Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1984:306) om bekämpande av salmonella hos djur

Denna förordning har enligt förordning (1999:660) upphört att gälla den 1 oktober 1999.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (1999:660).

Utfärdad: 1984-05-24

1 §

Statens jordbruksverk leder och samordnar bekämpningen och de förebyggande åtgärderna enligt lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur samt beslutar om ersättning av statsmedel.

SFS 1993:1484

2 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter som avses i 2 § lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur. Statens jordbruksverk får även meddela föreskrifter om vilka laboratorier som skall anlitas för undersökning enligt nämnda stadgande.

SFS 1993:1484

3 §

Till den veterinär som har förordnats enligt 3 eller 5 §§ lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur liksom för de laboratoriekostnader som föranleds av bekämpningen lämnas ersättning av statsmedel enligt bestämmelser som meddelas av Jordbruksverket.

SFS 1993:1484

4 §

Ersättning av statsmedel får lämnas till den som på grund av beslut enligt lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter orsakas

  1. kostnad eller förlust genom att djur avlivas eller ägg oskadliggörs,

  2. kostnader för smittreningsåtgärder utöver normal rengöring,

  3. kostnader för sanitetsslakt,

  4. produktionsbortfall,

  5. kostnad eller förlust i annat fall om Jordbruksverket finner att det finns särskilda skäl.

För egen arbetsinsats och för anställda beräknas ersättningen efter den arbetslön som på orten i allmänhet betalas arbetstagare för likartat arbete. För inlejd arbetskraft lämnas ersättning med högst det belopp som djurägaren betalat.

SFS 1993:1484

4 a §

Ersättning enligt 4 § lämnas inte

  1. vid produktion av mer än 5 000 slaktkycklingar per år och vid avel i olika led för en sådan produktion, eller

  2. vid slaktnötsproduktion som bygger på inköp av mer än 150 kalvar under den senaste tolvmånadersperioden före salmonellautbrottet.

SFS 1985:379

5 §

I andra fall än som avses i 4 a § lämnas ersättning enligt 4 §

  1. vid annan djuruppfödning än fjäderfäproduktion med högst 70 procent av kostnaden eller förlusten,

  2. vid fjäderfäproduktion med högst 70 procent, om besättningen står under salmonellakontroll enligt föreskrifter som medelats av Jordbruksverket, och i annat fall med högst 50 procent av kostnaden eller förlusten.

För hundar och katter som avlivas lämnas dock ersättning endast vid yrkesmässig uppfödning.

SFS 1993:1484

6 §

Jordbruksverket får besluta om ersättning med högre belopp än som anges i 5 §, om det finns särskilda skäl.

SFS 1993:1484

7 §

Har beslut som avses i 1 § lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur eller Jordbruksverkets föreskrifter om salmonellakontroll inte följts, får verket besluta om lägre ersättning än som anges i 5 §.

SFS 1993:1484

8 §

Till ansökan om ersättning för djur som har avlivats skall fogas intyg om djurens värde.

9 §

Behövs för beräkning av ersättning som avses i 4 § första stycket 1 särskild värdering, skall en värderingsman förordnas av Jordbruksverket.

Värderingsmannen har rätt till ersättning av staten enligt bestämmelser som meddelas av Jordbruksverket.

SFS 1993:1484

10 §

Vid värderingen skall hänsyn tas till djurets slaktvärde och till det livvärde djuret kan anses ha utöver slaktvärdet. Vid uppskattning av livvärdet skall särskilt avseende fästas vid djurets produktionsförmåga, ålder och avelsvärde.

11 §

Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som skall fogas till ansökan om ersättning, om hur värderingsmän skall utses och om värderingen av uppkomna förluster.

SFS 1993:1484

12 §

Ansökan om ersättning skall göras hos Jordbruksverket inom sex månader från den dag beslut enligt 1 § lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur har upphävts. Om ansökan inte görs inom den angivna tiden är rätten till ersättning förlorad, om det inte finns särskilda skäl.

SFS 1993:1484

13 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

SFS 1998:1111

14 §

Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur och denna förordning meddelas av Jordbruksverket.

SFS 1993:1484