Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvårdDenna förordning upphör enligt F (2017:1131) att gälla vid utgången av 2017.Utfärdad: 1991-09-121 §1 §En kommun skall lämna ersättning för somatisk långtidssjukvård, somatisk akutsjukvård, geriatrisk vård och psykiatrisk vård enligt lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, i enlighet med vad som sägs i denna förordning. Förordning (1995:1502).Vad som i förordningen sägs om landsting gäller också kommuner som inte ingår i ett landsting. F (1995:1502). 2 §2 §Ersättningen skall lämnas till det landsting där patienten vårdas. Om somatisk långtidssjukvård eller psykiatrisk vård har anordnats vid en enskild vårdinrättning på uppdrag av ett landsting, skall ersättningen för vården lämnas till det landsting som givit uppdraget. F (1995:1502). 3 §3 §För somatisk långtidssjukvård som bedrivs av ett landsting ska ersättning lämnas för varje utnyttjad vårdplats under år 2017 med följande belopp.
Landsting
Kronor per påbörjat vårddygn
Stockholms läns landsting 
3 762 
Södermanlands läns landsting 
2 562 
Östergötlands läns landsting 
2 346 
Jönköpings läns landsting 
2 891 
Kalmar läns landsting 
3 159 
Skåne läns landsting 
3 652 
Hallands läns landsting 
4 057 
Värmlands läns landsting 
2 419 
Örebro läns landsting 
 
– för vårdplats på Universitetssjukhuset Örebro 
2 553 
– för vårdplats på Karlskoga lasarett 
2 846 
– för vårdplats på Lindesbergs lasarett 
2 567 
Dalarnas läns landsting 
2 740 
Gävleborgs läns landsting 
2 552 
Västernorrlands läns landsting 
2 673 
Västerbottens läns landsting 
 
– för vårdplats på Lycksele lasarett 
3 081 
Norrbottens läns landsting 
2 978 
För somatisk långtidssjukvård som bedrivs av en enskild vårdgivare på uppdrag av ett landsting, ska ersättning lämnas med det belopp som motsvarar landstingets kostnader för vården.Första och andra styckena gäller inte geriatrisk vård. F (2016:1063). 4 §4 §Kommunen ska lämna ersättning för patienter som inte längre behöver den medicinska vård som ges vid den enhet inom landstingets hälso- och sjukvård där de vårdas eller vid någon annan enhet inom landstingets hälso- och sjukvård för vilken kommunen inte har betalningsansvar. Har inte annat överenskommits ska ersättningen, för varje vårddygn som påbörjas under år 2017, lämnas med5 042 kronor för patienter vid en enhet för somatisk akutsjukvård,3 638 kronor för patienter vid en enhet för geriatrisk vård, och4 277 kronor för patienter vid en enhet för psykiatrisk vård.Har ett landsting och en kommun kommit överens om viss ersättning för vård av utskrivningsklara patienter, ska ersättning lämnas med detta belopp. I fall som avses i första stycket ska ersättning dock lämnas med lägst 3 638 kronor för varje vårddygn.För psykiatrisk vård som bedrivs av en enskild vårdgivare på uppdrag av ett landsting ska ersättning lämnas med det belopp som motsvarar landstingets kostnader för vården. F (2016:1063). 5 §5 §Skatteverket skall under oktober månad varje år lämna regeringen underlag för omräkning av beloppen enligt 3 och 4 §§. Underlaget skall innehålla uppgift om den beräknade procentuella förändringen av skatteunderlaget för det innevarande året jämfört med året dessförinnan dels för riket, dels för varje landsting. F (2005:1182). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1991:1278 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1992. 1992:1217 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser 1992. 1995:1502 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 1998:1632 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 1999:1216 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2000:1328 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2001:1122 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2002:984 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2003:953 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004. 2003:1120 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2004:1252 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2005:1182 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2006:1406 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2007:1234 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2009:42 Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2009. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för betalningsansvar som avser tid från och med d. 1 jan. 2009. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2009:1246 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2010:1647 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2011:1144 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2012:693 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2013:998 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2014:109 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2014. Den nya bestämmelsen ska dock tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2014.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2014:1377 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2015:752 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2016:1063 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år. 2017:1131 (Utkom d. 1 dec. 2017.)