Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1986:203) om förlängd bevarandetid för vissa journalhandlingar inom hälso- och sjukvården

Denna förordning upphör enligt F (2008:365) att gälla vid utgången av juni 2008.

Utfärdad: 1986-04-17

1 §

Följande journalhandlingar som avses i patientjournallagen (1985:562) skall bevaras minst tio år efter det den sista uppgiften fördes in i handlingen:

 1. journalhandlingar rörande en patient, vars sak prövas eller har prövats enligt

  1. lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område eller motsvarande äldre lagstiftning,

  2. patientskadelagen (1996:799) eller motsvarande äldre ersättningsbestämmelser för patientförsäkring vid behandlingsskada (den frivilliga patientförsäkringen) eller åtagandet att utge ersättning vid läkemedelsskada (läkemedelsförsäkringen),

  3. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd, lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. eller motsvarande äldre lagstiftning,

  4. försäkringsvillkoren för trygghetsförsäkring vid arbetsskada eller för statens personskadeförsäkring,

  allt i den mån det inte är uppenbart att handlingarna saknar eller har saknat betydelse för prövningen,

 2. journalhandlingar inom tandvården som kan vara av betydelse för rättsodontologisk identifiering,

 3. journalhandlingar rörande patienter födda den femte, femtonde och tjugofemte i varje månad, om det inte är uppenbart att handlingarna saknar betydelse för forskningsändamål.

Vad som sägs i första stycket gäller inte journalhandlingar som har upprättats inom ramen för socialtjänstlagstiftningen och som omfattas av gallringsskyldigheten enligt 60 § socialtjänstlagen (1980:620).

SFS 1996:993

2 §

Om annan bevarandetid för vissa journalhandlingar finns det särskilda föreskrifter.

3 §

Socialstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning i frågor som inte rör arkivvård.