Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1990:208) med bemyndigande att fastställa förteckning över konvalescenthem enligt lagen (1962:381) om allmän försäkringDenna förordning har enligt F (2004:882) upphört att gälla vid utgången av år 2004.Förarbeten1990:208 Jfr prop. 1989/90:100 (bil. 7), SfU 10, rskr. 184.Utfärdad: 1990-05-10Regeringen bemyndigar riksförsäkringsverket att fastställa förteckning över konvalescenthem enligt 2 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1990:208 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1990.