Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.

Denna lag har enligt lag (1998:532) upphört att gälla den 1 januari 1999.

Angående övergångsbestämmelser, se 1–3 §§ lag (1998:532).

Utfärdad: 1984-06-07

1 §

I denna lag ges bestämmelser för hälso- och sjukvården, tandvården och detaljhandeln med läkemedel vad gäller

  • - kompetensbevis,

  • - behörighet att utöva yrke,

  • - skyddet för yrkestitel och yrkesbeteckning.

Kompetensbevis

Legitimation

2 §

Den som har gått igenom den högskoleutbildning och fullgjort den praktiska tjänstgöring som anges för ett visst yrke i nedanstående tabell skall efter ansökan få legitimation för yrket.

Legitimation får också meddelas den som visar att han på annat sätt förvärvat motsvarande kompetens.

Yrke

 

Utbildning

 

Praktisk tjänstgöring

 

1. Barnmorska

 

Barnmorskeexamen

 
 

2. Optiker

 

Optikerexamen

 
 

3. Logoped

 

Logopedexamen

 
 

4. Läkare

 

Läkarexamen

 

Av regeringen föreskriven praktisk tjänstgöring (allmäntjänstgöring)

 

5. Psykolog

 

Psykologexamen

 

Av regeringen föreskriven praktisk tjänstgöring

 

6. Psykoterapeut

 

Psykoterapeutexamen

 
 

7. Sjukgymnast

 

Sjukgymnastexamen

 
 

8. Sjuksköterska

 

Sjuksköterskeexamen

 
 

9. Tandhygienist

 

Tandhygienistexamen

 
 

10. Tandläkare

 

Tandläkarexamen

 
 

En legitimerad psykoterapeut skall i sin yrkesverksamhet ange sin grundutbildning.

Bestämmelser om legitimation av personal med utländsk utbildning finns i 5 §.

SFS 1995:841

2 a §

Den som i Sverige har gått igenom sådan utbildning för naprapater och fullgjort sådan praktisk tjänstgöring som regeringen har föreskrivit skall efter ansökan få legitimation som naprapat.

Legitimation får också meddelas den som visar att han på annat sätt förvärvat motsvarande kompetens.

SFS 1994:861

3 §

Frågor om meddelande av legitimation prövas av Socialstyrelsen. Styrelsen får inte meddela legitimation om förhållandena är sådana att legitimationen skulle ha återkallats om sökanden varit legitimerad.

I lagen (1994:0954) om disciplinpåföljd m. m. på hälso- och sjukvårdens område finns bestämmelser om återkallelse av legitimation och om meddelande av ny legitimation efter

återkallelse.

SFS 1994:861

Kompetens som allmänpraktiserande läkare

3 a §

En legitimerad läkare som har gått igenom den praktiska utbildning som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Socialstyrelsen föreskriver skall på ansökan få kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare).

Frågor om meddelande av sådan kompetens prövas av Socialstyrelsen.

En läkare får i sin yrkesverksamhet ange att han har kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) endast om han har sådan kompetens.

SFS 1992:1562

Specialistkompetens

4 §

En legitimerad läkare eller tandläkare som har genomgått den vidareutbildning som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, socialstyrelsen föreskriver skall på ansökan få specialistkompetens.

Frågor om meddelande av specialistkompetens prövas av socialstyrelsen.

En läkare eller tandläkare får för allmänheten ange att han är specialist inom sitt yrke endast om han har specialistkompetens.

Personal med utländsk utbildning

5 §

Den som har examen som Doctor of Chiropractic vid en utländsk högskola eller motsvarande utbildning för kiropraktor skall efter ansökan få legitimation som kiropraktor. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om praktisk tjänstgöring och författnings- och språkkunskaper som ytterligare villkor för att få sådan legitimation.

Legitimation som kiropraktor får också meddelas den som visar att han på annat sätt har förvärvat motsvarande kompetens.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddelar i övrigt föreskrifter om villkoren för att den som utomlands genomgått utbildning skall få kompetensbevis.

SFS 1994:861

Behörighet att utöva yrke

6 §

Behörig att utöva yrke som barnmorska, läkare eller tandläkare är den som har legitimation för yrket eller som särskilt förordnats att utöva yrket.

Särskilt förordnande enligt första stycket meddelas av den myndighet som regeringen bestämmer.

SFS 1997:981

7 §

Behörig att utöva yrke som apotekare eller receptarie är den som avlagt apotekarexamen respektive receptarieexamen eller som visar att han på annat sätt förvärvat motsvarande kompetens.

Socialstyrelsen prövar frågor om behörighet för den som inte har apotekar- eller receptarieexamen.

8 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om behörighet att utöva yrke för den som utomlands genomgått utbildning.

SFS 1992:1562

Skyddet för yrkestitel och yrkesbeteckning

9 §

I verksamhet på hälso- och sjukvårdens eller tandvårdens område får inte någon

  1. obehörigen ge sig ut för att vara barnmorska, läkare eller tandläkare eller på annat sätt ge sken av att ha sådan kompetens, eller

  2. ge sig ut för att vara legitimerad optiker, kiropraktor, logoped, naprapat, sjukgymnast, sjuksköterska eller tandhygienist utan att ha legitimation för yrket, eller

  3. ge sig ut för att vara psykolog eller psykoterapeut utan att ha legitimation för yrket eller, såvitt gäller psykologtiteln, utan att genomgå sådan praktisk tjänstgöring som psykolog som anges i 2 §.

Om någon, som saknar behörighet enligt första stycket 3 att använda titeln psykolog eller psykoterapeut, har förvärvat en titel som kan förväxlas med dessa, skall denna titel anges i verksamhet som avses i första stycket på ett sätt som tydligt skiljer den från psykolog- och psykoterapeuttitlarna.

SFS 1994:861

Ansvarsbestämmelser

10 §

Utövar läkare, vars legitimation har återkallats eller vars behörighet eljest har upphört, eller läkare, som har begränsad behörighet, obehörigen och mot ersättning läkaryrket, döms han till böter eller fängelse i högst sex månader. Till samma straff döms den som obehörigen och mot ersättning utövar tandläkaryrket.

Som obehörig utövning av tandläkaryrket anses inte den yrkesverksamhet som utövas av den som har legitimation som tandhygienist eller som har föreskriven kompetens som tandhygienist eller tandsköterska.

I lagen (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område finns bestämmelser om straff för brott mot den lagen.

Den som bryter mot bestämmelserna i 9 § döms till böter.

SFS 1991:947

Överklagande av beslut m. m.

11 §

Socialstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Beslut som Socialstyrelsen eller allmän förvaltningsdomstol meddelar enligt denna lag skall gälla omedelbart, om inte annat förordnas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 1995:58

Ytterligare föreskrifter

12 §

Regeringen bemyndigas att meddela ytterligare föreskrifter i de frågor som avses i denna lag. Regeringen får överlåta åt socialstyrelsen att meddela sådana föreskrifter.