Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel Förarbeten1991:1969 Prop. 1990/91:199, 1991/92:SoU7.1994:1426 Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40.1999:44 Prop. 1998/99:3, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139.2000:1245 Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28.2005:303Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.2011:112Prop. 2010/11:4 bet. 2010/11:SoU5, rskr. 2010/11:158.2019:360Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239.Kommentaren uppdaterad per 1 juli 2019 SFS 2019:360 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 6 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel ska ha följande lydelse. Av Per Sundberg: Enbart en språklig modernisering har gjorts.1 §1 § Denna lag gällersyntetiska anabola steroider,testosteron och dess derivat,tillväxthormon, ochkemiska substanser som ökar produktion eller frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon. Lag (2011:112). 2 §2 §Medel som anges i 1 § får inte annat än för medicinskt eller vetenskapligt ändamålinföras till landet,överlåtas,framställas,förvärvas i överlåtelsesyfte, bjudas ut till försäljning,innehas, ellerbrukas. Lag (1999:44). 3 §3 §Den som uppsåtligen bryter mot 2 § 2–7 döms för dopningsbrott till fängelse i högst två år. Är ett brott som avses i första stycket med hänsyn till mängden dopningsmedel samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.Om straff för olovlig införsel m.m. finns bestämmelser i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2000:1245). Fråga om påföljd för dopningsbrott H 1995: 89 I och II.3 a §3 a § Är ett brott som avses i 3 § första stycket att anse som grovt döms för grovt dopningsbrott till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen har utgjort led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett särskilt stor mängd dopningsmedel eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. Lag (2011:112). Grovt dopningsbrott? Tillika fråga om påföljd H 2016: 859.4 §4 §För försök eller förberedelse till sådant dopningsbrott som inte är att anse som ringa döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken, om gärningen gäller annan befattning än som avses i 2 § 6 eller 7.Om flera har medverkat till brott som avses i 2 § 2–5, skall 23 kap. 4 och 5 §§ brottsbalken tillämpas. Lag (1999:44). 5 §5 §Medel som varit föremål för brott enligt denna lag eller dess värde samt utbyte av sådant brott skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett sådant brott, eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt denna lag.Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gälleregendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse, samtegendom med vilken har tagits befattning som utgör brott enligt denna lag.I stället för sådan egendom som avses i andra stycket får dess värde förklaras förverkat. Lag (2005:303). 6 §6 §Angående beslag av egendom som kan antas vara förverkad enligt 5 § gäller bestämmelserna i rättegångsbalken.Bestämmelserna i 2 § 1 och 3 § lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m. ska tillämpas på motsvarande sätt då beslag har skett av medel som avses i 1 § denna lag. Tiden för att anmäla missnöje ska dock räknas från dagen för förordnandet. Lag (2019:360). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1991:1969 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1992. 1994:1426 Denna lag träder i kraft d. 1 april 1995. 1999:44 Denna lag träder i kraft d. 1 april 1999. 2000:1245 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001. 2005:303 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005. 2011:112 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2011. 2019:360 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2019.