Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård

1 §

Denna lag gäller beträffande besök på vårdinstitutioner och sjukvårdsinrättningar till dem som är tvångsintagna för vård enligt
  • 1. lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
  • 2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
  • 3. lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
  • 4. lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, och
  • 5. lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Lagen gäller också för besök till dem som är isolerade enligt 5 kap. 1 § eller tillfälligt isolerade enligt 5 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168). SFS 2004:183

2 §

För besök som avses i 1 § får huvudmannen för vårdinstitutionen eller sjukvårdsinrättningen besluta om allmänna besökstider. Besökstiderna skall bestämmas så att de ger tillfredsställande möjligheter till besök utan att inkräkta på vården.
Om det med hänsyn till omständigheterna är lämpligt att besök tillåts även under andra tider än vad som är bestämt enligt första stycket, skall huvudmannen för vårdinstitutionen eller sjukvårdsinrättningen beträffande viss eller vissa vårdtagare eller isolerade besluta om utvidgade besökstider.

3 §

Om det med hänsyn till vårdens bedrivande, risken för överförande av smitta eller skyddet av enskilda vårdtagares personliga integritet är nödvändigt med inskränkningar av sådana besök som avses i 1 §, får huvudmannen för vårdinstitutionen eller sjukvårdsinrättningen i särskilda fall besluta om besöksrestriktioner. Ett sådant beslut kan vara generellt eller avse besök av en viss eller vissa personer.

4 §

Vad som sägs i 3 § gäller inte
  • 1. besök av personer för vilka 14 § andra stycket 1 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga är tillämplig,
  • 2. inskränkningar i den intagnes rätt när 5 kap. 12 § smittskyddslagen (2004:168) är tillämplig, och
  • 3. när 8 § andra stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård är tilllämpligt.
SFS 2004:183

5 §

Beslut enligt 2 § andra stycket och 3 § gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Ett sådant beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut enligt 2 § första stycket får inte överklagas.

6 §

Om ett beslut har meddelats av huvudmannen för en privat vårdinstitution eller sjukvårdsinrättning, tillämpas bestämmelserna i 37–47 §§ förvaltningslagen (2017:900) om ändring av beslut och om överklagande. Huvudmannen ska då jämställas med myndighet.
Huvudmannen ska vid ett överklagande vara den enskildes motpart. SFS 2018:805

SFS 1996:981

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

SFS 2004:183

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

SFS 2018:805

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.