Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1998:1337) om tandvårdstaxa

Denna förordning upphör enligt F (2008:193) att gälla den 1 juli 2008.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2008:193).

Utfärdad den 29 oktober 1998.

Utkom från trycket den 10 november 1998

Tandvård i allmänhet

1 §

Föreskrifterna i denna förordning gäller tandvård enligt 2 kap. 3 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Försäkringskassan får i särskilda fall medge undantag från den åldersgräns som föreskrivs i nämnda lagrum.

SFS 2004:903

2 §

En vårdgivare är skyldig att i den mån det är möjligt ta emot försäkrade för tandvård. Akuta fall skall behandlas med förtur.

Vårdgivaren bör efter utförd behandling se till att den försäkrade inom lämplig tid kallas till ny undersökning.

3 §

Att patienten skall upplysas om sitt tandhälsotillstånd och de behandlingsmetoder som står till buds framgår av 3 § tredje stycket tandvårdslagen (1985:125).

Om vårdgivarens rätt att ta ut ersättning för tandvård finns det bestämmelser i 4 § samma lag. I samma paragraf finns det också föreskrifter om en vårdgivares skyldighet att upplysa patienten om kostnaden för vald behandling och om ändrade förutsättningar för behandlingsförslag eller kostnadsberäkning.

4 §

Försäkringskassan lämnar tandvårdsersättning för åtgärder som utförts hos vårdgivaren.

Sådan ersättning lämnas till vårdgivaren med ett grundbelopp som bestäms för varje åtgärd eller för bastandvårdsabonnemang enligt 8 §. Enligt 13 a § lämnas i vissa fall ersättning enligt bestämmelserna om högkostnadsskydd för protetiska åtgärder. För tandvård enligt 13 a § lämnas tandvårdsersättning till vårdgivaren med högst ett belopp som vid tidpunkten då Försäkringskassan beslutar om behandlingsförslaget motsvarar folktandvårdens priser för tandvård i det landsting där vården utförs.

Grundbeloppens storlek framgår av tandvårdstaxan i bilaga till denna förordning. När tandvårdsersättningen beräknas avrundas belopp som slutar på öretal på femtio eller däröver uppåt och annat öretal nedåt till helt krontal.

SFS 2004:903

5 §

För tandvård som ges till personer som har behov av särskilda tandvårdsinsatser som ett led i en sjukdomsbehandling under begränsad tid finns det bestämmelser i 8 a § tredje stycket och 15 a § tredje stycket tandvårdslagen (1985:125) samt i tandvårdsförordningen (1998:1338).

För sådana oralkirurgiska undersökningar och behandlingar som kräver ett sjukhus tekniska och medicinska resurser finns bestämmelser i 15 a § tredje stycket tandvårdslagen och i tandvårdsförordningen.

Ersättningsberättigad tandvård

6 §

Tandvårdsersättning lämnas endast för behandling som är nödvändig för att uppnå ett från odontologisk synpunkt funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat.

Om en försäkrad begär ytterligare eller annorlunda behandling än som avses i första stycket, och vårdgivaren anser att han eller hon bör tillmötesgå begäran, lämnas ersättning med högst det belopp som motsvarar kostnaden för vad som skulle ha ingått i behandling enligt första stycket. Detsamma gäller när en sådan behandling behöver göras om. Dessa bestämmelser gäller dock inte behandling med käkbensförankrade implantat.

Ersättning från försäkringen lämnas inte om den försäkrade på det sätt som anges i andra stycket begär att en behandling som ingår i bastandvården i stället skall bytas ut mot en behandling utanför bastandvården.

En vårdgivare skall i första hand erbjuda patienten sådan behandling som avses i första stycket.

Bastandvård

7 §

Med bastandvård avses sådana åtgärder som finns upptagna under avdelning A i tandvårdstaxan.

Bastandvård kan ges inom såväl allmäntandvård som specialisttandvård.

Rätt till ersättning för bastandvård

8 §

För bastandvård lämnas ersättning från försäkringen med det grundbelopp som anges vid varje åtgärd i tandvårdstaxan. Ersättning lämnas dock inte för fyllning enligt avdelning A, punkt 54, 55 och 91 om fyllningen görs med amalgam. Ersättning lämnas inte per åtgärd om patienten och vårdgivaren har ett gällande abonnemangsavtal enligt 10 §.

Ersättning för undersökning enligt avdelning A, punkt 11 och 12 i tandvårdstaxan lämnas endast för patienter som under det år undersökningen görs fyller minst 20 år eller högst 29 år samt för patienter som under det år undersökningen görs fyller minst 65 år.

SFS 2002:267

9 §

För personer som under det år vården ges fyller minst 65 år lämnas ersättning med ett och ett halvt grundbelopp för bastandvård enligt avdelning A, punkt 13–16, 18, 19, 22, 24, 25, 31–35, 41–43, och 54–56.

För personer som har ett långvarigt och väsentligt ökat behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionshinder lämnas ersättning med dubbla grundbelopp för all sådan bastandvård som är nödvändig på grund av sjukdomen eller funktionshindret.

SFS 2002:267

Abonnemang på bastandvård

10 §

Ersättning för bastandvård lämnas om en patient har slutit ett avtal med en vårdgivare om att denne under en tvåårsperiod skall utföra all bastandvård som patienten är i behov av till en kostnad som bestäms i avtalet (abonnemangstandvård).

Ersättning vid abonnemangstandvård lämnas med det grundbelopp som framgår av avdelning A, punkt 97 och 98 i tandvårdstaxan.

Ersättning från försäkringen lämnas inte om patienten vid avtalets ingående redan omfattas av ett gällande abonnemangsavtal.

11 §

Ett bastandvårdsabonnemang skall för att ersättning från försäkringen skall lämnas innehålla

 • uppgifter om abonnemangsperioden,

 • en plan som innefattar ett program med de undersökningar och förebyggande åtgärder som planeras under abonnemangsperioden och

 • uppgifter om avgiften för abonnemanget.

Bastandvårdsabonnemang skall tecknas enligt ett formulär som Försäkringskassan fastställer.

En vårdgivare skall snarast underrätta Försäkringskassan när ett avtal om bastandvårdsabonnemang har upphört att gälla eller om vårdgivaren av någon anledning inte kan fullfölja sitt åtagande enligt avtalet.

SFS 2004:903

Ersättning vid protetiska åtgärder och tandreglering m.m.

12 §

Ersättning för protetiska åtgärder, tandreglering och andra åtgärder som ligger utanför bastandvården lämnas från försäkringen med det grundbelopp som anges för varje sådan åtgärd i avdelning B i tandvårdstaxan.

Ersättning lämnas endast med den del av de samlade grundbeloppen som under en behandlingsomgång överstiger ett karensbelopp om 3 500 kr.

För protetiska åtgärder lämnas i vissa fall ersättning enligt bestämmelserna i 13 a §.

Som en behandlingsomgång räknas en tidsperiod om högst ett år. Denna begränsning gäller dock inte för en behandlingsomgång som endast omfattar tandregleringsåtgärder.

SFS 2002:267

13 §

Bestämmelserna om karensbelopp i 12 § andra stycket skall inte tillämpas vid beräkning av ersättning för personer som avses i 9 § andra stycket för sådan tandvård som är nödvändig på grund av patientens sjukdom eller funktionshinder.

Bestämmelserna om karensbelopp i 12 § andra stycket skall inte heller tillämpas vid beräkning av ersättning för behandling enligt avdelning B punkt 70–76, 78 eller 79 i tandvårdstaxan.

SFS 2002:267

Högkostnadsskydd för protetiska åtgärder

Rubriken införd g. F 2002:267. SFS1998-1337

13 a §

För personer som under det år vården ges fyller minst 65 år lämnas tandvårdsersättning för hela kostnaden för protetiska åtgärder enligt avdelning B punkt 61–67, 681–76, 78, 79, 81, och 83–89 i tandvårdstaxan. För åtgärd 681 och 682 är dock ersättningen begränsad till de belopp som framgår av tandvårdstaxan. Tandvårdsersättning enligt denna bestämmelse lämnas inte för bastandvård, implantatstödd protetik bakom andra premolaren och inte heller för gjutmetaller, ädelmetaller, eller annat material som Försäkringskassan föreskriver. Vid implantatbehandling av en helt tandlös överkäke lämnas ersättning för högst sex fixturer. Vid sådan behandling av en helt tandlös underkäke lämnas ersättning för högst fem fixturer. Ersättning för implantatbehandling lämnas inte om patienten har en helprotes som fungerar väl.

Från tandvårdsersättningen skall det under en behandlingsomgång avräknas ett karensbelopp om 7 700 kr. Som en behandlingsomgång räknas den tidsperiod som anges i 12 § fjärde stycket.

Om det är mer förmånligt för patienten skall Försäkringskassan i stället lämna tandvårdsersättning enligt bestämmelserna i 12 och 13 §§.

SFS 2004:903

Hjälpmedel

14 §

Personer som avses i 9 § har rätt till ersättning för bedömning av behovet av, utprovning av och inköp av individuellt anpassade tandvårdshjälpmedel.

Ersättning skall lämnas med sextio procent av den försäkrades kostnad för sådana hjälpmedel om dessa bedöms vara nödvändiga för att den försäkrade skall kunna sköta sin munhygien.

Tandvårdsräkning

15 §

En vårdgivare är för all ersättningsberättigad tandvård som denne ger skyldig att upprätta en tandvårdsräkning och ge in den till Försäkringskassan samt lämna andra uppgifter som Försäkringskassan föreskriver.

Tandvårdsräkningar upprättas enligt formulär som Försäkringskassan fastställer.

SFS 2004:903

Ersättning när protetiska arbeten behöver göras om

16 §

En vårdgivare får inte tillgodoräkna sig ersättning från försäkringen när en behandling

 1. med avtagbar protes helt eller delvis behöver göras om inom ett år efter den dag då protesen lämnades ut till patienten, eller

 2. med fast protes helt eller delvis behöver göras om inom två år efter den dag då protesen slutligt sattes fast.

Vårdgivaren får dock tillgodoräkna sig ersättning om

 1. protesen utförts med immediatteknik,

 2. protesen är avsedd endast för tillfälligt bruk,

 3. patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om, eller

 4. protesen utsatts för yttre våld.

Om den nya behandlingen behöver utformas som en mer omfattande konstruktion eller annars är mer kostnadskrävande än den ursprungliga, får vårdgivaren tillgodoräkna sig ersättning från försäkringen för den tillkommande behandlingen till den del behandlingskostnaden överstiger karensbeloppet enligt 12 eller 13 a §§. Vid beräkning av karensbeloppet för den tillkommande behandlingen skall grundbeloppen respektive tandvårdsersättningen för den ursprungliga och den tillkommande behandlingen räknas samman.

Om en behandling enligt denna paragraf behöver göras om och den nya behandlingen görs hos en annan vårdgivare än den som utförde den ursprungliga behandlingen får Försäkringskassan från den sistnämnde vårdgivaren återkräva det belopp som Försäkringskassan lämnat för den nya behandlingen eller dra av beloppet vid senare utbetalning av tandvårdsersättning till denne.

SFS 2004:903

Förhandsprövning

17 §

Om en försäkrads behov av tandvård är omfattande eller svårbedömt får den försäkrade eller, efter medgivande av den försäkrade, vårdgivaren begära att ett behandlingsförslag prövas av Försäkringskassan.

Förhandsprövning skall göras när en behandling med fast protetik avses omfatta fler än sex tänder eller broled under en behandlingsomgång. Om behandlingen avses gälla en kombination av fast och avtagbar protes, skall förhandsprövning göras om den fasta protetiken omfattar fler än fyra tänder under en behandlingsomgång.

Förhandsprövning av behandlingsförslag skall också göras när tandvårdsersättning begärs enligt 13 a §.

SFS 2004:903

18 §

Förutom i de fall som angetts i 17 § skall behandlingsförslag förhandsprövas

 • vid behandling som avser tandreglering,

 • vid tandvård för personer vars ersättning på grund av långvarigt och väsentligt ökat behov av tandvård enligt 9 § skall lämnas med dubbla grundbelopp eller enligt 13 § skall lämnas utan karensbelopp, samt

 • i fråga om hjälpmedel enligt 14 §, eller

 • vid sådan tidsdebiterad behandling som avses under punkt 81 i tandvårdstaxan.

SFS 1999:137

19 §

Försäkringskassan får föreskriva undantag från vad som sägs i 17 och 18 §§. Försäkringskassan får även föreskriva att förhandsprövning skall göras i andra fall än som anges där.

SFS 2004:903

20 §

Om det vid uppföljning enligt 23 § andra stycket framkommer skälig misstanke om att en vårdgivare inte följer bestämmelserna i denna förordning får Försäkringskassan förelägga vårdgivaren att viss behandling alltid skall förhandsprövas. Ett sådant föreläggande får avse högst ett år.

SFS 2004:903

21 §

Beslut i ett ärende om förhandsprövning är bindande i fråga om rätten till tandvårdsersättning, om det inte efter prövningen framkommer medicinska eller liknande särskilda omständigheter som utgör skäl för en ändrad bedömning.

Tandvårdsersättning lämnas inte för behandling som utförts utan förhandsprövning där sådan prövning krävs. Detta gäller dock inte om behandlingen varit av sådan karaktär att det av odontologiska eller medicinska skäl varit nödvändigt att genomföra den utan att invänta en förhandsprövning eller om det i övrigt funnits särskilda skäl att påbörja behandlingen innan förhandsprövning har gjorts.

Den försäkrades skyldigheter vid förhandsprövning

22 §

En försäkrad är, om det behövs för prövningen av hans eller hennes rätt till ersättning från försäkringen, på begäran av Försäkringskassan eller domstol skyldig att ställa sig till förfogande för undersökning vid utredning i ett ärende om förhandsprövning eller tandvårdsersättning.

Uppkommer kostnader för den försäkrade med anledning av undersökningen lämnas ersättning från försäkringen.

SFS 2004:903

Vårdgivares upplysningsskyldighet

23 §

En vårdgivare är på begäran av Försäkringskassan eller en domstol skyldig att i ärenden om förhandsprövning eller tandvårdsersättning lämna upplysningar samt förete journal och övrigt material som rör undersökning eller behandling av en försäkrad.

Vårdgivaren är också skyldig att på begäran av Försäkringskassan för uppföljning och utvärdering lämna uppgifter om behandling enligt denna förordning.

SFS 2004:903

Överklagandebestämmelser

24 §

Att ett beslut av Försäkringskassan i ett ärende enligt 1 § andra stycket om undantag från åldersgräns får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223).

Närmare bestämmelser om ändring, omprövning, överklagande och verkställighet av Försäkringskassans beslut finns i 20 kap. 10–13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Beslut i ett ärende om förhandsprövning enligt 17–19 §§ får, förutom av den försäkrade, överklagas även av vårdgivaren efter medgivande av patienten. Gäller beslutet ett sådant ärende som avses i 16 § fjärde stycket får det dock utan medgivande av patienten överklagas av den vårdgivare som har utfört den behandling som behöver göras om.

Beslut om förhandsprövning enligt 20 § första stycket får överklagas av vårdgivaren.

SFS 2004:903

Återbetalningsskyldighet

25 §

Bestämmelser om återbetalningsskyldighet för ersättningar som lämnats enligt denna förordning finns i 20 kap. 4 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Skyldighet att hålla förordningen tillgänglig

26 §

Ett exemplar av denna förordning med bilaga skall finnas på en för patienterna väl synlig plats inom vårdgivarens mottagning. I anslutning härtill skall finnas en lista med de priser som vårdgivaren tar ut för varje åtgärd.

Av prislistan skall det även framgå om vårdgivaren har en försäkring för att göra om protetiska arbeten.

Intyg om använda tandvårdsmaterial

27 §

Vårdgivaren är skyldig att på begäran av patienten ge henne eller honom ett skriftligt intyg med uppgifter om vilka material som använts vid protetiska arbeten och i tandfyllningar.

En uppgift om att patienten har rätt till ett sådant intyg skall finnas intagen i prislistan.

Föreskriftsbemyndigande

28 §

Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning. Därvid får Försäkringskassan meddela särskilda föreskrifter för ersättningsberäkningen.

SFS 2004:903

Bilaga

Tandvårdstaxa

Avdelning A. Bastandvård

Åtgärd

 

Grund- belopp kr

Ett och ett halvt grund- belopp kr

Dubbelt grund- belopp kr

1.

 

Undersökning, diagnostik, rådgivning

 
 
 
 

11

 

Undersökning

 

106

 

212

 

12

 

Undersökning och diagnostik utförd inom tandhygienistens kompetensområde

 

106

 

212

 

13

 

Röntgenundersökning, intraoral, per bild

 

7

 

11

 

14

 

14

 

Panoramaröntgen

 

79

 

119

 

158

 

15

 

Röntgenundersökning, komplett för munhålan

 

122

 

183

 

244

 

16

 

Röntgenundersökning, extraoral, per bild

 

20

 

30

 

40

 

18

 

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

 

60

 

90

 

120

 

19

 

Laboratorieundersökning (PAD)

 

80

 

120

 

160

 

2.

 

Förebyggande åtgärder

 
 
 
 

22

 

Förebyggande åtgärder och avlägsnande av beläggning, tandsten och överskott samt puts och polering. Behandling av patient med omfattande behandlingsbehov

 

106

 

159

 

212

 

24

 

Förebyggande åtgärder av mindre omfattning

 

53

 

80

 

106

 

25

 

Profylaxskena, per skena

 

122

 

183

 

244

 

3.

 

Oralkirurgisk behandling

 
 
 

31

 

Tanduttagning, en tand

 

83

 

125

 

166

 

32

 

Tanduttagning, varje ytterligare inom samma kvadrant och vid samma behandlingstillfälle

 

23

 

35

 

46

 

33

 

Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom, per operationstillfälle

 

297

 

446

 

594

 

34

 

Operativt avlägsnande av en eller flera tänder, rotspetsoperation, per operationstillfälle

 

297

 

446

 

594

 

35

 

Övrig kirurgi, biopsi, plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand, per operationstillfälle

 

107

 

161

 

214

 

4.

 

Pulpakirurgisk behandling

 
 
 
 

41

 

Upprensning och rotfyllning, en rotkanal

 

317

 

476

 

634

 

42

 

Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler

 

373

 

560

 

746

 

43

 

Upprensning och rotfyllning, tre eller fler rotkanaler

 

552

 

828

 

1 104

 

5.

 

Konserverande behandling

 
 
 
 

51

 

En- eller flerytsfyllning med glasjonomer

 

56

 
 

112

 

54

 

Enytsfyllning

 

91

 

137

 

182

 

55

 

Flerytsfyllning eller flera ytor på samma tand

 

130

 

195

 

260

 

56

 

Kompositkrona, klinikframställd

 

181

 

272

 

362

 

9.

 

Övrig behandling inom bastandvården

 
 
 
 

91

 

Undersökning och behandling av akutpatient

 

106

 
 

212

 

92

 

Rådgivning och diagnostik av till specialist remitterad patient (ej protetik och tandreglering)

 

217

 
 

434

 

93

 

Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena

 

122

 
 

244

 

97

 

Abonnemang på bastandvård för vuxna under 30 år, per år

 

200

 
 

400

 

98

 

Abonnemang på bastandvård för vuxna från 30 år, per år

 

200

 
 

400

 

99

 

Hjälpmedel

 

60 % av patientkostnaden

 

Avdelning B. Protetik och tandreglering

Åtgärd

 

Grund-

belopp kr

Ett och ett halvt grund- belopp kr

Dubbelt grund- belopp kr

6.

 

Behandling med fast protes

 
 
 
 

61

 

Guldinlägg, laboratorieframställt kompositinlägg och maskinframställt porslinsinlägg (CAD-CAM), flera ytor. Radikulärförankring vid overdenture

 
 
 

1 097

 

62

 

Laboratorieframställt inlägg, flera ytor, eller krona

 
 
 

1 430

 

63

 

Gjuten pelare

 
 
 

687

 

64

 

Klinikframställd pelare

 
 
 

218

 

65

 

Hängande broled, per led

 
 
 

608

 

66

 

Emaljretinerad konstruktion, per stöd

 
 
 

462

 

67

 

Fastsättning av lossnad krona

 
 
 

112

 

68

 

Titankomponenter, material

 
 
 

1 380

 

681

 

Titankomponenter, enstegsbehandling vid tillämpning av 13 a §

 
 
 

2 900

 

682

 

Titankomponenter, tvåstegsbehandling vid tillämpning av 13 a §

 
 
 

3 200

 

7.

 

Behandling med avtagbar protes

 
 
 
 

70

 

Prefabricerade tänder, per styck, material debiteras inte i kombination med åtgärd 75

 
 
 

24

 

71

 

Partiell protes, enkel, för temporärt bruk, en till tre tänder

 
 
 

925

 

72

 

Partiell protes, enkel, för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

 
 
 

1 582

 

73

 

Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad

 
 
 

2 903

 

74

 

Komplicerad partiell protes och alveolarbarkonstruktion eller protes med stöd av urtagskrona eller attachments

 
 
 

3 271

 

75

 

Hel över- eller underkäksprotes, per käke inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder

 
 
 

2 336

 

76

 

Rebasering och/eller komplicerad lagning av protes

 
 
 

578

 

77

 

Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologisk indikation

 
 
 

998

 

78

 

Tillsättning av lossnad protestand

 
 
 

112

 

79

 

Attachments, per styck, material

 
 
 

600

 

8.

 

Övriga behandlingar inom protetik

 
 
 
 
 

Förhandsprövad vård

 
 
 
 

81

 

Övriga behandlingar, förhandsprövad vård, per timme

 
 
 

434

 

83

 

Rådgivning och diagnostik av till specialist remitterad patient (protetik och tandreglering)

 
 
 

434

 
 

Kirurgisk behandling i samband med implantat

 
 
 
 

84

 

Operation avseende käkbensförankrade implantat, högst tre fixturer

 
 
 

3 688

 

85

 

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer

 
 
 

5 255

 
 

Protetikbehandling i samband med implantat

 
 
 
 

86

 

Bro, underkäke

 
 
 

12 547

 

87

 

Bro, överkäke

 
 
 

13 445

 

88

 

Tillägg per fixtur vid delimplantat där krona eller broled utförs i ädelmetall eller titan

 
 
 

284

 

89

 

Overdenture vid implantat

 
 
 

5 850

 

Åtgärd

 
 

Grundbelopp kr

Dubbelt grundbelopp kr

 

Tandreglering

 
 
 
 
 

Apparaturbehandling

 

Beräknad behandlingstid

 
 
 

881

 

Avtagbar apparatur

 

1/2 år

 
 

2 591

 

882

 

Avtagbar apparatur

 

1 år

 
 

3 702

 

883

 

Avtagbar apparatur

 

2 år

 
 

4 219

 

884

 

Fast apparat i en käke

 

1/2 år

 
 

2 884

 

885

 

Fast apparat i en käke

 

1 år

 
 

4 443

 

886

 

Fast apparat i en käke

 

1 1/2 år

 
 

5 152

 

887

 

Fast apparat i en käke

 

2 år

 
 

5 886

 

891

 

Apparaturbehandling omfattande bägge käkarna med fast apparat i minst en käke

 

1 1/2 år

 
 

6 792

 

892

 

Apparaturbehandling omfattande bägge käkarna med fast apparat i minst en käke

 

2 år

 
 

7 521

 

893

 

Apparaturbehandling omfattande bägge käkarna med fast apparat i minst en käke

 

3 år

 
 

9 158

 

894

 

Fast apparatur i bägge käkarna

 

2 år

 
 

8 960

 

SFS 2002:267