Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1988:711) om befruktning utanför kroppenDenna lag har enligt Lag (2006:351) upphört att gälla den 1 juli 2006.Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2006:351).Förarbeten1988:711 Prop. 1987/88:160, SoU26, rskr. 38.2002:252 Prop. 2001/02:89, bet. 2001/02:SoU16, rskr. 2001/02:227.2005:445Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284.Utfärdad: 1988-06-14Inledande bestämmelser Beträffande rubriken, se 1 §1 §I denna lag finns bestämmelser om befruktning av en kvinnas ägg utanför hennes kropp, ochinförande av ett befruktat ägg i en kvinnas kropp. Lag (2002:252). Allmänna villkor för behandling Beträffande rubriken, se 2 §2 §Givare av ägg eller spermie skall vara myndig. Givaren skall lämna skriftligt samtycke till att ägget får befruktas eller att spermie får användas för befruktning. Givaren får återkalla sitt samtycke fram till dess befruktning skett. Lag (2002:252). 3 §3 §Ett befruktat ägg får föras in i en kvinnas kropp endast om kvinnan är gift eller sambo och maken eller sambon skriftligen samtyckt till detta. Om ägget inte är kvinnans eget skall ägget ha befruktats av makens eller sambons spermier.Av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap följer att vad som i denna lag sägs om make gäller också registrerad partner. Lag (2005:445). Förutv. 3 § nu 4 §.Var behandling får utföras Beträffande rubriken, se 4 §4 §Befruktning av ägg från en kvinna, i vars kropp ägget skall införas, med spermier från kvinnans make eller sambo får inte utan Socialstyrelsens tillstånd utföras annat än vid offentligt finansierade sjukhus. Vad nu sagts gäller också införande av ägget i kvinnans kropp.Kommer ägget inte från kvinnan eller spermien inte från kvinnans make eller sambo får befruktning och införande av ägg ske endast vid de sjukhus som upplåtit enhet för utbildning av läkare enligt avtal mellan de universitet som bedriver läkarutbildning och berörda landsting. Lag (2002:252). Förutv. 4 § nu 9 §.Särskild prövning Beträffande rubriken, se 5 §5 §I fråga om sådan befruktning utanför kroppen som skall utföras med ett annat ägg än kvinnans eget eller med en spermie från annan man än kvinnans make eller sambo skall en läkare pröva om det med hänsyn till makarnas eller de samboendes medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt att en befruktning utanför kroppen äger rum. Befruktning utanför kroppen får utföras endast om det kan antas att det blivande barnet kommer att växa upp under goda förhållanden.Vägras befruktning utanför kroppen, får makarna eller de samboende begära att Socialstyrelsen prövar frågan. Lag (2002:252). 6 §6 §För befruktning utanför kroppen skall en läkare välja ägg eller spermier från en givare som är lämplig.Ägg eller spermier från en givare som har avlidit får inte användas för befruktning.Uppgifterna om givaren skall antecknas i en särskild journal, som skall bevaras i minst 70 år. Lag (2002:252). Rätt till information Beträffande rubriken, se 7 §7 §Den som har avlats genom befruktning utanför kroppen med annat ägg än kvinnans eget eller med spermier från annan än kvinnans make eller sambo har, om han eller hon uppnått tillräcklig mognad, rätt att ta del av de uppgifter om givaren som antecknats i sjukhusets särskilda journal.Har någon anledning att anta att han eller hon avlats på sätt som sägs i första stycket är socialnämnden skyldig att på begäran hjälpa denne att ta reda på om det finns några uppgifter antecknade i en särskild journal. Lag (2002:252). Skyldighet att lämna uppgifter till domstol Beträffande rubriken, se 8 §8 §Om det i ett mål om faderskap, moderskap enligt 1 kap. 7 § eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken är nödvändigt att få del av de uppgifter som finns om en befruktning utanför kroppen, är den som är ansvarig för befruktningen eller någon annan som har tillgång till uppgifterna skyldig att på begäran av domstolen lämna ut dessa uppgifter. Lag (2005:445). Straffbestämmelse Beträffande rubriken, se 9 §9 §Den som vanemässigt eller för att bereda sig vinning bryter mot 3 eller 4 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2002:252). Beteckning förut 4 §.Överklagande Beträffande rubriken, se 10 §10 §Socialstyrelsens beslut enligt 5 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2002:252). Ang. 1 st. se Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 14 § inf. under FörvProc. Bemyndigande Beträffande rubriken, se 11 §11 §Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får till skydd för liv och hälsa meddela ytterligare föreskrifter om befruktning utanför kroppen och införande av ägg i en kvinnas kropp. Lag (2002:252). Lag (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med ägg från människa anm. efter lagen 1982:763. Bih.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1988:711 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1989. 2002:252 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003. 2005:445 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005.