Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur

Denna lag har enligt lag (1999:658) upphört att gälla den 1 oktober 1999.

Angående övergångsbestämmelser, se lag (1999:658).

Utfärdad: 1983-07-14

1 §

För att bekämpa och hindra spridning av uppkommen salmonellainfektion hos husdjur och hos andra djur som hålls i fångenskap får statens jordbruksverk besluta om

  1. slakt eller annan avlivning av djur eller oskadliggörande av ägg,

  2. isolering av djur eller andra begränsningar i hanteringen av djur eller varor som kan vara infekterade,

  3. smittrening av lokaler eller föremål som kan vara infekterade,

  4. andra åtgärder som är nödvändiga från bekämpningssynpunkt, såsom i fråga om transport av djur eller varor, provtagning eller vaccination.

Ett beslut enligt första stycket skall upphävas, så snart det blivit klarlagt att förutsättningarna för beslutet inte längre föreligger.

SFS 1991:397

2 §

Den som yrkesmässigt håller fjärderfä skall låta utföra och bekosta undersökning av djuren i fråga om salmonella enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Detsamma gäller den som har ett kläckeri och producerar fjäderfä.

Den som yrkesmässigt driver verksamhet för kläckning av ägg eller yrkesmässigt håller fjäderfä för produktion av ägg är skyldig att föra anteckningar och lämna uppgifter om verksamheten enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

SFS 1995:363

3 §

Tillsynen över efterlevnaden av beslut enligt 1 § utövas genom veterinär som jordbruksverket bestämmer.

Veterinären har rätt att för tillsynen få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen.

Den som innehar djur eller varor eller annan egendom som berörs av ett beslut enligt 1 § är skyldig att lämna det biträde som behövs för tillsynen.

SFS 1991:397

4 §

Jordbruksverket får meddela föreläggande som uppenbart behövs för efterlevnaden av denna lag. I beslut om föreläggande får lantbruksstyrelsen sätta ut vite.

Underlåter någon att fullgöra vad som åligger honom enligt denna lag eller enligt föreläggande, får jordbruksverket förordna om rättelse på hans bekostnad.

Polismyndigheterna skall lämna den handräckning som behövs för att denna lag skall efterlevas.

SFS 1991:397

5 §

Jordbruksverket får besluta att befogenhet som ankommer på verket enligt 1 §, 3 § första stycket och 4 § första och andra styckena helt eller delvis skall ankomma på länsstyrelsen.

Jordbruksverket får också besluta att befogenhet som ankommer på verket enligt 1 § helt eller delvis skall ankomma på den veterinär som verket bestämmer.

SFS 1993:1479

6 §

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

  1. bryter mot beslut enligt 1 §,

  2. underlåter att fullgöra vad som åligger honom enligt föreskrift som meddelats med stöd av 2 §,

  3. vid fullgörande av uppgiftsskyldighet enligt 2 § andra stycket lämnar oriktig uppgift rörande något förhållande av betydelse, om inte gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Den som har överträtt ett vitesföreläggande enligt 4 § döms inte till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet.

Innefattar brott som avses i första stycket 1 olovlig transport av djur eller varor, skall sådan egendom förklaras förverkad, om det inte är uppenbart obilligt. I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat.

7 §

Beslut av länsstyrelsen eller av veterinär får överklagas hos Jordbruksverket.

Jordbruksverkets beslut i ett särskilt fall får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. När veterinär först beslutat i saken, skall Jordbruksverket föra det allmännas talan vid allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut som har meddelats enligt denna lag gäller omedelbart, om inte något annat bestäms.

SFS 1998:212