Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) Denna lag upphör enligt lag (2017:30) att gälla den 1 april 2017.Förarbeten1992:567 Prop. 1991/92:152, SoU18, rskr. 309.1992:1423 Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93:FöU2, rskr. 1992/93: 83.1993:48 Prop. 1992/93:129, bet. 1992/93:SoU12, rskr. 1992/93:137.1993:391 Prop. 1992/93:159, bet. 1992/93:SoU 19, rskr. 1992/93:321.1994:1750 Prop. 1994/95:88, bet. 1994/95:SfU08, rskr. 1994/95:119.1995:835 Prop. 1994/95:195, bet. 1994/95:SoU24, rskr. 1994/95:383.1996:787 Prop. 1995/96:176, bet. 1995/96:SoU18, rskr. 1995/96:281.1996:1151 Prop. 1996/97:27, bet. 1996/97:SoU5, rskr. 1996/97:58.1996:1289 Prop. 1996/97:5, bet. 1996/97:SoU6, rskr. 1996/97:59.1997:142 Prop. 1996/97:60, bet. 1996/97:SoU14, rskr. 1996/97:186.1997:316 Prop. 1996/97:124, bet. 1996/97:SoU18, rskr. 1996/97:264.1997:980 Prop. 1997/98:5, bet. 1997/98:SoU8, rskr. 1997/98:53.1997:993 Prop. 1997/98:9, bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:76.1997:1306 Prop. 1997/98:9 och 1997/98:1 utg.omr. 10, bet. 1997/98:SfU1, rskr. 1997/98:111.1997:1319 Bet. 1997/98:SoU1, rskr. 1997/98:115.1998:533 Prop. 1997/98:109, bet. 1997/98:SoU22, rskr. 1997/98:290.1998:555 Prop. 1997/98:112, bet. 1997/98:SoU25, rskr. 1997/98:289.1998:856 Prop. 1997/98:113, bet. 1997/98:SoU24, rskr. 1997/98:307.1998:1654 Prop. 1997/98:189, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54.1998:1659 Prop. 1998/99:4, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54.1998:1660 Prop. 1998/99:4, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54.1999:49 Prop. 1997/98:183, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139.2000:356 Prop. 1999/2000:56, bet. 1999/2000:SoU11, rskr. 1999/2000:195.2001:307 Prop. 2000/01:99, bet. 2000/01:SoU16, rskr. 2000/01:233.2001:461 Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259.2001:848 Prop. 2000/01:149, bet. 2001/02:SoU3, rskr. 2001/02:15.2002:163 Prop. 2001/02:63, bet. 2001/02:SoU10, rskr. 2001/02:194.2002:452 Prop. 2001/02:158, bet. 2001/02:FöU10, rskr. 2001/02:261.2002:834 Prop. 2001/02:184, bet. 2002/03:KU11, rskr. 2002/03:10.2002:1028 Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22.2003:194Prop. 2002/03:20, bet. 2002/03:SoU12, rskr. 2002/03:158.2003:412 Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225.2003:1212Prop. 2002/03:132, bet. 2003/04:SfU4, rskr. 2003/04:101.2004:176Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178.2004:812Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.2005:372Prop. 2004/05:89, bet. 2004/05:SoU19, rskr. 2004/05:258.2005:534Prop. 2004/05:145, bet. 2004/05:SoU18, rskr. 2004/05:300.2006:176Prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160.2006:192Prop. 2005/06:50, bet. 2005/06:SoU13, rskr. 2005/06:178.2006:325Prop. 2005/06:73, bet. 2005/06:SoU23, rskr. 2005/06:239.2006:493Prop. 2005/06:115, bet. 2005/06:SoU26, rskr. 2005/06:301.2006:631Prop. 2005/06:133, bet. 2005/06:FöU9, rskr. 2005/06:295.2007:241Prop. 2006/07:52, bet. 2006/07:SoU11, rskr. 2006/07:152.2007:403Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.2007:1428Prop. 2007/08:1, utg.omr. 9, bet. 2007/08:SoU1, rskr. 2007/08:86.2008:345Prop. 2007/08:105, bet. 2007/08:SfU8, rskr. 2007/08:199.2009:139Prop. 2008/09:74, bet. 2008/09:SoU9, rskr. 2008/09:172.2009:140Prop. 2008/09:74, bet. 2008/09:SoU9, rskr. 2008/09:172.2009:430Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.2009:979Prop. 2008/09:193, bet. 2009/10:SoU3, rskr. 2009/10:12.2010:211Prop. 2009/10:83, bet. 2009/10:SoU8, rskr. 2009/10:213.2010:243Prop. 2009/10:67, bet. 2009/10:SoU7, rskr. 2009/10:212.2010:245Prop. 2009/10:88, bet. 2009/10:SoU9, rskr. 2009/10:214.2010:662Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342.2010:1314Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6.2011:1576Prop. 2011/12:1, utg.omr. 9, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97.2012:598Prop. 2011/12:147, bet. 2011/12:SoU21, rskr. 2012/13:3.2012:926Prop. 2012/13:1, utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115.2013:302Prop. 2012/13:77, bet. 2012/13:SoU18, rskr. 2012/13:221.2013:408Prop. 2012/13:109, bet. 2012/13:SoU20, rskr. 2012/13:230.2013:515Prop. 2012/13:150, bet. 2012/13:SoU23, rskr. 2012/13:269.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tilllämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (EUT L 88, 4.4.2011, s. 45, Celex 32011L0024).2013:629Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280.2013:1141Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130.2014:290Prop. 2013/14:67, bet. 2013/14:SoU19, rskr. 2013/14:224.2014:572Prop. 2013/14:118, bet. 2013/14:KU41, rskr. 2013/14:280.2014:822Prop. 2013/14:106, bet. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327.2015:311Prop. 2014/15:76, bet. 2014/15:SoU15, rskr. 2014/15:199.2016:655Prop. 2015/16:139, bet. 2015/16:SoU14, rskr. 2015/16:258.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, i den ursprungliga lydelsen.2016:1298Prop. 2016/17:1, utg.omr. 25, bet. 2016/17:FiU3, rskr. 2016/17:117.Utfärdad: 1982-06-30Omtryckt i SFS 1992:567Kommentaren uppdaterad per 1 januari 2017 SFS 2016:1298 — Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 26 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska ha följande lydelse. Av Lotta Vahlne Westerhäll: Det nya stycket, som trädde i kraft den 1 januari 2017 är en följd av förslagen i prop. 2016/17:1, Budgetproposition för 2017, utg.omr. 25, Se även 2016/17:FiU3 och rskr. 2016/17:117.Kommentaren uppdaterad per 1 juli 2016 SFS 2016:655 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att det i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska införas en ny paragraf, 2 i §, av följande lydelse. Av Lotta Vahlne Westerhäll: Den nya paragrafen, som trädde i kraft den 1 juli 2016, är en följd av förslagen i prop. 2015/16:139 Patientsäkerhet inom EES – vissa kompletterande förslag. Se även 2015/16:SoU14 och rskr. 2015/16:258.Inledande bestämmelser1 §1 §Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Till hälso- och sjukvården hör även sjuktransporter samt att ta hand om avlidna. I fråga om tandvård finns särskilda bestämmelser. Lag (1992:567). Tandvårdslag (1985:125) – Tandvårdsförordning (1998:1338) – Lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd – F (2008:193) i samma ämne. Äldre rätt: Tandläkare i visst fall ej ansvarig för kostnader för omgörning av brokonstruktion R 2003: 27 – Ang. ersättning för kostnader för tandvård i annan EU-medlemsstat R 2004: 41 II anm. vid 9 §.Fråga om 4 § 2 st. förordn. om tandvårdstaxa stred mot 4 § 1 st. tandvårdslagen R 2005: 91.Mål för hälso- och sjukvården 2 §2 §Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Lag (1997:142). Krav på hälso- och sjukvårdenRubriken införd g. Lag 1985:560. 2 a §2 a §Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den ska särskiltvara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, vara lätt tillgänglig, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen,tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. Olika insatser för patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt. Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården ska, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. Lag (2014:822). H 1990: 442 anm. vid SkadestL 3:1.2 b §2 b §Patienten och dennes närstående ska ges information enligt vad som anges i 3 kap. patientlagen (2014:821). Lag (2014:822). Förutv. 2 b § nu 2 c §.2 c §2 c §Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa. Lag (2014:822). Tidigare beteckning 2 b §. Förutv. 2 c § nu 2 d §.2 d §2 d § Upphävd g. Lag (2014:822). 2 e §2 e §Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges. Lag (1998:1660). Tidigare beteckning 2 d §.2 f §2 f §Hälso- och sjukvården ska på socialnämndens initiativ, i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa, samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 6 kap. 12–14 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659) och av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Lag (2010:662). 2 g §2 g §Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning, har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, ellerär missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider. Lag (2009:979). 2 h §2 h §Innan en ny diagnos- eller behandlingsmetod som kan ha betydelse för människovärde och integritet börjar tillämpas i hälso- och sjukvården, ska vårdgivaren se till att metoden har bedömts från individ- och samhällsetiska aspekter. Lag (2010:211). 2 i §2 i §Vårdgivaren ska tillhandahålla en specificerad faktura avseende kostnaderna för den hälso- och sjukvård en patient tagit emot om patienten avser att begära ersättning för sina kostnader för vården i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, i den ursprungliga lydelsen. Lag (2016:655). Landstingens hälso- och sjukvård Rubriken har denna lydelse enl. Lag 1992:567. Landstingets ansvarRubrikerna har denna lydelse enl. Lag 1992:567. 3 §3 §Varje landsting ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta inom landstinget. Detsamma gäller dem som är kvarskrivna enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas inom landstinget. Även i övrigt ska landstinget verka för en god hälsa hos hela befolkningen. Vad som i denna lag sägs om landsting gäller också kommuner som inte ingår i ett landsting, i den mån inte annat följer av 17 §. Vad här sagts utgör inte hinder för annan att bedriva hälso- och sjukvård. Landstingets ansvar omfattar dock inte sådan hälso- och sjukvård som en kommun inom landstinget har ansvar för enligt 18 § första och tredje styckena. Ett landsting får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt denna lag och ska därvid ange de särskilda villkor som gäller för överlämnandet. En uppgift som innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till en juridisk person eller en enskild individ. Landstinget får även träffa överenskommelse med kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om att inom ramen för landstingets uppgifter enligt denna lag samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. Landstinget ska bidra till finansieringen av sådan verksamhet som bedrivs i samverkan. Enligt bestämmelser i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser får landstinget delta i finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i samverkan med och delvis finansierats av Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Vid en sådan granskning har Riksrevisionen rätt att ta del av de uppgifter som behövs för att granska verksamheten. Lag (2014:572). Lagen 2005:534, med ikraftträdande 1 jan. 2006, innehåller även:2. Bestämmelsen i 3 § fjärde stycket 1 gäller inte avtal om drift av hälso- och sjukvård som har träffats före lagens ikraftträdande så länge detta avtal gäller. Avtal om förlängning får inte träffas efter utgången av år 2011.3. Bestämmelsen i 3 § fjärde stycket 2 gäller inte avtal om drift av hälso- och sjukvård som träffats före lagens ikraftträdande så länge detta avtal gäller. Ett avtal som förlängs får inte stå i strid med villkoret i 3 § fjärde stycket 2.Lagen 2005:372, med ikraftträdande 1 juli s.å., innehåller även:Lagen tillämpas inte på avtal som har träffats dessförinnan.Lagen 2004:812, med ikraftträdande 1 jan. 2005, innehåller även:Bestämmelserna i 3 § femte stycket gäller även verksamhet som har bedrivits före ikraftträdandet. Lag (2000:1440) om inskränkning i landstingens rätt att överlämna driften av akutsjukhus till annan – Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, anm. även vid SFB 2:2 – Lag (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands – F (2008:553) i samma ämne, ändr. g. F 2008:1027 – Lag (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården – F (2016:660) om avgiftsfrihet för screening för bröstcancer med mammografi. 3 a §3 a §Landstinget ska ge patienten möjlighet att välja behandlingsalternativ enligt vad som anges i 7 kap. 1 § patientlagen (2014:821). Landstinget ska ge patienten möjlighet att få en ny medicinsk bedömning enligt vad som anges i 8 kap. 1 § patientlagen. Lag (2014:822). Förutv. 3 a § nu 3 b §.3 b §3 b §Landstinget ska erbjuda dem som är bosatta inom landstinget eller som är kvarskrivna enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas där,habilitering och rehabilitering,hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, ochtolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade. Landstingets ansvar omfattar dock inte habilitering, rehabilitering och hjälpmedel som en kommun inom landstinget har ansvar för enligt 18 b §. Landstingets ansvar innebär inte någon inskränkning i de skyldigheter som arbetsgivare eller andra kan ha enligt annan lag. Habilitering eller rehabilitering samt tillhandahållande av hjälpmedel ska planeras i samverkan med den enskilde. Av planen ska planerade och beslutade insatser framgå. Landstinget ska ge den enskilde möjlighet att välja hjälpmedel enligt vad som anges i 7 kap. 2 § patientlagen (2014:821). Lag (2014:822). Tidigare beteckning 3 a §. Förutv. 3 b § nu 3 c §.Landsting ägde ej till kommunerna i länet överföra huvudmannaskapet enligt denna § för habiliteringsinsatser för vissa barn och ungdomar R 1997: 9. Lag (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga – F (2016:36) i samma ämne.3 c §3 c §Landstinget ska även erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som, utan att vara bosatta i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemenEUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883).. Detsamma ska gälla för den som avses i 5 kap. 7 § första stycket socialförsäkringsbalken och som omfattas av nämnda förordning. Vården ska i dessa fall erbjudas av det landsting inom vars område personen är förvärvsverksam eller, när det gäller en person som är arbetslös, det landsting inom vars område denne är registrerad som arbetssökande. I den utsträckning familjemedlemmar till dessa personer har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av den nämnda förordningen, ska familjemedlemmarna erbjudas vård av samma landsting. Om familjemedlemmarna är bosatta i Sverige, gäller dock 3 §. Lag (2010:1314). Lagen 2010:1314, med ikraftträdande 1 jan. 2011, innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av d. 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408) – EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883).Tidigare beteckning 3 b §. Förutv. 3 c § nu 3 d §.3 d §3 d §Landstinget skall, i andra fall än som avses i 18 c §, erbjuda dem som är bosatta inom landstinget och som på grund av allvarlig sjukdom eller efter behandling för sådan sjukdom är i fortlöpande behov därav, förbrukningsartiklar som behövs vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens. Förbrukningsartiklar som avses här får förskrivas av läkare samt av annan hälso- och sjukvårdspersonal som Socialstyrelsen förklarat behörig. Lag (2006:493). Tidigare beteckning 3 c §.3 e §3 e §Landstinget får erbjuda den som får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) läkemedel utan kostnad. Lag (2002:163). 3 f §3 f §När den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten ska landstinget tillsammans med kommunen upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om landstinget eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål.Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det.Av planen ska det framgåvilka insatser som behövs,vilka insatser respektive huvudman ska svara för,vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen, ochvem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. Lag (2009:979). 3 g §3 g §Landstinget ska erbjuda vårdgaranti åt dem som omfattas av landstingets ansvar enligt 3 eller 3 c §. Vårdgarantin ska innehålla en försäkran om att den enskilde inom viss tid fårkontakt med primärvården (tillgänglighetsgaranti),besöka läkare inom primärvården (besöksgaranti),besöka den specialiserade vården (besöksgaranti), ochplanerad vård (behandlingsgaranti). Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de tidsperioder inom vilka vårdgarantin ska vara uppfylld samt föreskrifter i övrigt om vårdgarantins innehåll. Lag (2014:822). F (2010:349) om vårdgaranti. 3 h §3 h §Om landstinget inte uppfyller besöksgarantin eller behandlingsgarantin enligt 3 g § första stycket 3 g § första stycket 3 eller 4 ska landstinget se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare utan extra kostnad för patienten. Lag (2010:243). 3 i §3 i §Landstinget ska rapportera in uppgifter om väntetider till en nationell databas. Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om landstingets rapporteringsskyldighet. Lag (2010:243). 4 §4 §Om någon som vistas inom landstinget utan att vara bosatt där behöver omedelbar hälso- och sjukvård, ska landstinget erbjuda sådan vård. Landstinget ska erbjuda öppen vård åt dem som omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård. Dessa patienter omfattas inte av landstingets vårdgaranti. I övrigt ska vården ges på samma villkor som dem som gäller för de egna invånarna. Om patienten omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård enligt 3 § svarar det landstinget för kostnaderna för vård som patienten ges med stöd av andra stycket. Detta gäller dock inte om det landstinget ställer krav på remiss för vården och dessa remissregler inte följs. Ett landsting får också i andra fall erbjuda hälso- och sjukvård åt den som omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård, om landstingen kommer överens om det. Särskilda bestämmelser om hälso- och sjukvård finns i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Lag (2014:822). Lagen 2014:822, med ikraftträdande 1 jan. 2015, innehåller även:2. Bestämmelsen i 4 § andra stycket gäller inte vård som ges enligt avtal om hälso- och sjukvårdstjänster som landstinget träffat med vårdgivare före lagens ikraftträdande, så länge avtalet gäller. Efter ikraftträdandet får ett sådant avtal inte förlängas utan att 4 § andra stycket beaktas. Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. – F (2008:347) i samma ämne – Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd – F (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar – F (2013:412) om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. 4 a §4 a § I samband med sjöräddningsinsatser i de delar av havet utanför Sveriges sjöterritorium, där sjöräddningstjänsten ankommer på svenska myndigheter, får ett landsting bedriva hälso- och sjukvård i syfte att minimera de fysiska och psykiska följdverkningarna av en olycka. Lag (2015:311). Förutv. 4 a § nu 26 c §.5 §5 §För hälso- och sjukvård som kräver intagning i vårdinrättning ska det finnas sjukhus. Vård som ges under intagning benämns sluten vård. Annan hälso- och sjukvård benämns öppen vård. Primärvården ska som en del av den öppna vården utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svara för behovet av sådan grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens.Landstinget ska organisera primärvården så att alla som omfattas av landstingets ansvar för hälso- och sjukvård kan välja utförare av hälso- och sjukvårdstjänster samt få tillgång till och välja en fast läkarkontakt (vårdvalssystem). Landstinget får inte begränsa den enskildes val till ett visst geografiskt område inom landstinget. Landstinget ska utforma vårdvalssystemet så att alla utförare behandlas lika, om det inte finns skäl för något annat. Ersättningen från landstinget till utförare inom ett vårdvalssystem ska följa den enskildes val av utförare.När landstinget beslutat att införa ett vårdvalssystem ska lagen (2008:962) om valfrihetssystem tillämpas. Lag (2014:822). Lagen 2009:140, med ikraftträdande 1 jan. 2010, innehåller även:2. Bestämmelsen i 5 § fjärde stycket gäller inte avtal om hälso- och sjukvårdstjänster som landstinget träffat med vårdgivare före lagens ikraftträdande, så länge avtalet gäller. Efter ikraftträdandet får ett sådant avtal, till den del det avser tjänster som omfattas av ett vårdvalssystem, inte förlängas.Lagen 1998:1654, med ikraftträdande 1 jan. 1999, innehåller även:2. En kommun som före ikraftträdandet av denna lag inte har ingått i ett landsting får svara för driften av primärvården inom kommunen enligt 5 § om kommunen och landstinget har träffat avtal om det.Lagen 1995:835, med ikraftträdande 1 jan. 1996, innehåller även:2. En läkare som medgivits undantag från kravet på specialistkompetens i 2 § andra stycket lagen (1993:588) om husläkare i dess lydelse före d. 1 jan. 1996 skall anses uppfylla kravet på specialistkompetens i 5 § denna lag. Om medgivandet gäller för viss tid gäller dock detta endast under samma tid.Lagen 1993:588 senast inf. i 1995 års lagedition. 6 §6 §Landstinget svarar för att det inom landstinget finns en ändamålsenlig organisation för att till och från sjukhus eller läkare transportera personer vilkas tillstånd kräver att transporten utförs med transportmedel som är särskilt inrättade för ändamålet. Lag (1992:567). 7 §7 §Landstinget ska planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i behovet av vård hos dem som omfattas av landstingets ansvar för hälso- och sjukvård.Planeringen ska avse även den hälso- och sjukvård som erbjuds av privata och andra vårdgivare. Landstinget ska även planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls. Lag (2014:822). 8 §8 §I planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården skall landstinget samverka med samhällsorgan, organisationer och privata vårdgivare. Lag (1995:835). 8 a §8 a §Landstinget ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen. Lag (2009:979). 8 b §8 b §Landstinget ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen. Lag (2013:302). 9 §9 §Regeringen får föreskriva att landet skall delas in i regioner för den hälso- och sjukvård som berör flera landsting.Landstingen skall samverka i frågor som rör sådan hälso- och sjukvård. Lag (1992:567). RikssjukvårdRubriken införd g. Lag 2006:325. 9 a §9 a §Med rikssjukvård avses hälso- och sjukvård som bedrivs av ett landsting och som samordnas med landet som upptagningsområde.Socialstyrelsen beslutar vilken hälso- och sjukvård som skall utgöra rikssjukvård. Rikssjukvården skall samordnas till enheter där en hög vårdkvalitet och en ekonomiskt effektiv verksamhet kan säkerställas. Lag (2006:325). 9 b §9 b §För att få bedriva rikssjukvård krävs det tillstånd. Tillståndet skall vara tidsbegränsat och förenat med villkor.Socialstyrelsen beslutar, efter ansökan från det landsting som avser att bedriva rikssjukvård, om tillstånd och villkor. Socialstyrelsens beslut i ärenden om rikssjukvård enligt denna lag får inte överklagas. Lag (2006:325). Nämnder10 §10 §Ledningen av hälso- och sjukvården skall utövas av en eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991:900). Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet. Lag (2003:194). 11 §11 § har upphävts genom lag (1991:909). 12 §12 § har upphävts genom lag (1991:903). Personal13 §13 § har upphävts genom lag (1996:787). 14 §14 § har upphävts genom lag (1996:787). 15 §15 §I landstingen ska det finnas möjligheter till anställning för läkares allmäntjänstgöring enligt 4 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) i sådan omfattning att alla läkare som avlagt läkarexamen och läkare med utländsk utbildning som föreskrivits allmäntjänstgöring ges möjlighet att fullgöra praktisk tjänstgöring för att få legitimation som läkare. Anställning för allmäntjänstgöring ska ske för viss tid. I landstingen ska det också finnas möjligheter till anställning för läkares specialiseringstjänstgöring enligt nämnda lag i en omfattning som motsvarar det planerade framtida behovet av läkare med specialistkompetens i klinisk verksamhet. Regeringen får meddela föreskrifter om att läkare under sådan tjänstgöring med anställning vid en enhet som har upplåtits för högskoleutbildning för läkarexamen ska anställas för viss tid. Lag (2010:662). 16 §16 §Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om behörighet till tjänster inom hälso- och sjukvården och om tillsättning. Regeringen får överlåta åt Socialstyrelsen att meddela sådana föreskrifter.I fråga om enheter inom hälso- och sjukvården som har upplåtits för högskoleutbildning för läkarexamen finns särskilda bestämmelser. Lag (2006:176). Kommunernas hälso- och sjukvårdRubriken har denna lydelse enl. Lag 1992:567. 17 §17 §Bestämmelserna i 18–25 §§ gäller kommuner som ingår i ett landsting samt, i de fall det är särskilt föreskrivet, de kommuner som inte ingår i ett landsting. Lag (1992:567). Kommunens ansvarRubriken införd g. Lag 1990:1465. 18 §18 §Varje kommun ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som efter beslut av kommunen bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453). Varje kommun ska även i samband med dagverksamhet, som omfattas av 3 kap. 6 § socialtjänstlagen, erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som vistas där. En kommun får även i övrigt erbjuda dem som vistas i kommunen hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård).Landstinget får till en kommun inom landstinget överlåta skyldigheten att erbjuda sådan vård, som sägs i andra stycket, om landstinget och kommunen kommer överens om det. Överenskommelsen får avse även ansvar för förbrukningsartiklar som avses i 3 d §.Kommunens ansvar enligt första och tredje styckena och kommunens befogenhet enligt andra stycket omfattar, med undantag för vad som anges i 26 d § tredje stycket, inte sådan hälso- och sjukvård som meddelas av läkare. En kommun får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som kommunen ansvarar för enligt denna lag och ska därvid ange de särskilda villkor som gäller för överlämnandet. En uppgift som innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till en juridisk person eller en enskild individ. Lag (2014:572). Kommunfullmäktiges beslut att bidra till anställning av läkare vid ett landstings sjukhus innebar kompetensöverskridande R 1996: 95.18 a §18 a §Kommunen ska ge den enskilde möjlighet att välja behandlingsalternativ inom sådan hälso- och sjukvård som avses i 18 § första–tredje styckena enligt vad som anges i 7 kap. 1 § patientlagen (2014:821). Lag (2014:822). Förutv. 18 a § nu 18 b §.18 b §18 b §Kommunen ska i samband med sådan hälso- och sjukvård som avses i 18 § första–tredje styckena erbjuda även habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Landstinget får även utan samband med överlåtelse av ansvar för hälso- och sjukvård enligt 18 § träffa överenskommelse med en kommun inom landstinget om att kommunen ska ha ansvar för hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Vad som sägs i 3 b § tredje stycket gäller även i fråga om habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning som ombesörjs av en kommun. Kommunen ska ge den enskilde möjlighet att välja hjälpmedel enligt vad som anges i 7 kap. 2 § patientlagen (2014:821). Lag (2014:822). Tidigare beteckning 18 a §. Förutv. 18 b § nu 18 c §.Jfr R 1997: 9 anm. vid 3 b §.18 c §18 c §Kommunen skall i samband med hälso- och sjukvård enligt 18 § första stycket tillhandahålla förbrukningsartiklar på sätt anges i 3 d §. Beträffande behörigheten att förskriva förbrukningsartiklar som avses här gäller vad som föreskrivs i 3 d §. Lag (2000:356). Tidigare beteckning 18 b §.18 d §18 d §Landstinget får på framställning av en kommun inom landstinget erbjuda samtliga som bor i en viss särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) eller i en del av en sådan boendeform läkemedel ur läkemedelsförråd vid det särskilda boendet.Sådana förråd kan antingen vara förråd som innehåller flertalet av de läkemedel som de boende behöver (fullständigt förråd) eller förråd enbart för vissa basläkemedel (akutförråd).Landstinget får även på framställning av en kommun inom landstinget erbjuda den som genom kommunens försorg får hemsjukvård läkemedel ur sådana förråd som avses i första stycket.Läkemedel ur förråden skall vara kostnadsfria för de boende som avses i första stycket och för de enskilda som får hemsjukvård enligt tredje stycket.Landstinget svarar för kostnaderna för läkemedel som rekvireras till de förråd som avses i första stycket. Lag (2002:163). 19 §19 §Om en överlåtelse har skett enligt 18 § tredje stycket får landstinget lämna sådant ekonomiskt bidrag till kommunen som motiveras av överlåtelsen.Ingår samtliga kommuner inom ett landstings område i överlåtelsen får kommunerna lämna ekonomiska bidrag till varandra, om det behövs för kostnadsutjämning mellan kommunerna. Lag (2007:1428). 20 §20 §Kommunen skall planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov av sådan vård.Planeringen skall avse även den hälso- och sjukvård som erbjuds av privata och andra vårdgivare. Lag (1995:835). 21 §21 §I planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården skall kommunen samverka med samhällsorgan, organisationer och privata vårdgivare. Lag (1995:835). NämnderRubriken införd g. Lag 1990:1465. 22 §22 §Ledningen av kommunens hälso- och sjukvård utövas av den eller de nämnder som kommunfullmäktige enligt 2 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453) bestämmer. Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet. I en kommun som inte ingår i ett landsting utövas ledningen av den hälso- och sjukvård som avses i 18 § första eller andra stycket i enlighet med 10 §. Lag (2003:194). PersonalRubriken införd g. Lag 1990:1465. 23 §23 § har upphävts genom lag (1996:787). 24 §24 §Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar föratt det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det,att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna,att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även en kommun, som inte ingår i ett landsting, om det i en sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som sägs i 18 § första eller andra stycket inte finns någon läkare. Lag (2013:1141). Lagen 2013:1141, med ikraftträdande 1 jan. 2014, innehåller även:2. För sjukgymnaster gäller 24 § i sin äldre lydelse.25 §25 §Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om behörighet till tjänster inom kommunernas hälso- och sjukvård och om tillsättning. Regeringen får överlåta åt Socialstyrelsen att meddela sådana föreskrifter. Lag (1992:567). Gemensamma bestämmelser om landstingens och kommunernas hälso- och sjukvårdRubriken har denna lydelse enl. Lag 1992:567. AvgifterRubriken har denna lydelse enl. Lag 2010:245. 26 §26 §Av patienter får vårdavgifter och avgifter med anledning av att patienter uteblir från avtalade besök tas ut enligt grunder som landstinget eller kommunen bestämmer, i den mån inte annat är särskilt föreskrivet. Patienter som är bosatta inom landstinget respektive kommunen, liksom patienter som avses i 3 c §, ska behandlas lika. Landstinget får dock för sluten vård fastställa avgiftsnivåer i olika inkomstintervall och besluta om vilka regler om nedsättning av avgiften som ska gälla. Avgiften för sluten vård får för varje vårddag uppgå till högst 0,0023 gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste tiotal kronor. Av patienter som är 85 år eller äldre får vårdavgifter och andra avgifter för sådan vård och sådana förbrukningsartiklar som avses i 26 a § första stycket inte tas ut.Avgiften tas ut av patientens förmyndare om patienten är under 18 år närvården ges, ellerhan eller hon uteblir från ett avtalat besök.Om det finns flera förmyndare svarar de solidariskt för avgiften.Om det finns särskilda skäl får avgiften tas ut av den underårige.Endast kommunen får ta ut vårdavgifter för långtidssjukvård som den har betalningsansvar för enligt 2 § lagen (1990:1404) om kommuners betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Avgifter för vård enligt 18 §, för förbrukningsartiklar enligt 18 c § eller för långtidssjukvård som en kommun har betalningsansvar för enligt 2 § lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård får, tillsammans med avgifter för hemtjänst och dagverksamhet enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet. Avgifterna får dock inte uppgå till så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). När avgifterna fastställs ska kommunen dessutom försäkra sig om att vårdtagarens make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation. Avgiftsunderlaget och förbehållsbeloppet enligt sjunde stycket ska beräknas med tillämpning av 8 kap. 3–8 §§ socialtjänstlagen. Lag (2016:1298). Lagen 2012:926, med ikraftträdande 1 jan. 2013, innehåller även:2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avgiftsbefrielse som har uppkommit före d. 1 jan. 2013.Lagen 2010:245, med ikraftträdande 1 juni s.å., innehåller även:2. De nya bestämmelserna gäller inte avgifter för vilka betalningsskyldighet uppkommit före ikraftträdandet.Lagen 2001:848, med ikraftträdande 1 juli 2002, innehåller även:2. I fråga om beslut enligt 26 § tredje stycket som meddelats före ikraftträdandet men som avser tid därefter skall de nya bestämmelserna tillämpas med avseende på tiden efter ikraftträdandet.3. Ett överklagande av ett beslut enligt 26 § tredje stycket som fattats före d. 1 juli 2002 skall prövas enligt paragrafens äldre lydelse i den del det avser tid före d. 1 juli 2002. För den del av beslutet som avser tid efter ikraftträdandet skall prövningen göras enligt de nya bestämmelserna. Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård – Lag (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet – Lag (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet – F (2013:711) om ersättningar för vissa kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Hur ersättning enl. lagen 2013:513 för kostnader för vård i annat land inom EES ska bestämmas HFD 2016: 27.26 a §26 a §Den som har betalat vårdavgifter som avser öppen hälso- och sjukvård enligt denna lag i andra fall än som avses i 18 § första stycket, avgifter för förbrukningsartiklar som avses i 3 d § eller avgifter för tandvård som avses i 8 a § tandvårdslagen (1985:125) med ett belopp som motsvarar 0,025 gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste femtiotal kronor, eller det lägre belopp som bestämts av landstinget, är befriad från att därefter betala ytterligare sådana avgifter under den tid som återstår av ett år, räknat från det första tillfälle då avgift betalats. Har en förälder eller föräldrar gemensamt flera barn under 18 år i sin vård, får barnen gemensamt avgiftsbefrielse när kostnaderna för avgifter enligt första stycket sammanlagt uppgår till där avsett belopp. Sådan avgiftsbefrielse gäller även för barn som under den tid som avses i första stycket fyller 18 år.Med förälder avses även familjehemsförälder. Som förälder räknas även den med vilken en förälder stadigvarande sammanbor och som är eller har varit gift med eller har eller har haft barn med föräldern. Vid beräkning av avgiftsbefrielse enligt första stycket ska även sådana avdrag som har gjorts enligt 7 § andra stycket lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet medräknas. Lag (2013:515). Lagen 2011:1576, med ikraftträdande 1 jan. 2012, innehåller även:2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om kostnadsbefrielse som har uppkommit före d. 1 jan. 2012.ForskningRubriken införd g. Lag 1996:1289. 26 b §26 b §Landstingen och kommunerna skall medverka vid finansiering, planering och genomförande av kliniskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område samt av folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. Landstingen och kommunerna skall i dessa frågor, i den omfattning som behövs, samverka med varandra samt med berörda universitet och högskolor. Lag (1996:1289). Hälso- och sjukvård vid extraordinära händelser i fredstidRubriken har denna placering g. Lag 2006:631. 26 c §26 c §Kommuner och landsting får på begäran ställa hälso- och sjukvårdsresurser till förfogande för att bistå en annan kommun eller ett annat landsting som drabbats av en sådan extraordinär händelse i fredstid som avses i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Vid sådant bistånd skall personer som tas emot från en annan kommun eller ett annat landsting omfattas av kommunens och landstingets skyldigheter enligt denna lag. Om bistånd har lämnats har kommunen eller landstinget rätt till skälig ersättning av den kommun eller det landsting som drabbats av den extraordinära händelsen. Lag (2006:631). Tidigare beteckning 4 a §.SamverkanRubriken införd g. Lag 2006:493. 26 d §26 d §Landstinget skall till kommunerna inom landstinget avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda skall kunna erbjudas god hälso- och sjukvård i särskilt boende och i verksamheter som avses i 18 § första stycket. Detsamma gäller i ordinärt boende om en kommun ansvarar för vården enligt 18 § andra stycket. Landstinget skall med kommunerna inom landstinget sluta avtal om omfattningen av och formerna för läkarmedverkan. Om landstinget inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet att tillhandahålla läkare har kommunen rätt att på egen hand anlita läkare och få ersättning för sina kostnader för det från landstinget. Lag (2006:493). 26 e §26 e §Landstinget och kommunen skall samverka så att en enskild som kommunen enligt 18 § första eller andra stycket har ansvar för, också får övrig vård och behandling, hjälpmedel samt förbrukningsartiklar enligt 3 d § som hans eller hennes tillstånd fordrar. Lag (2006:493). Gemensamma bestämmelser för all hälso- och sjukvårdRubriken införd g. Lag 1996:787. 27 §27 § Upphävd g. Lag (2010:243). Ledningen av hälso- och sjukvårdRubriken införd g. Lag 1996:787. 28 §28 §Ledningen av hälso- och sjukvård skall vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet. Lag (1996:787). 29 §29 §Inom hälso- och sjukvård skall det finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef). Verksamhetschefen får dock bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter endast om han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta.Ansvaret för ledningsuppgifter rörande den psykiatriska tvångsvården utövas av en läkare med specialistkompetens (chefsöverläkare). Är verksamhetschefen inte en läkare med sådan kompetens, fullgörs dessa uppgifter av en särskilt utsedd chefsöverläkare.Ansvaret för ledningsuppgifter rörande isolering enligt 5 kap. 1 § och tillfällig isolering enligt 5 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168) utövas av en läkare med specialistkompetens (chefsöverläkare). Är verksamhetschefen inte en läkare med sådan kompetens, fullgörs dessa uppgifter av en särskilt utsedd chefsöverläkare eller av en befattningshavare som förordnats enligt 5 kap. 24 § smittskyddslagen. Lag (2004:176). Ang. äldre motsvarighet (14 §) till denna §: Att tillsätta en områdeschef med administrativt ledningsansvar över två barnkliniker med var sin chefsöverläkare ansågs ej strida mot dåvarande best. R 1994: 14. F (1996:933) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården. 29 a §29 a §Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. Om det är nödvändigt för att tillgodose dessa behov, eller om en patient begär det, ska verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för patienten. Lag (2010:243). 30 §30 §Verksamhetschefen får uppdra åt sådana befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter. Lag (1996:787). KvalitetssäkringRubriken införd g. Lag 1996:787. 31 §31 §Inom hälso- och sjukvård skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Lag (1996:787). UnderrättelseskyldighetRubriken införd g. Lag 1999:49. 31 a §31 a §Om en nämnd som utövar ledningen av hälso- och sjukvården enligt 10 eller 22 § i sin verksamhet iakttagit något som tyder på att nya medel används för missbruksändamål eller att ändringar sker i missbruksmönster av kända medel, ska nämnden utan dröjsmål anmäla detta till Folkhälsomyndigheten. Lag (2013:629). Ytterligare föreskrifterRubriken har denna placering enl. Lag 1996:787. 32 §32 §Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om hälso- och sjukvård som behövs till skydd för enskilda eller hälso- och sjukvårdens bedrivande i övrigt.Regeringen får överlåta åt Socialstyrelsen att meddela föreskrifter till skydd för enskilda. Lag (1996:787). Tidigare beteckning 28 §. F (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. 32 a §32 a §Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, får meddela särskilda föreskrifter om hälso- och sjukvården i fredstid om det ur ett nationellt perspektiv finns behov av katastrofmedicinska insatser. Lag (2002:452). Hälso- och sjukvården i krig m.m.Rubriken har denna placering enl. Lag 1996:787. 33 §33 §Regeringen bemyndigas att meddela särskilda föreskrifter om hälso- och sjukvården i krig, vid krigsfara eller under sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara. Lag (1996:787). Tidigare beteckning 29 §.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1982:763 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1983. Genom lagen upphävs sjukvårdslagen (1962:242).2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till en föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i denna lag tillämpas i stället den nya bestämmelsen. 1991:903 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1992. 1991:909 (Utkom d. 26 juni 1991.) 1992:567 (Omtryck)Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1992. 1992:1423 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1993. 1993:48 Denna lag träder i kraft d. 1 mars 1993. 1993:391 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1994. 1994:1750 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1995. 1995:835 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1996.2. En läkare som medgivits undantag från kravet på specialistkompetens i 2 § andra stycket lagen (1993:588) om husläkare i dess lydelse före d. 1 jan. 1996 skall anses uppfylla kravet på specialistkompetens i 5 § denna lag. Om medgivandet gäller för viss tid gäller dock detta endast under samma tid. 1996:787 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997. 1996:1151 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997.2. Kostnader som uppkommer under år 1997 för förbrukningsartiklar i anledning av bestämmelserna i 3 c §, förutom de kostnader som uppkommer inom sluten vård, och 18 b § ersätts av den allmänna försäkringen.3. Att kostnadsbefrielse enligt 7 § lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m. skall bestå efter utgången av år 1996 föreskrivs i punkt 3 övergångsbestämmelserna till lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. 1996:1289 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997. 1997:142 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1997. 1997:316 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1997. 1997:980 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1998. 1997:993 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998. 1997:1306 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998. 1997:1319 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998. 1998:533 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999. 1998:555 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.2. För tandvårdsbehandling som påbörjats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter. 1998:856 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999. 1998:1654 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.2. En kommun som före ikraftträdandet av denna lag inte har ingått i ett landsting får svara för driften av primärvården inom kommunen enligt 5 § om kommunen och landstinget har träffat avtal om det. 1998:1659 (Utkom d. 18 dec. 1998.) 1998:1660 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999. 1999:49 Denna lag träder i kraft d. 1 april 1999. 2000:356 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2000. 2001:307 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2001. 2001:461 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002. 2001:848 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2002.2. I fråga om beslut enligt 26 § tredje stycket som meddelats före ikraftträdandet men som avser tid därefter skall de nya bestämmelserna tillämpas med avseende på tiden efter ikraftträdandet. 2002:163 Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2002. 2002:452 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2002. 2002:834 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003. 2002:1028 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003. 2003:194 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003. 2003:412 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003. 2003:1212 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004. 2004:176 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004. 2004:812 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005. Bestämmelserna i 3 § femte stycket gäller även verksamhet som har bedrivits före ikraftträdandet. 2005:372 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005. Lagen tillämpas inte på avtal som har träffats dessförinnan. 2005:534 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006.2. Bestämmelsen i 3 § fjärde stycket 1 gäller inte avtal om drift av hälso- och sjukvård som har träffats före lagens ikraftträdande så länge detta avtal gäller. Avtal om förlängning får inte träffas efter utgången av år 2011.3. Bestämmelsen i 3 § fjärde stycket 2 gäller inte avtal om drift av hälso- och sjukvård som träffats före lagens ikraftträdande så länge detta avtal gäller. Ett avtal som förlängs får inte stå i strid med villkoret i 3 § fjärde stycket 2. 2006:176 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007. 2006:192 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006. 2006:325 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2007. 2006:493 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2007. 2006:631 Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2006. 2007:241 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007. 2007:403 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008. 2007:1428 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008. 2008:345 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2008. 2009:139 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2009. 2009:140 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010.2. Bestämmelsen i 5 § fjärde stycket gäller inte avtal om hälso- och sjukvårdstjänster som landstinget träffat med vårdgivare före lagens ikraftträdande, så länge avtalet gäller. Efter ikraftträdandet får ett sådant avtal, till den del det avser tjänster som omfattas av ett vårdvalssystem, inte förlängas. 2009:430 Denna lag träder i kraft d. 30 juni 2009. 2009:979 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010. 2010:211 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2010. 2010:243 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2010. 2010:245 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2010. 2. De nya bestämmelserna gäller inte avgifter för vilka betalningsskyldighet uppkommit före ikraftträdandet. 2010:662 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011. 2010:1314 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapenEGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).. 2011:1576 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om kostnadsbefrielse som har uppkommit före d. 1 jan. 2012. 2012:598 Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2012. 2012:926 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avgiftsbefrielse som har uppkommit före d. 1 jan. 2013. 2013:302 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013. 2013:408 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013. 2013:515 Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2013. 2013:629 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014. 2013:1141 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014.2. För sjukgymnaster gäller 24 § i sin äldre lydelse. 2014:290 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2014. 2014:572 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015. 2014:822 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.2. Bestämmelsen i 4 § andra stycket gäller inte vård som ges enligt avtal om hälso- och sjukvårdstjänster som landstinget träffat med vårdgivare före lagens ikraftträdande, så länge avtalet gäller. Efter ikraftträdandet får ett sådant avtal inte förlängas utan att 4 § andra stycket beaktas. 2015:311 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2015. 2016:655 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2016. 2016:1298 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2017. Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor – F (2003:615) i samma ämne – Lag (2006:496) om blodsäkerhet – F (2006:497) i samma ämne. Lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning – F (1994:1121) i samma ämne – Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi – F (1994:1120) i samma ämne. R 2006: 26 (ang. lagen 1993:1652) anm. vid lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 19:2 – HFD 2015: 40 ang. beskattning vid verksamhetsöverlåtelse enl. lagen 1993:1652. Lag (1998:543) om hälsodataregister – F (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen – F (2001:708) om medicinskt födelseregister hos Socialstyrelsen – F (2001:709) om cancerregister hos Socialstyrelsen – F (2005:363) om läkemedelsregister hos Socialstyrelsen – F (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården – F (2008:194) om tandhälsoregister hos Socialstyrelsen. Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor – Lag (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade. F (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m. En i Sverige försäkrad person ansågs enl. EG-fördraget ha rätt till ersättning för kostnader för sjukhusvård och tandvård i annan EU-medlemsstat R 2004: 41 I och II.