för att vissa bearbetade fiskeriprodukter som framställs i Guatemala från fisk som inte har ursprungsstatus ska kunna anses ha sitt ursprung i Guatemala. Undantaget löpte ut den 30 juni 2013.

(2)

Genom en skrivelse av den 27 maj 2013 begärde Guatemala att undantaget skulle förlängas. Begäran avser en förlängning till och med den 31 december 2013 avseende 987,5 ton kokade, frusna och vakuumförpackade tonfiskfiléer, så kallade loins, (nedan kallade tonfiskfiléer) enligt KN-nummer 1604 14 16. Genom skrivelser av den 17 och 29 juli 2013 lämnade Guatemala in kompletterande uppgifter som stöd för sin begäran.

(3)

Begäran visar att undantaget inte gällde under tillräckligt lång tid för att Guatemala skulle kunna säkra tillräckliga flöden av tonfisk med ursprungsstatus till landet.

(4)

Undantaget behöver därför förlängas så att Guatemala får tillräckligt med tid att förbereda sin fiskberedningsindustri för att uppfylla kraven avseende ursprung som medför förmånsbehandling av fisk.

(5)

För att se till att det tillfälliga undantaget begränsas till den tid som är nödvändig för att Guatemala ska kunna uppfylla kraven avseende ursprung som medför förmånsbehandling av tonfiskfiléer, bör undantaget beviljas för perioden 1 juli 2013–31 december 2013.

(6)

För att säkerställa kontinuiteten i exporten av fisk som omfattas av förmånsbehandling från Guatemala till unionen, bör undantaget beviljas retroaktivt från och med den 1 juli 2013.

(7)

Genomförandeförordning (EU) nr 1044/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) nr 1044/2012 ska ändras på följande sätt:

(1)

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Undantaget enligt artikel 1 ska gälla tonfiskfiléer som exporteras från Guatemala och som deklareras för övergång till fri omsättning i unionen från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2013 eller dagen för Guatemalas provisoriska tillämpning av associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika, om denna dag inträffar tidigare, och upp till de kvantiteter som anges i bilagan till denna förordning.”

(2)

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 1044/2012 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Bryssel den 6 november 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1044/2012 av den 8 november 2012 om undantag från förordning (EEG) nr 2454/93 vad gäller ursprungsreglerna som ska användas inom ramen för det allmänna preferenssystemet för att ta hänsyn till Guatemalas särskilda situation när det gäller export av vissa fiskeriprodukter till unionen (EUT L 310, 9.11.2012, s. 28).


BILAGA

”BILAGA

Löpnummer

KN-nummer

Varuslag

Period

Kvantitet (i ton netto)

09.1627

ex 1604 14 16

Kokade, frusna och vakuumförpackade tonfiskfiléer, så kallade loins

1.1.2012 till och med 31.12.2012

1 975 ton

09.1627

ex 1604 14 16

Kokade, frusna och vakuumförpackade tonfiskfiléer, så kallade loins

1.1.2013 till och med 30.6.2013

987,5 ton

09.1627

ex 1604 14 16

Kokade, frusna och vakuumförpackade tonfiskfiléer, så kallade loins

1.7.2013 till och med 31.12.2013

987,5 ton”