Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1944:133) om kastrering Denna lag upphör enligt Lag (2012:455) att gälla vid utgången av 2012.Förarbeten1944:133Riksdagens skrivelse 1944:103.1975:692 Prop. 1975:78, JuU 22, rskr. 212.1980:165 Prop. 1979/80:80, KU 45, rskr. 269.1982:766 Prop. 1981/82:212, SoU 52, rskr. 382.1991:262 Prop. 1990/91:68, JuU 10, rskr. 155.1991:1956 Prop. 1991/92:59, SoU 10, rskr. 83.1993:1286 Prop. 1992/93:197, bet. 1993/94:SoU5, rskr. 1993/94:6.1995:9 Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.1996:1625 Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55.2009:402Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.Utfärdad: 1944-03-24Kommentaren uppdaterad per 1 juli 20121 §1 §Kan någon med skäl antagas komma att på grund av sin könsdrift begå brott som medför allvarlig fara eller skada för annan, får han kastreras enligt denna lag, såvida han samtyckt därtill.Detsamma gäller om någon på grund av könsdriftens abnorma riktning eller styrka åsamkas svårt själsligt lidande eller annan allvarlig olägenhet.Denna lag äger inte tillämpning i fråga om ingrepp i könsorganen som är påkallat av kroppslig sjukdom eller som görs efter tillstånd enligt lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Lag (1993:1286). 2 §2 §Saknar någon på grund av rubbad själsverksamhet förmåga att lämna giltigt samtycke till kastrering, må han kastreras, oaktat sådant samtycke ej föreligger. 3 §3 §Ej må någon kastreras innan han fyllt tjugutre år, med mindre synnerliga skäl därtill äro. 4 §4 §Kastrering får, om ej nedan annorlunda stadgas, företas endast efter tillstånd av socialstyrelsen. Sådant tillstånd får inte lämnas för någon, såvida inte tillfälle att yttra sig, där så kan ske, har beretts, om han är underårig den som har vårdnaden om honom, om han är gift hans make samt om han är intagen på allmän anstalt dennas läkare och föreståndare.På den som har fyllt tjugotre år och är i stånd att lämna giltigt samtycke får kastrering enligt 1 § andra stycket företagas utan socialstyrelsens tillstånd, om den läkare som utför ingreppet samt någon annan läkare i den tjänsteställning regeringen föreskriver, i skriftligt utlåtande, med angivande av grunden för åtgärden på heder och samvete har förklarat förutsättningarna för densamma föreligga. Vad nu sagts skall dock ej gälla den som är intagen i kriminalvårdsanstalt, häkte eller hem som avses i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall eller som är intagen på vårdinrättning med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.Vid prövning som avses i andra stycket skall i tillämpliga delar iakttagas vad i första stycket andra punkten stadgas. Lag (1991:1956). 5 §5 §Endast den som är behörig att utöva läkaryrket får utföra kastrering. Åtgärden skall ske på sjukhus eller på annan vårdinrättning som socialstyrelsen godkänner. Lag (1982:766). 6 §6 §Den som har tagit befattning med kastrering eller med ärende angående sådan åtgärd får inte obehörigen röja vad som därvid har förekommit.I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:402). 7 §7 §Socialstyrelsens beslut i ärende om kastrering får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:9). 8 §8 §Den som verkställer kastrering i strid med denna lag eller som mot bättre vetande till myndighet eller läkare avger osann utsaga i ärende angående kastrering, döms, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1991:262). 9 §9 §I mål och ärenden angående kastrering när giltigt samtycke till åtgärden saknas skall offentligt biträde förordnas för den som åtgärden avser, om det inte måste antas att behov av biträde saknas. Lag (1996:1625). 10 §10 § har upphävts genom lag (1975:692). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1944:133 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1944. 1975:692 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1976. 1980:165 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1981. 1982:766 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1983. 1991:262 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1992. 1991:1956 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1992. 1993:1286 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1994. 1995:9 Denna lag träder i kraft d. 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. 1996:1625 Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 1997. 2009:402 Denna lag träder i kraft d. 30 juni 2009.