Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

1 §

I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

PKU-biobanken

Anmälan

3 §

Anmälan enligt 2 kap. 5 § lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. ska utöver vad som anges i lagen innehålla uppgifter om
  • 1. namn och personnummer eller firma och organisationsnummer för huvudmannen för biobanken, och
  • 2. adress och telefonnummer till den som ansvarar för biobanken.
Inspektionen för vård och omsorgs register över biobanker enligt 2 kap. 6 § nämnda lag ska därutöver innehålla uppgifter om inspektionens beslut om att en biobank får läggas ned eller överlåtas. Registret får även innehålla uppgifter om när material ur en biobank lämnades ut. SFS 2013:185

Direktåtkomst

3 a §

Socialstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifterna i det register som förs enligt 2 kap. 6 § lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. om uppgifterna behövs hos Socialstyrelsen för kunskapsutveckling, statistikframställning, uppföljning, utvärdering eller epidemiologiska studier. SFS 2013:185

Uppgiftsskyldighet

3 b §

Inspektionen för vård och omsorg ska på begäran av Socialstyrelsen lämna ut uppgifter ur det register som förs enligt 2 kap. 6 § lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. om uppgifterna behövs hos Socialstyrelsen för kunskapsutveckling, statistikframställning, uppföljning, utvärdering eller epidemiologiska studier.
Socialstyrelsen har rätt att ta del av uppgifterna i det register som förs enligt 2 kap. 6 § lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. vid direktåtkomst enligt 3 a §. SFS 2013:185

Övriga föreskrifter

4 §

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om
  • 1. hur länge vävnadsprover ska bevaras i biobanker,
  • 2. förutsättningar för överlåtelse av en biobank, och
  • 3. förutsättningar för nedläggning av en biobank.
Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. SFS 2013:185

5 §

Inspektionen för vård och omsorg får meddela ytterligare föreskrifter om förfarandet vid anmälningar enligt 2 kap. 5 § lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Inspektionen för vård och omsorg får även meddela föreskrifter om förfarandet vid ansökningar enligt 4 kap. 7 och 9 §§ lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. SFS 2013:185

SFS 2002:746

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

SFS 2013:185

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

SFS 2018:1826

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.