Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika

Inledande bestämmelse

1 §

I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till narkotikastrafflagen (1968:64) och lagen (1992:860) om kontroll av narkotika. De uttryck och benämningar som används i lagarna har samma betydelse i denna förordning.

Narkotika

2 §

De substanser som anges i bilaga 1 till denna förordning skall anses som narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64). SFS 2006:273

3 §

Läkemedelsverket ska upprätta och kungöra förteckningar över narkotika.
Läkemedelsverkets förteckningar ska avse både sådana substanser som anges i 2 § och sådana substanser som är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt. SFS 2011:134

4 §

För införsel och utförsel av narkotika krävs tillstånd i varje särskilt fall. Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om undantag från detta krav för narkotika som inte är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt. SFS 2011:134

5 §

Läkemedelsverket får, i andra avseenden än som anges i 5 a §, meddela föreskrifter om begränsningar i resandes rätt enligt 3 § andra stycket lagen (1992:860) om kontroll av narkotika att utan tillstånd föra in narkotiska läkemedel i Sverige.
Läkemedelsverket får medge undantag i särskilt fall från föreskrifter som meddelats med stöd av första stycket. SFS 2001:48

5 a §

En resande från en av de stater som har tillträtt eller anslutit sig till konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (Schengenkonventionen), eller från en stat som antingen slutit avtal om samarbete enligt konventionen med dessa stater eller som efter beslut av Europeiska unionens råd skall tillämpa konventionen, får utan tillstånd föra in narkotiska läkemedel i Sverige, om
  • 1. läkemedlen är avsedda för medicinskt ändamål och den resandes personliga bruk, och
  • 2. läkemedlen vid varje enskild inresa medförs i en mängd som står i relation till resans längd och inte i något fall överskrider vad som motsvarar 30 dagars förbrukning.
I de fall läkemedlet innehåller en substans som anges i bilaga 2 krävs för införsel som avses i första stycket att en behörig myndighet i den resandes hemland har utfärdat ett sådant intyg som avses i artikel 75 i konventionen. SFS 2006:273

5 b §

Vid öppenvårdsapotek anställd apotekare eller receptarie eller annan som Läkemedelsverket har förklarat vara behörig, får på uppdrag av den som har tillstånd att bedriva öppenvårdsapoteket utfärda sådana intyg som avses i artikel 75 i Schengenkonventionen.
Tillståndshavaren ska se till att kopior av utfärdade intyg sänds till Läkemedelsverket. SFS 2009:629

5 c §

Läkemedelsverket skall sprida information om införselregler som gäller narkotiska läkemedel inom Schengenområdet till allmänheten och andra berörda samt utan avgift tillhandahålla formulär för utfärdande av intyg som avses i artikel 75 i Schengenkonventionen. SFS 2001:1284

6 §

Tullverket får meddela föreskrifter om att narkotika i vissa fall får föras in eller föras ut endast över de orter som anges av myndigheten. Tullverket får efter samråd med Läkemedelsverket meddela föreskrifter om förvaring av narkotika på tullupplag och tullager samt i frihamn. SFS 2011:134

7 §

Läkemedelsverket ska fatta beslut i ett ärende om tillstånd enligt 3, 5 eller 7 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till verket. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst fyra månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.
Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.
I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis. SFS 2009:1093

8 §

Om Läkemedelsverket i ett ärende om tillstånd enligt 3, 5 eller 7 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska verket godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Verket får dock begära att dokumentet ges in i original eller i en bestyrkt kopia eller i form av en auktoriserad översättning till svenska. SFS 2009:1093

10 §

upphävd genom SFS 1995:478

Bestämmelser om narkotika och narkotikaprekursorer

11 §

Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om narkotika när det gäller tillverkning, handel, innehav, transport, förvaring, förordnande, utlämnande, förande av anteckningar och, efter samråd med Tullverket, om införsel, utförsel och transit.
Läkemedelsverket får också föreskriva om undantag från krav avseende tillverkning, handel, innehav, transport, förvaring, förordnande, utlämnande, förande av anteckningar, märkning och, efter samråd med Tullverket, om införsel, utförsel och transit när det gäller
  • 1. beredningar som uteslutande är avsedda att användas för medicinskt eller vetenskapligt ändamål, och
  • 2. narkotika som används för industriellt ändamål.
Läkemedelsverket får även meddela föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd.
Läkemedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om narkotikaprekursorer när det gäller
  • 1. särskilda tillstånd för apotek eller myndigheter att inneha eller släppa ut narkotikaprekursorer på marknaden, och
  • 2. särskild registrering för apotek eller myndigheter att släppa ut narkotikaprekursorer på marknaden.
SFS 2011:134

12 §

Avgift ska betalas
  • – för narkotika av den som ansöker om tillstånd eller har fått tillstånd,
  • – för narkotikaprekursorer av den som ansöker om tillstånd eller registrerar sig enligt förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer eller rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer.
Årsavgift för narkotika ska betalas från och med månaden efter den då Läkemedelsverket meddelat tillstånd att föra in, föra ut, tillverka eller driva handel till och med den månad då tillståndet upphör att gälla. SFS 2011:134

13 §

Läkemedelsverket bestämmer inom vilken tid och på vilket sätt avgifterna skall betalas.
Om det finns särskilda skäl, får Läkemedelsverket nedsätta eller betala tillbaka hela eller en del av avgiften. SFS 1997:103

14 §

Avgifter betalas med följande belopp.
Avgiften avser
Avgift i kronor
Narkotika 
 
– tillstånd att föra in 
20 000 
– tillstånd att föra ut 
20 000 
årsavgift 
20 000 
avgift införsel-/utförseltillfälle 
800 
– tillstånd att tillverka 
20 000 
– tillstånd att driva handel 
20 000 
årsavgift 
20 000 
Narkotikaprekursorer 
 
– tillstånd för: 
 
införsel 
15 000 
utförsel 
15 000 
handel 
15 000 
tillverkning 
15 000 
förvaring 
2 000 
transport 
2 000 
– registrering av: 
 
införsel 
15 000 
utförsel 
15 000 
handel 
15 000 
tillverkning 
15 000 
förvaring 
2 000 
transport 
2 000 
avgift per införsel-/utförseltillfälle 
1 000 
SFS 2011:134

SFS 1992:1554

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 2 § den 1 januari 1993, då förordningen (1983:366) om att vissa substanser skall anses som narkotika skall upphöra att gälla, och i övrigt den 1 juli 1993.
Ändrad av SFS 1993:784

SFS 1995:478

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1995.

SFS 1997:103

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1997.

SFS 1997:627

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1997.

SFS 1998:859

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1998.

SFS 1998:1467

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

SFS 1999:516

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999.

SFS 1999:656

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1999.

SFS 1999:782

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1999.

SFS 2000:2

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2000.

SFS 2000:694

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2000.

SFS 2001:48

Denna förordning träder i kraft den 25 mars 2001.

SFS 2001:78

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001.

SFS 2001:551

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.

SFS 2001:1284

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2002. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som kommit in till Läkemedelsverket före ikraftträdandet.

SFS 2002:166

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2002.

SFS 2002:636

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2002.

SFS 2003:71

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2003.

SFS 2003:753

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2003.

SFS 2003:1070

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

SFS 2004:2

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2004.

SFS 2005:250

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2005. Äldre bestämmelser tilllämpas dock fortfarande för ansökningar som gjorts för regleringsåret 2004/2005.

SFS 2005:474

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

SFS 2005:642

Denna förordning träder i kraft den 18 augusti 2005. Äldre föreskrifter om avgifter gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.

SFS 2006:273

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2006.

SFS 2007:157

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2007.

SFS 2007:747

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2007.

SFS 2007:878

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

SFS 2008:728

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

SFS 2008:743

Denna förordning träder i kraft den 15 september 2008.

SFS 2009:316

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2009.

SFS 2009:379

Denna förordning träder i kraft den 8 juni 2009.

SFS 2009:629

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

SFS 2009:917

Denna förordning träder i kraft den 15 september 2009.

SFS 2009:1026

Denna förordning träder i kraft den 9 december 2009.

SFS 2009:1093

1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.
2. Ansökningar om tillstånd enligt 3, 5 eller 7 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika som kommit in till Läkemedelsverket före ikraftträdandet men som ännu inte avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter.

SFS 2009:1269

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2009. Den ska dock tilllämpas för ansökningar som gjorts före detta datum för stödåret 2009.

SFS 2009:1581

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2010.

SFS 2010:1081

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

SFS 2010:1083

Denna förordning träder i kraft den 21 september 2010.

SFS 2010:1085

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010.

SFS 2011:134

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

SFS 2011:309

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.

SFS 2011:958

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2011.

SFS 2012:43

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2012.

SFS 2012:152

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2012.

SFS 2012:642

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2012.

SFS 2012:974

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2013.

SFS 2013:523

Denna förordning träder i kraft den 22 juli 2013.

SFS 2013:640

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

SFS 2013:789

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2013.

SFS 2014:103

Denna förordning träder i kraft den 8 april 2014.

SFS 2014:1032

Denna förordning träder i kraft den 19 augusti 2014.

SFS 2014:1379

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

SFS 2014:1480

Denna förordning träder i kraft den 16 januari 2015.

SFS 2015:244

Denna förordning träder i kraft den 9 juni 2015.

SFS 2015:526

Denna förordning träder i kraft den 18 augusti 2015.

SFS 2015:996

Denna förordning träder i kraft den 26 januari 2016.

SFS 2016:841

Denna förordning träder i kraft den 16 augusti 2016.

SFS 2016:849

Denna förordning träder i kraft den 6 september 2016.

SFS 2016:1303

Denna förordning träder i kraft den 25 januari 2017.

SFS 2017:618

Denna förordning träder i kraft den 28 juli 2017.

SFS 2018:115

Denna förordning träder i kraft den 10 april 2018.

SFS 2018:1586

Denna förordning träder i kraft den 12 november 2018.