Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1984:1140) om inseminationDenna lag har enligt Lag (2006:351) upphört att gälla den 1 juli 2006.Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2006:351).Förarbeten1984:1140 Prop. 1984/85:2, LU10, rskr 99.2002:253 Prop. 2001/02:89, bet. 2001/02:SoU16, rskr. 2001/02:227.2005:443Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284.Utfärdad: 1984-12-201 §1 §Med insemination förstås i denna lag införande av sperma i en kvinna på konstlad väg.2 §2 §Insemination får utföras endast om kvinnan är gift eller sambo. För inseminationen krävs skriftligt samtycke av maken eller sambon.Av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap följer att vad som i denna lag sägs om make gäller också registrerad partner. Lag (2005:443). 3 §3 §Insemination med sperma från annan man än den som kvinnan är gift eller bor tillsammans med får utföras endast vid offentligt finansierade sjukhus under överinseende av läkare med specialistkompetens i gynekologi och obstetrik.Läkaren skall pröva om det med hänsyn till makarnas eller de samboendes medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt att inseminationen äger rum. Inseminationen får utföras endast om det kan antas att det blivande barnet kommer att växa upp under goda förhållanden. Vägras inseminationen, får makarna eller de samboende begära att Socialstyrelsen prövar frågan.Läkaren väljer lämplig spermagivare. Sperma från avliden givare får inte användas vid insemination. Uppgifter om givaren skall antecknas i en särskild journal, som skall bevaras i minst 70 år. Lag (2002:253). 4 §4 §Den som har avlats genom insemination som avses i 3 § har, om han eller hon uppnått tillräcklig mognad, rätt att ta del av de uppgifter om givaren som antecknats i sjukhusets särskilda journal. Har någon anledning att anta att han eller hon avlats på sätt som sägs i första stycket är socialnämnden skyldig att på begäran hjälpa denne att ta reda på om det finns några uppgifter antecknade i en särskild journal. Lag (2002:253). 5 §5 §Om det i ett mål om faderskap eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken är nödvändigt att få del av de uppgifter som finns om en insemination, är den som är ansvarig för inseminationen eller annan som har tillgång till uppgifterna skyldig att på begäran av domstolen lämna ut dessa uppgifter. Lag (2005:443). 6 §6 §Fryst sperma får inte utan socialstyrelsens tillstånd föras in hit i landet.7 §7 §Den som vanemässigt eller för att bereda sig vinning utför insemination i strid mot denna lag eller under angivna förhållanden tillhandahåller sperma för sådan insemination döms till böter eller fängelse i högst sex månader.8 §8 §Socialstyrelsens beslut enligt 3 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2002:253). Ang. 1 st. se Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 14 § inf. under FörvProc. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1984:1140 Denna lag träder i kraft d. 1 mars 1985.Bestämmelsen i 4 § gäller inte i fall då spermagivaren har lämnat sperma före ikraftträdandet. 2002:253 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003. 2005:443 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005.