Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2005:363) om läkemedelsregister hos SocialstyrelsenUtkom från trycket den 8 juni 2005utfärdad den 26 maj 2005.Inledning1 §1 §Socialstyrelsen får föra hälsodataregister enligt 1 § lagen (1998:543) om hälsodataregister i form av ett läkemedelsregister.Personuppgiftsansvarig 2 §2 §Av 1 § lagen (1998:543) om hälsodataregister följer att Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.Ändamål för behandling av personuppgifter3 §3 §Personuppgifter i läkemedelsregistret får behandlas för epidemiologiska undersökningar, forskning, framställning av statistik, uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdsområdet. F (2017:909). Personuppgifter som får behandlas4 §4 §I läkemedelsregistret får endast följande uppgifter registreras:inköpsdag, vara, mängd, dosering, kostnad och kostnadsreducering enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,förskrivningsorsak,patientens personnummer och folkbokföringsort, ochförskrivarens yrke, specialitet och arbetsplatskod.Förskrivningsorsak ska anges med en kod. F (2017:909). 5 §5 § Upphävd g. F (2009:634). Information6 §6 §Utöver vad som framgår av artiklarna 13 och 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) ska den som är personuppgiftsansvarig enligt denna förordning lämna information till den registrerade ominnebörden och omfattningen av det sekretess- och säkerhetsskydd som gäller för registret, ochvad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling.Socialstyrelsen ska på lämpligt sätt informera allmänheten om registret. F (2018:462). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2005:363 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2005. 2009:634 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2009. 2017:909 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018. 2018:462 Denna förordning träder i kraft d. 25 maj 2018.