Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Denna förordning upphör enligt F (2017:1131) att gälla vid utgången av 2017.

Utfärdad: 1991-09-12

1 §

En kommun skall lämna ersättning för somatisk långtidssjukvård, somatisk akutsjukvård, geriatrisk vård och psykiatrisk vård enligt lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, i enlighet med vad som sägs i denna förordning. Förordning (1995:1502).

Vad som i förordningen sägs om landsting gäller också kommuner som inte ingår i ett landsting.

SFS 1995:1502

2 §

Ersättningen skall lämnas till det landsting där patienten vårdas. Om somatisk långtidssjukvård eller psykiatrisk vård har anordnats vid en enskild vårdinrättning på uppdrag av ett landsting, skall ersättningen för vården lämnas till det landsting som givit uppdraget.

SFS 1995:1502

3 §

För somatisk långtidssjukvård som bedrivs av ett landsting ska ersättning lämnas för varje utnyttjad vårdplats under år 2017 med följande belopp.

Landsting

Kronor per påbörjat vårddygn

Stockholms läns landsting

 

3 762

 

Södermanlands läns landsting

 

2 562

 

Östergötlands läns landsting

 

2 346

 

Jönköpings läns landsting

 

2 891

 

Kalmar läns landsting

 

3 159

 

Skåne läns landsting

 

3 652

 

Hallands läns landsting

 

4 057

 

Värmlands läns landsting

 

2 419

 

Örebro läns landsting

 
 

– för vårdplats på Universitetssjukhuset Örebro

 

2 553

 

– för vårdplats på Karlskoga lasarett

 

2 846

 

– för vårdplats på Lindesbergs lasarett

 

2 567

 

Dalarnas läns landsting

 

2 740

 

Gävleborgs läns landsting

 

2 552

 

Västernorrlands läns landsting

 

2 673

 

Västerbottens läns landsting

 
 

– för vårdplats på Lycksele lasarett

 

3 081

 

Norrbottens läns landsting

 

2 978

 

För somatisk långtidssjukvård som bedrivs av en enskild vårdgivare på uppdrag av ett landsting, ska ersättning lämnas med det belopp som motsvarar landstingets kostnader för vården.

Första och andra styckena gäller inte geriatrisk vård.

SFS 2016:1063

4 §

Kommunen ska lämna ersättning för patienter som inte längre behöver den medicinska vård som ges vid den enhet inom landstingets hälso- och sjukvård där de vårdas eller vid någon annan enhet inom landstingets hälso- och sjukvård för vilken kommunen inte har betalningsansvar. Har inte annat överenskommits ska ersättningen, för varje vårddygn som påbörjas under år 2017, lämnas med

  1. 5 042 kronor för patienter vid en enhet för somatisk akutsjukvård,

  2. 3 638 kronor för patienter vid en enhet för geriatrisk vård, och

  3. 4 277 kronor för patienter vid en enhet för psykiatrisk vård.

Har ett landsting och en kommun kommit överens om viss ersättning för vård av utskrivningsklara patienter, ska ersättning lämnas med detta belopp. I fall som avses i första stycket ska ersättning dock lämnas med lägst 3 638 kronor för varje vårddygn.

För psykiatrisk vård som bedrivs av en enskild vårdgivare på uppdrag av ett landsting ska ersättning lämnas med det belopp som motsvarar landstingets kostnader för vården.

SFS 2016:1063

5 §

Skatteverket skall under oktober månad varje år lämna regeringen underlag för omräkning av beloppen enligt 3 och 4 §§. Underlaget skall innehålla uppgift om den beräknade procentuella förändringen av skatteunderlaget för det innevarande året jämfört med året dessförinnan dels för riket, dels för varje landsting.

SFS 2005:1182

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:1278

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1992.

SFS 1992:1217

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser 1992.

SFS 1995:1502

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.

SFS 1998:1632

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.

SFS 1999:1216

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.

SFS 2000:1328

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.

SFS 2001:1122

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.

SFS 2002:984

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.

SFS 2003:953

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2003:1120

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.

SFS 2004:1252

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.

SFS 2005:1182

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.

SFS 2006:1406

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.

SFS 2007:1234

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.

SFS 2009:42

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2009. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för betalningsansvar som avser tid från och med d. 1 jan. 2009. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.

SFS 2009:1246

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.

SFS 2010:1647

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.

SFS 2011:1144

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.

SFS 2012:693

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.

SFS 2013:998

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.

SFS 2014:109

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2014. Den nya bestämmelsen ska dock tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.

SFS 2014:1377

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.

SFS 2015:752

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.

SFS 2016:1063

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.

SFS 2017:1131

(Utkom d. 1 dec. 2017.)