Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

1 §

Denna lag gäller
 • 1. syntetiska anabola steroider,
 • 2. testosteron och dess derivat,
 • 3. tillväxthormon, och
 • 4. kemiska substanser som ökar produktion eller frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon.
SFS 2011:112

2 §

Medel som anges i 1 § får inte annat än för medicinskt eller vetenskapligt ändamål
 • 1. införas till landet,
 • 2. överlåtas,
 • 3. framställas,
 • 4. förvärvas i överlåtelsesyfte,
 • 5. bjudas ut till försäljning,
 • 6. innehas, eller
 • 7. brukas.
SFS 1999:44

3 §

Den som uppsåtligen bryter mot 2 § 2–7 döms för dopningsbrott till fängelse i högst två år.
Är ett brott som avses i första stycket med hänsyn till mängden dopningsmedel samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.
Om straff för olovlig införsel m.m. finns bestämmelser i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. SFS 2000:1245

3 a §

Är ett brott som avses i 3 § första stycket att anse som grovt döms för grovt dopningsbrott till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen har utgjort led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett särskilt stor mängd dopningsmedel eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. SFS 2011:112

4 §

För försök eller förberedelse till sådant dopningsbrott som inte är att anse som ringa döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken, om gärningen gäller annan befattning än som avses i 2 § 6 eller 7.
Om flera har medverkat till brott som avses i 2 § 2–5, skall 23 kap. 4 och 5 §§ brottsbalken tillämpas. SFS 1999:44

5 §

Medel som varit föremål för brott enligt denna lag eller dess värde samt utbyte av sådant brott skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett sådant brott, eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt denna lag.
Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller
 • 1. egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse, samt
 • 2. egendom med vilken har tagits befattning som utgör brott enligt denna lag.
I stället för sådan egendom som avses i andra stycket får dess värde förklaras förverkat. SFS 2005:303

6 §

Angående beslag av egendom som kan antas vara förverkad enligt 5 § gäller bestämmelserna i rättegångsbalken.
Bestämmelserna i 2 § 1 och 3 § lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. skall tillämpas på motsvarande sätt då beslag har skett av medel som avses i 1 § denna lag. Tiden för att anmäla missnöje skall dock räknas från dagen för förordnandet. SFS 1994:1426

SFS 1991:1969

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

SFS 1999:44

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

SFS 2000:1245

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

SFS 2005:303

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

SFS 2011:112

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.