Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1991:1234) om försöksverksamhet inom tandvården

Denna förordning upphör enligt F (2008:195) att gälla vid utgången av juni 2008.

Utfärdad: 1991-08-22

1 §

Föreskrifterna i denna förordning gäller vid försöksverksamhet inom Göteborgs och Bohus läns landsting samt i Göteborgs kommun. Försöksverksamheten får pågå längst till utgången av år 1998 och avse försäkrade som året innan behandlingen påbörjas har fyllt lägst 19 år.

SFS 1997:984

2 §

Utan hinder av vad som föreskrivs i 4 §, 5 § första stycket, 6, 7 och 28 §§ tandvårdstaxan (1973:638) får ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till vårdgivaren bestämmas till visst belopp per försäkrad som omfattas av försöksverksamheten.

SFS 1996:1535

3 §

Storleken av patientavgiften bestäms av den allmänna försäkringskassan för respektive försöksområde efter samråd med företrädare för vårdgivaren. Därvid skall de försäkrades behov av skydd mot höga patientavgifter beaktas.

4 §

För de i 1 § angivna försöksverksamheterna lämnas ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring av den allmänna försäkringskassan till folktandvårdens huvudman månadsvis i efterskott.

5 §

Ersättning för försöksverksamheten lämnas för år per patient som omfattas av försöket med 185 kronor om patienten är under 40 år och med 437 kronor om patienten är 40 år eller äldre.

SFS 1997:984

6 §

Riksförsäkringsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.