Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Utkom från trycket den 16 juli 2002

Utfärdad den 4 juli 2002.

Inledande bestämmelse

1 §

I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m m. De termer och begrepp som används i lagen har samma betydelse i denna förordning.

Det som sägs om regioner i denna förordning gäller även kommuner som inte ingår i en region.

SFS 2019:1042

Inskränkningar i läkemedelsförmånerna

2 §

Läkemedelsförmåner enligt 5 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och kostnadsfrihet enligt 19 § samma lag får inte avse större mängd läkemedel eller andra varor än som motsvarar det beräknade behovet för 90 dagar eller, om lämplig förpackningsstorlek för 90 dagar saknas, närmast större förpackning. Detta gäller dock inte sådana varor som avses i 18 § 1 nämnda lag.

Ett läkemedel eller en annan vara som har förskrivits får inte förskrivas på nytt så länge förskrivningen fortfarande är giltig, om syftet enbart är att få läkemedlet eller varan utlämnat på förmånligare villkor.

Om det finns särskilda skäl får dock läkemedelsförmånen avse en större mängd läkemedel och andra varor än vad som sägs i första stycket.

SFS 2006:1118

3 §

En ny ettårsperiod enligt 5 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. kan inte påbörjas förrän föregående ettårsperiod har gått till ända, om inget annat följer av 3 a § denna förordning.

SFS 2006:1118

3 a §

Om den mängd läkemedel eller andra varor som expedieras avser en större mängd än vad som sägs i 2 § första stycket, skall de läkemedel och andra varor som är avsedda att tillgodose tid efter det att den ettårsperiod som avses i 5 § andra stycket lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. beräknas ha löpt ut, omfattas av en kostnadsreducering. Kostnadsreduceringen skall beräknas på en ny sådan ettårsperiod, räknad från den första dagen efter att föregående ettårsperiod beräknas ha löpt ut.

SFS 2006:1118

Arbetsplatskod

4 §

Alla som har en arbetsplats och är behöriga att förskriva läkemedel eller sådana varor som avses i 18 § 2 och 3 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. har rätt att få en arbetsplatskod.

Regionen får i övrigt besluta om utformning och fördelning av arbetsplatskod för den som har sin arbetsplats inom regionens område.

Om regionen finner att den sökande inte har rätt till arbetsplatskod ska ärendet överlämnas till Socialstyrelsen för prövning.

En arbetsplatskod gäller endast så länge förutsättningarna i första stycket är uppfyllda.

SFS 2019:1042

Fastställande av inköps- och försäljningspris

Rubriken införd g. SFS2009-0633

4 a §

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela föreskrifter om hur inköpspris och försäljningspris enligt 7 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska fastställas.

SFS 2009:633

4 b §

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela föreskrifter om förutsättningar för ändring av inköpspris och försäljningspris för ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna om det

  1. har gått 15 år efter det att läkemedlet godkänts för försäljning, eller

  2. finns läkemedel som är utbytbara mot läkemedlet och som marknadsförs till öppenvårdsapotek i Sverige.

SFS 2014:466

4 c §

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela föreskrifter om

  1. vem som får ansöka om att ett läkemedel ska få ingå i läkemedelsförmånerna i fråga om sådana läkemedel som får säljas enligt 4 kap. 10 § eller 5 kap. 1 § andra stycket läkemedelslagen (2015:315), och

  2. villkoren för att ett läkemedel som avses i 16 § första stycket lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. eller 16 a § första stycket samma lag ska få ingå i läkemedelsförmånerna och om inköpspris, försäljningspris och ändring av ett tidigare fastställt inköpspris och försäljningspris för läkemedlet.

SFS 2018:490

Receptfria läkemedel

5 §

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela föreskrifter om förutsättningarna för att ett visst receptfritt läkemedel eller en viss grupp av sådana läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna.

SFS 2008:656

Andra varor än läkemedel

6 §

Den nedsättning av priset på vissa livsmedel som föreskrivs i 20 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. gäller när ett barn lider av någon av de sjukdomar som anges i bilagan till denna förordning.

Läkemedelsverket skall upprätta en förteckning över de livsmedel som omfattas av prisnedsättningen. Verket skall också ange vilken specialistkompetens som skall krävas för att läkare skall vara behöriga att förskriva sådana livsmedel.

7 §

En sådan förskrivning av livsmedel som avses i 20 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., skall göras på livsmedelsanvisning.

På livsmedelsanvisningen skall det anges hur många gånger förskrivningen får expedieras. Förskrivningen får för varje expedition avse högst den mängd livsmedel som motsvarar det beräknade behovet för 90 dagar.

8 §

En förskrivning av förbrukningsartiklar som avses i 18 § 2 och 3 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. samt i 8 kap. 9 § och 12 kap. 6 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska göras på ett hjälpmedelskort.

På hjälpmedelskortet ska det anges en sådan arbetsplatskod som avses i 4 §. Det ska också anges hur många gånger förskrivningen får expedieras.

SFS 2017:90

Handläggning m.m.

9 §

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska meddela beslut inom 180 dagar från det att en fullständig ansökan om att ett läkemedel eller en vara ska ingå i läkemedelsförmånerna kom in till myndigheten.

Ett beslut om höjning av ett tidigare fastställt försäljningspris ska meddelas inom 90 dagar från det att ansökan kom in till myndigheten. Om de uppgifter som lämnats till stöd för ansökan är otillräckliga, ska myndigheten snarast underrätta sökanden om vilka ytterligare uppgifter som krävs och fatta sitt beslut inom 90 dagar efter att dessa kompletterande uppgifter tagits emot. Om antalet ansökningar är mycket stort, kan tidsfristen förlängas endast en gång med ytterligare 60 dagar. Sökanden ska informeras om en sådan förlängning innan fristen löpt ut.

Om inget beslut meddelas inom den tid eller de tider som anges i andra stycket har sökanden rätt att verkställa den begärda prishöjningen fullt ut.

Ett beslut om sänkning av ett tidigare fastställt försäljningspris ska meddelas så snart det är möjligt.

SFS 2008:656

10 §

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska offentliggöra en förteckning över de läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna samt uppgifter om vilka priser som får tas ut för dessa produkter. Denna förteckning och dessa uppgifter ska minst en gång per år överlämnas till Europeiska kommissionen.

SFS 2010:1381

Giltighet av recept m.m.

11 §

En förskrivning på recept är giltig ett år från utfärdandet om inte förskrivaren anger kortare giltighetstid. Det ska framgå av förskrivningen hur många gånger den får expedieras.

Förskrivningar som avses i 7 och 8 §§ är giltiga ett år från utfärdandet.

Vid varje expedition ska öppenvårdsapotekets namn och dagen för expeditionen anges på förskrivningen. För att varorna ska omfattas av läkemedelsförmåner enligt 5 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. eller kostnadsfrihet enligt 19 § samma lag får förskrivningen expedieras på nytt först då minst två tredjedelar av den tid förflutit som den tidigare expedierade mängden läkemedel eller andra varor är avsedd att tillgodose. Förskrivningen får dock expedieras dessförinnan om det finns särskilda skäl till detta.

Vid expedition av en förskrivning ska en verifikation upprättas över utlämnandet. Verifikationen ska innehålla uppgifter om vad som har förskrivits och lämnats ut. Öppenvårdsapoteket får behålla förskrivningen. Förskrivningen eller en kopia av denna utgör öppenvårdsapotekets verifikation.

SFS 2016:343

Utbyte av läkemedel

Rubriken införd g. SFS2009-0633

12 §

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela föreskrifter om utbyte mot läkemedel som omfattas av förmånsbegränsningar och utbyte av läkemedel i övrigt.

Sådana föreskrifter får dock inte avse i vilka fall som en farmaceut får motsätta sig utbyte enligt 21 § tredje stycket 2, 21 a § andra stycket 2 och 21 b § andra stycket 2 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Läkemedelsverket får, efter att ha gett Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter som avses i andra stycket.

SFS 2019:1191

Sanktionsavgifter

Rubriken införd g. F 2014:466. SFS2014-0466

12 a §

Den sanktionsavgift som får tas ut enligt 25 a § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska bestämmas till lägst femtusen kronor och högst tio miljoner kronor.

SFS 2014:466

Utlämnande från öppenvårdsapotek

Beträffande rubriken, se SFS2009-0633

13 §

Läkemedel och andra varor som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. får i brådskande fall lämnas ut trots att förskrivningen inte har gjorts på föreskriven blankett. I sådant fall ska den som förskriver intyga att det är ett brådskande fall samt lämna de uppgifter som skulle ha lämnats, om den föreskrivna blanketten hade använts.

En förskrivning som avses i denna paragraf får expedieras endast en gång. Öppenvårdsapoteket ska behålla handlingen som sin verifikation eller dokumentera uppgifterna och behålla dessa som sin verifikation.

SFS 2015:974

14 §

Vid expedition av en förskrivning som behålls av öppenvårdsapoteket ska, om kunden begär det, öppenvårdsapoteket lämna denne en kopia av handlingen. På denna handling ska anges att den inte gäller för expedition.

SFS 2009:633

15 §

Vid varje expeditionstillfälle ska öppenvårdsapoteket tillhandahålla ett särskilt kvitto på det belopp som kunden betalat för varor som omfattas av läkemedelsförmånerna. Öppenvårdsapoteket ska vidta även de övriga åtgärder som behövs för att kunden ska få läkemedelsförmåner.

SFS 2009:633

Öppenvårdsapotekets rätt till ersättning

Rubriken har denna lydelse enligt SFS2009-0633

16 §

Har läkemedel eller annan vara som avses i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. lämnats ut kostnadsfritt eller med kostnadsreducering från öppenvårdsapoteket mot förskrivning, har öppenvårdsapoteket rätt att få ersättning av den region som avses i 22 § samma lag med ett belopp som motsvarar försäljningspriset respektive den föreskrivna kostnadsreduceringen.

Ersättning ska betalas i efterhand, varvid ersättning som hör till en viss månad ska betalas den första vardag som inte är lördag i den andra månaden därefter. Ersättningen ska betalas till E-hälsomyndigheten som förmedlar den till öppenvårdsapoteken. I övrigt ska ersättning betalas på det sätt regionerna, E-hälsomyndigheten och öppenvårdsapoteket kommer överens om.

SFS 2019:1042

Verifikationer

17 §

De handlingar som enligt denna förordning utgör öppenvårdsapotekets verifikationer ska förvaras i tre år från den dag öppenvårdsapoteket begärde ersättning för dem.

Verifikationerna ska på begäran av en region överlämnas till regionen för granskning.

SFS 2019:1042

18 §

Regionen får granska ersättningsanspråk enligt 16 § samt kontrollera att läkemedel och andra varor som lämnats ut kostnadsfritt eller till nedsatt pris omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

SFS 2019:1042

Fastställande av blanketter

19 §

Läkemedelsverket ska, efter samråd med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och regionerna, fastställa blanketter som avses i 7 och 8 §§.

SFS 2019:1042

Överklagande

20 §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2018:997

Ytterligare föreskrifter

21 §

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om arbetsplatskoder samt om verkställighet av 18 § 2 och 3 samma lag.

SFS 2015:974

Bilaga

Förteckning över sådana sjukdomar som berättigar till prisnedsättning av livsmedel enligt 20 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Chron’s sjukdom

Fenylketonuri

Galaktosemi

Glutenintolerans

Komjölksproteinintolerans

Kort tunntarm

Laktosintolerans (medfödd och sekundär)

Kronisk njurinsufficiens

Sojaproteinintolerans

Ulcerös colit

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:687

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2002. Genom förordningen upphävs förordningen (1996:1294) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.

SFS 2002:726

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2002.

SFS 2002:765

Denna förordning träder i kraft d. 15 nov. 2002 men tillämpas för tid från och med d. 1 okt. 2002. Beslut om försäljningspris för receptfria läkemedel som Riksförsäkringsverket har fattat enligt lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. gäller fortfarande.

SFS 2003:187

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2003.

SFS 2006:1118

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007 utom såvitt avser 3 a § och 8 § som träder i kraft d. 1 juli 2007.

SFS 2007:255

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2007.

SFS 2008:656

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2008.

SFS 2009:633

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

SFS 2010:1381

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2013:1036

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014.

SFS 2014:466

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015 i fråga om 12 § och i övrigt d. 1 juli 2014.

SFS 2015:974

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2016:343

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2016.

SFS 2017:28

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2017.

SFS 2017:90

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2017.

SFS 2018:490

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:997

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2019:1042

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2019:1191

Denna förordning träder i kraft d. 2 juni 2020.