Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1998:1337) om tandvårdstaxaDenna förordning upphör enligt F (2008:193) att gälla den 1 juli 2008.Angående övergångsbestämmelser, se F (2008:193).Utfärdad den 29 oktober 1998.Utkom från trycket den 10 november 1998Tandvård i allmänhet1 §1 §Föreskrifterna i denna förordning gäller tandvård enligt 2 kap. 3 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.Försäkringskassan får i särskilda fall medge undantag från den åldersgräns som föreskrivs i nämnda lagrum. F (2004:903). 2 §2 §En vårdgivare är skyldig att i den mån det är möjligt ta emot försäkrade för tandvård. Akuta fall skall behandlas med förtur.Vårdgivaren bör efter utförd behandling se till att den försäkrade inom lämplig tid kallas till ny undersökning.3 §3 §Att patienten skall upplysas om sitt tandhälsotillstånd och de behandlingsmetoder som står till buds framgår av 3 § tredje stycket tandvårdslagen (1985:125).Om vårdgivarens rätt att ta ut ersättning för tandvård finns det bestämmelser i 4 § samma lag. I samma paragraf finns det också föreskrifter om en vårdgivares skyldighet att upplysa patienten om kostnaden för vald behandling och om ändrade förutsättningar för behandlingsförslag eller kostnadsberäkning.4 §4 §Försäkringskassan lämnar tandvårdsersättning för åtgärder som utförts hos vårdgivaren.Sådan ersättning lämnas till vårdgivaren med ett grundbelopp som bestäms för varje åtgärd eller för bastandvårdsabonnemang enligt 8 §. Enligt 13 a § lämnas i vissa fall ersättning enligt bestämmelserna om högkostnadsskydd för protetiska åtgärder. För tandvård enligt 13 a § lämnas tandvårdsersättning till vårdgivaren med högst ett belopp som vid tidpunkten då Försäkringskassan beslutar om behandlingsförslaget motsvarar folktandvårdens priser för tandvård i det landsting där vården utförs.Grundbeloppens storlek framgår av tandvårdstaxan i bilaga till denna förordning. När tandvårdsersättningen beräknas avrundas belopp som slutar på öretal på femtio eller däröver uppåt och annat öretal nedåt till helt krontal. F (2004:903). 5 §5 §För tandvård som ges till personer som har behov av särskilda tandvårdsinsatser som ett led i en sjukdomsbehandling under begränsad tid finns det bestämmelser i 8 a § tredje stycket och 15 a § tredje stycket tandvårdslagen (1985:125) samt i tandvårdsförordningen (1998:1338).För sådana oralkirurgiska undersökningar och behandlingar som kräver ett sjukhus tekniska och medicinska resurser finns bestämmelser i 15 a § tredje stycket tandvårdslagen och i tandvårdsförordningen.Ersättningsberättigad tandvård6 §6 §Tandvårdsersättning lämnas endast för behandling som är nödvändig för att uppnå ett från odontologisk synpunkt funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat.Om en försäkrad begär ytterligare eller annorlunda behandling än som avses i första stycket, och vårdgivaren anser att han eller hon bör tillmötesgå begäran, lämnas ersättning med högst det belopp som motsvarar kostnaden för vad som skulle ha ingått i behandling enligt första stycket. Detsamma gäller när en sådan behandling behöver göras om. Dessa bestämmelser gäller dock inte behandling med käkbensförankrade implantat.Ersättning från försäkringen lämnas inte om den försäkrade på det sätt som anges i andra stycket begär att en behandling som ingår i bastandvården i stället skall bytas ut mot en behandling utanför bastandvården.En vårdgivare skall i första hand erbjuda patienten sådan behandling som avses i första stycket.Bastandvård7 §7 §Med bastandvård avses sådana åtgärder som finns upptagna under avdelning A i tandvårdstaxan.Bastandvård kan ges inom såväl allmäntandvård som specialisttandvård.Rätt till ersättning för bastandvård8 §8 §För bastandvård lämnas ersättning från försäkringen med det grundbelopp som anges vid varje åtgärd i tandvårdstaxan. Ersättning lämnas dock inte för fyllning enligt avdelning A, punkt 54, 55 och 91 om fyllningen görs med amalgam. Ersättning lämnas inte per åtgärd om patienten och vårdgivaren har ett gällande abonnemangsavtal enligt 10 §.Ersättning för undersökning enligt avdelning A, punkt 11 och 12 i tandvårdstaxan lämnas endast för patienter som under det år undersökningen görs fyller minst 20 år eller högst 29 år samt för patienter som under det år undersökningen görs fyller minst 65 år. F (2002:267). 9 §9 §För personer som under det år vården ges fyller minst 65 år lämnas ersättning med ett och ett halvt grundbelopp för bastandvård enligt avdelning A, punkt 13–16, 18, 19, 22, 24, 25, 31–35, 41–43, och 54–56.För personer som har ett långvarigt och väsentligt ökat behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionshinder lämnas ersättning med dubbla grundbelopp för all sådan bastandvård som är nödvändig på grund av sjukdomen eller funktionshindret. F (2002:267). Abonnemang på bastandvård10 §10 §Ersättning för bastandvård lämnas om en patient har slutit ett avtal med en vårdgivare om att denne under en tvåårsperiod skall utföra all bastandvård som patienten är i behov av till en kostnad som bestäms i avtalet (abonnemangstandvård).Ersättning vid abonnemangstandvård lämnas med det grundbelopp som framgår av avdelning A, punkt 97 och 98 i tandvårdstaxan.Ersättning från försäkringen lämnas inte om patienten vid avtalets ingående redan omfattas av ett gällande abonnemangsavtal.11 §11 §Ett bastandvårdsabonnemang skall för att ersättning från försäkringen skall lämnas innehållauppgifter om abonnemangsperioden,en plan som innefattar ett program med de undersökningar och förebyggande åtgärder som planeras under abonnemangsperioden ochuppgifter om avgiften för abonnemanget.Bastandvårdsabonnemang skall tecknas enligt ett formulär som Försäkringskassan fastställer.En vårdgivare skall snarast underrätta Försäkringskassan när ett avtal om bastandvårdsabonnemang har upphört att gälla eller om vårdgivaren av någon anledning inte kan fullfölja sitt åtagande enligt avtalet. F (2004:903). Ersättning vid protetiska åtgärder och tandreglering m.m.12 §12 §Ersättning för protetiska åtgärder, tandreglering och andra åtgärder som ligger utanför bastandvården lämnas från försäkringen med det grundbelopp som anges för varje sådan åtgärd i avdelning B i tandvårdstaxan.Ersättning lämnas endast med den del av de samlade grundbeloppen som under en behandlingsomgång överstiger ett karensbelopp om 3 500 kr.För protetiska åtgärder lämnas i vissa fall ersättning enligt bestämmelserna i 13 a §.Som en behandlingsomgång räknas en tidsperiod om högst ett år. Denna begränsning gäller dock inte för en behandlingsomgång som endast omfattar tandregleringsåtgärder. F (2002:267). 13 §13 §Bestämmelserna om karensbelopp i 12 § andra stycket skall inte tillämpas vid beräkning av ersättning för personer som avses i 9 § andra stycket för sådan tandvård som är nödvändig på grund av patientens sjukdom eller funktionshinder.Bestämmelserna om karensbelopp i 12 § andra stycket skall inte heller tillämpas vid beräkning av ersättning för behandling enligt avdelning B punkt 70–76, 78 eller 79 i tandvårdstaxan. F (2002:267). Högkostnadsskydd för protetiska åtgärderRubriken införd g. F 2002:267.13 a §13 a §För personer som under det år vården ges fyller minst 65 år lämnas tandvårdsersättning för hela kostnaden för protetiska åtgärder enligt avdelning B punkt 61–67, 681–76, 78, 79, 81, och 83–89 i tandvårdstaxan. För åtgärd 681 och 682 är dock ersättningen begränsad till de belopp som framgår av tandvårdstaxan. Tandvårdsersättning enligt denna bestämmelse lämnas inte för bastandvård, implantatstödd protetik bakom andra premolaren och inte heller för gjutmetaller, ädelmetaller, eller annat material som Försäkringskassan föreskriver. Vid implantatbehandling av en helt tandlös överkäke lämnas ersättning för högst sex fixturer. Vid sådan behandling av en helt tandlös underkäke lämnas ersättning för högst fem fixturer. Ersättning för implantatbehandling lämnas inte om patienten har en helprotes som fungerar väl.Från tandvårdsersättningen skall det under en behandlingsomgång avräknas ett karensbelopp om 7 700 kr. Som en behandlingsomgång räknas den tidsperiod som anges i 12 § fjärde stycket.Om det är mer förmånligt för patienten skall Försäkringskassan i stället lämna tandvårdsersättning enligt bestämmelserna i 12 och 13 §§. F (2004:903). Hjälpmedel14 §14 §Personer som avses i 9 § har rätt till ersättning för bedömning av behovet av, utprovning av och inköp av individuellt anpassade tandvårdshjälpmedel.Ersättning skall lämnas med sextio procent av den försäkrades kostnad för sådana hjälpmedel om dessa bedöms vara nödvändiga för att den försäkrade skall kunna sköta sin munhygien.Tandvårdsräkning15 §15 §En vårdgivare är för all ersättningsberättigad tandvård som denne ger skyldig att upprätta en tandvårdsräkning och ge in den till Försäkringskassan samt lämna andra uppgifter som Försäkringskassan föreskriver.Tandvårdsräkningar upprättas enligt formulär som Försäkringskassan fastställer. F (2004:903). Ersättning när protetiska arbeten behöver göras om16 §16 §En vårdgivare får inte tillgodoräkna sig ersättning från försäkringen när en behandlingmed avtagbar protes helt eller delvis behöver göras om inom ett år efter den dag då protesen lämnades ut till patienten, ellermed fast protes helt eller delvis behöver göras om inom två år efter den dag då protesen slutligt sattes fast.Vårdgivaren får dock tillgodoräkna sig ersättning omprotesen utförts med immediatteknik,protesen är avsedd endast för tillfälligt bruk,patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om, ellerprotesen utsatts för yttre våld.Om den nya behandlingen behöver utformas som en mer omfattande konstruktion eller annars är mer kostnadskrävande än den ursprungliga, får vårdgivaren tillgodoräkna sig ersättning från försäkringen för den tillkommande behandlingen till den del behandlingskostnaden överstiger karensbeloppet enligt 12 eller 13 a §§. Vid beräkning av karensbeloppet för den tillkommande behandlingen skall grundbeloppen respektive tandvårdsersättningen för den ursprungliga och den tillkommande behandlingen räknas samman.Om en behandling enligt denna paragraf behöver göras om och den nya behandlingen görs hos en annan vårdgivare än den som utförde den ursprungliga behandlingen får Försäkringskassan från den sistnämnde vårdgivaren återkräva det belopp som Försäkringskassan lämnat för den nya behandlingen eller dra av beloppet vid senare utbetalning av tandvårdsersättning till denne. F (2004:903). Förhandsprövning17 §17 §Om en försäkrads behov av tandvård är omfattande eller svårbedömt får den försäkrade eller, efter medgivande av den försäkrade, vårdgivaren begära att ett behandlingsförslag prövas av Försäkringskassan.Förhandsprövning skall göras när en behandling med fast protetik avses omfatta fler än sex tänder eller broled under en behandlingsomgång. Om behandlingen avses gälla en kombination av fast och avtagbar protes, skall förhandsprövning göras om den fasta protetiken omfattar fler än fyra tänder under en behandlingsomgång.Förhandsprövning av behandlingsförslag skall också göras när tandvårdsersättning begärs enligt 13 a §. F (2004:903). 18 §18 §Förutom i de fall som angetts i 17 § skall behandlingsförslag förhandsprövasvid behandling som avser tandreglering,vid tandvård för personer vars ersättning på grund av långvarigt och väsentligt ökat behov av tandvård enligt 9 § skall lämnas med dubbla grundbelopp eller enligt 13 § skall lämnas utan karensbelopp, samti fråga om hjälpmedel enligt 14 §, ellervid sådan tidsdebiterad behandling som avses under punkt 81 i tandvårdstaxan. Förordning (1999:137). 19 §19 §Försäkringskassan får föreskriva undantag från vad som sägs i 17 och 18 §§. Försäkringskassan får även föreskriva att förhandsprövning skall göras i andra fall än som anges där. F (2004:903). 20 §20 §Om det vid uppföljning enligt 23 § andra stycket framkommer skälig misstanke om att en vårdgivare inte följer bestämmelserna i denna förordning får Försäkringskassan förelägga vårdgivaren att viss behandling alltid skall förhandsprövas. Ett sådant föreläggande får avse högst ett år. F (2004:903). 21 §21 §Beslut i ett ärende om förhandsprövning är bindande i fråga om rätten till tandvårdsersättning, om det inte efter prövningen framkommer medicinska eller liknande särskilda omständigheter som utgör skäl för en ändrad bedömning.Tandvårdsersättning lämnas inte för behandling som utförts utan förhandsprövning där sådan prövning krävs. Detta gäller dock inte om behandlingen varit av sådan karaktär att det av odontologiska eller medicinska skäl varit nödvändigt att genomföra den utan att invänta en förhandsprövning eller om det i övrigt funnits särskilda skäl att påbörja behandlingen innan förhandsprövning har gjorts.Den försäkrades skyldigheter vid förhandsprövning22 §22 §En försäkrad är, om det behövs för prövningen av hans eller hennes rätt till ersättning från försäkringen, på begäran av Försäkringskassan eller domstol skyldig att ställa sig till förfogande för undersökning vid utredning i ett ärende om förhandsprövning eller tandvårdsersättning.Uppkommer kostnader för den försäkrade med anledning av undersökningen lämnas ersättning från försäkringen. F (2004:903). Vårdgivares upplysningsskyldighet23 §23 §En vårdgivare är på begäran av Försäkringskassan eller en domstol skyldig att i ärenden om förhandsprövning eller tandvårdsersättning lämna upplysningar samt förete journal och övrigt material som rör undersökning eller behandling av en försäkrad.Vårdgivaren är också skyldig att på begäran av Försäkringskassan för uppföljning och utvärdering lämna uppgifter om behandling enligt denna förordning. F (2004:903). Överklagandebestämmelser24 §24 §Att ett beslut av Försäkringskassan i ett ärende enligt 1 § andra stycket om undantag från åldersgräns får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223).Närmare bestämmelser om ändring, omprövning, överklagande och verkställighet av Försäkringskassans beslut finns i 20 kap. 10–13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring.Beslut i ett ärende om förhandsprövning enligt 17–19 §§ får, förutom av den försäkrade, överklagas även av vårdgivaren efter medgivande av patienten. Gäller beslutet ett sådant ärende som avses i 16 § fjärde stycket får det dock utan medgivande av patienten överklagas av den vårdgivare som har utfört den behandling som behöver göras om.Beslut om förhandsprövning enligt 20 § första stycket får överklagas av vårdgivaren. F (2004:903). Återbetalningsskyldighet25 §25 §Bestämmelser om återbetalningsskyldighet för ersättningar som lämnats enligt denna förordning finns i 20 kap. 4 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring.Skyldighet att hålla förordningen tillgänglig26 §26 §Ett exemplar av denna förordning med bilaga skall finnas på en för patienterna väl synlig plats inom vårdgivarens mottagning. I anslutning härtill skall finnas en lista med de priser som vårdgivaren tar ut för varje åtgärd.Av prislistan skall det även framgå om vårdgivaren har en försäkring för att göra om protetiska arbeten.Intyg om använda tandvårdsmaterial27 §27 §Vårdgivaren är skyldig att på begäran av patienten ge henne eller honom ett skriftligt intyg med uppgifter om vilka material som använts vid protetiska arbeten och i tandfyllningar.En uppgift om att patienten har rätt till ett sådant intyg skall finnas intagen i prislistan.Föreskriftsbemyndigande28 §28 §Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning. Därvid får Försäkringskassan meddela särskilda föreskrifter för ersättningsberäkningen. F (2004:903). BilagaTandvårdstaxa Avdelning A. Bastandvård
Åtgärd
 
Grund- belopp kr
Ett och ett halvt grund- belopp kr
Dubbelt grund- belopp kr
1.  
Undersökning, diagnostik, rådgivning  
 
 
 
11 
Undersökning 
106 
212 
12 
Undersökning och diagnostik utförd inom tandhygienistens kompetensområde 
106 
212 
13 
Röntgenundersökning, intraoral, per bild 
11 
14 
14 
Panoramaröntgen 
79 
119 
158 
15 
Röntgenundersökning, komplett för munhålan 
122 
183 
244 
16 
Röntgenundersökning, extraoral, per bild 
20 
30 
40 
18 
Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 
60 
90 
120 
19 
Laboratorieundersökning (PAD) 
80 
120 
160 
2.  
Förebyggande åtgärder  
 
 
 
22 
Förebyggande åtgärder och avlägsnande av beläggning, tandsten och överskott samt puts och polering. Behandling av patient med omfattande behandlingsbehov 
106 
159 
212 
24 
Förebyggande åtgärder av mindre omfattning 
53 
80 
106 
25 
Profylaxskena, per skena 
122 
183 
244 
3.  
Oralkirurgisk behandling  
 
 
31 
Tanduttagning, en tand 
83 
125 
166 
32 
Tanduttagning, varje ytterligare inom samma kvadrant och vid samma behandlingstillfälle 
23 
35 
46 
33 
Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom, per operationstillfälle 
297 
446 
594 
34 
Operativt avlägsnande av en eller flera tänder, rotspetsoperation, per operationstillfälle 
297 
446 
594 
35 
Övrig kirurgi, biopsi, plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand, per operationstillfälle 
107 
161 
214 
4.  
Pulpakirurgisk behandling  
 
 
 
41 
Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 
317 
476 
634 
42 
Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 
373 
560 
746 
43 
Upprensning och rotfyllning, tre eller fler rotkanaler 
552 
828 
1 104 
5.  
Konserverande behandling  
 
 
 
51 
En- eller flerytsfyllning med glasjonomer 
56 
 
112 
54 
Enytsfyllning 
91 
137 
182 
55 
Flerytsfyllning eller flera ytor på samma tand 
130 
195 
260 
56 
Kompositkrona, klinikframställd 
181 
272 
362 
9.  
Övrig behandling inom bastandvården  
 
 
 
91 
Undersökning och behandling av akutpatient 
106 
 
212 
92 
Rådgivning och diagnostik av till specialist remitterad patient (ej protetik och tandreglering) 
217 
 
434 
93 
Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 
122 
 
244 
97 
Abonnemang på bastandvård för vuxna under 30 år, per år 
200 
 
400 
98 
Abonnemang på bastandvård för vuxna från 30 år, per år 
200 
 
400 
99 
Hjälpmedel 
60 % av patientkostnaden 
Avdelning B. Protetik och tandreglering
Åtgärd
 
Grund-belopp kr
Ett och ett halvt grund- belopp kr
Dubbelt grund- belopp kr
6.  
Behandling med fast protes  
 
 
 
61 
Guldinlägg, laboratorieframställt kompositinlägg och maskinframställt porslinsinlägg (CAD-CAM), flera ytor. Radikulärförankring vid overdenture 
 
 
1 097 
62 
Laboratorieframställt inlägg, flera ytor, eller krona 
 
 
1 430 
63 
Gjuten pelare 
 
 
687 
64 
Klinikframställd pelare 
 
 
218 
65 
Hängande broled, per led 
 
 
608 
66 
Emaljretinerad konstruktion, per stöd 
 
 
462 
67 
Fastsättning av lossnad krona 
 
 
112 
68 
Titankomponenter, material 
 
 
1 380 
681 
Titankomponenter, enstegsbehandling vid tillämpning av 13 a § 
 
 
2 900 
682 
Titankomponenter, tvåstegsbehandling vid tillämpning av 13 a § 
 
 
3 200 
7.  
Behandling med avtagbar protes  
 
 
 
70 
Prefabricerade tänder, per styck, material debiteras inte i kombination med åtgärd 75 
 
 
24 
71 
Partiell protes, enkel, för temporärt bruk, en till tre tänder 
 
 
925 
72 
Partiell protes, enkel, för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 
 
 
1 582 
73 
Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 
 
 
2 903 
74 
Komplicerad partiell protes och alveolarbarkonstruktion eller protes med stöd av urtagskrona eller attachments 
 
 
3 271 
75 
Hel över- eller underkäksprotes, per käke inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 
 
 
2 336 
76 
Rebasering och/eller komplicerad lagning av protes 
 
 
578 
77 
Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologisk indikation 
 
 
998 
78 
Tillsättning av lossnad protestand 
 
 
112 
79 
Attachments, per styck, material 
 
 
600 
8.  
Övriga behandlingar inom protetik  
 
 
 
 
Förhandsprövad vård 
 
 
 
81 
Övriga behandlingar, förhandsprövad vård, per timme 
 
 
434 
83 
Rådgivning och diagnostik av till specialist remitterad patient (protetik och tandreglering) 
 
 
434 
 
Kirurgisk behandling i samband med implantat 
 
 
 
84 
Operation avseende käkbensförankrade implantat, högst tre fixturer 
 
 
3 688 
85 
Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer 
 
 
5 255 
 
Protetikbehandling i samband med implantat 
 
 
 
86 
Bro, underkäke 
 
 
12 547 
87 
Bro, överkäke 
 
 
13 445 
88 
Tillägg per fixtur vid delimplantat där krona eller broled utförs i ädelmetall eller titan 
 
 
284 
89 
Overdenture vid implantat 
 
 
5 850 
Åtgärd
 
 
Grundbelopp kr
Dubbelt grundbelopp kr
 
Tandreglering 
 
 
 
 
Apparaturbehandling  
Beräknad behandlingstid  
 
 
881 
Avtagbar apparatur 
1/2 år 
 
2 591 
882 
Avtagbar apparatur 
1 år 
 
3 702 
883 
Avtagbar apparatur 
2 år 
 
4 219 
884 
Fast apparat i en käke 
1/2 år 
 
2 884 
885 
Fast apparat i en käke 
1 år 
 
4 443 
886 
Fast apparat i en käke 
1 1/2 år 
 
5 152 
887 
Fast apparat i en käke 
2 år 
 
5 886 
891 
Apparaturbehandling omfattande bägge käkarna med fast apparat i minst en käke 
1 1/2 år 
 
6 792 
892 
Apparaturbehandling omfattande bägge käkarna med fast apparat i minst en käke 
2 år 
 
7 521 
893 
Apparaturbehandling omfattande bägge käkarna med fast apparat i minst en käke 
3 år 
 
9 158 
894 
Fast apparatur i bägge käkarna 
2 år 
 
8 960 
F (2002:267). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1998:1337 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999 då tandvårdstaxan (1973:638) upphör att gälla.2. Har ett kirurgiskt ingrepp för implantat i en käke inletts före d. 1 jan. 1999 men inte slutförts vid denna tidpunkt gäller föreskrifterna i tandvårdstaxan (1973:638) för återstående kirurgiska ingrepp i käken.3. För den som påbörjat sådan tandbehandling som avses i 9 § tandvårdstaxan (1973:638) före d. 1 jan. 1999 fortsätter äldre föreskrifter att gälla till dess behandlingsperioden är avslutad, dock längst till utgången av juni 1999.4. I fråga om övriga förhandsprövade behandlingar som påbörjats före d. 15 nov. 1998 gäller föreskrifterna i tandvårdstaxan (1973:638), dock längst till utgången av juni 1999. Tandregleringar och behandlingar med implantat och tillhörande protetik som påbörjats före d. 15 nov.1998 får slutföras enligt äldre föreskrifter.5. I fråga om övriga behandlingar som påbörjats före d. 1 jan. 1999 gäller föreskrifterna i tandvårdstaxan (1973:638) för den del av åtgärderna som utförs före d. 1 jan. 1999 medan föreskrifterna i den nya förordningen gäller för de åtgärder som utförs efter detta datum. Den patientavgift som har betalats enligt äldre föreskrifter, dock högst 1 300 kr, skall därvid avräknas från karensbeloppet enligt 12 §.6. I fråga om protetiska arbeten utförda före denna förordnings ikraftträdande skall föreskrifterna i 8 § tandvårdstaxan (1973:638) om vad som gäller när sådana arbeten behöver göras om fortsätta att gälla.7. Bestämmelserna i 12 § andra stycket tandvårdstaxan (1973:638) fortsätter att gälla för vård som ges före utgången av 1999. Förordning (1998:1779). 1998:1799 (Utkom d. 29 dec. 1998.) 1999:137 Denna förordning träder i kraft d. 15 april 1999. 2000:1035 Denna förordning träder ikraft d. 1 jan. 2001. De nya föreskrifterna skall inte tillämpas på behandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet. 2002:6 Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2002. De nya föreskrifterna skall inte tillämpas på behandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet. 2002:267 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2002. De nya föreskrifterna skall inte tillämpas på behandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet. Bestämmelserna skall inte heller tillämpas på sådana behandlingar som skall förhandsprövas om begäran om förhandsprövning har inkommit före ikraftträdandet. 2003:361 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2003. 2003:877 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.2. För behandlingar som förhandsprövats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter. 2004:903 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.