Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1984:545) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.Denna förordning har enligt förordning (1998:1513) upphört att gälla den 1 januari 1999.Angående övergångsbestämmelser, se förordning (1998:1513).Utfärdad: 1984-06-07Omtryck: 1992:64Inledande bestämmelse1 §1 §Begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m. m.Bestämmelser för personal med svensk utbildningLäkareAllmäntjänstgöring för att få legitimation2 §2 §Allmäntjänstgöring som läkare enligt 2 § lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m. skall fullgöras under minst ett år och sex månader, fördelade enligt följande.Nio månader fördelade mellan gruppen invärtesmedicinska specialiteter och gruppen opererande specialiteter, med en minimitid inom respektive grupp om tre månader,tre månader inom psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri,sex månader inom allmänmedicin.Allmäntjänstgöring skall fullgöras på läkartjänst för allmäntjänstgöring (blockförordnande) under handledning. Om det finns synnerliga skäl får Socialstyrelsen medge undantag från kravet på att tjänstgöringen skall fullgöras på ett blockförordnande.Allmäntjänstgöringen skall avslutas med ett kunskapsprov som högskolemyndigheten ansvarar för. Kunskapsprovet skall avse måluppfyllelsen för allmäntjänstgöringen i dess helhet.Socialstyrelsen skall meddela ytterligare föreskrifter om allmäntjänstgöring och högskolemyndigheten om kunskapsprov. Kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)2 a §2 a §En legitimerad läkare som vill uppnå kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) skall gå igenom den utbildning med huvudsakligen praktisk inriktning som Socialstyrelsen före-skriver. Socialstyrelsen skall även meddela de ytterligare föreskrifter som behövs om villkoren för att få kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare). Specialistkompetens3 §3 §Den legitimerade läkare som vill uppnå specialistkompetens skall genomgå vidareutbildning under minst fem år för att förvärva de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som föreskrivits för den sökta specialistkompetensen. Specialistkompetensen skall förvärvas genom tjänstgöring som läkare under handledning och genom deltagande i kompletterande utbildning (specialiseringstjänstgöring).De specialiteter inom vilka specialistkompetens kan erhållas är följande.Opererande specialiteterKirurgiOrtopediUrologiBarn- och ungdomskirurgiHandkirurgiPlastikkirurgiNeurokirurgiThoraxkirurgiAnestesi och intensivvårdObstetrik och gynekologiGynekologisk onkologiÖron-, näs- och halssjukdomarRöst- och talrubbningarHörselrubbningarÖgonsjukdomarInvärtesmedicinska specialiteterInternmedicinKardiologiMedicinsk gastroenterologi och hepatologiEndokrinologi och diabetologiMedicinska njursjukdomarLungsjukdomarHematologiAllergisjukdomarReumatologiYrkes- och miljömedicinGeriatrikBarnmedicinska specialiteterBarn- och ungdomsmedicinBarn- och ungdomsallergologiBarn- och ungdomsneurologi med habiliteringBarn- och ungdomskardiologiNeonatologiAllmänmedicinPsykiatriska specialiteterPsykiatriRättspsykiatriBarn- och ungdomspsykiatriRadiologiska specialiteterMedicinsk radiologiNeuroradiologiBarn- och ungdomsradiologiKliniska laboratoriespecialiteterTransfusionsmedicinKoagulations- och blödningsrubbningarKlinisk immunologiKlinisk bakteriologiKlinisk virologiKlinisk fysiologiKlinisk neurofysiologiKlinisk kemiKlinisk farmakologiKlinisk genetikKlinisk patologiKlinisk cytologiRättsmedicinSocialmedicinFöretagshälsovårdSkolhälsovårdHud- och könssjukdomarNeurologiInfektionssjukdomarRehabiliteringsmedicinOnkologiKlinisk näringsläraSmärtlindringNukleärmedicin 4 §4 §Socialstyrelsen skall meddela föreskrifter om vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som skall gälla för varje specialistkompetens (målbeskrivningar). Socialstyrelsen får ocksåmeddela ytterligare föreskrifter om vidareutbildning för specialistkompetens. 5 §5 §Socialstyrelsen får när det finns särskilda skäl meddela bevis om specialistkompetens till en legitimerad läkare trots att hans utbildning inte uppfyller villkoren i 3 §. Särskilt förordnande att utöva yrke6 §6 §Särskilt förordnande att utöva yrke enligt 6 § lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m. m. meddelas av Socialstyrelsen eller, efter styrelsens bemyndigande, av en sådan nämnd som avses i 10 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller någon annan myndighet. 7 §7 § upphävd genom 8 §8 § upphävd genom Optiker9 §9 §Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om kompetenskrav för behörighet som kontaktlinsoptiker. PsykologerPraktisk tjänstgöring för att få legitimation10 §10 §Praktisk tjänstgöring som psykolog enligt 2 § lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m. m. skall fullgöras under tid som motsvarar ett års heltidstjänstgöring.Tjänstgöringen skall fördelas på verksamhetsområden enligt föreskrifter som socialstyrelsen meddelar. Tjänstgöringen skall fullgöras under handledning av en legitimerad psykolog.Den praktiska tjänstgöringen skall fullgöras inom offentlig verksamhet eller i privat verksamhet som har godkänts för sådan tjänstgöring av socialstyrelsen.TandläkareAllmäntjänstgöring för att få legitimation11 §11 §upphävd genom Specialistkompetens12 §12 §Den legitimerade tandläkare som vill uppnå specialistkompetens skall ha utövat allmän tandläkarpraktik under minst två år efter att ha fått legitimation som tandläkare och skall därefter genomgå vidareutbildning under minst tre år för att förvärva de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som föreskrivits för den sökta specialistkompetensen. Specialistkompetensen skall förvärvas genom tjänstgöring som tandläkare under handledning vid en klinik som godkänts av socialstyrelsen och genom deltagande i kompletterande utbildning (specialiseringstjänstgöring).De specialiteter inom vilka specialistkompetens kan erhållas är följande.PedodontiOrtodontiParodontologiOral kirurgiEndodontiOral protetikOdontologisk radiologiBettfysiologi. 13 §13 §Socialstyrelsen skall meddela föreskrifter om vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som skall gälla för varje specialistkompetens (målbeskrivningar). Socialstyrelsen får ocksåmeddela ytterligare föreskrifter om vidareutbildning för specialistkompetens. 14 §14 § upphävd genom 15 §15 §Socialstyrelsen får, när det finns särskilda skäl, meddela bevis om specialistkompetens till en legitimerad tandläkare trots att hans utbildning inte uppfyller villkoren i 12 §. Tandhygienister och tandsköterskor16 §16 §Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om kompetenskrav för icke legitimerade tandhygienister och för tandsköterskor och om den behörighet som sådan kompetens ger. Förordning (1991:951).Bestämmelser om utländsk utbildning som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)Naprapater16 a §16 a §Utbildning för naprapater enligt 2 a § lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m. m. skall omfatta minst fyra år på heltid och ge grundläggande teoretiska och kliniska kunskaper i medicinska ämnen med särskild inriktning på manuell medicin. Utbildningen skall avslutas med ett examensarbete.Praktisk tjänstgöring enligt 2 a § lagen om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m. m. skall fullgöras under tid som motsvarar ett års heltidstjänstgöring. Tjänstgöringen skall fullgöras under handledning vid en av Socialstyrelsen godkänd enskild läkar-, naprapat- eller kiropraktormottagning eller vid en godkänd enhet inom den offentliga hälso- och sjukvården. Tjänstgöringen kan fullgöras vid flera sådana mottagningar eller enheter.Socialstyrelsen skall meddela de ytterligare bestämmelser som behövs om utbildning och praktisk tjänstgöring för naprapater. LäkareLegitimation17 §17 §En läkare som har sin utbildning från ett annat EES-land än Sverige, skall på ansökan få legitimation som läkare här i landet om läkaren har ett sådant utbildnings-, examens- eller annat behörig-18 §18 §En läkare som efter föreskriven praktisk utbildning i ett annat EES-land än Sverige har rätt att kalla sig allmänpraktiserande läkare, skall på ansökan få kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) här i landet om läkaren har svensk legitimation för yrket. Specialistkompetens19 §19 §En läkare som efter föreskriven specialiseringstjänstgöring i ett annat EES-land än Sverige har rätt att kalla sig specialistkompetent läkare, skall på ansökan få bevis om specialistkompetens här i landet om läkaren har svensk legitimation för yrket och ett sådant bevis om specialistkompetens för läkare som anges i EES-avtalet.En sökande som avses i första stycket vars bevis om specialistkompetens inte anges i EES-avtalet skall ändå få bevis som specialist här i landet om beviset avser en utbildning som påbörjats före ikraftträdandet av EES-avtalet och läkaren visar upp föreskrivna intyg om tjänstgöring.Bevis om specialistkompetens utfärdas endast för specialiteter som är godkända i Sverige. TandläkareLegitimation20 §20 §En tandläkare som har sin utbildning från ett annat EES-land än Sverige, skall på ansökan få legitimation som tandläkare här i landet om tandläkaren har ett sådant utbildnings-, examens- eller annat behörighetsbevis för tandläkare som anges i EES-avtalet. Specialistkompetens21 §21 §En tandläkare som efter föreskriven specialiseringstjänstgöring i ett annat EES-land än Sverige har rätt att kalla sig specialistkompetent tandläkare, skall på ansökan få bevis om specialistkompetens här i landet om tandläkaren har svensk legitimation och ett sådant bevis om specialistkompetens för tandläkare som anges i EES-avtalet.En sökande som avses i första stycket vars bevis om specialistkompetens inte anges i EES-avtalet skall ändå få bevis som specialist här i landet om beviset avser en utbildning som påbörjats före ikraftträdandet av EES- avtalet och tandläkaren visar upp föreskrivna intyg om tjänstgöring. Sjuksköterskor22 §22 §En sjuksköterska som har sin utbildning från ett annat EES-land än Sverige,skall på ansökan få legitimation som sjuksköterska här i landet om sjuksköterskan har ett sådant utbildnings-, examens- eller annat behörighetsbevis för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård som anges i EES-avtalet. Barnmorskor23 §23 §En barnmorska som har sin utbildning från ett annat EES-land än Sverige, skall på ansökan få legitimation som barnmorska här i landet om barnmorskan har ett sådant utbildnings-, examens- eller annat behörighetsbevis för barnmorskor och behövliga intyg om yrkespraktik som anges i EES-avtalet. Apotekare24 §24 §En apotekare som har sin utbildning i farmaci från ett annat EES-land än Sverige eller, om apotekaren är medborgare i Island eller Luxemburg en utbildning från ett tredje land som godkänts av behöriga myndigheter i hemlandet, skall på ansökan få bevis om behörighet som apotekare här i landet om apotekaren har ett sådant utbildnings-, examens- eller annat behörighetsbevis för apotekare som anges i EES-avtalet. Övriga yrken med legitimation25 §25 §En sökande som har utbildning som kiropraktor, logoped, optiker, psykolog, psykoterapeut, receptarie, sjukgymnast eller tandhygienist från ett annat land än Sverige, skall på ansökan få legitimation eller annan behörighet för yrket här i landet om den sökande har ett sådant utbildnings-, examens- eller behörighetsbevis över behörighetsgivande utbildning som följer avEES-avtalet. Motsvarande gäller för sådan behörighet för tandsköterskor som avses i 16 §. Gemensamma bestämmelser26 §26 §En sökande som avses i 17, 20 eller 22--24 §§ vars utbildnings-, examens- eller annat behörighetsbevis för yrket inte anges i EES-avtalet skall ändå få legitimation som läkare, tandläkare, sjuksköterska eller barnmorska här i landet eller, om det land som den sökande kommer från har bestämmelser som reglerar verksamheten som apotekare eller farmaceut, behörighet som apotekare här i landet ombeviset är utfärdat i ett annat EES-land än Sverige antingen före ikraftträdandet av EES-avtalet eller avser en utbildning som påbörjats före ikraftträdandet, ochintyg visar att den sökande faktiskt och på föreskrivet sätt utövat yrkesverksamhet i minst tre år i följd under de senaste fem åren.För sjuksköterskor skall den yrkesverksamhet som anges i första stycket ha innefattat fullt ansvar för planering, organisation och genomförande av omvårdnaden av patienterna. Verksamheten som sjuksköterska eller barnmorska behöver dock inte ha utövats under en sammanhängande tidsperiod. 27 §27 §Den läkare, tandläkare, sjuksköterska eller barnmorska som uppfyller villkoren för legitimation eller behörighet enligt 17--23 §§ eller 26 § och som i hemlandet eller det senaste uppehållslandet utövar yrkesverksamheten, får tillhandahålla tjänster inom yrket under ett tillfälligt uppehåll i Sverige utan att ha svensk legitimation för yrket.Yrkesutövaren skall i förväg lämna Socialstyrelsen uppgift om den tid under vilken tjänsterna skall tillhandahållas och om tjänsternas innehåll. Vid behov av omedelbar behandling av en patient eller i annat brådskande fall får meddelandet lämnas så snart som möjligt efter det att tjänsterna tillhandahållits. 28 §28 §Ansökan om kompetensbevis eller behörighet enligt 17--26 §§ görs hos Socialstyrelsen. Styrelsen skall se till att den sökande får de upplysningar om svenska författningar som är nödvändiga för att utöva yrket. Om det behövs skall Socialstyrelsen även erbjuda den sökande möjlighet att inhämta de kunskaper i svenska språket som krävs för att utöva yrket.Socialstyrelsen skall även i övrigt på förfrågan från en yrkesutövare i en EES-stat som har för avsikt att etablera sig i Sverige lämna upplysningar om vad som gäller i fråga om självständig yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvården m. m. här i landet. 29 §29 §Ärenden om legitimation eller annan behörighet enligt föreskrifter som avses i 17--26 §§ skall handläggas skyndsamt. Socialstyrelsens beslut i ärendena skall fattas inom tre månader från ansökningsdagen. Om ansökan måste kompletteras eller om det finns andra särskilda skäl, får tidsfristen förlängas.Socialstyrelsen skall om det behövs underrätta de behöriga hälso- och sjukvårdsmyndigheterna i den eller de EES-stater däryrkesutövaren tidigare varit verksam om beslut om legitimation eller behörighet som meddelats enligt 17--26 §§. 30 §30 §Om en yrkesutövare med svensk legitimation eller annan behörighet som avses i 17--26 §§ även har motsvarande utbildnings-, examens- eller annat behörighetsbevis i ett annat EES-land och yrkesutövaren här i landetdöms för brott i sin yrkesutövning,meddelas disciplinpåföljd med anledning av sin yrkesutövning,får sin legitimation återkallad, ellerfår sin rätt att förskriva läkemedel eller alkohol inskränkt,skall Socialstyrelsen underrätta den behöriga hälso- och sjukvårdsmyndigheten i det andra landet om åtgärden och om skälen för åtgärden.På begäran av en behörig hälso- och sjukvårdsmyndighet i ett annat EES-land, skall Socialstyrelsen inom tre månader lämna de upplysningar som kan behövas för prövning av behörighet i ett visst fall. 31 §31 §Socialstyrelsen skall meddela ytterligare föreskrifter om legitimation eller annan behörighet som avses i 17--27 §§ samt om prövotider, lämplighetsprov och yrkesverksamhet i den utsträckning sådana krav enligt EES-avtalet får ställas på en sökande. Bestämmelser om annan utländsk utbildning32 §32 §Den som har genomgått annan utbildning utomlands än som avses i 17--26 §§ skall på ansökan få kompetensbevis för ett yrke inom hälso- och sjukvården, tandvården eller detaljhandeln med läkemedel för vilket det finns bestämmelser om legitimation eller behörighet här i landet om den sökandehar genomgått den kompletterande utbildning och fullgjort den praktiska tjänstgöring som behövs för att kunskaperna och färdigheterna skall motsvara de svenska kraven,har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska författningar,har för yrket behövliga kunskaper i svenska, danska eller norska språket. 33 §33 §Ansökan om kompetensbevis enligt 32 § görs hos Socialstyrelsen, som i varje enskilt fall prövar om den sökande uppfyller förutsättningarna för kompetensbevis. Bifaller Socialstyrelsen ansökan, skall styrelsen utfärda det kompetensbevis som den sökandes kompetens berättigar till. 34 §34 §Den som har den utbildning eller det kompetensbevis som anges i kolumn 2 i nedanstående tabell skall anses uppfylla kraven i 32 § för kompetensbevis här i landet för det yrke som anges i kolumn 1 i tabellen.
Kolumn 1 
Kolumn 2 
Kompetensbevis 
I Danmark, Finland, Island eller Norge genomgången utbildning eller förvärvat kompetensbevis 
1. Legitimation som läkare 
Obegränsad auktorisation som läkare i Danmark, Finland, Island eller Norge 
2. Specialistkompetens för en specialitet som anges i 3 § 
Legitimation som läkare här i landet och specialistkompetens för samma specialitet i Danmark, Finland, Island eller Norge 
3. Legitimation som tandläkare  
Obegränsad auktorisation som tandläkare i Danmark, Finland, Island eller Norge 
4. Specialistkompetens för en specialitet som anges i 12 §  
Legitimation som tandläkare här i landet och specialistkompetens för samma specialitet i Danmark, Finland, Island eller Norge 
5. Legitimation som sjuksköterska  
Auktorisation som sjuksköterska i Danmark, Finland, Island eller Norge  
6. Legitimation som barnmorska  
Auktorisation som jordemoder, barnmorska eller jordmor i Danmark, Finland, Island eller Norge eller kompetens som special-, sjuksköterska i förlossnings- och moderskapsvård i Finland 
7. Legitimation som sjukgymnast  
Auktorisation som fysioterapeut i Danmark, Finland, Island eller Norge 
8. Behörighet som distrikts- sköterska  
Utbildning som sundhedsplejerske i Danmark, hälsovårdare i Finland eller helsesöster i Norge 
9. Behörighet som apotekare  
Farmacie kandidatexamen i Danmark, legitimation som apotekare/provisor i Finland eller Island eller apotekarexamen i Norge 
10. Behörighet som receptarie  
Legitimation som farmacevt i Finland eller Island eller reseptarexamen i Norge 
11. Legitimation som optiker  
I Danmark femårig grundutbildning för optiker vid yrkesskola eller före den 1 januari 1984 genomgången lärlingsutbildning för yrket, legitimation som optiker i Finland, Island eller Norge 
12. Legitimation som psykolog  
Psykologie kandidatexamen eller psykologisk ämbetsexamen i Danmark, psykologie kandidatexamen i Finland eller auktorisation som psykolog i Island eller Norge 
13. Behörighet som tand- sköterska  
Utbildning som tandklinikassistent i Danmark, godkännande som tandskötare i Finland eller Island eller utbildning som tannlegeassistent i Norge 
14. Legitimation som tand- hygienist 
Godkännande som tandplejer i Danmark, legitimation som tandhygienist i Finland eller Island eller godkännande som tannpleier i Norge 
15. Behörighet som tandtekniker  
Fyraårig laboratorietandteknikerutbildning vid yrkesskola eller äldre lärlingsutbildning till laboratorietandtekniker i Danmark, legitimation som tandtekniker i Finland eller svennebrev i tandteknikerfacket i Norge 
16. Behörighet som kontaktlinsoptiker  
Legitimation som optiker här i landet och kompetens som kontaktlinsoptiker i Finland eller Norge eller av Arbetsministeriet i Danmark godkänd kontaktlinsutbildning steg 1 och 2 
17. Legitimation som kiro- praktor 
Auktorisation eller motsvarande godkännande som kiropraktor i Danmark, Island eller Norge 
34 a §34 a §För att uppfylla kraven i 32 § 1 för legitimation som kiropraktor här i landet skall den som har examen som Doctor of Chiropractic vid utländsk högskola eller motsvarande utbildning för kiropraktor fullgöra praktisk tjänstgöring i svensk hälso- och sjukvård motsvarande ett års heltidstjänstgöring. 35 §35 §Om en myndighet som prövar frågor om kompetensbevis i annan nordisk stat begär det, skall socialstyrelsen lämna myndigheten de upplysningar som denna kan behöva för att avgöra prövningen i ett visst fall.Bifaller socialstyrelsen en ansökan om kompetensbevis och har den sökande tidigare sådant bevis i annan nordisk stat, skall styrelsen underrätta den myndighet som meddelat beviset i den staten om beslutet. 36 §36 §Om en yrkesutövare med kompetensbevis här i landet även har sådant bevis i annan nordisk stat och handöms för brott i sin yrkesutövning,åläggs disciplinpåföljd med anledning av sin yrkesutövning,får sin legitimation återkallad ellerfår sin rätt att förskriva läkemedel eller alkohol inskränkt,skall socialstyrelsen underrätta myndigheten i den andra stat där yrkesutövaren innehar kompetensbevis om åtgärden och om skälen för åtgärden. 37 §37 §Socialstyrelsen skall meddela ytterligare föreskrifter om kraven på utbildning, praktisk tjänstgöring, kunskaper i svenska författningar och språkkunskaper för dem som genomgått sådan utländsk utbildning som avses i 32 §. Överklagande av beslut m. m.38 §38 §Ett beslut av socialstyrelsen att avslå en ansökan om kompetensbevis skall innehålla uppgift om i vilka avseenden kompetensen ansetts otillräcklig. 39 §39 §I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Socialstyrelsens beslut att inte medge undantag från kravet att allmäntjänstgöring skall fullgöras på blockförordnande får dock inte överklagas.Beslut som Socialstyrelsen eller allmän förvaltningsdomstol meddelar enligt denna förordning skall gälla omedelbart, om inte annat förordnas.Intyg om behörighet m. m.39 a §39 a §Socialstyrelsen skall i den utsträckning det behövs för att uppfylla Sveriges förpliktelser enligt EES-avtalet lämna de upplysningar och utfärda de intyg om behörighet, yrkesverksamhet och liknande förhållanden som yrkesutövare och behöriga hälso- och sjukvårdsmyndigheter i andra EES-länder begär. Avgifter för vissa ärenden40 §40 §Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m. eller enligt denna förordning i de fall som framgår av andra stycket.För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:
Ärendeslag 
Avgiftsklass 
Lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m. 
 
Ansökan om legitimation (2 §, 2 a § eller 5 §) Läkare, psykolog, psykoterapeut, naprapat eller kiropraktor  
Barnmorska, optiker, logoped, sjukgymnast, sjuksköterska, tandhygienist eller tandläkare 
Meddelande av kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) 
Meddelande av specialistkompetens 
Denna förordning 
 
Meddelande av kompetensbevis för den som har genomgått utbildning utomlands (17-26 §§ eller 32 §), dock ej personal som tidigare har meddelats motsvarande kompetensbevis i ett EES-landLäkare, psykolog, psykoterapeut, naprapat eller kiropraktor 
Apotekare, barnmorska, optiker, logoped, receptarie, sjukgymnast, sjuksköterska, tandhygienist eller tandläkare