Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdetFörarbeten2003:192Prop. 2002/03:20, bet. 2002/03:SoU12, rskr. 2002/03:158.2004:190Bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178.2017:52Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.2017:375Prop. 2016/17:122, bet. 2016/17:SoU16, rskr. 2016/17:259.2017:744Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:336.Utfärdad den 15 maj 2003.Utkom från trycket den 27 maj 20031 §1 §Ett landsting och en eller flera kommuner som ingår i landstinget får genom samverkan i en gemensam nämnd gemensamt fullgöralandstingets uppgifterenligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),enligt tandvårdslagen (1985:125),enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården,enligt smittskyddslagen (2004:168), ellersom i annat fall enligt lag ska skötas av en sådan nämnd som avses i 7 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen, ochkommunens uppgifterenligt socialtjänstlagen (2001:453),enligt hälso- och sjukvårdslagen,enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,enligt lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården, ellersom i annat fall enligt lag ska skötas av socialnämnd. Lag (2017:375). 2 §2 §Landstinget och kommunen eller kommunerna får samverka enligt denna lag endast om uppgifter från såväl landstinget som kommunen eller kommunerna ingår i den gemensamma nämndens ansvarsområde.3 §3 §För en gemensam nämnd gäller i övrigt bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) om gemensam nämnd. Lag (2017:744). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2003:192 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003. 2004:190 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004. 2017:52 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2017. 2017:375 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018. 2017:744 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.