Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Allmän bestämmelse

1 §

I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. De uttryck och benämningar som används i lagen har samma betydelse i denna förordning.

Hälsofarliga varor

2 §

De varor som anges i bilagan till denna förordning skall anses som hälsofarliga varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Underrättelseskyldighet

3 §

Om Polismyndigheten eller Tullverket i sin verksamhet iakttar något som tyder på att nya medel används för missbruksändamål eller att missbruksmönster av kända medel ändras, ska myndigheten utan dröjsmål anmäla detta till Folkhälsomyndigheten. SFS 2014:1292

Tillstånds- och tillsynsmyndighet

4 §

Folkhälsomyndigheten får meddela tillstånd till hantering för ett vetenskapligt eller industriellt ändamål enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om införsel, överlåtelse, framställning, förvärv i överlåtelsesyfte, utbjudande till försäljning, innehav och förande av anteckningar.
Folkhälsomyndigheten får även meddela föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd.
Folkhälsomyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor samt av de föreskrifter och villkor som meddelats i anslutning till lagen. SFS 2013:896

Bestämmelser om handläggning av tillstånd, m.m.

5 §

Folkhälsomyndigheten ska fatta beslut i ett ärende om tillstånd enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor inom två månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till myndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst två månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.
Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.
I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis. SFS 2013:896

6 §

Om Folkhälsomyndigheten i ett ärende om tillstånd enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Folkhälsomyndigheten får dock begära att dokumentet ges in i original eller i en bestyrkt kopia eller i form av en auktoriserad översättning till svenska. SFS 2013:896

SFS 1999:58

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

SFS 1999:783

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1999.

SFS 2001:316

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.

SFS 2002:167

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2002.

SFS 2002:597

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002.

SFS 2003:8

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2003.

SFS 2003:77

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 mars 2003.

SFS 2004:3

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2004.

SFS 2004:486

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

SFS 2004:696

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2004.

SFS 2005:26

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005.

SFS 2005:641

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2005.

SFS 2005:734

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2005.

SFS 2006:154

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2006.

SFS 2006:167

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2006.

SFS 2007:158

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2007.

SFS 2007:601

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2007.

SFS 2007:879

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

SFS 2008:908

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2008.

SFS 2009:317

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2009.

SFS 2009:1095

1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.
2. Ansökningar om tillstånd enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor som kommit in till Statens folkhälsoinstitut före ikraftträdandet men som ännu inte har avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter.

SFS 2010:1084

Denna förordning träder i kraft den 21 september 2010.

SFS 2010:1086

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010.

SFS 2011:135

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

SFS 2011:310

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.

SFS 2011:959

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2011.

SFS 2012:556

Denna förordning träder i kraft den 18 september 2012.

SFS 2012:975

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2013.

SFS 2013:667

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

SFS 2013:790

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2013.

SFS 2013:896

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. För ett ärende om tillstånd enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor i vilket en fullständig ansökan har kommit in till Statens folkhälsoinstitut enligt äldre bestämmelser, men som vid ikraftträdandet ännu inte har avgjorts av institutet, räknas tiden inom vilken Folkhälsomyndigheten ska fatta beslut enligt 5 § första stycket från det att den fullständiga ansökan har kommit in till Statens folkhälsoinstitut.
3. Bestämmelsen i 6 § om godtagande av dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i sin nya lydelse gäller även i fråga om dokument som Statens folkhälsoinstitut har begärt in före ikraftträdandet.

SFS 2014:1033

Denna förordning träder i kraft den 19 augusti 2014.

SFS 2014:1292

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

SFS 2014:1481

Denna förordning träder i kraft den 16 januari 2015.

SFS 2015:245

Denna förordning träder i kraft den 9 juni 2015.

SFS 2015:525

Denna förordning träder i kraft den 18 augusti 2015.

SFS 2015:997

Denna förordning träder i kraft den 26 januari 2016.

SFS 2016:844

Denna förordning träder i kraft den 23 augusti 2016.

SFS 2016:1304

Denna förordning träder i kraft den 25 januari 2017.

SFS 2017:619

Denna förordning träder i kraft den 28 juli 2017.

SFS 2017:864

Denna förordning träder i kraft den 18 oktober 2017.

SFS 2017:952

Denna förordning träder i kraft den 12 december 2017.

SFS 2018:116

Denna förordning träder i kraft den 10 april 2018.

SFS 2018:539

Denna förordning träder i kraft den 26 juni 2018.

SFS 2018:1587

Denna förordning träder i kraft den 12 november 2018.